aspava orhan usta / Aspava Orhan Usta'nın Yeri Menü | Ankara - Şeker Mah.

Aspava Orhan Usta

aspava orhan usta

REZARVASYON
VE SİPARİŞ İÇİN BİZİ ARAYIN !
0 () 40 () 40 40

Aperatifler

food
food
food
food

Dönerler

food
food
Döner Lavaşlı Servis/Paket
food
Döner Çift Lavaşlı Servis/Paket
food
food
food

Dönerler

food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
Ejder Et Döner Burger
food
Ejder Double Et Döner Burger
food
food
food
food

Kebaplar

food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
food

Kebaplar

food
food
food
Tavuk Dürüm Soslu-Soğanlı
food
Tavuk Dürüm Soslu-Kaşarlı
food
food
food
food
food
food
food
Urfa Dürüm Soğanlı-Kaşarlı
food
food
Adana Dürüm Soslu-Soğanlı
food
food
food
food
food
Adana Dürüm Soslu-Kaşarlı
food
food
food
Döner Dürüm Soslu-Kaşarlı
food
Döner Dürüm Soğanlı-Kaşarlı
food
food
Döner Dürüm Soslu-Soğanlı
food
food
food
food
Aspava Köfte Cheese Burger
food
Ejder Aspava Köfte Burger
food
Ejder Double Aspava Köfte Burger

Pideler

food
food
food
food
food
food
food
food
food
food

Pideler

food
food
food
food
food
food
food
food
food
Lahmacun (2 Adet) Acılı/Acısız

Kiremitler

food
food
food
food
food
food
food
food
Kiremitte Mantar Kaşarsız

Tatlılar

food
food
food
food
food
food
food
food
food
food

İçecekler

food
food
food
food
food
food
food
food
Cappy Vişne/Şeftali/Karışık/Portakal
food
food
food
food
food
food

Salatalar

food
food
food
food
food
food
food
food
food
food
Erzurum Yöresel Göğermiş (Küflü) Peynir
food

Diğer

food
food
food
food
food
food
food
food
food

Nefis Yemek Tarifleri Gezgin Gurme Serisi: Aspava

Ankaral&#; olanlar ya da bu &#;ehirde bir süre ya&#;ayanlar&#;n mutlaka ad&#;n&#; duydu&#;u Aspava, Ankara’da oldukça ünlü kebapç&#;lar&#;n kulland&#;klar&#; ortak bir isimdir. Aspava kelimesinin isim babas&#; ünlü bir Türk gazeteci olan Ümit Deniz’dir. Gazeteci olan Ümit Deniz ayn&#; zamanda polisiye roman yazar&#;d&#;r. Yazar&#;n kitaplar&#;nda yer alan dedektif Murat Davman, içki içmek için bara girer ve &#;erefe yerine Aspava der ve içkisini yudumlar. &#;&#;te Aspava kelimesi yazar&#;n kahraman&#;n sözdür. Herhangi bir dilde kar&#;&#;l&#;&#;&#; olmayan Aspava ne demek sorusu da en s&#;k sorulan konulardan biridir.

Öncelikle, Aspava Nedir?

Ankara’ya gidenler, özellikle de yolu Esat taraf&#;na dü&#;enler Aspava restoranlar&#; ile mutlaka kar&#;&#;la&#;&#;r.

Peki, Aspava nedir? ’li ve ’l&#; y&#;llarda çok popüler olan Aspava kelimesi ilk defa bir kebapç&#; taraf&#;ndan kullan&#;ld&#; ve o günden itibaren Ankara’da birçok kebapç&#; taraf&#;ndan da yayg&#;n olarak kullan&#;l&#;r.

Peki, Aspava aç&#;l&#;m&#; nedir? &#;lk kez duyanlar için:

Aspava “Allah Sa&#;l&#;k, Para, Afiyet Versin Amin” cümlesinin ba&#; harflerinden olu&#;an k&#;saltmad&#;r. &#;l içinde birçok Aspava kebapç&#;s&#; olmas&#;na ra&#;men asl&#;nda bir zincir restoran&#; de&#;ildir. Her biri birbirinden ba&#;&#;ms&#;z kebap salonlar&#;d&#;r. Ancak hepsinin ortak özelli&#;i sabaha kadar aç&#;k olmas&#; ve ikram çe&#;itlerinin fazlal&#;&#;&#;d&#;r.

Aspava kebapç&#;lar&#;n&#;n bir di&#;er özelli&#;i de geceleri daha yo&#;un olmas&#;d&#;r. Renkli gece hayat&#;na sahip olan Ankara’da içkili mekânlardan ç&#;kanlar ya da gece yar&#;s&#; can&#; kebap çekenleri Aspava restoranlarda görmeniz mümkündür.

Kimsenin birbirini rahats&#;z etmedi&#;i bu restoranlarda sakin sakin yemekler yenilir ve yemek sonras&#; ikramlar ile muhte&#;em bir &#;ekilde restoran çal&#;&#;anlar&#; taraf&#;ndan a&#;&#;rlan&#;l&#;r. Genel olarak Aspava restoranlar&#;n&#; kuranlar&#;n büyük bir bölümünün K&#;r&#;ehir’in Sakarya köyünden geldi&#;ine dair duyumlar bulunmaktad&#;r.

Peki, Aspava Menüsünde Ne Var?

Aspava menüsü denildi&#;inde akla sadece kebap gelmesin. En temel yemek döner dürüm olmas&#;na ra&#;men tüm Aspava restoranlarda tüm kebap çe&#;itleri, pide ve lahmacun çe&#;itleri bulunur. Menünün olmazsa olmaz&#; genellikle üzerinde domates sosu olan patates tava, salata ve cac&#;kt&#;r. &#;&#;in en güzel yan&#; da bu aperitiflerin ikram olmas&#; ve s&#;n&#;rs&#;zl&#;&#;&#;d&#;r. Bitti&#;inde yenilenen bu ikramlara ek olarak yemek sonras&#; çay ile birlikte irmik helvas&#; da ikram edilir.

Ankara döneri olarak bilinen Aspava’n&#;n dürüm dönerlerinde tur&#;u, ye&#;illik ve patates gibi ekstralar olmaz. Parça etten haz&#;rlanan dönerlerin içine domates sosu, so&#;an ya da ka&#;ar iste&#;e göre üç çe&#;idin üçü birden de eklenebilir. &#;nce ve taze lava&#; içine et döner eklenerek dürüm haline getirilir ve mü&#;teriye sunulur. Aspava restoranlar&#; di&#;erlerinden ay&#;ran en önemli özelli&#;i ikramlar&#;d&#;r. Sipari&#; verildi&#;inde dolu dolu bir sofra haz&#;rlan&#;r ki insan&#;n önce gözü doyar.

Ankara demi&#;ken ilginizi çekebilir: Ankara’da Ne Yenir?

&#;&#;te, Ankara’n&#;n En Lezzetli 7 Aspava &#;ubesi!

1) Özçelik Aspava

Ankaral&#;lar&#;n en çok be&#;endi&#;i ve Aspava Esat dendi&#;inde akla ilk gelen restoranlardan biri olan Özçelik Aspava, ba&#;ka herhangi bir yerde &#;ubesi olmayan ve ’dan beri hizmet veren bir restorand&#;r. Sahibi &#;sa Özçelik’in soyad&#;n&#; ta&#;&#;yan restoran&#;n et dürümü lezzetiyle dikkat çekicidir. Lava&#;&#; yumurtal&#; olan dürümün yumu&#;ac&#;k dokusu, domates sosu ve muhte&#;em et döneri ile birle&#;ince ortaya bamba&#;ka bir lezzet ç&#;kar. Dürüm soslu ya da sossuz olarak mü&#;terinin iste&#;ine göre servis edilir. Dürümün içine sos ve so&#;an istenirse SS k&#;saltmas&#; sos, so&#;an ve ka&#;ar istenirse SSK k&#;saltmas&#; kullan&#;l&#;r.

Adres: Esat Caddesi No/C Küçükesat/Ankara

&#;leti&#;im: 0 80 88

özçelik aspava

2) Y&#;ld&#;z Aspava

Hac&#; Y&#;ld&#;z taraf&#;ndan kurulan Y&#;ld&#;z Aspava, Esat merkez olmak üzere Balgat, Emek ve &#;ncek olmak üzere 3 adet &#;ubeye sahiptir. y&#;l&#;ndan beri Ankara’da hizmet veren Y&#;ld&#;z Aspava, Hac&#; Y&#;ld&#;z’&#;n ö&#;rencilere verdi&#;i de&#;ere uygun olarak ö&#;renci menüsü ile dikkat çekicidir. Ö&#;rencilere dü&#;ük fiyatlarla s&#;n&#;rs&#;z hizmet vermeyi amaçlayan restoran, soslu patates tava, cac&#;k, salata, semaverde çay ve irmik helvas&#; ikramlar&#; ve özellikle künefesi ile ünlüdür. Soslu dürüm dönerin yan&#;nda tüm kebap çe&#;itleri, çorbalar ve pideleri ile de mü&#;terilerine muhte&#;em lezzetler sunan Y&#;ld&#;z Aspava, ramazan ay&#;ndaki iftar menüleri ile de ön plana ç&#;kar.

Adres: Esat Cad. No/25 Küçükesat/Ankara

&#;leti&#;im: 0 66 87

y&#;ld&#;z aspava

3) Me&#;hur Gülçimen Aspava

Di&#;er Aspava restoranlara oranla daha yeni bir restoran olan Me&#;hur Gülçimen Aspava, güler yüzlü hizmeti ve lezzetli ve doyurucu menüsü ile misafirlerine mükemmel bir hizmet sunar. Cadde üzerinde büyük bir alana sahip olan mekân, otopark ve vale hizmeti ile dikkat çekicidir. Her Aspava’da oldu&#;u gibi salata, cac&#;k ve soslu patates tavaya ek olarak çi&#; köfte ve mantar ikram&#; da olan restoranda semaver çay ve irmik helvas&#; ikram&#; da geleneksel Aspava ikram&#;na uygundur. Özellikle salata içinde yer alan nar ek&#;isi ve nar taneleri de denemeye de&#;er.

Adres: Barbaros Mahallesi, Esat Cad. No: Çankaya/Ankara

&#;leti&#;im: 0 38 23

gülçimen aspava

4) Y&#;ld&#;r&#;m Aspava

Cengiz Y&#;ld&#;r&#;m taraf&#;ndan kurulan Y&#;ld&#;r&#;m Aspava, s&#;n&#;rs&#;z ikramlar&#; ve güler yüzlü personeliyle Ankara’n&#;n en sevilen restoranlar&#;ndan biridir. Di&#;er Aspava restoranlarda oldu&#;u gibi salata, cac&#;k, domates soslu patates tava, çay ve irmik helvas&#; ikramlar&#;na sahip olan restoran&#;n menüsünde dürüm dönerin yan&#; s&#;ra kiremitte et yemekleri, pideler, çe&#;itli kebaplar da bulunur. Özellikle f&#;r&#;nda ka&#;arl&#; mantar ikram&#;yla dikkat çeken restoran&#;n künefesi de denemeye de&#;er bir lezzete sahiptir.

Adres: An&#;t Caddesi No: 10/B Tando&#;an/Ankara

&#;leti&#;im: 00 66

y&#;ld&#;r&#;m aspava

5) Kardelen Aspava

’den bugüne kadar kaliteli yemekleri ve servis hizmeti ile dikkat çeken Kardelen Aspava, Ankara Esat bölgesinde yayg&#;n olarak bulunan Aspava lezzetini Bat&#;kent’e ta&#;&#;r. Aspava restoranlar&#;n kendine özgü s&#;n&#;rs&#;z ikram ve dürüm döner lezzetlerini menüsünde bar&#;nd&#;ran restoranda hemen hemen tüm kebap çe&#;itleri de bulunur. Bunlara ek olarak pide ve tatl&#; çe&#;itlerine de yer veren restoran&#;n özel kardelen kebab&#; mutlaka denenmelidir.

Adres: Turgut Özal mah, cad. sok. No: 1/A Bat&#;kent/Ankara

&#;leti&#;im: 0 33 32

kardelen aspava

6) Dürüm Aspava

y&#;l&#;ndan beri Aspava restoran&#; olarak hizmet veren Dürüm Aspava, dededen toruna 3 ku&#;ak boyunca Ankaral&#;lara dürüm döner keyfi sunar. Kaliteli etleri ve di&#;er Aspava’lar&#; aratmayan ikramlar&#; ile dikkat çeken restoran&#;n menüsünde dürüm dönerlere ek olarak di&#;er tüm döner çe&#;itleri de bulunur. Bunlara ek olarak patl&#;can kebap, Adana kebap, Urfa kebap, kar&#;&#;&#;k kebap ve yo&#;urtlu kebap gibi kebap çe&#;itleri de yer al&#;r. Ayr&#;ca kiremitte ve &#;zgara da et ile birbirinden lezzetli pide çe&#;itleri ile içli köfte ve künefe gibi yöresel lezzetler de sunulur.

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner K&#;&#;lal&#; Mahallesi, Alacaatl&#; Cad. No, Çankaya/Ankara

&#;leti&#;im: 0 72 73

dürüm aspava

7) Aspava Lezzet Ustas&#;

50 y&#;ll&#;k Aspava lezzetini misafirlerine sunan Aspava Lezzet Ustas&#;, ilk olarak y&#;l&#;nda K&#;r&#;ehir’de kuruldu ve y&#;l&#;nda Ankara Çukurambar’da da hizmet vermeye ba&#;lad&#; ya&#;&#;ndan beri restoran i&#;inde çal&#;&#;an Celal Kaya taraf&#;ndan kurulan restoran Anadolu’nun kendine has lezzetleri ile Aspava kalitesini bir arada sunar. Tecrübeli bir ekibe sahip olan restoran standart Aspava ikramlar&#;n&#;n yan&#; s&#;ra kaliteli ve taze etleriyle birbirinden özel kebap çe&#;itlerine de sahiptir.

Adres: K&#;z&#;l&#;rmak Mahallesi, Muhsin Yaz&#;c&#;o&#;lu Cad. Nova Tower 17/11, Çankaya/Ankara

&#;leti&#;im: 0 40 00

aspava lezzet ustas&#;

S&#;ralama geli&#;igüzel verilmi&#;tir; de&#;er te&#;kil etmez.

Ankara Kahvalt&#; Mekanlar&#;, En Doyurucu 10 Leziz Adres

Hamamönü Gezilecek Yerler, En Bilinen 10 Me&#;hur Mekan

Ankara Kitap Kafe Tavsiyeleri, En &#;yi 10 Entelektüel Mekan

Ankara’da Ne Yenir? En Me&#;hur 10 Lezzet Dura&#;&#;

Ankara &#;ftar Mekanlar&#; Oruç Açabilece&#;iniz 10 Farkl&#; Lezzet Dura&#;&#;

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir