32 farz madde madde / 32 Farz Nedir? 32 Farz Nelerdir? 32 Farz Anlamı Ve Açıklamaları - Ramazan Haberleri

32 Farz Madde Madde

32 farz madde madde

OTUZ İKİ FARZ

"Otuziki Farz" terimi, özellikle yurdumuzda, dolayısı ile Hanefi mezhebinin hakim olduğu yerlerde İslamın önemli temel prensiplerinin, avam anlayışı ile bir araya getirilmesini anlatır ki şunlardır: İmanın şartları (6) İslamın Şartları (5), Namazın farzları (12) Abdestin farzları (4) ,Gusulün farzları (3), Teyemmümün farzları (2), toplam. (32)

Bu otuz iki önemli farz "Elli Dört Farz"a göre daha tutarlı ve daha önemli sıralama olmakla beraber bu da ilmî bir temele oturmamaktadır ve genel olarak bütün müslümanların anlayışını yansıtmaz. Çünkü:

1. Öncelikle en önemli farzlar bunlardan ibaret değildir. Cihad, anneye-babaya ihsan, yakınlarla iyi ilişkiler gibi bazı prensipler, Otuz iki Farz`da sayılanların bazılarından daha önemli olabilir. Binaenaleyh, böyle bir sınırlama, İslamı bu yolla öğrenen birisini dinin isteklerinin bunlardan ibaret olduğu vehmine düşürebilir.

2. Bu prensiplerin tamamı ibadetlere, dolayısı ile ahiret alemine ait prensipler olması; İslamın dünya düzenine hiç yer vermediği tamamen Allah`la kul arasında bir din olduğu kanaati uyandırabilir. Nitekim bunların hiç birisi hukuki prensipler değildir. Oysa İslami prensiplerin pek çoğu dünyaya bakan hukukî düzenlemelerdir ve kanunla belirlenmiş müeyyidelere sahiptirler.

3. İman, İslam, namaz, abdest, gusül ve teyemmüm gibi esaslar bütün İslami mezheplerde bulunmakla beraber, bunların farzları ya da şartları herkese göre aynı sayıda değildir. Mesela abdestin farzları Hanefilere göre dört iken Şafiilere göre altıdır. Dolayısıyla onların otuz iki farzdan değil, otuz dört, belki de kırk farzdan sözetmeleri gerekir. Nitekim Hanefilerin de hepsi otuz iki farzdan sözetmezler. Bazıları bunun otuz üç farz olduğunu söylerler. Bu fark da teyemmümün farzlarının iki ya da üç.olarak sayılmasından kaynaklanır. Kısaca "iki darp (vuruş) bir niyet" ifadesiyle anlatılan bu farzlar, mahiyet olarak aynı olmakla beraber, iki vuruş (darp)un, vuruş olmalarına göre bir farz, yada iki ayrı vuruş olmalarına göre iki farz sayılması bu farkı doldurur. Nitekim şu anda Yugoslavya`da yaşayan müslümanlar arasında "Otuzüç farz" teriminin bulunduğu ve onların, "otuz iki" diyenlerin yanlışlık yaptıklarına hükmettiklerini öğreniyoruz.

4. Otuz iki farz arasında bulunan "İslamın şartları"nın, aslında "kelime-i sehadet" dışındakiler İslamın şartı değil, İslamın rüknü ve hadisteki ifadesiyle; üzerlerine İslamın bina edildiği esaslardır. Şart, bulunmadığında meşrutun dahi bulunmadığı şeydir: Mesela abdest namazın şartıdır. Namaz meşruttur. Abdest olmasa namaz da olmaz. Oysa namazı, orucu, zekatı ve haccı bulunmayan, insan müslüman değildir denilemez. Demek ki bunlar İslamın şartı değillerdir. Belki rükünleridirler. Diğer yönden bir hadiste İslamın beş şey üzerine oturduğu söylenir ve bu rükunler sayılır ama başka Hadislerde daha değişik sayılarda ve daha değişik rükünlerden de söz edilir. Öyleyse İslamın rükünlerini dahi beşle sınırlamak doğru olmaz. Keza, iman esasları da altı maddeden ibaret değildir: Icmalen daha aza indirilebilecekleri gibi, tafsilen daha çoğa da çıkarılabilirler.

5. "Otuz iki Farz" sayılırken hem imanın şartlan hem de İslam`ın şartları sayılmış, ama bunların pek çoğunun kendi içindeki şartları ayrıca sayılmadığı halde, İslamın şartlarından gösterilen namazın ayrıca şartları sayılmış, hatta daha ileri gidilerek namazın şartlarından birinin (abdestin) şartları dahi bu sayıya dahil edilmiştir. Buna göre zekatın, haccın ve orucun; hatta haccın şartı olan Ihramın da şartları sayılabilir ve bu rakam çok daha kabarık olabilirdi. Bütün bunlar, bu rakamın hem sistematik, hem ilmi hem de İslami olmadığını gösterir. Binaenaleyh, en olumlu yaklaşımla nihayet şöyle söylenebilir: Farzları otuz iki ile sınırlandırmak, çocuklara ve avama en az bu sayıdaki önemli farzı bilme kolaylığı sağlar ve onlara bir son tayin ederek en azından bu kadarını öğrenmelerini kolaylaştırır. Yoksa İslamın farzları otuz ikiden ibaret değildir.

32 ve 54 farz


Sual: 32 farz nelerdir?
CEVAP
Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır:

İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)
Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur.

İmanın şartları (6)

1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Meleklerine inanmak.
3- Allahü teâlânın indirdiği Kitaplarına inanmak.
4- Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İslamın şartları (5)

7- Kelime-i şehadet getirmek.
8- Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.
9- Malın zekatını vermek.
Ramazan ayında her gün oruç tutmak.
Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

Namazın farzları (12)

A- Dışındaki farzları altıdır. Bunlara şartları da denir.

Hadesten taharet.
Necasetten taharet.
Setr-i avret.
İstikbal-i Kıble.
Vakit.
Niyet.

B- İçindeki farzları da altıdır. Bunlara rükün denir.

İftitah veya Tahrime tekbiri.
Kıyam.
Kıraat.
Rüku.
Secde.
Ka’de-i ahire.

Bazı âlimler, iftitah tekbirinin, namazın dışında olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları 7, rükünleri ise 5 olmaktadır.

Abdestin farzları (4)

Abdest alırken yüzü yıkamak.
Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.
Başın dörtte birini mesh etmek.
Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün farzları (3)

Ağzı yıkamak.
Burnu yıkamak.
Bütün bedeni yıkamak.

Teyemmümün farzları (2)

Niyet etmek.
İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.
Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farzı üçtür diyenlere göre, bu son ikisi, iki ayrı farz olarak söylenir.

Sual: 54 farz hangileridir?
CEVAP
İslam âlimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır:

1-
Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]

2-
Helalinden yiyip içmek.

3-
Abdest almak.

4-
Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.

5-
Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.

6-
Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.

7-
Helalinden temiz elbise giymek.

8-
Hakka tevekkül ederek çalışmak.

9-
Kanaat etmek.

Nimetleri için, Allahü teâlâya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak].

Kaza ve kadere razı olmak.

Belalara sabretmek [isyan etmemek].

Günahlardan tevbe etmek.

İhlasla ibadet etmek.

İslam düşmanlarını düşman bilmek.

Kur'an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.

Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.

Allahü teâlânın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-ı fillah denir.]

Ana babaya iyilik etmek.

Gücü yetenlerin, imkanı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.

Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.

Emanete hıyanet etmemek.

Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.

Allah’a ve Resulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]

Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.

Hükümdara karşı gelmemek.

Âleme ibretle bakmak.

Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.

Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek

Hiç kimseyi alay etmemek.

Harama bakmamak.

Hep sözüne sadık olmak.

Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.

Farzları ve haramları öğrenmek.

Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.

Allahü teâlânın azabından emin olmayıp daima korkmak.

Allahü teâlânın rahmetinden, ümidini kesmemek.

Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.

Nefsin haram olan isteklerine uymamak.

Aç olanı Allah rızası için doyurmak.

Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.

Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.

Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

Kalbini günahlardan temizlemek.

Kibirli olmaktan sakınmak.

Yetim çocuğun malını korumak.

Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak

Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.

Şirk koşmamak.

Zinadan kaçınmak.

Alkollü içki içmemek.

Boş yere yemin etmemek.

Haksız yere, zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak. [En önemli kul hakkı ve azabı en çok olan, akrabasına ve emri altında olanlara emr-i maruf yapmamak, bunlara din bilgisi öğretmemektir. Bid'at sahibinin, Ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi, dini, imanı bozması da böyledir.]

 
 
 

32 Farz

32 Farz
32 farz, her Müslüman 32 farzı bilmek zorundadır, yani Müslümanlığın gereğidir 32 farzı bilmek. 32 farz imanın şartı, İslam'ın şartı, namazın farzı, abdestin farzı, Guslün farzı ve teyemmümün farzı olarak alt başlıklara ayrılmaktadır şimdi bunları inceleyelim.
32 farz, 32 farz İslam ın temel şartlarını içeren farzlardır. Müslüman kimseler hem bu farzları bilmek hem de hayatlarını bu farzların gereğine göre yaşamak gerekir. İslam dini bu şartlara uyarak iyi ve doğru bir Müslüman olmayı sağlar. 32 farz içerisinde olan İslam ve imanın şartları yerine getirilerek doğru bir şekilde Müslümanlığı yaşayabilir ve hem bu dünyanızı hem ahüretti mutlu bir yaşam sürersiniz
Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak,
Allah'ın meleklerine inanmak,
Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak,
Allah'ın peygamberlerine inanmak,
Ahiret gününün geleceğine inanmak,
Kadere hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.
Kelime-i şahadet getirmek,
Her gün vaktinde beş vakit namazını kılmak,
Ramazan ayında orucunu tutmak,
Gücü yettiği zaman ömründe bir kez hacca gitmek.
Namazın içindeki farzları
İftitah tekbiri, Namaza başlarken Allahu ekber diyerek başlamak başka bir şey söylerseniz Tekbir etmiş sayılmazsınız.
Kıyam, namazda ayakta durmak demektir. Ayakta duramayacak kadar hasta olan kişiler oturarak kılabilir ya da yatalak olan kimseler yattığı yerden ima ile kılabilir.
Kıraat, namazda Kuranı Kerim'den ayet ve dua okumaktır.
Rüku, ayakta dua okuma bittikten sonra eğilerek elleri dizlerin üzerine koymaktır.
Secde, rükudan sonra yere kapanmaktır.
Kade-ı ahire, son rekâtta ettehiyatü okuyacak kadar oturmaktır.
Namazın dışındaki farzları
Hadesten taharet, abdestsiz olan kişilerin abdest alması temizlenmesi gusül gerektiren durumlarda ise gusül alınmasıdır.
Necasetten taharet, namaz kılınan yerin, namaz kılan kişinin temiz olması vücudunun elbisesinin temizlenmesidir.
Setri avret, avret yerlerini örtmek, namaz kılarken örtünmesi gereken haram olan yerleri örtmek demektir.
İstikbali kıble, namaz kılarken kıbleye yönelerek namazını kılmak.
Vakit, namazı vakti geldiği zaman kılmaktır.
Niyet, namaz kılmaya başlarken kalp ile niyet etmektir.
Abdest alırken yüzü yıkamak,
Elleri dirsekler ile yıkamak,
Başın dörtte bir tarafını mesh etmek,
Ayakları topuklarla beraber yıkamak,
Son Güncelleme :
32 Farz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

0 Yorum Yapılmış "32 Farz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Farz Olan İbadetler
Farz Olan İbadetler
Farz Olan İbadetler, Farz, Allah'ü Teala'nın Müslümanlardan kesin olarak yapmalarını ve yerine getirmelerini istediği yapılması oldukça ağır deliller ile sabit olan emir emirlerdir. Farzları yerine getirmek sevap kazandırır. Farzları yerine getirmeme
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdest Nedir, Abdest, namaz kılmak için beden temizliği yapılması anlamına gelmektedir. Abdest olmadan namaz olmayacağı için abdest mutlaka alınmalıdır, yani farzdır. Abdest almadan kılınan namaz geçersiz sayılacaktır. Hanefi Mezhebinde Abdestin Farz
Haccın Farzları
Haccın Farzları
Haccın farzları, 3 rükünden oluşur. Bunlar Allah'ın gücü yeten Müslümanlara ömründe bir kere yapmasını emrettiği hac görevinde uyulması kesin gereken kurallardır. Bu farzlardan birinin eksik olması hac ibadetinin sahih olmamasına sebep olur. Haccın t
Guslün Farzları
Guslün Farzları
Guslün farzları, boy abdesti alırken kesinlikle uyulması gereken kuralları kapsar. Gasl, yıkanmak demektir. Gusül de yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Boy abdesti alınarak bütün bedenin yıkanmasıdır. Buna taharet-i kübra yani büyük temizli
Farzı Kifaye
Farzı Kifaye
Farz'ı kifayenin ne olduğunu öğrenmeden önce farzın tanımına bakmamız gerekir. Farz; Yüce Allah'ın insanların yerine getirmesi için emrettiği ibadetlere farz denir. Farz, Hazreti Muhammed (s. A. S.)'in hadislerinde farklı anlamlarda kullandığı gibi v
Farz İbadetler
Farz İbadetler
Farz ibadetler, kesin olarak yapılması ayetler tarafından veya peygamber aracılığıyla emredilmiş olan ibadetlerdir. Bunları yapmakla sevap kazanırızden, fakat yapmamamız ise günah kazanma sebebidir. Bu ibadetlerin hangileri olduğundan bahsetmeden dah
Vitir Namazı Farz Mıdır
Vitir Namazı Farz Mıdır
Vitir Namazı Farz Mıdır; Vitir namazı, farz değildir. Vitir namazı vacip' tir. Vitir namazı yatsı namazının arkasına kılınan bir namazdır. Üç rekattır. Diğer farz olan namazlardan farkı; ayakta iken Kunut Duasının okunmasıdır. Ramazan hariç yalnız kı
Farz
Farz
Farz, Yüce Allah'ın Müslümanlara yapmalarını emrettiği işlere farz denir. Farz Farz'ı ayn ve farz'ı kifaye olmak üzere iki çeşitlidir. İlkini bütün Müslümanların olduğu gibi yapması şarttır. Diğerini ise bazı Müslümanlar yapmasa başkaları yapsa da ol
Farz Namazlar
Farz Namazlar
Farz namazlar, tüm Müslümanların kılması gereken namazlardandır. Müslümanların yapması gereken ibadetlerin başında farz namazlarını kılmak gelir bu namazlar bizim ibadetimizin tamamlayıcısıdır. Namaz kılmak en büyük ibadetlerden biridir böyle bir ib
Teyemmümün Farzları
Teyemmümün Farzları
Teyemmümün Farzları; Kısaca anlamı toprakla temizlemek demektir. Eğer ki abdest almak veya gusletmek için su bulunamazsa ya da su kullanılmayacak halde ise Temiz toprak, kireç, kum, taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile teyemmüm edilir. Dinimi
Umrenin Farzları
Umrenin Farzları
Umrenin farzları, umre ibadetini yerine getirirken yapmamız gereken, yapılmadığı taktirde umrenin geçersiz sayıldığı fiillerdir. Umrenin farzları mezheplere göre değişmekle birlikte 2 tanedir; İhrama girmek ve Kabe’yi tavaf etmek. Dilerseniz bunların
Namazın Dışındaki Farzlar
Namazın Dışındaki Farzlar
Namazın dışındaki farzlar, namaza başlanmadan önce yapılması gereken kuralları teşkil eder. Namazın farzları 12'dir ki bunların altısı dışından altısı içinde olan ve mutlak yapılması gereken farzlardıseafoodplus.infoın dışındaki farzlar nelerdir?Hadesetten ta

 

Farz Olan İbadetler
Abdestin Farzları
Haccın Farzları
Guslün Farzları
Farzı Kifaye
Farz İbadetler
Vitir Namazı Farz Mıdır
Farz
Farz Namazlar
Teyemmümün Farzları
Umrenin Farzları
Namazın Dışındaki Farzlar
Farz Namazı Nasıl Kılınır
Bayram Namazı Farz Mıdır
Boy Abdestin Farzları
Farz Vacip Sünnet
54 Farz
Cumanın Farzları
Sünnet Farz Mı
Cuma Namazı Farz Mıdır
Orucun Farzları
Oruç Ne Zaman Farz Kılındı
Sabah Namazı Farzı
32 Farz
Yatsı Namazı Farzı
Namazın İçindeki Farzlar
Zekat Kimlere Farzdır
Kurban Farz Mıdır
Namazın Farzları
Cemaatle Farz Namazı Nasıl Kılınır
Farz Namazı Nasıl Kılınır
Farz Namazı Nasıl Kılınır
Farz Namazı Nasıl Kılınır; Farz namazlar yerine getirmek zorunda olduğumuz ibadetlerdir. Farz namazları kılmadığımız zaman borçlu duruma düşeriz. Farz
Bayram Namazı Farz Mıdır
Bayram Namazı Farz mıdır, Bayram Türkçe bir kelime olup, Arapçası İyd'dir ve bir ferah ve sürur günü anlamına seafoodplus.infoûlüllah Efendimiz (SAS),
Boy Abdestin Farzları
Boy abdestinin farzları, Gusl, yani boy abdesti sözlükte; temizlenmek olarak anlatılmaktadır. Erginlik çağına gelmiş herkesin şu durumlarda boy abdest
Farz Vacip Sünnet
Farz Vacip Sünnet İslam dininde yer alan terimlerdendir. Farz, Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği sabit olan emir ve emirlerdir. Farzları yeri
54 Farz
54 farz, müslüman insanların öğrenmesi gereken farzlardandır. Müslüman olan herkesin hayatında bu farzlara yer vermesi gerekir. Yaşamını bu farzlar do
Cumanın Farzları
Cuma namazı; cuma günü öğlen namazı vaktinde, imamın hutbe okumasından sonra, cemaat ile kıldırdığı, farz'ı ayn olan, iki rekatli bir namazdır. Cuma g

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir