2 ileri 1 geri halay / Page 80 - Kayseri Ansiklopedisi Cilt 3

2 Ileri 1 Geri Halay

2 ileri 1 geri halay

Göle Yöresi Halk Oyunlar&#;

Bu yaz&#;ya ba&#;lamadan önce, halk oyunlar&#; üzerine bir aç&#;klama yap&#;lmas&#; en do&#;ru yöntemdir. Ancak, y&#;llard&#;r, gerek yurt içinde gerek yurt d&#;&#;&#;nda çok de&#;erli ara&#;t&#;rmac&#;lar yeti&#;mi&#; ve bu konuda çok güzel yaz&#;lar yazm&#;&#;lar. Benim kalk&#;p bundan sonra halk oyunu budur ya da bu de&#;ildir demem biraz abes olur kan&#;s&#;nday&#;m.

Benim yapaca&#;&#;m i&#; kendi yöreme ait olan halk oyunlar&#;n&#; aktarmak. &#;&#;te bu yaz&#;n&#;n amac&#; da budur. Bunun ötesinde ki konu, &#;imdilik, benim gündemde de&#;ildir.

Göle yöresi benim do&#;du&#;um, ya&#;ad&#;&#;&#;m ve sonra da terk edip b&#;rakt&#;&#;&#;m yöredir. Bir ad&#;yla s&#;la, bir ad&#;yla y&#;lda bir kez gezmek için u&#;rad&#;&#;&#;m bir yayla.

Ben bu yörenin halaylar&#;n&#; barlar&#;n&#; y&#;llar y&#;l&#; oynad&#;m. Bu oynad&#;&#;&#;m halk oyunlar&#;n&#; &#;imdi ara&#;t&#;r&#;p yazmaya çal&#;&#;&#;yorum. Bu i&#;in içinden aln&#;m ak, yüzüm aç&#;k ç&#;karsam ne mutlu bana.
Gelelim Göle yöresi halk oyunlar&#;na.

Göle yöresi halk oyunlar&#;n&#; 6 grupta toplamak istiyorum. Bugüne dek bu türden bir gruplama yap&#;lmad&#;&#;&#;ndan benim bu gruplama biçimim ilk olacak. Baz&#; yörelerde böylesi çal&#;&#;malar olmas&#;na kar&#;&#;n Göle yöresi için bunu söylemek mümkün de&#;il.

Göle yöresi yerel olarak sürekli akan bir toplum yap&#;s&#;na sahiptir. Dura&#;an toplum olmad&#;&#;&#; için, ya&#;ama ko&#;ullar&#; sürekli de&#;i&#;en bir yöredir.

Türküler, halk hikayeleri, masallar, atasözleri, maniler, söylenceler, barlar, halaylar, orta oyunlar&#; ve daha niceleri yerel konumlar&#;n&#; korumas&#;na ra&#;men, dura&#;an de&#;ildir. Sürekli da&#;&#;lan bir yap&#;ya sahiptir.

Göle yöresine özgü bir a&#;&#;t yak&#;lm&#;&#;sa an&#;nda uzak bölgelere gidebiliyor. Halk oyunlar&#; da böyledir.

Göle yöresine özgü halk oyunlar&#;n&#; derlemeye ba&#;lad&#;&#;&#;m zaman, sadece isimlerini yazmakla yetinmedim. Her oyunun türküsünü de derledim. Bu türküler ba&#;ka yörelerde de bilinmekte ve oyunlar da aynen oynanmaktad&#;r. Bu ara&#;t&#;rman&#;n içinde yer alan tüm halk oyunlar&#;n sadece Göle yöresiyle s&#;n&#;rlamak kan&#;mca do&#;ru de&#;ildir.

Do&#;ru olan nedir? Do&#;ru olan, Bu ara&#;t&#;rma kapsam&#; içine giren tüm halk oyunlar&#; Göle yöresince, yöre halk&#; taraf&#;ndan bilinen ve oynanan oyunlard&#;r. Bu halk oyunlar&#; içinde Göle yöresine ait olanlar&#; da vard&#;r.

Göle yöresinde bar çok az bilinen bir oyun türdür. Ara&#;t&#;rma ve derleme sonucu elde edilen bar denilen oyunlar&#;n adlar&#; da yaz&#;ld&#;. Yöre insan&#; gelende bu oyunlar&#; da halay olarak adland&#;rmaktad&#;r.

Göle Yöresi Barlar&#;

a) A&#;&#;r Bar
b) Düz Bar
c) Ters Bar
d) Sarho&#; Bar&#;
e) Tik Bar
f) Tavuk Bar&#;
g) Temur A&#;a Bar&#;
h) Dello Bar&#;
&#;) Zincirli Köro&#;lu Bar&#;
i) Tamzara
j) Tek Tamzara
k) Çift Tamzara
l) S&#;k Bar

Göle yöresinde tüm halk oyunlar&#;na damgas&#;n&#; vuran oyun çe&#;idi halaylard&#;r. Bunlar&#;n olmazsa olmazlar&#; vard&#;r. Bütün halaylar Üç Ayak dedi&#;imiz a&#;&#;r halaylarla ba&#;lar ve giderek h&#;zlanan bir biçime dönü&#;ür.

Yöremizde dü&#;ünler oldu&#;u zaman haremlik selaml&#;k denilen olay kesinlikle yoktur. Kad&#;nl&#; erkekli kar&#;&#;&#;k oynan&#;r. Hele de halay ba&#;&#;n&#; ya&#;l&#; bir kad&#;n&#;n çekmesi, davulcunun bu ya&#;l&#; kad&#;n&#;n önünde &#;aba&#; istemesi o dü&#;ünün en güzel yanlar&#;ndan biridir.

&#;aba&#; olay&#;, bah&#;i&#; olay&#;d&#;r. Davulcu davulunu çalarak oyunun ritmine göre oyuncularla birlikte oynayarak halay ba&#;&#;n&#; çekenin önene gider hem halayda ki oyuncuyla kar&#;&#;l&#;kl&#; oynar hem de &#;aba&#; eder.

&#;aba&#; s&#;ras&#;nda davulcunun söyledi&#;i sözler hep ayn&#;d&#;r.

Ay &#;abaaaaaa&#;
Dostun var olsun
Dü&#;man&#;n kör olsun
Verenin kesesi bereket dolsun
Vermeyenin kaynanas&#; ölsün

Bütün davulcular buna benzer sözler söyleyerek halayda bulunan oyuncular&#; &#;aba&#; eder.

Bu k&#;sa aç&#;klamadan sonra gelelim Göle yöresi halaylar&#;na. Notlar&#;mda 32 halay ad&#; vard&#;r. Bu halaylar&#;n türküleri de özel ar&#;ivimde bulunuyor. Göle yöresi türkülerini yay&#;mlad&#;&#;&#;m zaman bu halay türküleri de duyulacakt&#;r.

Halaylar

Halaylar kendi içende 3 guruba ayr&#;lmaktad&#;r. Kad&#;nl&#; erkekli el ele tutularak tek s&#;ra halinde dizilerek, ayn&#; ritim üzerine ayaklar birlikte at&#;larak oynan&#;l&#;r.

a) Düz Halaylar (Bey Halay&#;)
b) Tek Ayak Halaylar
c) Üç Ayak Halaylar

Düz Halaylar

Ad&#; üstünde düz oynanan halaylard&#;r. Bu halaylarda çok yava&#; hareket edilir. Derler ki, düz halayda bir kad&#;n&#;n ba&#;&#;na bir bardak su koydu&#;un zaman halay dönen oyuncu ya da kad&#;n, halayda oyun süresince, su barda&#;&#;n içinde sars&#;lmaz. Düz halaylar yana do&#;ru düz yürünür. Öne ya da arkaya pek gidilmez. Bu halaylarda deme-çevirme türküleri de söylenilir. Genelde davul zurna e&#;li&#;inde oynan&#;lan halaylard&#;r. Baz&#; köylerde bu halaya Bey Halay&#; da denir.

Tek Ayak Halaylar

Genelde Kuzeydo&#;u Anadolu yöresine özgü bir halay çe&#;ididir. Yukar&#;da sözü edilen tüm yörelerde bu halay bilinir ve oynan&#;r. Yörelere göre adlar&#; de&#;i&#;ik olabilir.

Oyuncular birbirlerine sar&#;larak hafif öne e&#;ilerek, bir ileri bir geri sallanarak oynarlar. Özellikle sol ayak öne at&#;lm&#;&#; durumda olmal&#;d&#;r. Oyun süresinde halay ba&#;&#;n&#; çeken oyuncu halay ba&#;&#;ndan ayr&#;larak ve tek ba&#;&#;na oynayarak halay&#;n sonuna kat&#;l&#;r. Bu olay oyun süresince devam eder. S&#;ras&#; gelen halay ba&#;&#;n&#; çeker ve oyun süresince ayr&#;l&#;p sona kat&#;l&#;r. Oyun böylece devam eder. Bu halaylar oynan&#;l&#;rken söylenilen türkülerden bir örnek vermek gerekiyor. O halde türkünün sözlerini de aktaral&#;m:

Mezarl&#;k da gül biter Emman emman
Gül biter bülbül öter Hal&#;m yaman

Bir ba&#;kas&#; ise &#;öyle:

Köprünün alt&#; yarpuz
Nerden gelirsin bald&#;z
Bac&#;n küsmü&#; gidiyor
Ben kalm&#;&#;&#;m yal&#;n&#;z

Üç Ayak Halaylar

Yöremizin en önemli halaylar&#;d&#;r. Bu halaylar üç ileri üç geri gidilerek oynan&#;l&#;r. Bu halaylar&#;n en önemlileri ise Göle A&#;&#;rlamas&#; ad&#;yla derledi&#;im ezgiyle oynanan halayd&#;r. Hemen arkas&#;ndan Göleli Gelin, bunu takiben Göle’nin Düzü halay&#;, All&#; Gelin halay&#; oynan&#;l&#;r.

Arkas&#;ndan da Karanfil Halay&#; adl&#; »Karanfil neden olur, ona yanar&#;m anam ona yar&#;m« halay&#; gelir. Bu arada Eminem Halay&#; adl&#; »Nah&#;r gelir boz tepeyi yol eder« halay&#;n&#; da unutmamak gerekir.

Üç ayak halaylar&#;n&#; s&#;ralayal&#;m. (Bu adlar ayn&#; zamanda türkü adlar&#;d&#;r.)

1) Göle A&#;&#;rlamas&#;
2) Göleli Gelin Halay&#;
3) Göle’nin Düzü Halay&#;
4) All&#; Gelin Halay&#; (Büyük Kap&#;n&#;n Gelini)
5) Karanfil halay&#; (Karanfil Neden Olur)
6) Yayla halay&#;, (Hedom Yaylada Yaylada)
7) Eminem Halay&#;
8) Nare
9) Nure
10) Hafif Halay
11) Y&#;ld&#;z Halay&#; (Kerem Halay&#;)
12) Karaca O&#;lan Halay&#;
13) Köro&#;lu Halay&#; (Oyunu)
14) Beyaz Gelin Halay
15) Karabiber Halay&#;
16) Bayburt Halay&#;
17) Gülenber Halay&#;
18) Bico Halay&#;
19) Mamo Can Halay&#;
20) Çardak Halay&#; (Köro&#;lu Halay&#;)
21) Maral Halay&#;
22) Gule Halay&#; (Gule Uyan Sabaht&#;r)
23) Nar Gule Halay&#;
24) Sar&#; Gelin Halay&#;
25) Kar Halay&#;
26) Sallanama
27) Döndürme Halay&#;
28) Lörke Lörke
29) Kürdo&#;lu Halay&#;
30) Ho Hoy Dilber (Baca Baca Barhana)
31) Diz K&#;rma
32) Geçike Halay&#;

Benim notlar&#;m burada bitiyor. Yani üç ayak halaylar&#;n adlar&#;n&#; bu kadar yazm&#;&#;&#;m. Asl&#;nda halaylarda her söylenen türkü bir halk oyunu say&#;l&#;yorsa, benim bu yaz&#;ya aktaraca&#;&#;m oyun türü iki bini geçer diye dü&#;ünüyorum.

Çünkü, halaylarda söylenilen halay türkülerinin tüm buraya yaz&#;lmad&#;&#;&#; gibi, Göle yöresi türkülerinin içine de al&#;nmad&#;. Benim tek ba&#;&#;ma bu i&#;i ba&#;araca&#;&#;m&#; sanm&#;yorum. Bu tür çal&#;&#;malar ekip i&#;idir. Ben kendi çabamla bu derlemeleri, bu yaz&#;yla aktarmaya çal&#;&#;&#;yorum.

3) Koçeri Oyunlar&#;:

Bu oyunlar kad&#;nl&#; erkekli kar&#;&#;&#;k oynanmas&#;na ra&#;men, çok sert oyunlar ise sadece erkekler taraf&#;ndan oynan&#;r.

Koçeri oyunlar&#;na ezgi olarak örnek türkü yazarsak:

Açt&#; s&#;çan kaçt&#; s&#;çan
Bal küpüne s&#;çt&#; s&#;çan

S&#;çan&#;m&#;n s&#;rt&#; sar&#;
Bal küpünü etti yar&#;
Bizimkine deyme bar&#;

Açt&#; s&#;çan kaçt&#; s&#;çan
Bal küpüne s&#;çt&#; s&#;çan

Koçeri oyunlar&#; ba&#;l&#;&#;&#; alt&#;nda yazaca&#;&#;m oyunlar da yine türkülerin ezgilerine göre adland&#;r&#;l&#;r.

1) Koçeri
2) Ho&#; Bilezik
3) &#;eker O&#;lan
4) Diz K&#;rma
5) Jandarma (Jandarmay&#; Vurdular)
6) A&#;&#;rma
7) Sar&#; Seyran
8) Kürdün K&#;z&#;
9) Temir A&#;a1

) Tekli Oyunlar:

Bu oyunlar ise kar&#;&#;l&#;kl&#; teke tek oynanan oyunlard&#;r. Her oyuncu iki eline birer mendil al&#;r, bu mendiller gelende ye&#;il ve al (mor) olmas&#;na dikkat edilir. Ye&#;il Göle ovas&#;n&#; mor ise Göle’ye özgü inek ve koyun gibi hayvanlar&#;n renklerini an&#;msat&#;yor. Bazen de al-ye&#;il mendiller al&#;n&#;r. Al ile ye&#;il olay&#;na de&#;inmek istiyorum.

Karaca O&#;lan Bir türküsün de der ki; »Ye&#;il ba&#;la ala kar&#;&#;« Ara&#;t&#;rmac&#;lar nas&#;l yorumlar bilemiyorum ancak bizim Göle yöresinde gelin k&#;z&#;n ba&#;&#;na duvak tak&#;l&#;r, duva&#;&#;n üstüne iki vala örtülür bu valalar&#;n renkleri hiç mi hiç de&#;i&#;mez. Ön tarafa al vala, arka tarafa ye&#;il vala tak&#;l&#;r. Ye&#;il ba&#;la ala kar&#;&#; derken, gelin ol benimle evlen anlam&#;nda söylenir. Karaca O&#;lan da bu anamda söylemi&#;tir.

&#;ki oyuncunun genelde biri kad&#;n biri erkek olsa da de&#;i&#;ik olarak iki kad&#;n ya da iki erkek de kar&#;&#;l&#;kl&#; oynayabiliyor.

Gelelim bu oyunlar&#;n isimlerine:

1) Sar&#; Çiçek
2) Pa&#;a Kö&#;kü (Köro&#;lu)
3) Çardakl&#; Çevirmesi
4) Misri Oyunu (Hançer Bar&#;)
5) P&#;nar Ba&#;&#; Oyunu2
5) Orta oyunlar ya da k&#;na gecesi oyunlar&#;:

Bu oyun türleri genelde kad&#;nlar&#;n k&#;na gecesinde oynad&#;&#;&#; oyunlard&#;r. Bu oyunlar&#; da iki bölümde toplamak gerekiyor.

1) Gelinin k&#;nas&#; yand&#;&#;&#; zaman oynanan oyunlar
2) Damad&#;n k&#;nas&#; yand&#;&#;&#; zaman oynanan oyunlar

Gelin k&#;nas&#; yand&#;&#;&#; zaman oynanan oyunlar:

1) Deli K&#;z Oyunu3
2) Göleli Gelin oyunu

Bu oyun k&#;na geceleri oynan&#;lan bir oyun oldu&#;unu aktard&#;ktan sonra, oyun oynan&#;rken sözlerin söyleni&#; biçimini de k&#;saca belirtelim:

Ald&#; K&#;z:
Ana sen Göle’nin neyini gördün

Ald&#; Ana:
Sürüden ayr&#;lan koyunu gördüm

Ald&#; K&#;z:
Ana sen Göle’nin neyini gördün

Ald&#; Ana:
Altm&#;&#; k&#;z gelinin boyunu gördüm

Daha sonra k&#;na gecesinde bulunan tüm kad&#;nlar taraf&#;ndan koro olu&#;turularak türkünün devam&#;n&#; söylenir.

Koro:
Elal&#; gelin Göleli gelin
Ka&#;lar&#; gözleri sürmeli gelin
On parma&#;&#;n üstü k&#;nal&#; gelin

Bu türküyle birlikte gelinin ellerine k&#;na yak&#;l&#;r.

3) K&#;zhan&#;m Oyunu:
4) Aysamat Oyunu
5) Çerez oyunu

Damat k&#;nas&#; yanarken ise, ba&#;ka oyunlar oynan&#;r. &#;imdi bu oyunlar&#; da s&#;ralayal&#;m:

1) Develi Oyunu
2) Damat t&#;ra&#; edilirken t&#;ra&#; oyunu
3) Damat kaç&#;rma oyunu
4) Sa&#;d&#;ç a&#;latma oyunu
5) Dönberi Oyun Türü

Bu oyun türü genelde kad&#;nlar aras&#;nda, hem k&#;na gecesi hem de gelin önünde oynanan bir oyundur. Oyuncular el ele tutarak halka olu&#;tururlar. Oyun sistemi koçeri oyunlar&#; gibi z&#;planarak oynan&#;r. Ancak ayak oyunlar&#;, üç ayak halaya benzer bir oyun ritmiyle dönerek oynarlar. Ancak bu oyun türünde türkü söylenmez, Mani söylenir. Maniler ise ara ba&#;lant&#;lar&#; verilerek birbirlerine ba&#;lan&#;r. Bir örnek:

Bu bölüm bir ki&#;i taraf&#;ndan okunur.

Manici:
Bacada gezen o&#;lan
Kaderim yazan o&#;lan
Beni sana vermezler
Git para kazan o&#;lan

Bu bölüm toplu olarak okunur.
Grup:

&#;k’ döne can ik’ döne
Dönderin döne döne
&#;k’ döne can ik’ döne
Dönderin döne döne

1 Bu oyun Timur’un Göle'ye gelmesiyle yöre halk&#;n&#;n üretti&#;i bir oyundur. Timur’un bir baca&#;&#; k&#;sa oldu&#;u için bu oyun aksak hareketlerle oynan&#;r.

2 Bu oyun genelde Köro&#;lu’nun türküsü olan »P&#;nar ba&#;&#;ndan bulan&#;r« türküsüyle oynan&#;r.

3 Bu oyun Kuzeydo&#;u Anadolu’da geni&#; bir sahaya yay&#;lm&#;&#; durumdad&#;r. Oyunun nereye ait oldu&#;unu pek tespit etmek mümkün de&#;il, ancak bana bu oyunun Bayburt yöresinden geldi&#;ini söyleyenler de oldu. Bunu da yazd&#;ktan sonra oyun adlar&#;na devam edelim.

Orhan Bahç&#;van

Soru Sor sayfası kullanılarak Sayı Problemleri konusu altında İleri-Geri Adım Atma Soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar&#;


seafoodplus.info


seafoodplus.infoseafoodplus.info


seafoodplus.info


seafoodplus.info


seafoodplus.info


seafoodplus.info


seafoodplus.info


seafoodplus.info


SORU


SORU


SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

seafoodplus.info Bir adam eşit adımlarla 8 adım ileri, 3 adım geri yürümektedir. Aynı şekilde adım attığında başlangıçta bulunduğu noktadan kaç adım uzaklaşmış olacağını bulunuz? Çözüm: 8 adım ileri gidip, 3 adım geri geliyorsa her 11 adımda sadece 5 adım ilerleyebilir. adım attığında ise 11 &#; 21 10 21 kere tam 11 adım atmıştır ve bu süreçte 21&#;5  adım ilerleyebilmiştir. Kalan 10 adımda ise 8 adım ileri gidip, 2 adım geri gelmiştir. Yani 6 adım ilerlemiştir. Toplam 6  adım ilerleyebilmiştir. 16 Bir kedi 19 m uzunluğundaki bir kuyudan çıkmak için her sıçramada 3 m tırmanıp 1 m aşağı kayıyor. Buna göre bu kedi kaçıncı sıralamada kuyudan dışarı çıkar? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 seafoodplus.info Çözüm: Kedi her sıçrayışta 3m tırmanıp,1 m aşağı kayıyorsa 2 m ilerliyordur. 8.sıçrayışın sonunda 16 m&#; ye ulaşır. 9.sıçrayışında ilk aşamada 3m tırmanacağı için artık 19 m&#; ye ulaşmıştır ve kuyudan dışarı çıkar. Cevap: 9 22 Bir salyangoz 40 cm uzunluğundaki tahta parçası &#; nın bir ucundan diğer ucuna tırmanmaktadır. Salyangoz bir hamlede 3 cm ileri gidip sonra 2 cm geri kaymaktadır. Bu şekilde ilerleyen salyangoz kaç hamlede çubuğun diğer ucuna ulaşır? A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) 41 Çözüm: Salyongoz her hamlede 1 cm ilerlemektedir. 37 hamle sonra 37 cm ilerlemiş olacaktır. hamlede ise 37&#;den 40 cm&#;e çıkacaktır. Böylelikle hamlede istenilen yere ulaşmış olacaktır. Cevap: 38 47 Ali ileriye doğru 5 adım attık tan sonra geriye doğru 3 adım atarak yürüyor. Ali bulunduğu noktadan 60 adım ileride olan bakkala en az kaç adımda ulaşabilir? A) 90 B) C) D) E) seafoodplus.info Çözüm: Ali her seferinden 7 adım atıyor, ancak 3 adım ilerleyebiliyor. 19 seferde 57 adım ilerleyecektir. seferinde ilk hareketinde 5 adım atmasına gerek kalmayacak 3 adım attığında 60 adımlık ye  re ulaşacaktır. Bu harekette toplam:  3  3  adım atmıştır. 54 Her defasında 5 adım ileri gittikten sonra 2 adım geriye giden Furkan toplam 44 adımda bulunduğu yerden kaç adım ileride olur? Çözüm: Her 7 adımda 3 adım ileri gidebiliyor. 42 adım atınca 6 ker e 7 adım atmış olacak ve =18 adım ilerlemiş olur. 2 adım daha atınca 20 adım ileri gitmiş olur. Cevap 55 Bir kişi bulunduğu yerden 5 adım ileri 2 adım geri şeklinde ilerlemektedir. Buna göre, bulunduğu yerden 23 adım ilerlemek isteyen bu kişi en az kaç adım atar? A) 51 B) 50 C) 49 D) 48 E) 47 seafoodplus.info Çözüm: Bu kişi her 7 adım attığında sadece 3 adım ileri gide &#; bilmektedir. 18 adım ileri gidebilmek için 18 / 3 6 sefer bu hare &#; keti yapacaktır. 42 adım atmış olur. 18 adım ilerledikten sonra gene ayn    ı hareketi yap &#; maya başlayacaktır. İlk hareketi 5 adım atmak olacaktır. 18 5 23 adım ileriye ulaşacaktır. Toplamda 42 5 47 adım attığında ilk kez hedefine ulaşacaktır. Cevap: 47      66 Bir böcek 56 metre yüksekliğindeki bir duvara gündüz 8 metre tırmanıp gece 5 metre aşağıya kayıyor. Buna göre, böcek duvarın üstüne kaçıncı gün çıkar? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 seafoodplus.info Çözüm: Böcek gündüz 8 metre tırmanıp gece 5 metre aşağı kayıyor ise Günde 3 metre ilerliyordur.Böcek son hamlesini çıkmak için gündüz kullanacağı için 56 8 48 adımı kaç günde çıkar onu   hesaplayalım. 48 3 3 16 gün sonunda 48 adım ilerlergün 18 8 metre yukarıya tırmanarak duvarın 18 üzerine çıkar. 0  87 İleri adımları 4 metre, geri adımlar 3 metre olan bir canlı hep bir ileri, bir geri adım atarak hareket ediyor. Bu canlı adımını attığında harekete başladığı noktadan kaç metre uzakta bulunur? A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29 Çözüm: İleri adımında 4 metre geri adımında 3 metre giden canlı 2 adımda 1 metre ilerler. 50 adımda 25 metre ilerler adımı ileriye doğru olacağından 25 4  29 metre ilerler. seafoodplus.info 88 Bir kurbağa 24 metre derinliğindeki bir kuyunun dibinde bulunmaktadır. Bu kurbağa gündüzleri 3 metre yukarı çıkıyor, geceleri 2 metre aşağı kayıyor. Buna göre, kurbağa kaçıncı günde kuyudan çıkar? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 seafoodplus.info Çözüm: Her gün 1 metre ilerleyeceği için 21 günde 21 metre ilerler. günde ilk hareketi 3 metre yukarı çıkmaktır. 21 3 24 metreye ulaşmış olur. Artık kuyudan çıkma noktasına geldiğinden; gün içerisinde   kuyunun çıkışına ulaşmış olur. 99 Bir çekirge en küçük asal sayıdan başlayarak ve küçükten büyüğe asal sayı sırasını takip ederek ileri ve geri sıçramaktadır. Verilen tanıma göre 2 ileri 1 geri ve 3 ileri 1 geri sıçrayan çekirge , başlangıç noktasından kaç m ilerlemiş olur? Çözüm: Asal sayılar 2,3,5,7,11,&#; şeklindedir. 2 ileri harekette 2 3 5 adım ileri gider. 1 geri harekette 5 adım geri gelir. Başlangıç noktasına geri gelmiş olur. 3 ileri harekkette 7 11 13 31          adım ileri gider. 1 geri harekette 17 adım geri gelir. 31 17 14 buluruz. Cevap: 14    seafoodplus.info 6 adım ileri 2 adım geri şeklinde hareket eden biri başlangıç noktasından 40 adım ileri gitmiştir. Buna göre, en az kaç adım atmıştır? A) 72 B) 74 C) 75 D) 76 E) 82 seafoodplus.info   Çözüm: Her 8 adımda 4 adım ilerlemiş oluyor. 6 ileri 2 geri adım attığı için Yani 4 adım ileri gitmek için 8 adım atmalıdır. Son anlara yakın bir yer seçelim. Örneğin 32 adım ilerlemek için 32 toplamda 8 6 4       4 adım atması gerekir. 32 adımlık ilerideyken yapacağı ilk hamle 6 adım ileri gitmek 38 adım ilerde oldu sonra 2 adım geri gelmek 36 adım ilerde oldu Toplam adım sayısı 72&#; ye ulaştı. 36 adımlık ilerideyken yapacağı ilk hamle 6 adım ileri gitmek . Bu adımları atarken seafoodplus.infoımında 40&#;4 ulaşmış oldu. O halde 72 4 76 adımda buraya ulaşır.    Bir oyun sırasında 3 adım ileri 1 adım geri gidiliyor. 32 adım ileri gidebilmek için en az kaç adım atmak gerekir? A) 60 B) 61 C) 62 D) 63 E) 64 seafoodplus.info Çözüm: 4 adım attığında 2 adım ilerlemiş oluyor. Son anlara yakın bir yer seçelim. Örneğin 28 adım ilerlemek için toplamda 56 adım atması gerekir. 28 adımlık ilerideyken yapacağı ilk hamle 3 adım ileri git     mek 31 adım ilerde oldu sonra 1 adım geri gelmek 30 adım ilerde oldu Toplam adım sayısı 60&#;a ulaştı. 30 adımlık ilerideyken yapacağı ilk hamle 3 adım ileri gitmek . Bu adımları atarken  seafoodplus.infoımında 32&#;ye ulaşmış oldu. O halde 60 2  62 adımda buraya ulaşır.

 

 

 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir