almanyada benzin litre fiyatı / Türkiye ve Almanya’da Benzin Fiyatları Eşitlendi

Almanyada Benzin Litre Fiyatı

almanyada benzin litre fiyatı

Almanya’da akaryakıt krizi büyüyor! Fiyatlar uçtu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı üzerine Batılı ülkelerin Rusya’ya ekonomik yaptırımları enerji krizi olarak döndü. Avrupa’yı saran elektrik, doğal gaz ve akaryakıt krizi devam ediyor. Krizden en çok Fransa ile Almanya etkilendi. Ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah motorin fiyatı 2,30 avronun üzerine çıktı. Dün 1,90 avroya satılan motorin, bugün bazı kentlerde 2,39 avrodan satılmaya başlandı.

HAFTAYA FİYAT SAVAŞI 

Ayrıca 1,75 civarında olan benzin de 2,20 ila 2,30 avro arasında satışa sunuldu. Benzin İstasyonları Birliği Sözcüsü Herbert Rabl, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük şirketleri halihazırda satın alınan ve dolayısıyla daha ucuz yakıtı pahalı fiyattan kullanmakla suçladı. Rabl, gelecek haftalarda pompalarda büyük bir fiyat savaşı olacağını belirterek, "Büyük markalar akaryakıt indiriminden neredeyse ya da tamamen vazgeçtiler, küçük markalar şimdi aynı şeyi yapıyor. Kimin galip geleceği konusunda bir çekişme yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya medyasında, hükümetin bu konuda bir adım atmaması durumunda akaryakıt fiyatlarının 2,50 avroyu geçeği yorumları yapıldı.

Almanya&#;da akaryakıtta vergi indirimi fiyatları düşürmedi, şirketlere yaradı

Yunus Ülger

DUVAR - Rusya'n&#;n Ukrayna'ya sald&#;r&#;s&#; sebebiyle sürekli yükselen akaryak&#;t fiyatlar&#;n&#;n yükünü hafifletmek için Alman hükümetinin üç ayl&#;k süreyle vergi indirimi, halk&#;n yükünü azaltmad&#;, &#;irketlerin kasalar&#;n&#; daha çok doldurdu.

1 hazirandan a&#;ustos sonuna kadar geçerli benzin (39 cent) ve motorinde (14 cent) vergi indirimiyle, ba&#;lang&#;çta sadece birkaç gün fiyatlar dü&#;tü, sonra fiyatlar yeniden yükselmeye ba&#;lad&#;. &#;u anda fiyatlar (litre ba&#;&#;na 2 euro civar&#;nda) vergi indirimi öncesiyle ayn&#; düzeyde bulunuyor.

Vergi indiriminin akaryak&#;t &#;irketlerine yarayaca&#;&#;n&#; söyleyip, uygulamay&#; ele&#;tiren uzmanlar, Federal Hükümetten uygulamadan geri dönülmesini istiyor. Buna yana&#;mayan hükümet, kartel yasas&#;n&#; sertle&#;tirip akaryak&#;t &#;irketlerinin fazla kazançlar&#;ndan pay almay&#;, gerekirse bunlar&#; parçalamay&#; hedefliyor.

Ye&#;iller Partili Federal Ekonomi Bakan&#; Robert Hacbek, Federal Kartel Dairesi'nin yetkilerini art&#;racak yasa de&#;i&#;ikli&#;inin, &#;u anda fiyatlar&#; dü&#;ürmeye yeti&#;meyece&#;ini, bunun gelece&#;e yönelik bir plan oldu&#;unu söyledi.

Akaryak&#;t devlerini, vergi indirimini ceplerine atmakla suçlayan Habeck, gerekirse akaryak&#;t devlerini parçalamay&#; amaçl&#;yor. Habeck, geçerli yasaya göre akaryak&#;t &#;irketlerinin fazla kazançlar&#;ndan pay alman&#;n mümkün oldu&#;u, ancak bir kartel olu&#;turduklar&#;n&#; kan&#;tlamak gerekti&#;ini söyledi. Bakan, yasa de&#;i&#;ikli&#;i ile kan&#;t ko&#;ulunu kald&#;rmay&#; planl&#;yor.

Vergi indiriminin mimar&#; Hür Demokrat Partili  (FDP) Federal Maliye Bakan&#; Christian Lindner, vergi indirimini savunarak, “Vergi indirimi olmasa fiyatlar daha yüksek olurdu” görü&#;ünü savundu. Uygulamadan dönmenin söz konusu olmad&#;&#;&#;n&#;, ayr&#;ca bunun yasal olarak zor oldu&#;unu bildiren Lindner, vergi indiriminin ileriki haftalarda fiyatlar&#; dü&#;ürece&#;ini umuyor.

Ana muhalefet partisi H&#;ristiyan Birlik Partisi (CDU), Federal Ekonomi Bakan&#; Habeck'ten akaryak&#;t &#;irketlerinin yöneticilerini bakanl&#;&#;a ça&#;&#;rmas&#;n&#; talep etti. CDU taraf&#;ndan yap&#;lan aç&#;klamada, vergi indiriminin halk&#;n de&#;il, &#;irketlerinin yarar&#;na oldu&#;u belirtilerek, bunun kabul edilemez bir durum oldu&#;u vurguland&#;.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Ba&#;kan&#; Dietmar Bartsch, hükümet vergi indirimi uygulamas&#;n&#;n büyük bir ba&#;ar&#;s&#;zl&#;k oldu&#;unu savunarak, Federal Hükümetten akaryak&#;t fiyatlar&#;na müdahale etmesini istedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Ba&#;kan&#; Saskia Esken ise, 3 milyar euro tutar&#;nda vergi indiriminin akaryak&#;t &#;irketlerinin kasas&#;na gitti&#;ini söyledi. Esken, akaryak&#;t tasarrufu için h&#;z s&#;n&#;r&#; getirilmesini, ayr&#;ca pazar günleri ta&#;&#;t yasa&#;&#; istedi.

Enerji Ekonomisi Birli&#;i Ba&#;kan&#; Andrian Willig, akaryak&#;t &#;irketlerine yönelik ele&#;tirileri haks&#;z bulduklar&#;n&#; söyledi. Halk&#;n tepkisini anlay&#;&#;la kar&#;&#;lad&#;klar&#;n&#; belirten Willig, fiyat art&#;&#;lar&#;na sebep olarak ham petrol fiyatlar&#;nda art&#;&#;&#; gösterdi. Federal Hükümetin, kartel yasas&#;n&#; sertle&#;me plan&#;n&#; da ele&#;tiren Willig, kartel kan&#;t&#; olmadan &#;irket parçalaman&#;n kabul edilemez oldu&#;unu savundu.

Vergi indirimi plan&#;n&#;n &#;irketlere yarayaca&#;&#;n&#; savunan uzmanlar, hakl&#; ç&#;kt&#;klar&#;n&#; belirterek, “Görünen köy k&#;lavuz istemez” içerikli yorumlar yapt&#;lar. Kuzey Vestfalya Kamu Yay&#;n Kurumu (WDR) taraf&#;ndan yap&#;lan yorumda, “vergi indirimi çok saçma” olarak nitelendi.

Pazara birkaç firman&#;n hakim oldu&#;u hat&#;rlat&#;larak, “Buna kar&#;&#; siyasetin yapaca&#;&#; bir &#;ey yok. Aral, Shell, Total ve di&#;erlerinin iyi niyetine güvenip vergi indirmek, çok safça bir dü&#;ünceydi” de&#;erlendirmesi yap&#;ld&#;.

Haber dergisi der Spiegel taraf&#;ndan yap&#;lan yorumda ise, vergi indiriminin ba&#;ar&#;s&#;z olmas&#;, SPD, Ye&#;iller ve FDP'den olu&#;an federal hükümetin büyük bir fiyaskosu olarak nitelendi.

Önerinin FDP'den geldi&#;i, SPD'nin hemen kabul etti&#;i, Ye&#;iller'in de pek istemeyerek “evet” dedi&#;i hat&#;rlat&#;ld&#;. Yorumda, benzin istasyonlar&#;nda fiyat art&#;&#;&#;n&#;n ham petrol fiyat&#;ndan daha çok artt&#;&#;&#; bildirilerek, bunun rafinerilerde kapasite yetersizli&#;inden kaynakland&#;&#;&#; belirtildi. Dergiye göre buna kar&#;&#; k&#;sa vadede bir çözüm görülmüyor.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir