12 sınıf inkılap tarihi yıllık plan / Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersleri Ünitelendirilmiş Yıllık Planları İndir – Tarih Dersi

12 Sınıf Inkılap Tarihi Yıllık Plan

12 sınıf inkılap tarihi yıllık plan

Dosya Boyutu: 25 KB

İndirilen Dosya: T.C_._Inkilâp_Tarihi_ve_AtatUrkCUlUk__.rar
İndirdiğiniz dosyaların uzantısı DOCX, XLSX ve PPTX ise Microsoft Office ile açılmaktadır.

Bu Sayfada " BEP İNKILAP TARİHİ YILLIK PLANI İNDİR " adlı dosya bulunmaktadır. Download linki aktif olduğunda " BEP İNKILAP TARİHİ YILLIK PLANI İNDİR " dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. " BEP İNKILAP TARİHİ YILLIK PLANI İNDİR " dosyasını 20 sn'lik süre dolmasına rağmen indiremediyseniz, aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
Sorun varsa en kısa zamanda düzelteceğimizden emin olabilisiniz. İlginize Teşekkür Ederiz." Dosyayı indirmek için yukarıdaki geriye sayım işleminin bitmesini bekleyiniz "

 


Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planları buradan indirebilirsiniz.

Tarih planları indir.

Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planları indir.

tarih yıllık planları indir.

Tarih 9 ünitelendirilmiş yıllık planları yeni müfredat. Tarih 10 ünitelendirilmiş yıllık planları.

Tarih 11 ünitelendirilmiş yıllık planları.

Tarih 11 seçmeli ünitelendirilmiş yıllık planları.

sınıf inkılap tarihi ünitelendirilmiş yıllık planları.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (4 saat) ünitelendirilmiş yıllık planlar.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ünitelendirilmiş yıllık planlar.

Demokrasi ve İnsan Hakları ünitelendirilmiş yıllık planları seafoodplus.info sitemizde.

TARİH DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

Bu yazımızda Ağustos &#;te güncellenen ve sayılı Tebliğler Dergisi&#;nde yayınlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge&#;ye göre tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlanma sürecine ve tarih dersi yıllık planlarına yer verdik. Bu yazımızın sonunda uzaktan eğitim sürecinin de göz önüne alındığı tarih dersi yıllık planlarını excel olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

Yıllık Plan Nedir?

Plan sözcük anlamı ile bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen ve ilkeler bütünüdür. Ünitelendirilmiş yıllık plan ise öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü oldukları sınıflarda, öğretim programı uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümreler tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır.

Öğrenme ve öğretme sürecinde yıllık plan yapmak esastır. Ayrıca yıllık plan çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili gereksinimlere yanıt vermesi zorunludur.

Yıllık Plan Niçin Yapılır?

Öncelikle tüm okullarda eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunludur, eğitsel yönden ise gereklidir. Eğitim ve öğretim planlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı olarak girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca orta öğretim kurumları yönetmeliğinde okullarda eğitim-öğretim çalışmalarının planlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

Yıllık plan ile önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Ayrıca eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte planlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Bundan dolayı yıllık plan yapmak gerekli ve önemlidir.

Yıllık Plan Yararları Nelerdir?

Yıllık plan; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. Öğretim programlarının planlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar.

Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

Tarih Dersi Yıllık Planı Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tarih dersi yıllık planı; öğretim yılının başında hazırlanır. Tarih dersi işlenirken hazırlanan yıllık planda yer alan başlıklar dikkate alınır. Tarih yıllık planı yapılırken tarih zümresi öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Tarih öğretmenleri hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Tarih öğretmenleri önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

İşlenecek tarih derslerine ait ünitelerin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlanırken tarih zümresi öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. Tarih yıllık planı aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Tarih Dersi Yıllık Planı Nasıl Yapılır?

Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı şu şekilde yapılır. Tarih zümresi öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır. Tarih öğretmenleri geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre tarih dersi yıllık planlarını, kendileri veya tarih zümresi öğretmenler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.

Hazırlanan tarih dersi yıllık planı okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. Tarih öğretmeni, tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planının onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.

Tarih Dersi Yıllık Planının Uygulanması

Tarih öğretmenleri istenildiğinde tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır. Okul müdürleri de tarih öğretmenlerinin çalışmalarında Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge esaslarına uyup uymadıklarını denetler. Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı, okulun yöneticileri, tarih zümresi öğretmenleri ve şube öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.

Her eğitim-öğretim yılı sonunda tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı; okulun yöneticileri, tarih zümresi öğretmenleri ve şube öğretmenlerinin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen tarih dersi yıllık planında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır. Tarih yıllık planı, programlar, planlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.

Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Yıllık Planları

Uzaktan eğitim sürecinin de göz önüne alındığı eğitim-öğretim yılı tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarını aşağıdaki &#;İndirin&#; butonuna tıklayarak bilgisayarınıza excel olarak indirebilirsiniz. Tarih dersi yıllık planlarını okulunuza ve gereksinimlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Planı (İndirin)

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (Hazırlanmaktadır&#;)

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (Hazırlanmaktadır&#;)

Eklenme Tarihi:

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir