istanbul halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar / İSTANBUL / FATİH - Fatih Halk Eğitimi Merkezi

Istanbul Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Kurslar

istanbul halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar

HALK EĞİTİMİN ÖNEMİ

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ekonomik, kültürel, siyasal ve toplumsal yapıda değişmelere neden olmaktadır. Bireylerin bu değişmelere uyum sağlaması, değişmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Örgün eğitim yoluyla bu değişikliklerin getirdiği bilgi ve beceri, bireylere ancak belli bir yaşa kadar aktarılmaktadır. İnsanoğlunun ömrü doğumdan ölüme değin öğrenmekle geçer. Öğretme ve öğrenme işi yaşamın bir parçasıdır. Bu nedenle halk eğitimin önemi artmıştır.

HALK EĞİTİMİ NEDİR?

Yurttaşların çalışma gücünü artırmak, yaşayış seviyesini yükseltmek, milli ve insani meziyetlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında ve ya yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

HALK EĞİTİMİNİ GEREKTİREN NEDENLER

Birey ve toplum için halk eğitimini gerektiren nedenleri şu başlıklarda inceleyeceğiz:

a)Örgün Eğitimle İlgili Nedenler

b)Ekonomik ve Teknolojik Nedenler

c)Toplumsal Nedenler

a) Örgün Eğitimle İlgili Nedenler

Bilindiği gibi, okul öncesinden başlayıp yükseköğretimi de içine alan örgün eğitime bu çağ içerisindeki bütün bireyler ulaşamamaktadır.

Örgün eğitimden yeterince yararlanamamış aileler çocuğun aile içindeki eğitiminde de yetersiz kalmaktadır. Yetişkin eğitimi ana babaların bu eksikliğini giderme yolunda da yardımcı olabilmektedir.

b)Ekonomik ve Teknolojik Nedenler

Toplumlar ne yerlerinde sayabilir ne de çok hızlı değişmelere dayanabilir. Yetişkin eğitimin bir işlevi toplumun, sosyal ve teknolojik değişimlere uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Yetişkin eğitimin amacı bilgi aktarmak değil davranış kazandırmaktır.

İşsizler iş bulmak, çalışanlar işlerinde ilerlemek için gelişen teknolojiden ve yeniliklerden haberdar olmak amacıyla öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır.

c) Toplumsal Nedenler

Dünyada her alanda olduğu gibi teknolojik ve sosyal alanlarda da hızlı bir değişim ve gelişim kaydedilmekte. Bu gelişmelere rağmen ‘olumsuz’ olarak aktarılacak durumlar da vardır. Mesela; hızlı nüfus artışı, aşırı çocuk ölümleri, kaynakların sınırlılığı, alt yapı yetersizliği, işsizlik gibi bir çok problem ekleyebiliriz.

HALK EĞİTİMİNİ GEREKLİ KILAN İHTİYAÇLAR

1) Öğrenme ve Gelişme İhtiyacı:

Yıllar ilerledikçe bilgi ve teknolojideki birikim daha da artmaktadır. İnsan en azından içinde bulunduğu konumun ihtiyaçlarını cevap verebilmek için devamlı öğrendiklerini geliştirmek zorundadır.

2)Olgunlaşma İhtiyacı

Olgun insan çok şeyi bilen insan değil, bilgisini geliştiren ve ona akıllı biçimde kullanan kimsedir.

Bencillikten başkalarını düşünmeye, benzetmelikten özgüncülüğe vb. dönüşümle sağladığı belirtmektedir.

3)Topyekün İhtiyaçlar

Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler yetişkin ihtiyaçlarını artırmış ve çeşitlendirmiştir.

Yetişkinler her gün yeni bir ihtiyaçla karşılaşmakta, bunları karşılamak ve devamlı doyum sağlamak istemektedir.

4) Bilgi Yenileme İhtiyacı

Kimi bilgiler anlamını yitirmekte ya da yeni bilgilerin ve becerilerin öğrenilmesi gerekmektedir. Mesela İngilizce öğrenilmesi.

5) Değişiklik ve Üreticilik İsteği

Yetişkin iş hayatına, aile hayatına ve sosyal çevresine yenilikler getirmek ister. Bunun için yetişkin yenilikleri izlemesi gerekir.

HALK EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

1)Ulusal Amaçlar:

Bireylere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak
Bireylere toplumsallaşmayı ve üretkenliği sağlayıcı davranış değişiklikleri oluşturmak.
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olmak.
Toplumda okur- yazarlık oranını artırmak.

2)Yerel Amaçlar:

Yerel toplulukların, yerel sorunlarını çözmelerine olanak sağlayacak ve bölgelerinde yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıracak bir amaca dayanmaktadır.

HALK EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ

Cumhuriyetten önceki halk eğitim çalışmaları.
Cumhuriyet dönemi halk çalışmalar.

B. Cumhuriyetten Önceki Halk Eğitim Çalışmaları

Mescitler ve Camiler

Yalnızca ibadet yeri olmayan camiler ve mescitlerden, hükümet konağı, mahkeme, misafirhane, genel eğitim ve konferans yeri, siyasi eğitim yeri olarak da yararlanılmıştır.

Tekke, Zaviye, Dershaneler

Bunlar mensuplarına musiki, raks, beden, ahlak eğitimi vermeyi, onların fikri düzeyini yükseltmeyi amaçladıkları ölçüde yaygın eğitim kurumu sayılırlar.

Kütüphaneler:

Türkler yazıyı ve kitabi kutsal saymışlar, bu saygı nedeniyledir ki, özellikle medreselere bitişik birçok kütüphane yapılmış.

Kahvehaneler:

İlk kahvehane İstanbul’da tarihinde Halep ve Şam’dan gelen iki kişi tarafından açılmıştır.

Ahilik:

Selçuklular zamanında gelişmiş ve Osmanlı devletinin ilk yıllarında ise en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ahilik birlikleri esnafın dini, ahlaki ve diğer yönlerden iyi yetişmesini amaç edinmiştir.

Loncalar:

Esnaf arasında birlik ve dayanışmayı sağlama işleri yanında, ticaret ahlakını koruyan, çırak, kalfa, usta yetiştiren eğitim kuruluşudur.

Ordu:

Selçuklulardan itibaren ordu, gençleri Acemi Oğlan Ocaklarında yetiştiren bir kurum olarak da çalışmış ve Osmanlı döneminde Acemi Oğlan Ocaklarından seçilen gençler Enderun okullarına aday gösterilmiştir.

Düzenli İlk Halk Eğitim Etkinlikleri:

Üniversitelerde serbest dersler:

’de fizik, kimya, genel tarih ve diğer konularda halka açık dersler verilmeye başlanmış.

Gönüllü Derneklerin Çalışmaları

İslam Öğretim Derneği():

Halkı okutmak, toplumsal yönden geliştirmek amacıyla aydınlar tarafından kurulmuş olan çıraklık okulu, esnaf çocukları ile çevre halkına okuma- yazma, aritmetik, din bilgisi öğreten halk eğitim kuruludur.

Ethem Nejat’n Broşürü():
İlköğretim müfettişlerine konferans vermek
Sinemadan yararlanmak
Gezici halk okulları açmak
Çeşitli eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek

CUMHURİYET DÖNEMİ HALK EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa’nın Genelgesi():

Yurdun her köşesinin cehalet ve irfansızlığın acısı altında ezildiği; halk ile okullar ve öğretmen arasında yakın ilişkiler kurulmasını;eğitimin her yaştaki ve sınıftaki halkın gereksinmesi durumuna getirilmesini belirtiyor.

Eğitimin Birleştirilmesi(Tevhidi-Tedrisat) Yasası():

Bu kanun ile eğitim sistemi dağınık bir yapıdan kurtarılarak Milli bir özellik kazandırılmıştır.

Halk Eğitim Şubesi():

Milli eğitim bakanı bünyesinde ilk olarak İlköğretim Genel Müdürlüğünde Talim ve Terbiye dairesine bağlı olarak kurulmuştur yılında ise Genel Müdürlük haline getirilmiştir.

Halk Derslikleri:

Çeşitli nedenlerle hiç okumamış veya istediği öğretim derecesine ulaşamamış olanlar bir Cumhuriyet vatandaşın bilmesi gereken temel yurttaşlık bilgileriyle donatmak, ulusal kültür ve bilinci güçlendirmek görevini bu dersliklere yüklüyordu.

Millet Mektepleri():

Yeni harflerin kabul edilmesiyle Atatürk’ün önderliğinde açılmıştır.Köylerde , kentlerde yaşları arasında herkesin okuma yazma belgesi olması zorunlu kılınmıştıseafoodplus.info ve durağandır.

Halk Okuma Odaları():

Yurttaşların okuduklarını unutmamaları, okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla açılmıştır ve herkese açıktır. ’da sayıları ’e ulaşmıştır.

Halk Evleri():

Devrimleri yaymak ve kökleştirmek halkı toplumsal ve kültürel açıdan geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Köy Eğitim Kursları ():

Köyü, köy kökenli önderlerin öncülüğünde kalkındırmaya yönelen Köy Enstitüleri, halk eğitimi alanında da etkili olmuştur. Öğretmen köy halkının mutluluğunu artırmak, mutsuzluğunu gidermekle sorumludur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Fakültelerin Halk Evleri ile yakın ilşki kurmaları ve Anadolu’da üniversite haftaları düzenlenerek yetişkinler yetiştirilecek.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Demokrasi eğitimi üzerinde durmuş. Halkın okul dışında bu konu hakkında eğitilmesi gereği işaret edilmiş.

VI. Milli Eğitim Şurası():

Ülke çapında yaygın eğitim çalışmalarının amaçları, ilkeleri, metotları ve araçları açıklanmıştır.

VII. Milli Eğitim Şurası():

Halk Eğitimin tanımı ve amaçları, konuları, iş bölümü ve çalışma planları, araç ve tesisleri, yetişkin eğitimine eleman yetiştirme konuları görüşülmüştür.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Halk eğitimin örgün eğitimi tamamlayan bir sistem olarak geliştirilmesi görüşü benimsenmiş.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Halk Eğitim merkezlerinde görevlendirilecek uzmanların ve diğer personelin sayıları, nitelikleri ve branşları üzerinde durulmuş.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Gece, hafta sonu, yaz tatillerinde eğitim öğretim hizmetlerine açık olması.
Öğretmen yetiştirmek için yeni programların açılması.
Araç gereç donanımının yenilenmesi.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Halk eğitimiyle ilgili konular geniş boyutta ele alınmıştır.

seafoodplus.info Eğitim Şurası():

Fiziki yapılarını yeterli hale getirilmesi.
Özel eğitime gereksinmesi olanlara da daha nitelikli eğitim verilmesi.
Görev alacak eğiticilerden yetişkin eğitimi alanında formasyon alma koşulu aranması.

KALKINMA PLANLARINDA HALK EĞİTİMİ

seafoodplus.infoş Yıllık Kalkınma Planı():

Mesleki Eğitim Merkezlerinin açılması önerilmiş.

seafoodplus.infoş Yıllık Kalkınma Planı():

Kadınların Eğitimine ve Okuma-Yazma öğretimine büyük önem verilmiş.

seafoodplus.infoş Yıllık Kalkınma Planı():

Planda, pratik sağlık, pratik tarım okulları geliştirilmesi uygun görülmüş ama olmamış.

seafoodplus.infoş Yıllık kalkınma Planı():

İş analizlerine dayalı eğitim programlarının hazırlanması ön görülmüş.

seafoodplus.infoş Yıllık Kalkınma Planı():

Örgün ve yaygın eğitim sisteminin nitelik ve niceliğinin geliştirilerek ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin en önemli unsurlarından olan insan gücünün yetiştirilmesi temel ilkedir.

TÜRKİYE’DEKİ HALK EĞİTİMKURUMLARI

1) Halk Eğitim Merkezleri:

yılında açılmaya başlayan ve sayıları

’da 19

’de

’de

’de

’de ’e ulaşmıştır.

Merkezde, dikiş nakış, matbaacılık, motor tamiri, arıcılık vb. müzik, folklor, üniversiteye hazırlık kursları, yabancı dil, bilgisayar gibi birçok(72 Alan, Modül) kurs verilmektedir.

Haziran Ayından itibaren Modüler programlar uygulanmaya başlanmıştır.

Hayat boyu öğrenme: Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini ifade eder.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE ÖNEMİ  : Hayat boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. HBÖ’nün gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yılında açıklanan Hayat Boyu Öğrenme Memorandumunda aşağıda belirtilen altı temel stratejinin, HBÖ’nün tanımlanması ve yaygınlaşmasında gerekli olduğuna değinilmiş ve 21 seafoodplus.info HBÖ’nün genel çerçevesi belirlenmiştir:

1. Herkes için yeni temel beceriler,

2. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım,

3. Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi,

4. Her türlü eğitime değer verilmesi/belgelendirilmesi,

5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi

6. Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma, yerel ve bölgesel merkezli girişimler için HBÖ yaklaşımı, çok amaçlı öğrenme merkezleri, öğrenen toplum için bilgi ağlarından yararlanma olarak belirlenmiştir.

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE NELER YAPILIR

Halk eğitimi merkezleri ülkemizdeki her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlara onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslar genel başlıklar altın şöyledir :

 1. Okuma - Yazma Kursları :

Artık okuma yazma bilmeyen tek yurttaş kalmayacak! Bunu sağlamak amacıyla tüm yerleşim birimlerinde düzenlenen birinci ve ikinci kademe okuma-yazma kursları, halk eğitimi merkezlerinin başlıca görevlerindendir. Hem kişilere okuma-yazmayı öğretmek, hem de bu beceriyi günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamak için olağanüstü çaba gösterilir.

 

 1. Mesleki Teknik Kurslar :

Bu kurslar; beceri geliştirme ve meslek kazandırma olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

 1. Beceri Geliştirme: Mesleki ve Teknik eğitim görme olanağı bulamamış ya da eksik eğitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir işyerinde çalışabilecek, kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla düzenlenir.

2- Meslek Kazandırma: Bir meslek dalında çalışanları ya da meslek edinmek isteyenleri geliştirmek, yeniliklere hazırlamak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenir.

 1. Genel  (Sosyal ve Kültürel )Kurslar : 

Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, bilgi, beceri kazandırmak, okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek, eksik kalan genel eğitimlerini tamamlamak, bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, gerektiğinde okul öncesi eğitim çağındaki çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenir.

 1. Kurs dışı Eğitsel Etkinlikler :

Bu etkinlikler, yaygın eğitim hizmetlerinin geniş kesimlere ulaşmasında çok önemli bir unsurdur. Kişilerin kültür ve sanat alanlarındaki yeteneklerini geliştirmek, sergileme fırsatı vermek, sosyal ve kültürel katılımları özendirmek, boş zamanlarını olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak, yerel-bölgesel-ulusal düzeyde kültür sanat alışverişini geliştirmek, bilinç oluşturmak, kültürel değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak, yaygınlaştırmak, genç kuşaklara en doğru şekilde aktarabilmek amacıyla düzenlenir. Bu etkinlikler, halk eğitimi merkezlerinde sergi, yarışma, gösteri, toplantı, fuar, konser, panel, konferans, sempozyum, spor etkinlikleri gibi isimlerle gerçekleşir.

 Kurslar nasıl açılır?

Okuma-yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları dışındaki tüm kurslar, 12 kişilik bir grubun oluşturulması ile düzenlenir. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını engelliler, hükümlü ve tutuklular ile risk altındaki kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda 12 kişilik sayı aranmaz.

Kurs ve etkinliklere nasıl kayıt olunur?

Kurs ve etkinliklere kayıt olmak için en yakın halk eğitimi merkezine dilekçe ve nüfus cüzdanı örneği ile ya da TC. Kimlik numarası ile iletişim adresinin yer aldığı tek dilekçe ile bizzat veya posta yoluyla başvuru yapılır.

Açık öğretim okulları: Uzaktan eğitim teknolojilerini uygulayarak ortaokul, lise, imam hatip lisesi, meslek lisesi ile kurs ve sertifika program eğitimlerini veren okulların iş ve işlemleri Halk Eğitim Merkezleri tarafından yapılmaktadır.

HER ZAMAN HER YERDE HERKES İÇİN EĞİTİM

Beşiri Halk Eğitimi Merkezi Personel Bilgileri :

Müdür Yardımcısı : 2

Öğretmen : 3

V.H.K.İ Memuru : 1

Yardımcı Hizmetli : 4

Sürekli İşçi : 5

 

 

 

 

 

 

Eylül ayının ilk haftası ile birlikte Türkiye&#;nin her yerinde okullar, eğitim faaliyetlerine başlıyor. Örgün eğitimde yaşanan bu heyecanın bir benzerini ise yaygın eğitim tarafında yani kurslarda da görüyoruz. Halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, açık öğretim yanı sıra bazı belediyelerin organize ettiği; sanat ve meslek edindirme kurslarında kayıt heyecanı yaşanıyor. (1).

Halk Eğitim Merkezi kayıtlarının başladığını belirtmek istiyorum. Yıl boyu devam edecek kayıtlardan yararlanarak, kültür, sanat ya da mesleki eğitimlerden ücretsiz yararlanabilirsiniz. (2)

Halk eğitim kayıtlarının nasıl yapıldığı ile ilgili detayları yazının devamında bulacaksınız.

Halk eğitim merkezi

Halk Eğitim Merkezi Kayıtları Nasıl Yapılır?

Kurslara başvuru yapabilmek için 3 farklı seçeneğinizin olduğunu belirtmek istiyorum;

Kayıt Seçenekleri &#x;

 • E-Yaygın Otomasyonu (Online)
 • Halk Eğitim İnternet Sitesi (Online)
 • Kurs Merkezlerinde (Müracaat Ederek)

Yukarıda belirtilen kayıt yöntemlerinden size en uygun olanı kullanabilirsiniz. Önerim, imkanı olanların kurs merkezlerine bizzat giderek başvuru yapmaları yönünde olacaktır. (3).

E-Yaygın Kurs Kaydı Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan E-Yaygın otomasyonu, halk eğitim merkezi kurs kayıtları yanı sıra eğitimcilerin (usta öğretici ve uzmanların) işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Daha önce katıldığınız kurslar, aldığınız belgeler dahil tüm detaylara buradan kolayca ulaşabilirsiniz. E-Yaygın giriş için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. seafoodplus.info

Sisteme giriş yapabilmek için E-Devlet şifreniz olması gerekir. Daha önceleri üye olma imkanı vardı, kaldırılmış gibi görülüyor. Sisteme giriş yaptığınızda, menüden başvurular kısmına tıklıyoruz. Açılan menüde &#;Kursa Ön Başvuru Yap&#; ya da &#;Kurs Açılması Talebi&#; linkinden yararlanabilirsiniz.

Aynı şekilde açılmış olan kursları il ve ilçe seçimi yaparak görebilirsiniz. Açılmış olan kurslara da kayıt olabilirsiniz.

Halk Eğitim Merkezlerinin İnternet Sitesinden Başvuru

Başvuru işlemini İnternet üzerinden yapmak isteyenler için bir diğer alternatif ise Halk eğitim merkezlerinin İnternet siteleri olmaktadır. Her kurumun kendine ait İnternet sitesi bulunmaktadır. Size en yakın halk eğitim merkezi ve İnternet sitesini Milli Eğitim Bakanlığının &#;Okullar ve Diğer Kurumlar&#; sayfasından görebilirsiniz. Aşağıda yer alan linke tıklayarak işlemlere devam edebilirsiniz. seafoodplus.info

İl ve ilçe seçerek size en yakın okullar yanı sıra halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerini görebilirsiniz. Kurumun İnternet sitesine eriştiğinizde muhtemelen ön kayıt formu bulunmaktadır. Bu formu doldurarak da ön kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Halk Eğitim Merkezlerine Gelerek Yüz yüze Kayıt

İnternet ile uğraşmak yerine kurs merkezlerine giderek de başvuru yapabilirsiniz. Kurumu ve eğitim programlarını yakından görmek, merak ettiğiniz soruları muhatabına sorabileceğiniz bu yöntemi önerdiğimi belirtmiştim. Yakında açılacak kursları görebilir ya da istediğiniz bir alanda kurs açılmasını talep edebilirsiniz.

Halk Eğitim Kursları Ne Zaman Açılır?

HEM&#;de yıl boyu kurslara kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimlerin başlama tarihi ise başvuru durumuna göre şekillenmektedir. Bir eğitimin başlayabilmesi için minimum 12 kişilik (rakam artabilir) başvurunun oluşması gerekir. Bu nedenle başvuru sonrası belirlenen kayıt kontenjanının dolmasını bekleyebilirsiniz. Bu bekleme süreci 1 haftada sürebilir, 2 ayda sürebilir.

Kayıtların tamamlanması ve eğitim sürecinin başlamasına karar verilir. Bu durumda sizlere bilgi verilerek kurslara katılıp, katılmak istemediğiniz sorulur. Bazen bekleme süresinde vazgeçenler olabiliyor. Bu şekilde eğitimler başlamaktadır. Yani net bir tarih vermek her zaman mümkün olmamaktadır. E-Yaygın otomasyonu üzerinde, eğitim tarihi belirlenen kursları görebilirsiniz.

Halk Eğitimde Hangi Kurslar Var?

Hangi birine sayabilirim ki? Halk eğitim kurslarından 73 farklı alanda, tanesi mesleki olmak üzere toplamda tane kurs seçeneği bulunmaktadır. Kültür, sanat, meslek ya da kişisel gelişim ihtiyacınız olan her türlü eğitim düşünülmüş diyebilirim. (4).

Örnek: Yabancı dil eğitimi almak isteyen biri için 25 farklı ülkenin dilini öğrenme imkanınız olduğunu belirtmek istiyorum. (5). Ücretli yabancı dil kurslarında bile bu kadar seçeneği bulma imkanınız yoktur. Peki, şimdi hangi alanlarda eğitim verildiğini liste halinde görelim. Alan adının yanında, o alanda kaç eğitim olduğunu rakam ile belirteceğiz. (6). Dilerseniz sizde E-Yaygın üzerinden alanlar ve branşlara göz atabilirsiniz. seafoodplus.info

Halk Eğitim Merkezi Alanları, Bölümleri

 • Adalet (3)
 • Aile ve Tüketici Bilimleri (41)
 • Bahçecilik ()
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (1)
 • Can ve Mal Güvenliği (4)
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (65)
 • Din Eğitimi (59)
 • El Sanatları ()
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi (86)
 • Gazetecilik (5)
 • Gemi Yapımı (10)
 • Giyim ve Üretim ()
 • Güvenlik Hizmetleri (5)
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon (22)
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri (2)
 • Hayvan Sağlığı (4)
 • Hukuk (2)
 • Kağıt Üretim Teknolojisi (2)
 • Kimya Teknolojisi (42)
 • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (22)
 • Madencilik (49)
 • Matbaa (11)
 • Metalurji Teknolojisi (16)
 • Muhasebe ve Finansman (34)
 • Müzik ve Gösteri Sanatları ()
 • Ormancılık (2)
 • Pazarlama ve Perakende (17)
 • Radyo Televizyon (9)
 • Sağlık (10)
 • Seramik ve Cam Teknolojisi (48)
 • Sosyoloji ve Kültürel Araştırmalar (12)
 • Tarım ()
 • Tesisat ve İklimlendirme (59)
 • Ulaştırma Hizmetleri (17)
 • Yenilenebilir Enerji (6)
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri (57)
 • Ahşap Teknolojisi (40)
 • Ayakkabı ve Saraciye (24)
 • Bilişim Teknolojileri ()
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (29)
 • Çevre Koruma (14)
 • Denizcilik (22)
 • Eğlence Hizmetleri (2)
 • Elektrik ve Enerji (16)
 • Endüstriyel Otomasyon (8)
 • Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları (8)
 • Gıda Teknolojisi (59)
 • Grafik ve Fotoğraf (17)
 • Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (32)
 • Harita, Tapu, Kadastro (2)
 • Havacılık (9)
 • Hayvan Yetiştiriciliği (26)
 • İnşaat Teknolojisi ()
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği (4)
 • Kişisel Gelişim ve Eğitim ()
 • Kuyumculuk (21)
 • Makine Teknolojisi (71)
 • Metal Teknolojisi (47)
 • Motorlu Araçlar (41)
 • Müzik Aletleri Yapımı (10)
 • Okuma Yazma (4)
 • Öğretmenlik ve Öğretim (18)
 • Plastik Teknolojisi (21)
 • Raylı Sistemler Teknolojisi (8)
 • Sanat ve Tasarım (34)
 • Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık (6)
 • Spor ()
 • Tekstil (96)
 • Uçak Bakımı (2)
 • Yabancı Diller ()
 • Yer Bilimleri (7)
 • Yönetim ve İdare (4)

Açık Öğretim Okulu Kayıt İşlemleri de HEM&#;de Yapılıyor

Yaygın eğitim, sadece kursları ifade etmez! Aynı zamanda yarım kalan eğitimlerini devam ettirme anlamına da gelir. Açık öğretim ortaokulu ve Açık öğretim lisesi ile yarım kalan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz. Örgün eğitim yaşını geçmiş olanlar, yarım kalan eğitimlerine devam edebilir. (9).

Açık öğretim ortaokulu ve Açık öğretim lisesi ilk kayıt, kayıt yenileme gibi işlemleri size en yakın halk eğitimi merkezi şubesinde gerçekleştirebilirsiniz. Her yıl 3 farklı zaman aralığı içerisinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılabilmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Halk Eğitim Kursları Ücretli mi?

Hayır arkadaşlar, eğitimler ücretsizdir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ madde bu konuda bilgi vermektedir. &#;Kursa katılanlardan durumu uygun olanlar, kendi istekleriyle etkinlik giderleri için okul aile birliğine katkıda bulunabilirler.&#; Şeklinde açıklama yapmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususa bağlı olarak, bazı halk eğitim merkezleri bağış adı altında ücret talep edebilmektedir. Vermek zorunda değilsiniz! Eğitim aldığınız kurumu desteklemek, daha başarılı olmalarını sağlamak isterseniz, yönetmelikte de belirtildiği gibi kendi isteğinizle bağış yapabilirsiniz. (7).

Usta Öğretici Başvuruları Nasıl ve Nereden Yapılır?

Halk eğitim merkezi, eğitim almak isteyen kursiyerler kadar eğitim vermek isteyen öğretmen (uzman) ve usta öğreticileri de yakından ilgilendirmektir. Her yıl binlerce öğretmen ve usta öğretici halk eğitim merkezlerinde çalışma fırsatı buluyor. (8) Usta öğretici alımları her yıl Ağustos ayı başlamaktadır. Başvurular E-Yaygın sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alınabilir mi?

Halk eğitim merkezinde belgelendirme sadece sertifika ile sınırlıdır. Kalfalık, ustalık ya da usta öğreticilik alanında belgelendirme yetkisi yoktur. Bu tür belgelendirmeleri yine ilçenizde bulabileceğiniz mesleki eğitim merkezlerinden alabilirsiniz.

Halk Eğitim Merkezi Telefon Numarası ve İletişim Bilgilerine Nereden Ulaşırım?

Her ilçede en az 1 tane olmak üzere HEM bulunmaktadır. Bunların aynı zamanda kendine ait İnternet siteleri mevcuttur. Size en yakın HEM&#;i ve İnternet sitesini görmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. seafoodplus.info

REFERANSLAR

 1. Okur-Berberoğlu, E. O. B., & Uygun, S. (). Sınıfdışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişim durumunun örgün ve yaygın eğitim kapsamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2),
 2. Türkoğlu, A., & Sanem, U. Ç. A. (). Türkiye’de halk eğitimi: tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2),
 3. Bakanlığı, M. E. (). MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
 4. Poyraz, H., & Titrek, O. (). Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 5. Çetintaş, B. (). Türkiye’de yabancı dil eğitim ve öğretiminin sürekliliği. Journal of language and linguistic studies, 6(1),
 6. Alkan, C. (). MODÜLER PROGRAMLAMA VE TÜRKİYE’DE UYGULAMASI. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 22(1),
 7. Gazete, R. (). Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği. Erişim adresi: http://www. resmigazete. gov. tr/main. aspx.
 8. ÖZER, M. (). Türkiye’de Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 40(2).
 9. Boz Yüksekdağ, B. (). Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (4) , . Retrieved from seafoodplus.info

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir