imam nikahı kıymak / Kadın Evliyken Başka Biriyle Imam Nikahı Kıymak

Imam Nikahı Kıymak

imam nikahı kıymak

Dini nikâhın şartları hakkında bilgi verir misiniz; dini nikâh nasıl kıyılır?

Değerli kardeşimiz,

İslam’a göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dini açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda “seni nikahladım, seninle nikahlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim.” gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden (icap ve kabul) ibarettir. (İbn Nüceym, el-Bahr, 3/)

Bütün şartların yerine getirilmesi neticesinde icra edilen bu şekildeki bir resmi nikah, dinen de muteberdir.

Evlenecek kişiler resmi nikahtan sonra, isterlerse evlerinde veya münasip bir yerde istedikleri kişilere Kuran-ı Kerim’den bir bölüm okutup dua ettirip nikah kıydırabilirler. Kurulan yuvanın mutluluklar getirmesi, salih ve sağlıklı nesillere vesile olması için dua edilmesi elbette iyidir. Bu aynı zamanda örfümüze de uygundur.

Ancak günümüzde resmi nikah olmadan dini nikah yapılması kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikahın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur.

Bu kısa bilgiden sonra detaya gelince:

Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır. Bunun için bazı şartları vardır. Bu şartlardan birisi yerine getirilmezse nikâh sahih olmaz.

1. Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması.

2. Tarafların irade beyanı. Evlilik akdini kabul ettiklerine dair eşlerin “kabul ettim” şeklinde ifade etmeleri.

3. Nikâhın duyurulması. Gizli bırakılmaması. Bu şart Maliki mezheplere göredir.

4. Kızın velisinin izninin olması. Bu hüküm Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göredir.

5. Şahitlerin hazır olması. Bu şahitler, ergenlik çağına ermiş, aklı başında iki erkek veya bir erkekle iki kadın olmalıdır. Yani şahitlikte mutlaka bir erkeğin bulunması icap eder.

Görüldüğü gibi şahitlerin bulunmadığı bir nikah geçerli değildir ve kişi şahit olmadan nikahını kıyamaz.

Nikâh, talâk diğer bir ifade ile evlilik ve boşanma dinî bir müessesedir; aynı zamanda ibadetler içinde değerlendirilir. Çünkü kaynağı Kur'ân ve hadistir. Bu hususta yüzlerce âyet-i kerime, binlerce hadis-i şerif vardır. Bu âyetler hem evlilik müessesesinin sınırlarını çizer, hem de sorumluluk ve mükellefiyetleri belirler. Bazı âyetlerde mesele bütün ayrıntılarıyla verilir. Hadisler ise evlilik ve aile müessesesinin bütün ayrıntılarını belirler, anlatır ve öğretir.

Aynı şekilde İslâm hukuku kitaplarında nikâh ve talak bölümü ap ayrı bir bölüm teşkil eder. Meselâ kaynak olarak verdiğimiz, Türkçede de kapsamlı bir eser Ömer Nasuhi Bilmen'in sekiz ciltlik "Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu"nun bir cildi bu meseleye ayrılmıştır.

Konunun anlaşılmasına yardımcı olması ve bir örnek teşkil etmesi açısından bazı âyetlerin meallerini okuyalım:

"İçinizden bekâr olanları ve köle ve cariyelerinizden dindar olanlarını evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah onları lûtfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfü geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. Evlenmeye imkân bulamayanlar da, Allah onları lûtfuyla zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar." (Nur Sûresi, 24/32 ve 33)

"Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız. Eğer zifaf geçmemişse onların kızlarını nikâhlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kız kardeşi birden nikâhınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçmiş olan müstesnadır. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (Nisa Sûresi, 4/23)

Nikâhın kendine göre şartları vardır. Bu da yukarıda izah edildi. Cumhuriyet devrine kadar "dini nikâh, resmi nikâh" diye bir ifade mevcut değildi. İslâm hukuku yürürlükten kaldırılıp yerine Batıdan adapte edilen "medenî" hukuk devreye girince ve nikâh akit işlemleri belediyelere verilince bu çeşit sorular gündeme geldi. Oysa Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavi kaynaklı dinlerde önceden olduğu gibi şimdi de nikâh merasimleri sinagog ve kiliselerde yapılır. Esasen İslâmda da böyledir.

Peygamberimizin (a.s.m.),

 "Nikâhı duyurun ve onu camilerde yapın." 

mealindeki hadis-i şerif bu prensibi hatırlatmaktadır. Bu işlem camilerden alınıp belediye nikâh salonlarına taşınınca, nikâhın "dinî" bir mahiyet taşıyıp taşımadığı akıllara gelmeye başladı.

Nikâh, evlilik bazı şartlar taşıdığından dolayı bu meseleyi bir bütün olarak âlimler ve din görevlileri bilmektedir. Ve öteden beri nikâh akdini âlimler ve imamlar yapmaktadır. Bunun için nikâhın halk dilindeki adı "imam nikâhı" şeklinde söylenir olmuştur.

Aslında bu işlem imamlık, hocalık işi değildir. Her Müslüman nasıl ibadetlerini önceden öğrenerek yapıyorsa, nikâhı ve nikâhın şartlarını ve sorumluluklarını araştırıp öğrendikten sonra bu hazırlığa girecek, şahitler huzurunda taraflar birbirlerini karı-koca kabul ederek nikâhlarını kıyacaklardır. Yani cemaatle namazda olduğu gibi, nikâhta mutlaka imam bulunacak diye bir şart yoktur. Şartları bellidir ve ona göre akit yapılır.

Sadece resmî nikâh yeterli midir? Sadece resmî nikâhı olanlar Allah katında evli sayılır mı?

Nikâh dinî bir müessesedir ve belli şartları vardır. Aynı şart ve esaslar resmî nikâhta, yani belediye memuru tarafından kıyılan nikâhta mevcutsa nikâh nikâhtır. Ancak şart ve esaslara dikkat edilmiyor, hattâ kaale alınmıyorsa mesele değişir, nikâha gölge düşebilir. Şöyle ki:

Resmî nikâhta evlenecek kişiler evlendiklerine dair ifadelerini açıkça belirtiyorlar. Ancak bu ifadelerin kesinlik bildirmesi gerekir. Başka türlü bir yoruma müsait olmamalıdır.

Bir diğer önemli nokta, şahitlerin Müslüman olması ve iki şahitten birisinin erkek olmasıdır. Oysa laik düzende şahidin T.C. vatandaşı olması kâfi geliyor.

Evlenecek taraflar süt kardeşi olmamalıdır. Oysa resmî nikâhta bu husus araştırılmadığı gibi, memur tarafından da sorulmuyor.

Müslüman bir hanım gayri müslim bir erkekle evlenemez. Halbuki yürürlükte olan mevzuatta bu meseleye dikkat edilmiyor, memur sormaya gerek duymadan nikâhı kıyıyor.

Bu mahzurlar söz konusu değilse, sadece resmî nikâhla da helâllik mümkün olur. Zaten nikâhın rüknü, iki şahit huzurunda tarafların birbirlerini karı-koca olarak kabul etmeleridir.

Ancak bütün bunlarla birlikte İslâmî ölçüler çerçevesinde nikâh akdini ihmal etmemeli, yaptırmalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Dini nikah nasıl kıyılır? Nikah kıyılırken neler söylenir, hangi dualar

Selam ve dua ile
Sorularla İslamiyet

Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? İmam nikahı şartları

Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? İmam nikahı şartları

Günümüz şartlarına bakıldığında resmi nikah kıyılmadan önce dini nikahın kıyılması kadının ve çocuk haklarının korunması bakımından tavsiye edilir bir durum değildir. Ancak resmi nikahtan hemen sonra dini nikahla evliliklerini Allah (c.c)'un huzurunda taçlandırmak istenilen imam nikahında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları sizler için ele aldık. Peki Dini nikah nedir, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar

Halk arasında daha çok 'İmam nikahı'tabiri olarak kullanılan dini nikah, bazı şartların yerine getirilmesi ile çiftlerin Allah (c.c.)'un huzurunda kıydığı nikah akitidir. Karşılıklı anlaşma ve sözleşme ile yapılan nikah akiti yani evlilik; Müslüman kimseler için uygun görülür ve haramdan kaçınmalarına vesile olan bir sünnettir. Sadece "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!" (Heysemî, IV, ) hadisine bakıldığında evliliğin gerek dünya gerekse ahireti kurtarmak için ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Bu düşünce ile beraber görücü usulü ya da diğer usullerle tanışmış kimselerin, birbirlerine uygun gördükleri adaylarla ailelerinin rızasını alarak evlenmek çok önemlidir.

Dini nikah kıyılmasını isteyenlerin yerine getirmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Evlenmek isteyen eş adaylarının ya da vekaletlerinin verdikleri kişilerin hazır olması,
  • Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah akitini gerçekleştirmesi için ''Kabul ettim'' demesi lazımdır,
  • Maliki mezhebine göre nikahın gizli kalmaması yani duyurulması gerekir,
  • Kız tarafının velisinin izni bulunmalıdır. (Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre)
  • Ergenlik çağına girmiş, akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahidin bulunması şarttır. (Erkek şahit kesin olacak)

Dini nikah olmadan resmi nikah kıyılır mı? Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?İLİŞKİLİ HABERDini nikah olmadan resmi nikah kıyılır mı? Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?

İmam nikahı nasıl kıyılır?

İmam nikahı nasıl kıyılır?

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?İLİŞKİLİ HABEREvleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

DİNİ NİKAH KIYILIRKEN NE SÖYLENİR? DİNİ NİKAH DUASI  ARAPÇA OKUNUŞU

Nikah duası Arapça

Nikah duası Arapça

Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Dine göre düğün nasıl yapılır?İLİŞKİLİ HABERDine göre düğün nasıl yapılır?

Gizli imam nikahı kıyılır mı? İmam nikahı kıyma

Gizli imam nikahı kıyılır mı? İmam nikahı kıyma

RESMİ NİKAHTAN ÖNCE DİNİ NİKAH KIYMAK DOĞRU MU? 

Nişanlıyken imam nikahı kıyılabilir mi

Nişanlıyken imam nikahı kıyılabilir mi

Zinaya bulaşmamak adına resmi nikahı beklemek istemeyen kişilerin öncesinde imam nikahı olarak da ifade edilen dini nikahı kıyması netice itibari ile bazı sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. Resmiyette hiçbir belgesi olmayıp yalnızca imam nikahına güvenerek düğün tarihinin çok öncesinde imam nikahı kıydırmak, şahitlerle olsa bile tehlikeli bir durumdur. İmam nikahının kıyılması ile çiftlerin karı-koca sayılması halinde kadının erkeği boşama yetkisi yoktur.

NİKAH NASIL DÜŞER? BOZULAN NİKAH NASIL DÜŞER?

Dini nikahta yani imam nikahında boşamayı erkek yapabilir. Buradaki boşama resmi nikahtaki gibi gerçekleşmez. Erkeğin kadını boşaması 3 bağ halinde 'Boşadım' demesiyle gerçekleşir. Belirli aralıklarla ya da tek seferde 3 kez boşadım demek ile dini nikah düşer.

Bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen boşanma sürecinde kişiler sorumlu değildir. Ancak bilinçli ve iradeli şekilde gerçekleştirilen boşanma bazı şartlarla tazelenebilir. Burada nikah için tekrardan mehir verilmesi gerekmez. 2 erkek şahidin bulunması gerekir. Her iki tarafın da 'kabul ettim' beyanında bulunması lazımdır. Zorunlu olmamakla beraber isteğe göre Fatiha Suresi okunabilir.

Çocukların inatlaşması ile nasıl baş edebiliriz?

İLİŞKİLİ HABER

Çocukların inatlaşması ile nasıl baş edebiliriz?

İmam Nikahı Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir ve İmam Nikahında Ne Sorulur?

İmam nikahı nasıl kıyılır? Önce evlenecek olan erkek ve evlenecek olan hanımın evlenmelerine engel herhangi resmi ve dini bir şey olmamalıdır. İmam nikahı için iki şahit olmalıdır; ortada bir mehir olacak. Kadının boşanma durumunda elinde kalacak maddi güvence, maddi imkandır. Mehir, başlık parası değildir, mehiri damat geline verir. Herhangi bir şekilde mehir gelinin babasına verilmez gelinin kendisine verilir. Mehir ne olmalıdır?

Bir daire, bir araba, çift bilezik, altın, arsa Kısacası boşanma durumunda kadının satıp hayatını devam ettirebileceği bir mal varlığına mehir denir. Mehir tespit edildikten sonra hoca oturacak ve iki şahidin huzurunda imam nikahını kıymaya başlayacak. Hoca önce kadına adını soracak, babasının adını soracak daha sonra hoca bu sefer erkeğe adını soracak, babasının adını soracak.

Nikah başvurusu için gerekli işlemler nelerdir?

Daha sonra hoca şahitlerin adını öğrenir, onların babalarının adını öğrenir. İmam nikahını kıyan hoca kadına şunu soracak; örnek vermek gerekirse, Mehmet kızı Ayşe şahitler huzurunda 3 çift bilezik mehir ile Allah'ın izni peygamberin sünnetiyle sen Ahmet oğlu Akif'i eş olarak kabul ettin mi? Ona zevce olarak vardın mı? Kadın da bu soruya "ettim" diye cevap verir.

Daha sonra sıra erkeğe gelir ve bu kez hoca erkeğe, Ahmet oğlu Akif, Mehmet kızı Ayşe'yi eş olarak zevce olarak aldın mı? Erkek de bu soruya "aldım" diye yanıt verir. Böylece imam nikahı (dini nikah) tamamlanmış olur. Hoca efendi nikahtan sonra kısa bir dua eder ve imam nikahı kıyılmış olur.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir