şerefiye hesabı nedir / Şerefiye Hesabı

Şerefiye Hesabı Nedir

şerefiye hesabı nedir

Şerefiye Nedir, Nasıl Belirlenir? Şerefiye Bedeli Nedir?

Haberin Devamı

Şerefiye bedeli, şerefiye hesabı yapılarak belirlenen bir bedeldir. Bu bedelde mülklerin bedelleri belirlenir. Bedel belirlerken muhitin beklentileri söz konusudur. Şerefiye bedeli aynı zamanda itibar değeridir.

Büyük şehirlerde ulaşım noktalarına yakın olmak bir avantaj kabul edilmektedir. Fakat küçük yerleşim yerlerinde ulaşım noktaları bir gürültü sebebidir.

Manzara, asansör, gürültü durumu, bahçenin varlığı, balkonun varlığı, dairenin cephesi, bulunduğu kat, alışveriş merkezi, çocuk parkı ve havuz çevresel olarak sunulan imkanlar arasında yer alarak şerefiye bedelinin hesaplanmasında etkili olan faktörlerdir.

Şerefiye bedeli hesaplanırken bu yukarıda belirttiğimiz her özellik değerlendirilir ve bir puanlama yapılır. Doğal olarak daireler de yani mülklerde bu şekilde itibar değerine kavuşur. Şerefiye hesabı belirlemede konumda yaşayan insanların tercihleri de etkilidir.

Haberin Devamı

Buna örnek olarak yaşlı nüfusun yaşadığı bölge ve genç nüfusun yaşadığı bölge verilebilir. Bu özellik de bir kriterdir. Sonuçta genç nüfus gençlerin olduğu bölgedeki mülkleri tercih ederken yaşlı nüfus da yaşlı kesimin bulunduğu bölgedeki mülkleri tercih edecektir.

Şerefiye değerini belirlemede kullanılan hesap tekniklerinde binaların özellikleri de yer almaktadır. Binanın bulunduğu parsel, toplam daire sayısı, manzaranın mesafesi, asansör sayısı, bulunan teras ya da balkonun büyüklüğü, güneş yönü, park alanı, daire metre karesi, sosyal fırsatlara yakınlık gibi özellikler değer belirlemede etkilidir.

Şerefiye bedeli inşaat firmaları tarafından hesaplanabilir. Bu şekilde dairelerin bedelleri ortaya çıkmaktadır. Alıcılar ise belirlenen bu şerefiye bedeliyle ilgili bazı tereddütler yaşayabilir. Bu durumda da gayrimenkul değerleme uzmanlarından yardım alınabilir.

Şerefiye Hesabı

 Şerefiye Hesabı Şerefiye Hesabı, Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır. Şerefiye Hesaplanırken, rayiç bedelin tespit edilememesi halinde, net defter değeri esas alınır. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

 

Şerefiye Hesabı İşleyişi : Ödenen Şerefiye bedelerinin tamamı bu hesabın Borcuna, Yok Edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle Alacak yazılarak kapatılır.

 

 

BORÇ

ŞEREFİYE HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

Şerefiye, işletmede ticari ve sinai faaliyetin yapılmasına izin veren ve yıllar boyu sağlanan güvenlik ve saygınlıktan ortaya çıkan bir haktır. Bu hak, ticari teşebbüsün tescil ve ilan edilmiş ismi ( Ticaret Ünvanı ) ile birlikte düşünülür.

 

 

Şerefiye Hesabı Örnekleri :

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi defter değerine göre öz varlıkları TL olan bir işletmeyi rayiç bedeli TL ile peşin satın almıştır. Bilançoda işletmenin ticari malları TL, Binalar TL, Demirbaşları TL'dır.

 

Şerefiye Tutarı : İşletmenin Rayiç Bedeli &#; İşletmenin Defter Değerine göre Öz Varlıkları

 

Şerefiye Tutarı : TL &#; TL : TL

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TİCARİ MALLAR HESABI

BİNALAR HESABI

DEMİRBAŞLAR HESABI

ŞEREFİYE HESABI

 

            

             KASA HESABI

                                         

 Ticari İşletme Satın Alınması Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TOPLAM

 

 

Şerefiye Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi Şerefiyeler için %20 Amortisman Ayırmıştır.

 

Şerefiye Amortisman Tutarı : TL * %20 : TL

 

Şerefiye Amortisman Tutarı : TL

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

                        

           BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

                   

Şerefiye Amortisman Ayırma Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

İlgili

Etiketler: Hesap Hesap İşleyişi Hesap Şerefiye Şerefiye Şerefiye Hesabı Şerefiye Hesabı Nedir Şerefiye Hesabı Örnek Şerefiye Hesabı Örnekleri Şerefiye Hesabının İşleyişi Şerefiye Nedir Şerefiye Örnek Şerefiye ÖrnekleriŞerefiye HesabıŞerefiye Hesabı NedirŞerefiye Hesabı ÖrnekŞerefiye Hesabı ÖrnekleriŞerefiye nedir

İşletmelerde Şerefiye ve Muhasebeleştirilmesi

Doç. Dr. Engin ERGÜDEN
Doç. Dr. Engin ERGÜDEN

Modern endüstri hayatında özellikle geçen yüzyılın sonlarından itibaren firmalarda büyüme ve gelişme eğilimi gözlenmektedir. Firmalar için büyüme yollarından biri de başka firmalarla bütünleşmek, diğer bir deyişle birleşme yoluna gitmektir. Birleşmeler birleşen firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları sonucunu doğurur. Bu sayede firmalar düşük kapasite kullanımı gibi bir sorununu giderebilir. Birleşmenin ilk aşaması olan iktisap esnasında iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde iktisap edenin payının iktisap maliyetine farkı Şerefiye olarak mali tablolara alınır. Bir maddi olmayan duran varlık olan şerefiye iktisap tarihinden itibaren iktisap edilen işletmenin kalan faydalı ömrü süresince itfa edilir.

Şerefiye değeri ve  şerefiye değeri muhasebesi, Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’ın yılındaki iflasını takip eden küresel finansal kriz esnasında kamunun ilgi alanına girmeye başlamıştır. yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayarak, muhasebe kural ve standartlarına harfiyen uygun görünmekle beraber,  şirketlerin gerçek ekonomik durumunu yansıtmayan, üstelik bağımsız denetimi yapılmış finansal tabloların baş  rol oyuncusu olduğu finansal kriz, muhasebe uygulamalarının içerdiği esnekliğin gerekliliğine ilişkin tartışmaları arttırmıştır. Son dönemde, küresel ekonominin içine girdiği bunalım nedeniyle  şirketlerin finansal tablolarında kayıtlı olan şerefiye tutarlarındaki değer düşüklükleri artmıştır.

Nedir Şerefiye ve Nasıl Raporlanır?

Şerefiye,  şirketlerin devir alınması esnasında,  şirket için ödenen bedel ve piyasa rayiç tutarı ile ölçümlenen net varlıkların değeri arasındaki pozitif farktır. Eğer  şirketlerin piyasa rayiç tutarları hesap edilemiyorsa, ilgili  şirketin bilançosundaki net defter değeri esas alınmalıdır.

İşletme birleşmesinde elde edilen şerefiye, bireysel olarak tespit edilmeleri ve ayrı olarak muhasebeleştirilmeleri imkânı olmayan varlıklardan beklenen gelecekteki ekonomik yararlar için devralan tarafından yapılan ödeme olarak tanımlanmaktadır (TFRS 3, Ek A).

Şerefiye, diğer varlıklardan veya varlık gruplarından bağımsız olan nakit akışları yaratmamakta ve genellikle birden fazla nakit yaratan birimin nakit akışına katkıda bulunmaktadır (TMS 36, prf. 81).

Diğer yandan şerefiye, aşırı kâr yaklaşımı çerçevesinde de ele alınmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda  şerefiye birçok yıl boyunca anormal kâr beklentisinin  şimdiki değeridir ve  şerefiye, belirlenebilir net varlıkların normal kazançlarının bugünkü değeri ile normalüstü kazançların bugünkü değerleri arasındaki farktır. Ayrıca  şerefiye belirleme sürecinde gelecek normal ve normalüstü kazançların tahmin edilmesi ve bu kazançların uygun bir ıskonto oranı ile ıskonto edilmesi de önem arz etmektedir (Otlu ve Çukacı, ). Şerefiye; birleşme maliyetinin, edinilen  şirketin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesinden sonra kalan kısmıdır. Buna göre  şerefiye  şu  şekilde formüle edilebilir:

Şerefiye = Satın Alma Fiyatı (Birleşme Maliyeti‐BM)  ‐  İktisap Edilen Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri (NV)  

 BM > NV ise şerefiye vardır, varlık olarak tanınır ve değer düşüklük testine tabi tutulur.  

BM < NV ise birleşme kârı (negatif  şerefiye) vardır ve gelir tablosuna yansıtılır.

Şerefiyenin ortaya çıkmasında etkili olan faktörün, devralınan  şirketin sahip olduğu yüksek pazar payı ve bu paydan kaynaklanan sektör ortalamasının üzerindeki kâr beklentisi olduğu ileri sürülmektedir. Bu varlık kaleminin en önemli özelliği, diğer varlık kalemlerine bağlı olarak ortaya çıkması ve tek başına alınıp satılmasının pek mümkün olmamasıdır.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlık olarak raporlanan  şerefiye, TMS/TFRS’lere göre maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirme kriterlerini taşımaz, diğer bir ifadeyle diğer varlıklardan ayrıştırılamadığı, onlardan ayrı satılamadığı, somut bir mal üretiminde kullanılamadığı için, TMS 38  ‐ Maddi Olmayan Duran Varlıklar kapsamında ele alınmamıştır. TMS/TFRS’lere uygun bilançolarda şerefiye maddi olmayan duran varlıklar içinde sınıflandırılmamakta, aktif unsurlar içerisinde ayrı olarak gösterilmektedir.  Şerefiyenin ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi “TFRS 3‐  İşletme Birleşmeleri”, sonraki dönemlerde değerlenmesi ise “TMS 36‐  Varlıklarda Değer Düşüklüğü” kapsamında düzenlemiştir.  

Pozitif ve Negatif Şerefiye

Pozitif Şerefiye; İktisap esnasında ortaya çıkan şerefiye (pozitif şerefiye), iktisap edenin gelecek dönemlerde ekonomik fayda sağlayacağı beklentisiyle yaptığı ödemedir. Diğer bir deyişle, iktisap maliyetinin, tanımlanan varlık ve borçların değişim tarihindeki makul değeri üzerinde iktisap edenin sahip olduğu paydan fazla olan kısmı şerefiye olarak tanımlanır ve bilançonun aktifinde yer alır. (Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No) on ikinci kısım “İşletme Birleşmeleri” Madde ; Şerefiyenin Tekdüzen Hesap Planında DİĞER MADDİ OLMAYAN DV HS. altında bir alt hesap olarak gösterilmesinin, şerefiyeye neden olan varlığın ise detay hesaplarda izlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.) İşletme birleşmelerinden oluşan pozitif şerefiye TDHP'nda duran varlıklar hesap sınıfında Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabında alt hesap düzeyinde iktisap edilen işletme esasında izlenir. Şerefiye maliyet değerinden birikmiş itfa tutarları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşınır.

Negatif Şerefiye; Değişim tarihinde, iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde iktisap edenin payının iktisap maliyetini aşan kısmı negatif şerefiye olarak mali tablolara alınır. (Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri : XI, No) on ikinci kısım “İşletme Birleşmeleri” Madde ;) Negatif Şerefiye, işletmenin varlıklarından bir indirim kalemi olarak bilançoda şerefiyenin yer aldığı kalem içinde gösterilir. (Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No) on ikinci kısım “İşletme Birleşmeleri” Madde ”; Negatif Şerefiyenin Tekdüzen Hesap Planında DİĞER MADDİ OLMAYAN DV HS. altında bir alt hesap olarak gösterilmesinin, Negatif Şerefiyeye neden olan varlığın ise detay hesaplarda izlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.) İşletme birleşmelerinden oluşan negatif şerefiye TDHP'nda duran varlıklar hesap sınıfında Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabında ters karakterli alt hesap düzeyinde iktisap edilen işletme esasında izlenir.

Negatif şerefiye gelecekteki zararlar ve giderlerle ilgili olmadığında ve güvenilir bir şekilde hesaplanabildiğinde bir kazanç olarak kabul edilerek iktisap edilen amortismana tabi varlıkların bünyesinde yer alan gelecekteki ekonomik faydalar tükendiğinde gelir olarak mali tablolara alınır. (Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No) on ikinci kısım “İşletme Birleşmeleri” Madde ;) Parasal varlıklar dikkate alındığında bu kazanç derhal gelir olarak mali tablolara alınır.

Negatif Şerefiye, iktisap tarihinde güvenli bir şekilde hesaplanabilen gelecekteki zararlar ve giderlerle bağlantılı değilse, aşağıdaki şartlar dikkate alınarak gelir tablosuna gelir olarak alınır. 

Negatif Şerefiyenin, iktisap edilen tanımlanabilir parasal olmayan varlıkların makul değerlerini aşmayan miktarı, iktisap edilen tanımlanabilir amorti veya itfa edilebilir varlıkların kalan ağırlıklı ortalama faydalı ömürleri dikkate alınarak, sistematik bir şekilde gelir olarak mali tablolara alınır. Negatif şerefiyenin, iktisap edilen tanımlanabilir parasal olmayan varlıkların makul değerlerini aşan tutarı, derhal gelir olarak mali tablolara alınır.

Örnek Uygulama

F işletmesi, G işletmesini devralır. Birleşme maliyeti TL’dir. Birleşme tarihinde G işletmesinin varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Defter DeğeriGerçeğe Uygun Değer
Nakit 
Alacaklar 
Stoklar 
Bina Makine ve Tesisler 
Araziler 
Borçlar 
Şarta Bağlı Yükümlükler 
Edinilen Varlıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri 
Birleşme Maliyeti 
Şerefiye 

Örneğimizde, Varlık kalemlerinden nakit-alacaklar ve araziler defter değeri ile Gerçeğe Uygun Değeri (GUD) aynı değerler ile tahmin edilmiş, stoklar ve bana makine ve teçhizatların GUD’i defter değerinden daha yüksek bir tutarla tahmin edilmiştir. Yükümlülüklerde ise borçlar aynı GUD’i ile değerlenmiştir. Yasal kayıtlarda yer almayan 51 TL tutarında şarta bağlı yükümlülük (ör, dava yükümlülükleri) şirket birleşmesinde ileride yasal yükümlülük doğacak olması muhtemel diye GUD’den şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır.

Edinilen Varlıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri  (tüm varlık kalemlerinden borç ve yükümlülükler tutarı düştükten sonra kalan kısmı) Satın alma bedeli (birleşme maliyeti) TL olduğu dikkate alındığında BM > İktisap Edilen Net Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerinden büyük oluğu için aradaki fark ( ) = TL Şerefiye olarak hesaplanmış, F işletmesinin maddi olmayan duran varlıkları hesap grubunda raporlanıp amortismana (itfa payına) ayrılmayıp, değer düşüklüğüne tabi tutulabilecektir.

Şerefiye hesabının önemi

 

          ŞEREFÄ°YE HESABI ÖNEMÄ° 

          Şerefiye: Bir proje çatısı altında bulunan gayrimenkullerin talep deÄŸer farklılığıdır. Aynı proje çatısı altında inÅŸa edilen gayrimenkullerin arz ve talep unsurları açısından eÅŸit olmasının imkânı yoktur. Bu konutlarda olduÄŸu kadar iÅŸyerlerinde de geçerlidir. Ancak ÅŸerefiyeyi toplu konutlardan örneklememiz gerekirse inÅŸa edilen hiç bir daire deÄŸer olarak bir diÄŸeriyle eÅŸit deÄŸildir. Yani ne aynı yöne bakan nede aynı katta bulunan dairelerin birbirine eÅŸit olması mümkün olamaz. Şerefiye farkını etkileyen unsurların baÅŸlıcalarını Manzara, GüneÅŸ, Açıklık, Kat yüksekliÄŸi, katın bahçeden yüksekliÄŸi, ulaşım yollarının yakınlığı ve görülmesi, asansör ve su kullanamama riski, ulaşım, kullanım emniyeti, rutubet riski, mahremiyet, Balkonların kullanılabilir olması, dairenin en boy oranı ve Daire metrekaresi, baÅŸlıca etkenlerdir. Çok parselli sitelerde parsel büyüklükleri, ayrıca deÄŸiÅŸik zamanlarda yani sıra ile yapılan toplu konut inÅŸaatlarında zamanla meydana gelen teknoloji deÄŸiÅŸikliÄŸinin getirdiÄŸi maliyet farkı da dikkate alınmalıdır.

       seafoodplus.info Ticaret Bakanlığında yıllarca kooperatiflerle ilgili ÅŸikâyetleri incelemek durumunda kaldım. Gördüm ki KooperatifçiliÄŸin ana problemi üyeyi memnun edemeyen ÅŸerefiye hesaplarıdır. En mutlu gününde yuvasına kavuÅŸacağı kura, gününde üzüntüden aÄŸlayan, bayılan,  kalp krizi geçiren üye gördünüz mü? bilemiyorum. Ä°ÅŸte ben bunu gördüm. Bu üye gurubu binlerce yerde haksızlığı konuÅŸurken, diÄŸer %90 da olsa güzel daire çekenler elbette iyi bir daire çektikleri için sevinemiyorlar konuÅŸamıyorlar. Çünkü aldıkları dairede göz yaşı döken üyenin hakkı var. Neticede hiç kimse kooperatifçiliÄŸi tavsiye edemiyor. Lütfen dikkat.   

        

         Yapılan ÅŸerefiye hesapları reel deÄŸil, adaleti yansıtmıyor, yalnıştır. Bu konuda bir ölçü isterseniz; Bir kura çakiminde üzülen aÄŸlayan üye varsa  ÅŸerefiye raporu yeterli hassasiyette deÄŸildir, ÅŸerefiye hesabı yalnıştır. Ayrıca daire deÄŸer puanının olmadığı ÅŸerefiye raporları kanunsuzdur. Çok büyük haksızlık ve de zulümdür. Kaba inÅŸaatta nihai ÅŸerefiye farkının alınması mümkün olmadığı gibi bitmiÅŸ inÅŸaatta yine gerçek ÅŸerefiyenin alınması mümkün deÄŸildir. Kaba inÅŸaata ÅŸerefiye raporu hazırlanmalı ama bundan sonra (ana sözleÅŸmenin maddesinde belirtildiÄŸi gibi) puanlı aidat alınmalıdır.

 

         Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleÅŸme kurayı müteakip puanlı (daire deÄŸer oranında masrafların paylaÅŸmını) aidatı emrettiÄŸi halde hiç bir ÅŸerefiye uzmanı daire deÄŸer oranını hazırlamadığı için yöneticilerde uygulayamıyor. Kuradan sonra kanunsuz 0larak eÅŸit aidat alınmaktadır.       

     *sistem sayim önce kaba inÅŸaat ÅŸerefiyesini hesaplar. Müteakiben puanlı aidat ile gerçek adalet saÄŸlar. 

       Şerefiye hesabı çok ince detaylara sahiptir.  Bu konuda dünya çapında bir araÅŸtırma yaptık. Elimizden geldiÄŸince bu ince detayları atlamadan ÅŸerefiye hesabını yapabilmek, Türkiyede kooperatifçiliÄŸi kurtarabilmek için çok özel formüllerle Sistemsayim i sizlerin hizmetine hazırladık. 30 yıllık tecrübenin teknolojiyle yoÄŸrulmasının bir ürünü olan bu program sayesinde artık kooperatif üyelerinin hiç biri aÄŸlamasın ve hiç bir kooperatifçimiz üyeleriyle sorun yaÅŸamasın kooperatif inÅŸaatları sistemin getirdiÄŸi sıcak para ve yüksek aidatla kısa sürede tamamlansın, üyeler ve yönetici mutlu olsun, tüm yöneticiler teÅŸekkür alsın istiyoruz

       YaÅŸamayana duygusuz insanlara anlatmak zor olsa da hesap sonunda herkes fevkalade mükemmel bulduklarını, daha önce haksızlık yaÅŸamış üyeler, yöneticier 'bu sistemin mecbur edilmesini gerektiÄŸini' belirtmektedirler. Yapılan  onlarca çalışmada 15 yılda %25 inÅŸaat seviyesinde olan kooperatif sistemsayim ile üyelerini zorlamadan, üzmeden, deÄŸiÅŸirmeden en gariban üyenin memnuniyet ifadesi bereberinde sadece  yılda bitirilmiÅŸtir. 7 yılda kaba inÅŸaatı bitirememiÅŸ(%30) bir kooperatif iki yılda bitmiÅŸtir. 10 yıllık ve 4 yıl süre ile terkedilmiÅŸ %30 seviyede bir kooperatif inÅŸaatı 2 yılda tamamlanmıştır.

       Kaba inÅŸaatın başında sistemsayim uygulaması inÅŸaat süresini çok çok kısaltmaktadır.

       Program görüldüÄŸü gibi salt puanlardan ibaret deÄŸil, Programın özel formülleriyle (,)den sonra 8 haneli hesaplanan puanlar  iÅŸleme girdikten hesaplama bittikten sonra tabloya yazılmak için yuvarlatılatılmıştır.

        Arzumuz; Sizin de mutluluÄŸun nasıl olduÄŸunu görebilmeniz. Üyelerinizle birlikte sevinebilmenizdir.

 

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir