fen bilimleri 3 sınıf öğretmen kılavuz kitabı / 3.Sınıf Türkçe Süreç Değerlendirmeye Yönelik Ders Kitabı (Öğretmen-Klavuz) | Meb Ders

Fen Bilimleri 3 Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı

fen bilimleri 3 sınıf öğretmen kılavuz kitabı

Bilen Yayıncılık İlkokul 3. Sınıf İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. El)

Kitabın yaklaşık 20 sayfasında kurşun ve fosforlu kalemle karalamalar, işaretlemeler ve satır altı çizimler yapılmıştır. Haricinde genel itibariyle temiz durumdadır. Oz.

Bilen Yayıncılık İlkokul 3. Sınıf İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. El), Özdağ Dağlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap yılında Bilen Yayıncılık tarafından [Ankara] yayınlanmıştır. sayfadır. Bilen Yayıncılık İlkokul 3. Sınıf İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. El) adlı eser İngilizce dilindedir.

Kitap, 19 cm genişliğinde 27 cm yüksekliğindedir.

Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile yıllar önce eklenmiştir.

Bilen Yayıncılık İlkokul 3. Sınıf İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. El) adlı eser, Kitap > Sınav ve Ders Kitapları > Ders Kitapları > İlkokul kategorisinde İkinci El olarak satıştadır.

Kondisyon: İyi

Ürün kondisyonları ürün açıklamalarında belirtildiği ve/veya ürün fotoğraflarında görüldüğü gibidir. Açıklamada yer alan veya fotoğrafta görülen üründen farklı nitelikte bir ürün gönderilmesi halinde siparişin iadesi/iptali seafoodplus.info güvencesi ile sağlanabilmektedir.

Kargo Ödeme Durumu

Alıcı Öder

Ürün Vamos Kitap tarafından, PTT, Yurtiçi, Aras veya Sendeo Kargoyla gönderilecektir. Kargo ücreti TL dir ve sipariş anında ödenir. Aynı mağazadan veya ortak kargo anlaşmalı mağazalardan bu ürünle birlikte alacağınız diğer ürünler için ek kargo ücreti ödemezsiniz.

Vamos Kitap - Mağaza Hakkında

Merhabalar

Siparişlerinizi Sendeo Kargo ile gönderiyoruz. Tek seferde yaptığınız Lira ve üzeri siparişlerin kargo ücretini biz ödüyoruz. Satın almış olduğunuz ürünleri aynı gün ya da ertesi gün mutlaka kargo firmasına teslim ediyoruz.

Satışa sunduğumuz ürünler hakkında her türlü sorunuzu bize mesaj yolu ile hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Mesajlarınızı en kısa süre içerisinde yanıtlamaya çalışıyoruz.

İş yoğunluğumuz nedeniyle, alışverişleriniz sonrası bu platformda bizimle ilgili yaptığınız güzel yorumlara teker teker cevap vermeye pek zamanımız olmuyor maalesef. Bu yüzden; içten olduklarını bildiğimiz ve bizi mutlu eden olumlu yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. :)

3. Sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

İlköğretim okullarında okutulmakta olan Fen ve Teknoloji dersi yılında yapılan 4+4+4 (ilkokul 4 yıl + ortaokul 4 yıl + lise 4 yıl) zorunlu eğitim düzenlemesi ile dersin adı Fen Bilimleri olarak güncellenmiştir ve ilk kez ilkokul üçüncü sınıflarda okutulmaya başlamıştır. Bu ders için hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı üncü sınıflarda eğitim-öğretim yılında okutulmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı ilkokul üçüncü sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesidir. Bu araştırma nitel araştırma temelinde bir durum çalışmasıdır. Araştırma verileri, Adıyaman il merkezinde eğitim-öğretim yılında görev yapan 32 sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları; üçüncü sınıf düzeyinde okutulmaya başlanan Fen Bilimleri dersinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda gelişimine katkı sağlayacağı, üst sınıflara temel oluşturacağı ve akademik başarıyı artıracağı yönündedir. Ayrıca ders konularının daha ilgi çekici olduğu yönündedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu üçüncü sınıf düzeyinde Fen Bilimleri içeriğinin Hayat Bilgisi dersinden ayrılması ve ayrı bir ders olarak konulmasının olumlu olduğunu belirtirken az sayıda katılımcı olumsuz yönde görüş beyan etmiştir. Katılımcılar Fen Bilimleri dersinin uygulanmasına yönelik olarak; araç gereç eksikliği, kaynak kitap yetersizliği, laboratuvar olmaması gibi güçlükler olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde okutulmaya başlanan Fen Bilimleri dersinin öğrencilerin eğitimine olumlu katkı sağladığı yönündedir. Ancak Fen Bilimleri dersinin uygulama sürecinde öğretmenler bir takım problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin giderilmesine yönelik olarak; okulların laboratuvar ve araç-gereç eksiklerinin giderilmesi, yeni Fen Bilimleri dersi programına uygun öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre fen bilimleri dersi için ayrı eğitim sınıflarının oluşturulması, öğretmenlere programı tanıtma, bilgilerini yenilemek ve eksiklerini gidermek için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi önerilmektedir. Fen Bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde uygulanmasına yönelik daha kapsamlı çalışmaların öğrenci, veli ve uzman görüşlerine göre yapılması öseafoodplus.info science and technology course that is being taught in primary schools has been updated to the name Science with the compulsory education regulation 4 + 4 + 4 (primary school 4 years + secondary school 4 years + high school 4 years) which was made in and started to be taught in the third grade of primary school for the first time. The science curriculum prepared for this course started to be taught in the third grade in academic year. The aim of this study is to evaluate the third-year elementary school science curriculum based on teacher opinions. This research is a case study based on qualitative research. The research data were obtained from interviews with 32 class teachers working in Adıyaman city center during academic year. The obtained data were analyzed. Research findings; the third year of science education will contribute to the development of students' cognitive, emotional and psychomotor areas and will make them a base for higher classes and increase academic success. It also points out that the subject matter is more interesting. The vast majority of teachers participating in the survey stated positive views about separation of science content from Life Science course at the third grade level as a new Science Course, but few participants expressed negative views. According to participant, during the application of the science course they faced some difficulties such as the lack of equipment, lack of textbooks and lack of laboratories. According to the results of the research, the science course started to be taught at the third grade level of elementary school contributes positively to the education of the students. However, in the implementation process of the Science Course, teachers face a number of problems. In order to solve these problems some suggestion are made such as; elimination of equipment deficiencies in school laboratories, preparation of appropriate teacher's guide book for the science course, establishment of separate classrooms for science course and in-service training for teachers related to science curriculum. It is suggested that more comprehensive studies on the application of science curriculum to the third grade elementary school should be done according to the opinions of students, parents and experts.

İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretimi: Kuramdan Uygulamaya - Öğretmen Kılavuz Kitabı

İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretimi: Kuramdan Uygulamaya - Öğretmen Kılavuz Kitabı Kısa Özet

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı yılında yapılan güncelleme ile yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına bağlı kalınarak, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanmıştır. Bu kitapta yer alan etkinliklerin geliştirilmesinde söz konusu son değişiklikler dikkate alınmıştır. Etkinliklerin geliştirilmesinde, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde farklı ünitelerdeki konuların öğrenimi için yüzyıl becerilerine odaklanan öğrenme kuram/yaklaşım/model/tekniklerin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Tüm etkinlikler laboratuvarda/sınıfta gerçekleştirilmiş ve uygulanabilirlikleri test edilmiştir.

Kitabın en önemli özelliği; Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 6., 7. ve 8. sınıflara ilişkin seçilen konu ve kazanımlarına uygun olarak düzenlenmesi, buna bağlı olarak seçilen öğrenme kuram/yaklaşım/model/teknikleri, etkinliklerin özgün olarak tasarlanması ve bir Fen Bilimleri öğretmeninin rahatlıkla uygulayabileceği açıklıkta aktarılmış olmasıdır. Bu açıdan özellikle yeni eğitim-öğretim döneminde ve yeni Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile öğretime başlayacak olan öğretmenler için vazgeçilmez bir kaynak/kılavuz kitap olacağı düşünülmektedir.

YENİLENEN 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTAP SETİ ve İÇERİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Enver TÜRKSOY1 Emre YILMAZ2 İlkokul fen bilgisi dersi ders kitabında eğitim öğretim yılımda yapısal değişikliklere gidilerek tasarım ve içerik yönünden değişimler meydana gelmiştir. Eski fen ve teknoloji dersi kitabı öğrenci ve ders kitapları olmak üzere üç kitaplık setten (öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci ders kitapları) oluşurken; yeni fen bilimleri kitabı üç kitaptan (öğrenci ders kitabı) oluşmaktadır. Değişim sadece ders kitabı sayısıyla sınırlı kaymayıp konu içerik konusunda da farklılaşma söz konusudur. Bu çalışmanın amacı eğitim öğretim döneminde yenilenen 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı içerikleri doğrultusunda Fen bilimleri dersine yönelik öğretmen görüşlerini ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Burdur ili Merkez ilçesinde eğitim öğretim yılında 4. sınıf öğretmenliği yapan 10 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizi sürecinde katılımcıların izni doğrultusunda alınan ses kayıtları araştırmacılar tarafından kodlanarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ders kitabına yönelik olarak içerik, görsel tasarım ve görsel unsurlar, ölçme ve değerlendirme ile şekil ve yapı unsurları açılarından gruplandırılarak, yenilenen ders kitabı setine yönelik olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler Fen bilimleri, Öğretmen görüşü , İçerik Giriş Ders kitapları, öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri plânlı ve düzenli bir biçimde inceleyip açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve eğiten temel dokümanlardır (Ünsal ve Güneş, ). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından – öğretim yılının başında ilköğretim müfredatı değiştirilerek fen bilgisi dersinin adı fen ve teknoloji dersi olmuş, pilot uygulamalar sonrasında – öğretim yılında da yeni ilköğretim müfredatı, resmi olarak bütün okulların ilk kademesinde uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra yılında yayınlanan İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile Fen ve Teknoloji Olan ders adı Fen bilimleri olarak değiştirilmiş ve ders içeriğine yönelik düzenlemelere gidilmiştir. eğitim öğretim yılında ise mevcut içeriğe yönelik güncellemeler yapılıp öğretim materyalleri ve içerik konusunda tekrar düzenlemeye gidilmiştir. Eski ders kitapları, bir öğretmen kılavuz kitabı iki öğrenci ders kitabı oluşmaktaydı. Güncelleme sonrası öğretmen kılavuz kitabı kaldırıldı. İki kitaptan oluşan fen ve teknoloji kitap seti yerini üç kitaptan oluşan fen bilimleri ders kitabı seti almıştır. Fen ve Teknoloji ders kitapları birinci kitap ve 2. kitap olmak üzere toplam sayfa olmasına rağmen Fen Bilimleri ders kitabı sırasıyla 68,96 ve 55 olmak üzere toplam sayfadan oluşmaktadır. Değişim ile kitap sayfa sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Fen ve teknoloji ders kitaplarında değerlendirme etkinlikleri için ayrıca öğrenci çalışma kitabı bölümü bulunurken, fen bilimleri ders kitabında ünite sonu kazanım değerlendirme etkinlikleri haricinde ayrıca bir değerlendirme bölümü oluşturulmamıştır. Fen ve teknoloji ders kitabında bulunan öğrenci çalışma kitabı bölümü kaldırılmıştır. Fen ve teknoloji ders kitabı ile fen bilimleri kitabı toplam yedi üniteden oluşmaktadır. Ünite sayılarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ünite konularında değişikliğe gidilmiştir. Vücudumuzun bilmecesini çözelim ünitesi dışında diğer 6 ünitenin işleniş sıralarında değişikliğe gidilmiştir. Ünite sıraları ve ünite adlarını içeren tablo 1 aşağıda verilmiştir. Araştırmanın Önemi eğitim öğretim yılında uygulamaya başlayan 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı setlerinin öğretmenler açısından değerlendirilmesi Talim Terbiye Kurulu, MEB ve yayın evlerine öğretmen görüşlerinin iyi bir geri bildirim olacağı düşünülmektedir. Çalışmada 4. sınıf öğretmenlerinin ders kitaplarına tanıma ve kullanma, ders kitabının içeriği, ders kitabının dili ve görsel öğeler ve kitapta yer alan ölçme ve değerlendirme sorularına yönelik görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 3.YÖNTEM Araştırma Deseni Araştırma nitel araştırma desenlerinden olan betimsel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma durum çalışması türlerinden bir olan kollektif durum çalışması yöntemi kullanılmıştır programların incelenmesi, yararları ve birbirleriyle kıyaslanmasında kullanılır (Wright, White ve Gaebler-Spira,; Yılmaz ; Metin, ). Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmış ve elde edilen veriler araştırmacılar tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi bir durumu ait verilerin derinlemesi incelenmesi esasına dayanır durumların altında yatan gizil sebeplerin belirlenmesinde ve ilişkilerin ortaya konulmasında etkilidir (Riff, Lacy ve Fico ) . Araştırmada nitel araştırma tekniğinin kullanılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 1. Değişen program ve ders kitabı içeriklerine ilişkin öğretmen görüşlerini bütüncül bir şekilde ve ayrıntılı olarak öğretmenlerin anlattıklarına göre analiz etmek. 2. Araştırma verilerini görüşme sorularını temel alarak analiz etmek. 3. Öğretmenlerin programlara yönelik görüşlerinin benzer ve farklı yanlarını belirlemek. 4. Elde edilen veriler ve öğretmen görüşleri doğrultusunda programın olumlu ve olumsuz görülen yönlerini belirlemek şekillindedir. Çalışma Grubu Araştırmanın katılımcıları eski program içeriğine göre en az bir yıl boyunca eğitim faaliyetleri gerçekleştirip; şu an yeni program doğrultusunda öğretim yapan dördüncü sınıf öğretmenlerinden belirlendi. Katılımcılar nitel araştırma yaklaşımlarından amaçlı örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme belirli ölçütler sağlayan tüm durum ya da kişilerin seçilmemesidir (Creswell ; Miles, Huberman ve Saldana, ). Katılımcıların belirlenmesi için iki temel ölçüt belirlendi. Birinci ölçüt Burdur ili Merkez ilçesinde eğitim öğretim yılında 4. Sınıf öğretmenliği yapan sınıf öğretmenleri belirlendi. İkinci ölçüt ise belirlenen öğretmenlerin en az Üç eğitim öğretim yılı süresince 4. Sınıf fen ve teknoloji (fen bilgisi) dersi vermiş olmasıdır. Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların sınıf öğretmenliği yaptığı süre 8 ile 29 yıl arasında değişmektedir. İkincil ölçüt olan 4. sınıf öğretmenliği mesleki deneyim süresi ise 3 ile 9 yıl arasındadır. Araştırmaya katılan öğretmenler en az 3 kez dördüncü sınıf okutmuştur. Bu öğretmen ise son iki yıl iki kez 4. sınıf öğretmenliği yapmıştır. Veri Toplama Aracı Araştırmacılar tarafından alan yazında yapılmış görüşme formu örnekleri tarandı. Benzer nitelik taşıyan görüşme formları incelenerek (Durukan ve Alver ; Kırıkkaya ; Yapıcı ve Demirdelen ; Tüysüz ve Aydın ) taslak görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlan taslak görüşme formu iki öğretim üyesi, bir Türkçe ve öğretmeni tarafından kontrol edilerek ön uygulama öncesi ilk düzenleme yapılmıştır. Hazırlanan taslak görüşme formu ön uygulama amacıyla, araştırma katılımcılarıyla benzer niteliklere sahip 2 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Ön uygulama sürecinde elde edilen veriler araştırmacılar tarafından analiz edildi. Elde edilen ön uygulama verileri ve uzman görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenerek taslak görüşme formu son halini aldı. Oluşturulan görüşme formu 9 temel soru ve araştırmayı derinleştirmek amacıyla hazırlanmış 12 adet sonda sorusu içermektedir. Ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan katılımcılar Burdur il milli eğitim müdürlüğü personel biriminden alınan veriler yardımıyla belirlenmiştir. Belirlenen öğretmenlerle ön görüşme yapıldı. Yapılacak çalışmanın içeriği hakkında öğretmenlere bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenler belirlenerek randevular alındı. Randevu alınan gönüllü katılımcılarla ve tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin Analizi Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. “içerik analizinde temelde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, ). İlk olarak elde edilen veriler derinlemesine incelenmiş ve bu inceleme ışığında 4 ana kategorinin oluşturulması uygun görülmüştür. Bu kategoriler eksi fen ve teknoloji ders kitabına yönelik olumlu görüşler, eksi fen ve teknoloji ders kitabına yönelik olumsuz görüşler, yeni fen bilimleri ders kitabına yönelik olumlu görüşler ve yeni fen bilimleri ders kitabına yönelik olumsuz görüşler olarak temalaştırılmıştır. Veri analizi bu temalar altında değerlendirmeye alınacaktır. Oluşan temaları gösteren şekil 1 aşağıda verilmiştir. Şekil 1 Temalar Ve Oluşan Tema Altı Gruplar YENİ İÇERİK YENİ İÇERİK ESKİ İÇERİK ESKİ İÇERİK OLUMLU OLUMSUZ OLUMLU OLUMSUZ YÖNLERİ YÖNLERİ YÖNLERİ YÖNLERİ Öğretim Öğretim İçerik İçerik açısından açısından açısından açısından Öğretmen Değerlendirme Şekil Değerlendirme açısından açısından yönünden açısından Değerlendirme Değerlendirme Şekil Şekil yönünden yönünden açısından yönünden Şekil 1 incelendiğinde oluşan temalar ve tema altında oluşan guruplara yer verilmiştir. Her tema altında üçer gurup oluşturulmuş ve bu guruplar altında kodlara yer verilmiştir. Her tema altında üçer gurup oluşturulmuş, oluşan guruplar altında kodlar gururlandırmaya gidilmiştir. Gruplandırma öğretim açısından, öğretmen açısından ve değerlendirme açısından gururlandırılmıştır. Eski kitaba yönelik olarak içerik grubu oluşturulmuştur. seafoodplus.infoAR Yeni Ders Kitabına Yönelik Olumlu Görüşler “Çocuklara göre hazırlanmış. Çocuğun seviyesine indirilmiş içerik olarak ve bir dördüncü sınıf çocuğuna gerekli olacak bilgilere yer verilmiş” (KEVSER). Öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine geçiş sonrası 60 aylık öğrencilerin öğrenime başlamasıyla eski fen ve teknoloji dersi ders içeriği ve kazanımlarının öğrencilerin bilişsel seviyelerinin üzerinde olacağını vurgulamaktadırlar. 4+4+4 eğitim sistemine geçiş sonrası ,60 aylık çocukların okula başlaması sonrasında öğretmenler içerikteki düzenlemeyi olumlu bulmalarına karşın bir öğretmen : “Yaş gurubu olarak benim çocuklar erken başladı. çocuklar 5 yaş gurubu. 60 aylık dönemi öğrencileri. o yüzden biraz daha içerik çocuk seviyesine göre olmalı. Bu bile biraz daha yoğun, daha (hala ) ağır…” (KADER ). Şeklinde görüş bildirmiştir. Bütün öğretmenler düzenlemenin gerekliliğini vurgulamaktadır. Öğretmenler tarafından ikinci olarak en çok içerikteki yoğunluğun azaltılması yeni ders içeriğinin olumlu bir yanı olarak belirtilmiştir. “Yoğun değil. Hafifletilmiş, daha eğlenceli, çok yüzeysel bu öğrenciyi korkutmuyor. üniteye girildiğinde kolay bitiyor.(yoğuna alıştığım için çok basit geliyor, ek materyal kullanıyorum)”(KAMİLE). “Yeni kitap içerik açısından daha basit yoğunluk orta derecede. Öncekine göre daha geliştirilmiş”(ERCAN). Öğretmenlerin büyük çoğunluğu yeni ders kitaplarında bilgi yoğunluğunun azaltılması konusunda olumlu görüş bildirmiştir. Yeni ders içeriği hakkında diğer bir olumlu görüş ise yeni içeriğin günlük hayatla bağlantılı olmasıdır. “ Yeni yönetmeliğe göre hazırlanan kitapta konular günümüze uyarlanmış. Günlük hayatla daha çok bağlantı kurulmuş.(EKREM) Öğretmeneler yeni ders içeriğinin gerçek hayat ile ilişki olmasını ve teknolojiyi takip etmesini olum bir durum olarak değerlendirmektedir. “ Yeni yönetmeliğe göre hazırlanan kitapta konular günümüze uyarlanmış. Günlük hayatla daha çok bağlantı kurulmuş. Ama eskisinde öyle değildi. Bir 40 sene 50 sene 60 sene 30 sene öncekini işliyorduk.” (EKREM). “Soru türleri çeşitlenmiş iyi yani. Eskiden klasik yöntem daha fazlaydı o da iyi değil yani. Çocuğa güven verecek çocuğu cesaretlendirecek sorular olunca daha iyi oluyor (KEVSER). Yeni ders kitabı içeriğine yönelik olumlu bulunan diğer kısım değerlendirme etkinliklerinin çeşitliliğidir. “Boşluk doldurmalar olsun eşleştirmeler olsun hemen hemen hiç yoktu. Şimdi artık özellikle boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar yeni sistemde öğrenciyi farklı sorulara yöneltiyor. Farklı öğrenme metodunu karşısına getiriyor. Eski kitapta sadece soru ve cevap vardı.”(Ercan) Yeni Ders Kitabına Yönelik Olumsuz Görüşler Yeni ders kitabına yönelik olarak öğrenmenler 28 başlık altında olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler açısından en büyük sorun olarak ;%80 oran ve 8 frekans değeriyle yeni ders kitaplarında çalışma kitabının bulunmamasının problem olarak görmektedir. Her ne kadar ders kitaplarının inceltilmesi ve basitleştirilmesinin öğretmenler açısından olumlu değerlendirilse de araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı yardımcı kaynaklarla öğretim sürecini desteklediklerini ve bu konuda zorunluluk duyduklarını belirtmişlerdir. “Yardımcı kaynak kullanmasam hafif kalır”(KAMİLE) “Eski fen kitapları içerik yönünden daha ağırdı. Ancak etkinlik ve deney yönünden daha zengindi. Yeni fen bilimleri kitabında hiçbir şekilde öğrencinin pratik yapmasına yönelik çalışma yok. Bana göre çok yetersiz kaynak kitap kullanmaya zorluyor.” (KEVSER) “İlkokul öğrenci 4+4 programının ilk öğrencisi!! 3 sene sınav yapılmadı. Bu öğrencilere yönetmelik gereği sınav yapılıyor. Bu sınavlar öğrencide sınav kaygısına sebep oluyor. Kaygıdan dolayı çocuk eğlenerek öğrenme yerine sınavdan yüksek not alma kaygısı gütmekte. (ERDAL) “Bazen örnek vermeden konu hakkında çocuğa soru sorması. Çocuk tıkanıp kalıyor kendini güvensiz hissediyor. Bazı böyle şeylerle karşılaşıyoruz“(KADER) “Üniteler arasında dengesizlikler var. Bu bana ilginç geldi. Kuvvetin etkileri çok uzun zaman ayrılmış bu çocuğun yaşantılarıyla ilgi günlük hayatla ilişkilendirince çok çabuk bitiyor “.(ERKAN) Eski Ders Kitabına Yönelik Olumlu Görüşler Öğretmenleri eski ders kitabına yönelik olarak belirtikleri olumlu görüşler tablo 6’da verilmiştir. Bunlar frekans sıraları göz önüne alındığında 1. sırada on frekans puanıyla (% ) eski ders kitabında çalışma kitabının olmasıdır. “Çalışma kitabı olması olumlu. Şimdikinde yok onun yerine etkinlikler daha fazla konmuş. Eski değerlendirme etkinlikler şimdikine göre daha yeterliydi”. (ERCAN) “Öğretmenler çalışma kitabının bulunmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. “çalışma kitabı olsa daha iyi olurdu”(ERCAN) Öğretmenler çalışma kitabı etkinliklerinin öğretim açısından gerekli olduğunu, sadece fen bilimleri derisine ait bir çalışma kitabı olmadığını belirtmişlerdir. İkinci olarak öğretmenlerin olumlu gördükleri taraf eski ders kitabına yönelik değerlendirme etkinliğin çok olmasıdır. “Her tema sonunda ölçme değerlendirme yapılmış okadır. Konuyu anlatıyoruz konu bitiyor akabinde yapacağı etkinlik yok önceden bir temanın içinde konular ayrıydı konu bitiminde öğrenci çalışma kitabında hemen etkinliğini yapıyorduk; ama şimdi bütün temayı bitirdikten sonra ölçme değerlendirme adı altındaki etkinlikleri yapıyoruz. Temanın hepsi bittikten sonra etkinlik yapıyoruz.” (ERDAL). Yeni ders kitabına yönelik yapılan en büyük olumsuz eleştirilerin başında gelen çalışma kitabının olmaması problemini ek ders kitabı ünite içi etkinliklerin çok olması olumlu yönde eleştirilmiştir. Eski ders kitabına yönelik olumlu görülen diğer yanlar ise çalışma kitaplarının düzeni sağlaması, geriye dönüş imkânı verdiği için tekrarın kolay olması, bilgi temelli bir içerik olduğu düşüncesiyle bilgiye ulaşmanın kolay olması, konu anlatımına yer verilmesi ve son olarak doğal yaşama uygun olması şeklinde sıralanabilir. Eski Ders Kitabına Yönelik Olumsuz Görüşler Araştırmaya katılan öğretmemelere eski ders kitabına yönelik olumsuz eleştirileri bu başlık altında toplanmış olup öğretmenler 18 konuda eski ders fen ve teknoloji dersi kitabına yönelik olumsuz görüş bildirmişlerdir. eski fen ve teknoloji ders kitabına yönelik en genel eleştirisi %80 çoğunlukla öğrencilerde anatomik sıkıntılara sebep olmasıdır. Bunun nedeni eski kitap setinin şu anki sete kıyaslı sayfa daha çok ve ağır olması söylenebilir. Daha sonra eski kitabın soyut ifadelere yer vermesi %60, ve % 50 teorisinin boğucu olması ve görselliğin az olması şeklindedir. Aşağıda öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. “Konu fazla ve ağırdı. Yetişmiyordu. Şimdi rahat yetişiyor. Mart ayının konusunu şimdiden bitirdik.”(Kamile) “Öğretmenin anlattığı öğrencinin dinlediği bu da öğrencinin öğrenmesini negatif etkiliyor. Öğrenci daha zor öğreniyordu. Bu şekilde dezavantajları vardı eski kitabın.” (ERCAN) “Çocuklar taşımakta zorluk çekiyorlardı. Kitap inceltilmiş bir de tabi bir bütün kitabı düşünün yıpranması, eskimesi…”(EKREM) “Konular fazla ayrıntı içeriyordu. Öğrencinin seviyesini aşıyordu.” (KEVSER) “Eski içerik Biraz daha uzun hazırlık süreci gerektirmektedir. Uzun süren ve düşünmeye sevk etmeyen değişime zaman sağlamayan hazırlık yararsızdır “ (ENVER) 5. Sonuç ve Öneriler Yapılan çalışmada öğretmenler ders içeriğini her başlık altında olumlu ve olumsuz yanlarını belirtmişlerdir. Yapılan her değişiklik olumlu ve olumsuz birçok sonuç doğurmuştur. Araştırma katılımcılarına yöneltilen “sizce değişim gerekli miydi” sorusuna verdikleri cevap sebepleri farklılaşsa da “evet” şeklinde olmuştur. Bunda ders eki ders kitabında kazanım sayısının fazla olması, programın bir bütünlük oluşturmaması, konuların daha yoğun ve soyut olması ve son olarak 4+4+4 eğitim sistemine geçiş ile 60 aylık çocukların okula başlamaları şeklinde sıralanabilir. Katılımcılar yeni ders kitabı eski ders kitabına tercih ettiklerini bildirseler de bütün öğretmenler derse yönelik yardımcı bir kaynak kullanmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Çalışma kitabının bulunmamasının bu konuda önemli bir etken olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin “değişimi yeterli buluyor musunuz” sorusuna verdikleri cevap gerekli ama yetersiz şeklindedir. Kitapların daha ince olması olumlu değerlendirirken bu incelik etkinliklerin azaltılması ile sağlanmış, bu durumda öğretmenler açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. İçeriğin sadeleştirilmesi yeni ders kitabına yönelik bir diğer olumlu görüş olmasına karşın, öğrenciden bilgiyi ve tanımları bulmasının istenmesi ile sorumluluğun tamamen öğrenciye verilmesinin bu sadeleştirme çalışması konusundaki olumsuz sonuçlar olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir kısmı yeni ders kitabının eski kitaba kıyasla daha basit ve etkinliklerin kolay bir şekilde uygulanacağını ifade etmektedir. Bu basitliğin sebepleri arasında, üçüncü sınıflara fen bilimleri dersinin konulması ve beraberinde kazanımların bir kısmının 3. sınıf fen bilimleri dersine kaydırılmasının etkili olduğu söylenebilir. Bu kolaylık ünitenin planlanan zamandan daha önce bitmesine neden olmuştur. Bunun sebebi olarak öğretmenlerin daha kolaylaştırılmış ders içeriğine geçmekte zorlandığı söylenebilir. Bu da öğretmenlerin ek kaynak kullanmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca her ünite için farklı zaman planlaması öğretmenler için problem teşkil etmektedir. Öğretmenlerin önemli bir kısmı ünite içi etkinliklerin ve değerlendirme etkinliklerinin çok az olduğunu dile getirmiştir. Öğrenilenlerin kalıcılığı üzerine olumsuz etkiye sebep olduğu ve açığı ek kaynaklarla kapamaya çalıştıkları söylenebilir. Temalar arası bağlantıların bulunmaması öğretmenler açısından bir soru olarak görülmüştür. Bu konuya yönelik olarak konuların bir karakter etrafında şekillendirilmesinin bu sorunu ortadan kaldırabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. KAYNAKLAR Agalday , M. ,Akçam, H.,K., İpek, İ. ve Kablan; F.() 4. Sınıf ders ve öğrenci çalışma kitabı (2 cilt) (Gülşen Leblebicioğlu ED.) Ankara : MEB Aslan, E. (). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ders kitapları. Eğitim ve Bilim,35(). Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim online, 9(1). Aytaç, A., Türker, S. ve Üçüncü, Z.(). İlkokul fen bilimleri 4 ders kitabı(3 cilt) (Zafer ASLAN ED.).Ankara: tutku yayıncılık Back, S. () Ways of Learning to Teach.(1st edition). Sense Publishers. Rotterdam, Netherland Bakar, E., Keleş, Ö., & Koçakoğlu, M. (). Öğretmenlerin MEB 6. Sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1). Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L. C., & Morales, A. (). Qualitative research designs selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), Demirel,Ö. (). Eğitimde program geliştirme .Pegem yayıncılık: Ankara Durukan, E., & Alver, M. (). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Journal of International Social Research. Ercan, F., & Altun, S. A. (). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Erdoğan, M. (). Yeni Geliştirilen Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi: Nitel Bir Çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), Gömleksiz, M. N., ve Bulut, İ. (). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32). Kırıkkaya, E.(). İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Programına İlişkin Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 6-(1). Miles, B. M., Huberman,A. M. and Saldana, J. (). Qualitative data analisis a methods sourcebook. Third seafoodplus.info USA Riff, D., Lacy, S., & Fico, F. (). Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research. Routledge. Tüysüz, C. ve Aydın, H. (). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), Ünsal, Y. ve Güneş, B. (). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak MEB Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eleştirel Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3)(). Wright, P. M., White, K., & Gaebler-Spira, D. (). Exploring the relevance of the personal and social responsibility model in adapted physical activity: A collective case study. Journal of Teaching in Physical Education, 23(1), Yapıcı, M., & Demirdelen, C. (). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2). Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, G., K.(). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Mustafa Metin(ed.).Ankara: Pegem Akademi

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir