şişhane meyhane / Pera Mekanlar I Müdavim

Şişhane Meyhane

şişhane meyhane

&#;stanbul Meyhaneleri: Tarihi & Modern Mekanlar

&#;stanbul’a &#;öyle bir tepeden bakt&#;&#;&#;n&#;zda yüksek yüksek binalar, dar sokaklar, yo&#;un trafik ve bitmeyen bir hareketlilik izlenir. Bu detaylar sadece &#;stanbul’un görünen yüzüdür. &#;&#; ve hayat tela&#;&#;ndan art&#;k günlük rutin haline gelmi&#;tir. Bu tela&#;lar&#; b&#;rak&#;p &#;stanbul’un bir de görünmeyen e&#;lenceli yüzünü tan&#;mak ister misiniz?

Alkol tüketimi sa&#;l&#;&#;a zararl&#;d&#;r. Alkol dostunuz de&#;ildir…

En &#;yi &#;stanbul Meyhaneleri

 • Duble Meze Bar
 • Mükellef Karaköy
 • Latife Han&#;m Meyhanesi
 • Refik Restaurant
 • Safa Meyhanesi
 • Ney’le Mey’le Meyhane
 • &#;nciralt&#; Meyhanesi
 • Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi
 • Piraye Ta&#; Plak Meyhanesi
 • Agora Meyhanesi
 • Güne&#;in Sofras&#;

Nefis etlerin pi&#;irildi&#;i ve fas&#;llar&#;n keyif verdi&#;i &#;stanbul meyhaneleri bu y&#;l da bir nebze olsun stresinizi atman&#;z için hizmetinizde. Dertsiz tasas&#;z, bol e&#;lenceli &#;en kahkahal&#; anlar için sizleri &#;stanbul’un en i&#;lek meyhaneleri ile tan&#;&#;t&#;ral&#;m istiyoruz. Tanzimat Dönemi’nden günümüze kadar gelen Çiçek Pasaj&#;’n&#;n ihti&#;am&#;nda kaybolup ara sokaklardan nice mekanlara gidece&#;iz. Haz&#;r m&#;s&#;n&#;z?

&#;imdi sizler için haz&#;rlanan &#;stanbul meyhane önerileri ile kendinizi ödüllendirmek istedi&#;iniz ak&#;amlarda, listeden birini seçebilirsiniz. E&#;lence, lezzetli menüler ve doyumsuz sohbetler &#;stanbul meyhaneleri fas&#;l ve e&#;lence noktalar&#;nda sizi bekliyor. E&#; dost kim varsa güvenle ve rahatl&#;kla gidebilece&#;iniz &#;stanbul meyhaneleri kar&#;&#;n&#;zda. Üstelik bu y&#;l da &#;stanbul meyhane fiyatlar&#; her cebe hitap eden rakamlarda!

Mekana gitmeden önce “Bu ak&#;am Bütün Meyhaneleri Dola&#;t&#;m &#;stanbul’un” sözlerine bakman&#;z&#; da tavsiye ederiz çünkü muhtemelen &#;stanbul meyhaneleri sözleri bir a&#;&#;zdan söylenecektir, kat&#;lmak isteyebilirsiniz.

&#;stanbul Romantik Ak&#;am Yeme&#;i Mekanlar&#;

&#;stanbul’un En Ünlü 11 Meyhanesi

1) Duble Meze Bar

Bir iki duble rak&#; ile nefis yemekleri tatmak istedi&#;inizde, sizlere Duble Meyhane en özel masay&#; haz&#;rlayacak. Duble Meze Meyhane’ye geldi&#;inizde &#;stanbul ayaklar&#;n&#;z&#;n alt&#;nda kalacak ve bu doyumsuz seyre hayran olacaks&#;n&#;z. Gündüz ve ak&#;am ayr&#; manzaralar&#; sunan Duble Meze, seçkin ve farkl&#; menüsü ile de göz önünde bir mekan. Etlerde ve bal&#;klarda kullan&#;lan farkl&#; baharatlar, menünün lezzetini ikiye katl&#;yor. Mekanda, hizmette, menüde ve keyifte &#;&#;kl&#;k ar&#;yorsan&#;z, Duble Meze hizmetinizde. Bu mekanda doyumsuz e&#;lence için ortalama TL ödeyebilirsiniz. &#;stanbul meyhaneleri Beyo&#;lu semtinde, merkezi bir konumda meyhane ar&#;yorsan&#;z Duble Meze tam da arad&#;&#;&#;n&#;z yer diyebiliriz.

Adres: Palazzo Donizetti Hotel Asmal&#;mescit Mahallesi, Me&#;rutiyet Caddesi. No: 85 Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 01 88

2) Mükellef Karaköy

Mutfa&#;&#;n sevilen yüzlerinden Arda Türkmen’in özel tariflerinin sunuldu&#;u Mükellef Karaköy, sabah leziz kahvalt&#; ak&#;am ö&#;ünlerinde ise tad&#;n&#; unutamayaca&#;&#;n&#;z lezzetleri sunuyor. Teras, mangal ba&#;&#; ve ferah iç mekan&#; ile biraz keyifli saatler ya&#;amak isteyenlerin dura&#;&#; Mükellef Karaköy. Tüm özel davetlerinizde, e&#;lenceli yemeklerinizde ve güzel bir gün ya&#;amak istedi&#;inizde Mükellef Karaköy’e gidip damaklar&#; &#;enlendirebilirsiniz. Üstelik burada tad&#;na doyum olmayan kahvalt&#; lezzetlerine bay&#;lacaks&#;n&#;z. Arda Türkmen’in e&#;siz lezzetleri sizi bekliyor.

Adres: Kemanke&#; Karamustafa Pa&#;a Mahallesi, Maliye Caddesi 8/A, Karaköy/Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im:  86 36

3) Latife Han&#;m Meyhanesi

Latife Han&#;m Meyhanesi size Cumhuriyet günlerinde ya&#;&#;yormu&#;sunuz hissi verecek mekanlardan biri. Bu mekanda duvarlarda yer alan foto&#;raflar, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ya&#;am&#;&#; kad&#;nlara ait. K&#;br&#;s ve Türk yemeklerinden harmanlanan özel lezzetleri deneyebilece&#;iniz Latife Han&#;m Meyhanesi’nde Türk sanat müzikleri ile ruhunuzu ar&#;nd&#;rabilirsiniz. Biraz nostalji, biraz da keyif için Latife Han&#;m Meyhanesi mutlaka listeye eklenmeli! Fiyatlar&#; merak edenler için; Akdeniz, Türk ve seçkin yemekler için 1 ki&#;ilik yakla&#;&#;k tutar TL civar&#;ndad&#;r.

Adres: &#;stiklal Caddesi Bekar Sokak No: 22/A Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 00 68

4) Refik Restaurant

&#;stanbul meyhane kültürünü doya doya ya&#;amak istedi&#;inizde, muhakkak u&#;raman&#;z gereken bir yer Refik Restoran. Çok eski zamanlar&#;n &#;ark&#;lar&#; ile günceller lezzetleri bir arada hissetmek için iyi bir mekan önerisi. Vedat Milor’un da önerdi&#;i Refik Restoran, samimi ve s&#;cak mekan&#;nda mü&#;terilerine keyifli bir gün ya&#;atmak için i&#; ba&#;&#;nda! 2 ki&#;ilik keyifli bir gece için ortalama TL ödeyebilirsiniz.

Adres: Sofyal&#; Sokak, No: 7 Asmal&#; Mescit, Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 28 34

5) Safa Meyhanesi

Cem Y&#;lmaz’&#;n oynad&#;&#;&#; Av Mevsimi sinema filmini izleyenler, Safa Meyhanesi’ni an&#;nda tan&#;yacak. Siz usul usul yeme&#;inizi yerken ve derin sohbetlere dalarken; radyodan çalan eski &#;ark&#;lar size e&#;lik edecektir. Safa Meyhanesi, Yedikule’de bir nebze olsun dinlenmek isteyenlerin s&#;kça gitti&#;i mekanlardan biri. y&#;l&#;ndan günümüze kadar canl&#; kalan bu meyhaneyi gördü&#;ünüzde Safa Meyhanesi’nin neden bu kadar me&#;hur oldu&#;unu anlayabilirsiniz.

Adres: Yedikule Mahallesi, &#;lyas Bey Caddesi. No: Fatih, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 55 94

En &#;yi 13 Fine Dining Restoran: &#;&#;k, Nezih

6) Ney’le Mey’le Meyhane

Nevizade’nin en i&#;lek mekanlar&#;ndan biridir Ney’le Mey’le. Rak&#; ile sohbetin bulu&#;tu&#;u, lezzetli yemeklerin e&#;lik etti&#;i, zaman&#;n su gibi ak&#;p geçti&#;i bir gün için Nevizade’de bulu&#;ma vakti. Mezgit lezzetini sevenlere fesle&#;enli mezgiti önerebiliriz. Tüm mezeleri ise bir efsane. Ney’le Mey’le ile geçirece&#;iniz bir ak&#;am, sizi bu mekana ba&#;&#;ml&#; yapabilir. Menüde yer alan birbirinden güzel yemek ve mezeler ile masan&#;zda ziyafete yer aç&#;n.

Adres: Nevizade Sokak Bal&#;k Pazar&#; Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 81 03

7) &#;nciralt&#; Meyhanesi

&#;nciralt&#; Meyhanesi, Beylerbeyi’nde size meyhane kültürünü ya&#;atmak için kap&#;lar&#;n&#; aç&#;yor. Buraya geldi&#;inizde ruhunuzu ve karn&#;n&#;z&#; bir güzelce doyuraca&#;&#;n&#;za emin olabilirsiniz. Eve dönmeden ise özel olarak haz&#;rlanan çikolatal&#; helvas&#;n&#; tatman&#;z&#; tavsiye ederiz. Alkolün verdi&#;i hafif mayho&#;luktan ise gecenin sonuna do&#;ru Türk kahvesi ikram&#; ile kurtulabilirsiniz. S&#;cak ve so&#;uk mezelerin e&#;lik etti&#;i nefis yemekleri yeyip biraz e&#;lenmek istedi&#;inizde rotan&#;z &#;nciralt&#; Meyhanesi!

Adres: Beylerbeyi Caddesi, Arabac&#;lar Sokak, No: 4 Beylerbeyi, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 66 86

8) Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi

&#;stiklal Caddesi’ni renklendiren mekanlardan biri de &#;stanbul Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi olarak kar&#;&#;n&#;za ç&#;k&#;yor. Bu meyhanede isterseniz fix olarak haz&#;rlanan 2 farkl&#; menüden birini seçebilir ve doya doya gecenin tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz. Dilerseniz masan&#;z&#; lezzetlendiren yiyecekleri menüden kendiniz de seçebilirsiniz. Fas&#;llar, e&#;lenceler, taze ve lezzetli mezeler tam bana göre diyorsan&#;z; &#;stanbul’da u&#;raman&#;z gereken bir yer daha var: Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi! &#;stanbul meyhaneleri Avrupa Yakas&#; aramalar&#;nda üst s&#;ralarda kar&#;&#;n&#;za ç&#;kacak bu nezih ve nostaljik yerde iyi vakit geçirece&#;inize emin olabilirsiniz.

Adres: Hüseyina&#;a Mahallesi, Sahne Sokak, No: 27 Kamer Hatun Caddesi Beyo&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 64 06

&#;stanbul’un En &#;yi Deniz Ürünleri Restoran&#;

9) Piraye Ta&#; Plak Meyhanesi

&#;stanbul Anadolu Yakas&#;’nda damak zevkinize göre bir meyhane ar&#;yorsan&#;z, &#;üphesiz ki Piraye Ta&#; plak arad&#;&#;&#;n&#;z mekan olacak. S&#;cak ve so&#;uk mezeler aras&#;ndan bal&#;kl&#; mezeleri çok sevece&#;inizi ifade edebiliriz. Girit kavurmay&#; ise denemeden dönmeyin. Ta&#; plaktan yükselen müzikler ile ruhunuzu dinlendirip masan&#;zdaki nefis lezzetler ile midenizi ödüllendirebilirsiniz. &#;stanbul meyhaneleri Anadolu Yakas&#; aramas&#; yap&#;yorsan&#;z güzel bir seçenek olarak bu mekan&#; tercih edebilirsiniz.

Adres: Osmana&#;a Mahallesi, Serasker Caddesi, Mimar Ç&#;kmaz&#; No: 8/A, Kad&#;köy, &#;stanbul

&#;leti&#;im:  57 52

10) Agora Meyhanesi

&#;stanbul’da meyhane denildi&#;inde ak&#;llara ilk gelen isimlerden biri de Agora olmakta. Y&#;llard&#;r ayn&#; kalitede ve lezzette misafirlerinin gönlünde taht kurmay&#; ba&#;arm&#;&#;t&#;r Agora Meyhanesi. Balat’&#;n tam merkezinde yer alan Agora, rak&#; ve mezelerin ustas&#; olmu&#; durumda. Mevsim bal&#;klar&#;n&#; en lezzetli &#;ekilde yemek ve meyhane kültürünü ya&#;amak için Agora, keyif dura&#;&#;n&#;z olabilir. Unutulmaz lezzetler ve dakikalar için sevdiklerinize ö&#;len ve ak&#;am yemeklerinde Agora’da bulu&#;abilirsiniz. S&#;radaki parça sizler için: Müzeyyen Senar – Agora Meyhanesi!

Adres: Leblebiciler Sokak, Balat, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 21 31

11) Güne&#;in Sofras&#;

&#;stanbul meyhaneleri aras&#;nda samimi, s&#;cak, eski zamanlar&#;n ruhunu ta&#;&#;yan bir yer ar&#;yorsan&#;z Naz&#;m Hikmet Kültür Merkezi yan&#;nda yer alan Güne&#;in Sofras&#;nda güzel vakit geçirebilirsiniz. Havalar s&#;cak oldu&#;u dönemde bahçeyi, so&#;uk günlerde ise tarihi binay&#; tercih edebilirsiniz.

Mekana has Güne&#; böre&#;i ve kalamar dolmas&#;n&#; meze olarak tatman&#;z&#; tavsiye ederiz ayr&#;ca asma yapra&#;&#;nda sunulan levrek de &#;zgara bal&#;k severler için menüde leziz bir yemek olarak yer almaktad&#;r. Meyhane denince akla ilk olarak rak&#; gelse de mekanda &#;arap da içebilirsiniz. &#;stanbul meyhaneleri fiyatlar&#; alkol fiyatlar&#;na göre de&#;i&#;kenlik gösteriyor diyebiliriz. Bu mekanda da iki ki&#;i ortalama ki&#;i ba&#;&#; TL vererek ana yemek yemeden rak&#; ve mezeyle ho&#; bir ak&#;am geçirebilirsiniz.

Adres: Ali Suavi Soka&#;&#; (Sanatç&#;lar Sokag&#;) No: 7 Naz&#;m Hikmet Kültür Merkezi seafoodplus.info Bahariye – Kad&#;köy

&#;leti&#;im: 53 51 –

S&#;ralama geli&#;igüzel verilmi&#;tir; de&#;er te&#;kil etmez.

Alkol tüketimi sa&#;l&#;&#;a zararl&#;d&#;r. Alkol dostunuz de&#;ildir…

Gezi Rehberi ve Nerede Ne Yenir? kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Yakas&#; En &#;yi 10 Me&#;hur Lezzet Dura&#;&#; – Gezilecek Yerler

&#;stanbul Bo&#;az Manzaral&#; Ak&#;am Yeme&#;i – &#;&#;k ve Nezih 10 Restoran

&#;stanbul Serpme Kahvalt&#; – Müdavimi Olaca&#;&#;n&#;z En Doyurucu 10 Yer

&#;stanbul Semtleri ile Bütünle&#;en 12 Lezzet – Hangi Semtin Nesi Me&#;hur?

&#;stanbul En &#;yi Fas&#;l Mekanlar&#; – Yemekli Müzik Ziyafetine Doyacaks&#;n&#;z!

78 Şişhane yakınında restoranlar

Masa bul:

 • Şişhane yakınlarında, leziz yemeklerin olduğu restoranları mı arıyorsun?

  Sırada bekleme stresi yaşamadan (ve daha fazla acıkmadan 😩) İstanbul lezzetlerinin tadına bakabilmen için en iyi mekânları bir araya getirdik.

  Şişhane yakınlarındaki en iyi restoran ve barları topladığımız listeye göz at ve hemen bir masa ayırt, böylece rahatlayıp kendine gelebilir ve İstanbul şehrinin tadına rahatça çıkarabilirsin.

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Meyhanelerin günümüz ritmine uyum sağlayan modern versiyonları artık şehrin her semtinde, neredeyse her sokak ve her köşe başında. Aralarında kaybolmak istemeyenler için seçkin bir öneri hazırladık, tavsiye ve yorumlarla doldurduk!

  Son on yıldır yeni nesil meyhane konseptini o kadar çok konuştuk ki, meyhane kültürünün aslını, gerçek adabını doğru düzgün bilip sindirmeden moderniyle uğraştık desek yeri, kabul edelim. İstanbul meyhane kültürü Osmanlı’dan bugüne sosyal hayatı, memleketin geçtiği süreçleri yansıtan, yanındaki çilingir sofrasıyla, mezelerle, farklı etnik kökenlerin İstanbul’a kattığı zenginlikler ve bıraktığı hatıralarla şekillenen derin bir mevzu.

  Geçmişten bugüne meyhane kültürünün tarihi

  Duayen Vefa Zat’ın ‘Rakı Ansiklopedisi’nde tasvir ettiği “küflü şarap kokan” ama mezelerinin lezzetiyle hatırda kalan eski meyhanelerde önceleri şarap içilirmiş. Anason güzelimiz rakıyla tanışıldıktan sonra rakı yanına tüketilen yemeklerin kültürü de, meyhaneler de bu doğrultuda gelişmeye başlamış. Osmanlı Dönemi’nin ‘Gedikli’ denilen belgeli meyhaneleri, her akşam dolup taşar, patronlarına barba, tezgahın başındaki meyhane ustasına mastori denilirmiş. Boydan boya bar gibi uzanan büyük tezgâhın çevresinde şarap ve tuzlu balık fıçıları olur, içeriye doluşan müşteriler fasulye piyazı, turşu, leblebi gibi meyhanenin baş mütevazı mezelerini yavaş yavaş içkilerine eşlik ettirirmiş. Mutfakların her zaman düzenli ve tertemiz olduğu Gedikli meyhaneler hakkında en çok hatırlatılan bilgilerden. Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası Gedikli meyhanelerin yerini masalı düzen, beyaz örtüler almaya başladıktan sonra Avrupa’dan ithal çatal bıçaklarıyla birlikte klasik meyhane dönemi de başlamış oluyor.

  Kur masayı Madam Despina

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Meyhane tarihinin erken evrelerindeki erkek egemenliğinin kırılması bugünden bakıldığında sanılacağı kadar kısa ya da kolay bir süreç değil asla. Bugünün modern meyhane konseptlerinin vazgeçilmezi kadın müşteriler, uzun yıllar meyhanelere adım atamamış elbette. 50’lerin ikinci yarısından sonra Tomris Uyar, Leyla Erbil gibi edebiyatımızın öncü kadınları meyhaneye gitmeye başlasa da bunun kabul edilmesi, hatta meyhanelere bir kadın tuvaleti kısmının eklenmesi bile neredeyse 70’leri bulan bir süreç. Kadın meyhanecilerin lideri Madam Despina’yı ve Kurtuluş’taki güzel meyhanesini burada anmanın tam sırası. Türkiye’de kalan Rumlardan Madan Despina, dolmaları özellikle de yaprak ciğeri, meyhanesinin atmosferiyle çok sevilmiş. Bugün meyhane eski lezzet ayarında değil ama hiç değilse yerli yerinde. İçinde vakit geçirmenin keyfi de her zaman başka. Lefter, Pandeli, Lambo gibi eski Beyoğlu Pazarı meyhaneleri akşamcıların, İstanbul entelejansının en uğrak yerleri. Yazık ki Eylül olayları ve akabinde yaşananlarla sahipleriyle birlikte hayatımızdan ve Beyoğlu’ndan çıkıp giden değerler.

  Meyhane adabı nedir?

  Eskinin klasik meyhanelerinden geriye çok az örnek kaldı. Bu meyhanelerde içkiye eşlik eden yemeklerin az ve öz seçilmesi, küçük lokmalarla, eskilerin ‘çatal ucu’ diye tabir ettiği şekilde yenmesi makbuldü. Kavun, peynir ve beyaz leblebiyle bütün geceyi geçirmek de; piyaz, turşu, tarama, tuzlu balıkla, humus, favayla belki ciğerle devam etmek de vardı ama hepsi her zaman kararında. Paylaşmak, sohbet etmek bu kültürün ve sofranın asıl olmazsa olmazı. Bugünün yeni nesil meyhanelerinde masaya donatılan onlarca meze, ara sıcak çilingir sofrasının hafif eşlikçi adabını bozan unsurlar. Neticede meze bir teknik, yeni tatlara, deneyimlere açık. Bugün yaşanan çeşitlilik; şeflerin meyhane konseptine kattığı yaratıcılık, hepsi güzel. Meyhanenin bu kültürü doğru yaşatması sofranın muhabbetini paylaşanların, doğru iyi seçimler yapmasına kalıyor diyebiliriz.

  İstanbul’un Yeni Nesil Meyhaneleri

  Yeni nesil meyhaneler gençlerin meyhane kültüründen kopmaması, kolay ulaşması, tanışması, özellikle azınlıkların ve Osmanlı-Türk kültürünün köklü mezelerini öğrenmesi adına başardıklarıyla ayrıca sevindirici. Acele etmeden, karın doyurmak için değil, tadına varmak için yemeye çalışacaklara yeni dönem mekanlar seçkimiz aşağıda&#;

  Alaf 2 TEK, Kuruçeşme

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Dönemimizin en yetenekli genç şeflerinden Murat Deniz Temel ve Tuba Yazıcı Temel’in açtığı Alaf, İstanbul’un en heyecan veren yenilerinden. Alaf 2 Tek, Beyoğlu’nun eski zaman tektekçi meyhanelerinden ilham alıyor. Bu geleneği, gerçekten tadanı etkisinde bırakan nefis ve pratik atıştırmalıklarla tamamlıyorlar. Uzun barında sadece patates, turşu, belki tuzlu balık duran, hızlıca iki tek atılıp kaçılan tektekçi meyhanelerin ruhu da böylece Kuruçeşme’deki bu minik ama tasarımıyla oldukça işlevli mekânda yeniden hayat buluyor. Yedi farklı bölgeden kebap, deniz kestanesi, tulum peyniri, mumlu kefal yumurtası gibi çok özel lezzetleri ayaküstü rakının yanına eşleyebileceğiniz, oturup alevin önünde pişen etleri, kokoreçi izleyerek tadım yapabileceğiniz şahane bir ortamları var. İzmir’den gelen midye dolmalar ve kokoreç ayrı bir dünya zaten. Alaf Kuruçeşme ise üst kattaki şık restoran konseptleri. Tarihi apartmanın birinci katında konumlanan restoran, hem tasarımı, hem de menüsüyle çok başka. Bu katın alameti farikası taş fırını; Anadolu’nun farklı bölgelerinden kebap ve pide çıkarıyorlar. Anamur’dan nefis çökelek övmeç, Urfa’dan çiğ köfte üstü tartar, Mersin’den turba sarılı batırık, Hatay’dan tuzlu yoğurt kavurması, Alanya’dan keçi kavurma ve kuzu kaburga pastırmalı pide İstanbul’da rastlayamayacağınız etkileyici seçenekler arasından tavsiyemiz. Dar vakitte 2 Tek’e uzun keyifler için üst kattaki Alaf’a mutlaka zaman ayırın.

  (Kuruçeşme Cad. No: 19B; Beşiktaş; 94 19)

  Mahkeme Lokantası, Karaköy

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Karaköy&#;de Bankalar Caddesi’nin alt tarafında Perşembe Pazarı’nın kurulduğu ara sokaklardan birinde konumlanan bu özel binaya vurulmamak imkânsız. İsmini karşısındaki yapımı Ceneviz Mahkemesi’nden alıyor. Uzun yıllar iş hanı olarak kullanılan tarihi yapı; ünlü Kamondo Ailesi’ne ait. İstanbul’da yaşayan Sefarad Yahudilerinden bankacı aileyi yaptırdıkları ünlü merdivenlerle de hatırlarsınız. yılına ait binanın ilk adı Saatçi Han; hem giriş kapısında hem de içeride üst kata çıkan duvarlardan birinde eski harflerle yazılı. Bu yazılar öyle güzel ki, durup uzun bakmadan geçemiyorsunuz. İşletmenin bugünkü sahibi Selim Akgül, eskiden iş yeri olarak kullandığı alanı, Karaköy’ün yaşadığı gelişmeyle birlikte bir restorana dönüştürmeye karar vermiş. ’de açıldıklarından bu yana öğlenleri Türk yemekleri sunan bir esnaf lokantası olarak çalışıyorlar. Akşamüstü arası hazırlıklar yapılıyor ve 18’de meyhane olarak tekrar kapılar açılıyor. Mahkeme Lokantası’nı eşsiz kılan itinayla; işin gerçek erbablarına yaptırılan titiz renovasyon. Tarihi doku zedelenmeden eski tuğla duvarlarını, yüksek tavanı ortaya çıkarmışlar. Sade bir tasarıma giderek de bunu tamamlamışlar. Alt kata kişi ağırlanabiliyor. Yazın açılan akordiyon kapılarla sokağa hakim şahane bir atmosfer oluşuyor. Üst katta yedi ayrı büyüklükte özel odalar var. Bunlardan üç tanesi 15, bir tanesi 25, diğeri de 33 kişilik. Odaları özel etkinlikler için kapayabiliyorsunuz. Mutfağından çıkan tarçınlı pilaki ise favori lezzetlerinden. İtinalı servisleriyle ayrıca mutlu ediyorlar.

  (No; Yoğurtçu Han; Perşembe Pazarı Cad. Karaköy; 32 55 / 69 05)

  Ahali, Teşvikiye

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  İstanbul’da yeni nesil meze ve ara sıcağın ilk servis edildiği örneklerden Ahali. Meyhaneden çok bir meze bar ama yine de bu listede olması şart. Onu ayrıcalıklı kılan kapıdan girdiğiniz anda mutlu eden açık mutfak ve geniş bar hakim oturma düzeni. Bu samimi ortamı besleyen şahane odun ateşi yemekler bağımlılık yapıyor. Tek başınıza bile gelebilir, yalnız ya da mutsuz hissetmeden ayrılabilirsiniz. Çalan müzikleri, bilgili, güler yüzlü çalışanları hepsi bütünü güzel tamamlıyor. Menü mevsime göre sıklıkla değişiyor. Ortaya soğuklar ve sıcaklar olarak yazılan menü paylaşmayı, tadını çıkarmayı sevenler için birebir. Yeni menüsünden mantar kavurma, pekmezli rosto, Ahali roastbeef, çerkez tavuğu, hamsi kuşu taco akılda kalanlardan.

  (Teşvikiye, Av. Süreyya Ağaoğlu Sok. No; 44 50)

  Firuze, Şişhane

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Manzara isteyenleri üzmeyecek bir diğer modern konsept Firuze. Şişhane’deki İKSV binasının 6. katındaki terasa hakim mekân hem şık hem de konforlu. Tarihi yarımada ve Haliç’i izleyerek başladığınız akşamüstünü ilerleyen saatlerde tempolu müzikler de renklendiriyor. Eğer müzik istemiyorsanız dikkat, mutlaka rezervasyon yaparken sakin bir gün seçtiğinizden emin olun. Firuze menüsünde Antakya etkisi ön planda. Mutabbel, muhammara, kıbbe, humus mutlaka tadılması gerekenler.

  (Nejat Eczacıbaşı Binası (İKSV), seafoodplus.info, Şişhane; 50 50)

  Köprüaltı Lokantası, Rumelihisarı

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Rumelihisarı sahilinde tatlı bir köşeye konumlanmış Köprüaltı Lokantası. Günlük malzemeyle hazırlanan yemeklerine bir de günün sürpriz lezzetlerini ekliyorlar. Köprüaltı Lokantası’nın, damakta iz bırakmak üzerine iddialı olduğu sıkı bir menüsü var. Karabuğday köftesi, lavantalı haydari ve çökertme kebabı öne çıkan lezzetlerden. ‘Basit, iyi yemek’ mottosuyla yola çıkan mekanın menüsünde yer alan eğlenceli ürünler arasında “bugün hangi ot var”, “pideleri sor”, “bi çorba” ve “bugün ne tatlı yaptınız” gibi meraklandıracak tanımlar da var. Sektörün değerli isimlerinden Gül Etker’in açtığı Köprüaltı Lokantası, 60 kişilik kapasitesiyle haftanın 7 günü açık. Öğlen yemeği servisi de bulunan mekanın Türkçe parçalardan oluşan müzikleri keyifli.

  (Yahya Kemal Cad. No: 4 Rumeli Hisarı; 73 23)

  Tünel Buselik, Beyoğlu

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Meyhane kültürünü hakkıyla yaşatmayı hedefleyerek açılan Buselik, hem geleneksel hem de modern dokunuşlara sahip bir adres. Kısa sürede müdavimlerini de oluşturan konsept hızla şubeleşti. Tünel Residence Teras ikinci şubeleri. Hisar’da, Moda’da ve Fenerbahçe’nin ardından Tuzla ve Bodrum’da da açıldılar. Adını buselik makamından alan meyhane, mevsimine göre yöresel lezzetler, özgün mezeler sunuyor. Özenli bir servisleri var. Tünel Buselik’te kurduğunuz mezeli sofraya Haliç’ten Sultanahmet’e uzanan panoramik tarihi yarımada manzarası da eşlik ediyor ki mekânın en büyük artılarından biri bu. Geleneksel Türk ve Ege tatlarını yorumlayan menüde badem ve fıstıklı Girit ezmesinden fırında otlu levreğe, güveçte yaprak ciğerden pastırmalı sıcak humusa, sıcak ot kavurmadan İzmir tulum peynirli köz patlıcan güvece keyifli seçenekler var. Tahin helvası ve keçi sütü dondurma tatlı bir final için şahane seçenekler.

  (Meşrutiyet Caddesi No: 96 Teras; 10 02)

  Hane, Kadıköy

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Kadıköy Moda hattı her gün yeni açılan bir başka kafe ve meyhaneyle dolup taşıyor ancak radara girecek kalitede yeni yerler az. Modalı hâlâ Koço ve Sahil restoran hattında takılı ancak onlar da fahiş fiyatlarıyla üzüyor. Hane mahalle meyhane konseptinin başarılı uygulanmış örneklerinden. Yöresel malzemelere ağırlık veriyorlar. Rahat bir oturma düzeni var, mekân üzerinize gelmiyor. Otlu kuru cacık, semizotu, salatası, fırın mücver menüden seçtiklerimiz.

  (Mimar Çıkmazı Sokak No: 7; 00 02)

  Küçük Kulüp Meyhane, Teşvikiye

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Teşvikiye’nin en popüler modern meyhanelerinden. Eski 45’lik geceleri de düzenleyen mekân Yeşilçam ve nostalji hakim atmosferiyle gerçekten sempatik. Gençleri kendisine çekmeyi başardığı da kesin. Amerikan Hastanesi’nin yanındaki Poyracık Sokak’ta konumlanan Küçük Kulüp’te müzik hakimiyeti söz konusu ama rahatsız eden, bağıran türde değil. Patates delileri bu meyhaneye ayrıca uğramalı. Patatesi parlatan her işletme bizi sevindiriyor elbette. Küçük Kulüp’te yoğurt soslu anne patatesi şahane bir eşlikçi.

  (Poyracik Sok No; 10 30)

  Akbaba’lı Meyhane, Asmalımescit

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Allpoints Restaurant Group’un kült markalarından Akbaba’lı Meyhane, adını döneminin en sevilen dergilerinden olan Akbaba Dergisi’nden alıyor. İstiklal Caddesi’ndeki Tünel Pasajı’nda bulunan mekan, aynı zamanda pasajın tek meyhanesi olma özelliği taşıyor. Akbaba’lı Meyhane, mutfağındaki lezzetlerde yerel tariflere yer vermeyi oldukça önemsiyor. Haydari, Atom, Girit Ezmesi, Humus menüde klasikleşen lezzetlerin başında geliyor. Zeytinyağlı mezelerinin yanı sıra çilingir sofrasının vazgeçilmezi olan ara sıcaklardan Kalamar Tava, Güveçte Karides ve Paçanga Böreği de Akbaba’lı müdavimlerinin en sevdiği lezzetler arasında. Akbaba’lı Meyhane, Udi Rahim ve ekibinin canlı müzik performansıyla da misafirlerine tarihi atmosfer içinde eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

  (Asmalımescit Mahallesi Tünel Geçidi İşhanı No: 7; 43 38)

  Cemiyet Meyhane, Asmalımescit

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Asmalımescit bölgesinde yer alan Cemiyet Meyhane, nostaljiyi ve lezzeti bir arada sunuyor. Beyoğlu’nun tarihi dokusunu yansıtan yüksek tavanlı bir binanın içinde yer alan Cemiyet Meyhane, sunduğu hizmet ile öne çıkıyor. Bozkır tahinli hibeş, zahterli ve narlı kırma zeytin ve fırında kuzu kelle menüde dikkat çekiyor. Cemiyet Meyhane, vejeteryan müşterilerine özel sunduğu ara sıcaklar menüsüyle de gönüllerde taht kuruyor. Patlıcan söğürme, peynir saganaki ve peynir soslu ot kavurma vejeteryan ara sıcaklarından sadece birkaçı. Bahçe kısmı da bulunan Cemiyet Meyhane’de her cumartesi günü gerçekleşen canlı müzik performansı, misafirlerin eğlenceli ve unutulmaz bir akşam geçirmesini sağlıyor.

  (Asmalı Mescit Mah. Nergis Sk. No:8/3; 26 85)

  Şişko Perihan Meyhane, Arnavutköy

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Anadolu mutfağının zenginlikleri ve eski usül meyhane anlayışının samimiyetinden ilham alan Şişko Perihan Meyhane, yılının Haziran ayında kapılarını açtı. Eğlence rotasını Arnavutköy’e çevirenlerin uğrak mekanı olan Şişko Perihan Meyhane, bahçe kısmında semtin Arnavut kaldırımlarının üstünde nostaljik bir ambiyans yaşatıyor. İç kısmında ise mimar Engin Özmen’in dokunuşları, mükemmel bir ambiyans sunuyor. Menüde ispir kuru fasulye, fellak köfte ve gerdan kokoreç gelenlerin iştahını kabartırken, menüsünde yer alan Perihan Speciyel ise mutlaka denenmesi gereken lezzet oluyor. Mekanda kullanılan Gaziantep’te özel olarak hazırlatılan dövme bakır sunum tabakları ise müdavimleşen misafirlerinin beğenisini kazanıyor.

  (Arnavutköy Mahallesi Francalacı Caddesi No/A; 91 91)

  Ya Sonra?, Ortaköy

  İstanbul'un En İyi Yeni Nesil Meyhaneleri

  Ortaköy’de muhteşem Boğaz manzarasına karşı konumlanan Ya Sonra Meyhane, kutlama gecelerinin gözde mekanlarından biri. Yeme-içme sektöründe 15 yıllık tecrübeye sahip Mertcan Boylu ve ekibi tarafından işletilen Ya Sonra Meyhane, haftanın her günü hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz tatlarının hakim olduğu menüde topik, somon pastırma ve fesleğen soslu köpoğlu favori tatlar arasında. Saat ’ten itibaren ise hareketlenen müzikle birlikte davul, dansöz ve drag queen performansları sergileniyor.

  (Ortaköy Mahallesi, Portakal Ykş. Cd. no:2; 32 34)

  Gaye Şahin

  Gaye Şahin

  editörün tüm yazıları

  nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir