7 büyük melek / İslam'da dört büyük melek - Vikipedi

7 Büyük Melek

7 büyük melek

İslam'da dört büyük melek

Bu madde İslam'daki dört büyük melek hakkındadır. Bütün dinlerdeki büyük melekler için Büyük Melekler sayfasına bakınız.

Dört büyük melek, İslam dininde inanılan dört büyük meleğe verilen ortak isimdir. İslam dininde bu melekler diğer meleklerden daha büyük ve önemlidir.

İslam dininde melekler nurdan yaratılmış, bedensel özelliklerikler olmayan, cüz'i iradesi olan fakat şeytan tarafından musallat olunmadıkları için bu iradelerini kötüye kullanma gibi bir durumları olmayan,[1] günahsız, Allah katındaki makamları sabit olan varlıklardır. Meleklere inanmak İslam'da inanç esaslarındandır, yani meleklere inanmayan kişi müslüman olamaz. Meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak bildirilmemiştir. Yine de bazılarının görevleri ve sayıları bilinmektedir. Bu meleklerden dört tanesi, büyük melekler veya dört büyük melek olarak anılır. Bunlar: Cebrâil, Mikâil, İsrafil ve Azrail'dir.

Cebrail'in görevi peygamberlerevahiy getirmektir yani o Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren (ileten) melektir. Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstünü anılır. Mikail'in görevi doğa olaylarını idare etmek ve canlıların rızıklarını kontrol etmekle göseafoodplus.infol'in görevi kıyamet günü sûra üflemektir. Azrail'in görevi ise canlıların canını almaktır, bu nedenle ölüm meleği (melekü'l mevt) olarak da anılmıştır.

Ayrıca bakınız[değiştir

Hristiyanlıkta Melekler

Hristiyanlıkta Melekler   Dimyan Yakupoğlu

Melekler Kutsal Kitap&#;ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, &#;Haberci&#; anlamında gelen Yunanca &#;Angelos&#; kelimesinden gelmektedir.

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış ). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı&#;ya övgüler sundular (Mezmur ), Dünya&#;ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka , ; Luka ), Tanrı&#;ya ait insanları korudular (Mezmur ) ve bazen de Tanrı&#;nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta ). Kutsal Kitap bize, melekleri Tanrı&#;nın yarattığını söyler, ve geçmişte bazı meleklerin, cennette Tanrı&#;ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler, anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi(1. Timoteos ). Kutsal Kitap meleklerin Mesih&#;in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler ), Tanrı’nın isteğini yerine getirirler(Mezmur ; Matta ), onlar Baba&#;ya ve Mesih&#;e tapınırlar(Filipililer ; İbraniler ), bilgedirler (2. Samuel ), güçlüdürler(Mezmur ), kutsaldırlar (Matta ) ve sayısızdırlar (İbraniler ). Buna rağmen, onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır (Koloseliler ; Esinleme ; ).

habercisavaşçı hizmetçi

<--Back

SONRAKİ YAZI
Aziz Mihail ve Cebrail İlahisi
08/11/ -

ÖNCEKİ YAZI
Luka’nın 7. Pazarı
08/11/ -

Facebook

Facebook : seafoodplus.info

Twitter: seafoodplus.info#!/sabiharana

Milliyet Blog : seafoodplus.info

seafoodplus.info: seafoodplus.info?Web=sabiharana&CID=

YouTube: Sabiha Rana adlı kişinin profil resmiSabiha Rana

İletişim: [email protected]

Melekler ilgili kaynak bilgiler: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Arşivi T.C. Kültür Bakanlığı seafoodplus.info

Kaynak: İstanbul Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi (Felsefe Bölümü) : seafoodplus.info

Kaynak: Vikipedi seafoodplus.info

Diyanet İşleri Başkanlığı: seafoodplus.info

Ayrıca internette mitoloji konulu değişik sitelerden faydalanılmıştır

Ve diğer ''FELSEFE'' konuları: seafoodplus.info?UyeNo=&KategoriNo=

 

9 gizemli melek

&#;slam’da ba&#; ölüm mele&#;i olan Azrail, Hristiyanl&#;k ve Musevilik geleneklerinde de ölüm mele&#;i olarak bilinir.


Hristiyanl&#;kta, yedi melekten biri olan Uriel, &#;sa’n&#;n kuzeni John’un katliamdan kurtar&#;lmas&#;nda rol oynad&#;. M&#;s&#;r’a hicret ettikten sonra, John ve annesi Aziz Elizabeth’in Kutsal Aile’ye kat&#;lmas&#;n&#; sa&#;lad&#;. Onlar&#;n yeniden bir araya gelmesi Leonardo da Vinci’nin ‘Virgin of the Rocks’ (Kayalar Üzerinde Meryem) isimli eserinde resmedilir. Ortaça&#; Yahudi mistik geleneklerine göre, Uriel ‘Pazar mele&#;i’ veya ‘&#;iir mele&#;i’ olarak da bilinir.


&#;slam’da ba&#; ölüm mele&#;i olan Azrail, Hristiyanl&#;k ve Musevilik geleneklerinde de ölüm mele&#;i olarak bilinir. Dünyadaki dört ana yönü izlemek için dört yüzü ve dört bin kanad&#; olan Azrail’in tüm vücudunun, dünyadaki ya&#;ayan insan say&#;s&#; kadar göz ve dillerle kapl&#; oldu&#;una inan&#;l&#;r.


Hem Hristiyanl&#;kta hem de Müslümanl&#;kta, Cebrail peygamberin dünyaya geli&#;ini haber verir. Müslümanlar Cebrail’in, Kuran indirilirken Allah ile peygamber aras&#;nda arac&#; görevi üstlendi&#;ine ve iman&#;n alt&#; &#;art&#;ndan biri oldu&#;una inan&#;r. Hristiyanl&#;k inanc&#;na bakt&#;&#;&#;m&#;zda, Cebrail, Yeni Ahit’te sadece iki defa geçiyor; ‘Tanr&#;’n&#;n önündeki benim, Cebrail (Gabriel) ’ (Luke 1: 19). Bu da, her ne kadar Cebrail’in daha yüksek s&#;ralarda olmas&#; gerekti&#;ini dü&#;ündürse de, dokuz ba&#; melek aras&#;nda sadece sekizinci s&#;rada yer al&#;yor.


Öncelikli olarak Metatron Musevilikle ilgili bir kavramd&#;r. Yahudi mistisizmi Kabala’n&#;n en önemli eserlerinden olan Zohar, Metatron’un &#;srail halk&#;n&#; M&#;s&#;r d&#;&#;&#;na göç ederken denetledi&#;ini belirtir. Birçok ezoterik gelenekler, bu mele&#;in Allah’&#;n sözlerini yazan katip oldu&#;unu, ve genelde iyi bir anlay&#;&#;a sahip oldu&#;unu ancak zaman zaman tehlikeli olabildi&#;ini ileri sürüyor. Metatron, bildi&#;imiz gerçekleri k&#;ran yerine yenilerini öne süren bir demircinin çekici ile temsil ediliyor.


Moroni, Joseph Smith taraf&#;ndan ’lerde kendisine görünen mele&#;e verilen isimdir. H&#;ristiyan dini hareketlerinden biri olarak ortaya ç&#;kan ve zamanla ba&#;&#;ms&#;z bir din görünümünde olan Mormonluk 'da NewYork 'ta Joseph Simith taraf&#;ndan kurulmu&#;tur. Te&#;kilat&#;n kurucusu Joseph, Moroni ad&#;ndan bir mele&#;in kendisine vahiy getirdi&#;ini iddia ederek ortaya ç&#;km&#;&#;, sonra baz&#; eski metinlere de&#;i&#;ik bir yorum getirerek görü&#;lerini aç&#;klamaya çal&#;&#;m&#;&#;t&#;r. Kendine taraftar kazanmak için y&#;l&#;nda 12 ki&#;iyi misyoner olarak çe&#;itli ülkelere göndermi&#;tir. Smith kendisinin üzerine Mormon kitabesinin yaz&#;ld&#;&#;&#; alt&#;n levhan&#;n bekçisi oldu&#;una inan&#;yordu. Smith, s&#;rad&#;&#;&#; karakterlerle yaz&#;lan levhay&#; saklad&#;&#;&#; için ba&#;ka hiç kimse alt&#;n kitabeleri göremedi ve kitabe ba&#;ka dile çevirilemedi. Smith, Moroni’nin kendisine tercüme yapmas&#;n&#; kolayla&#;t&#;ran her&#;eyi ö&#;retti&#;ini, hatta kendisine sihirli bir ta&#; bile verdi&#;ini iddaa ediyor. Mormon teolojisine göre, Smith tercümesini, Mormoni’nin alt&#;n kitabeleri alarak cennete gitti&#;ini söyleyerek bitiriyor. ’da Joseph Smith doland&#;r&#;c&#;l&#;k suçundan Bainbridge’de mahkemeye ç&#;kt&#;.


&#;nsanlar&#;n spiritüel deneyimler dedi&#;i &#;eyleri ara&#;t&#;rmakta bilimsel metodu kullanmak gerekti&#;ini öne süren Aleister Crowley’in büyülü sistemi ve satanizme kaynakl&#;k etti&#;i söylenen Thelema’da (‘istencini yap’ fikri üzerine kurulu ö&#;reti) hain Chronzon’un cehennemde oturdu&#;u ve büyücü olma ile gerçek ayd&#;nlanma aras&#;ndaki son büyük engel oldu&#;u söylenir. Chronzon, Crowley taraf&#;ndan ‘Ç&#;lg&#;n ve tutars&#;z güçlerin geçici canl&#; örneklerinin cehennemi i&#;gal etmesi’ olarak tan&#;mlan&#;yor. Chronzon’un ismi, her ne kadar Aleister Crowley ile ün kazansa da, ilk olarak John Dee’nin kay&#;tlar&#;nda ortaya ç&#;km&#;&#;t&#;r.


Birçok medeniyet, meleklere inanm&#;&#; ve onlara çe&#;itli isimler vermi&#;tir. Serafim, Yahudi ve Hristiyanl&#;k geleneklerine göre en üst düzeydeki meleklerden biridir. &#;ncil sadece belirli ki&#;ili&#;i olan 3 mele&#;e isim vermi&#;tir. Bunlar, meleklerin prensi olan Michael, dirili&#;, merhamet, vahiy ve ölüm mele&#;i olan Gabriel ve yeryüzüne inmi&#; melek olan Satan. Seraphim’in ise, Tanr&#;’n&#;n taht&#;n&#; korumakla görevli en üst s&#;radaki melek oldu&#;u varsay&#;l&#;yor. Genelde, Tanr&#;’n&#;n sevgisi ile yand&#;klar&#; için ‘yanan melekler’ &#;eklinde de tasvir ediliyorlar. &#;ncil’de, &#;sa’n&#;n onlar&#; alt&#; kanatl&#; varl&#;klar olarak gördü&#;ü belirtiliyor.


S&#;ras&#;yla erkek ve kad&#;n olabilen bu &#;eytanlar insanlar&#;n rüyalar&#;na girerek onlarla cinsel ili&#;kiye giriyorlar. Bu tip bir kar&#;&#;la&#;man&#;n Arthur efsanesinde yer alan büyücü Merlin’in do&#;umuna neden oldu&#;u söyleniyor. Ayr&#;ca bu meleklerin çok çekici oldu&#;u ve hayatlar&#;n&#; sürdürebilmek için insanlar&#;n e&#;lerinin görüntülerine girerek ölümle sonuçlanabilen evlilik d&#;&#;&#; ili&#;kiye girdikleri varsay&#;lmaktad&#;r.


‘Sabah y&#;ld&#;z&#;’ anlam&#;na gelen Lüsifer ‘&#;&#;&#;k ta&#;&#;y&#;c&#;’ veya ‘parlak seher y&#;ld&#;z&#;’ olarak da isimlendiriliyor. &#;ncil'in baz&#; bölümlerindeki benzeti&#;te, bu y&#;ld&#;z kibirle gökyüzünde daha da yükse&#;e yükselmeye karar verir: 'Taht&#;m&#;, Tanr&#;’n&#;n di&#;er y&#;ld&#;zlar&#; üzerine yükseltece&#;im' der. Bundan dolay&#;, y&#;ld&#;z yeryüzüne at&#;l&#;r. Y&#;ld&#;z, Babil kral&#;n&#; temsil eder. Hristiyanl&#;k’ta Venüs gezegeninin referans&#; olarak &#;ncil’in birçok yerinde geçiyor. Lüsifer ayr&#;ca, ‘&#;eytanlar&#;n prensi’ olarak da kabul ediliyor. Sabah y&#;ld&#;z&#; metaforu sembolik olarak ‘&#;&#;&#;k ta&#;&#;y&#;c&#;’n&#;n dü&#;mesini simgeliyor. Sabah y&#;ld&#;z&#; gün &#;&#;&#;&#;&#;nda kaybolurken, &#;eytan da cennetten dü&#;mü&#; oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir