nafaka artışı nasıl hesaplanır / Nafaka Hesaplama Motoru (TÜFE Oranı TUİK)

Nafaka Artışı Nasıl Hesaplanır

nafaka artışı nasıl hesaplanır

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi

Esas No: /

Karar No: /

Karar Tarihi:

Özet:

Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir. Hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Dava ve Karar:

Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı, ortak çocuklar için ödenen şer TL iştirak nafakasının yeterli olmadığını ileri sürerek nafakanın er TL ye yükseltilmesine ve her yıl artış için oran belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, iştirak nafakasının er TL ye yükseltilmesine, nafakaların her yıl TEFE/TÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Yargıtay&#;ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK&#;in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir.

Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir.

Sonuç:

Yukarıda 1. bentte yeralan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte yeralan nedenlerle; hükmün 2. fıkrasında yer alan; &#;bu miktarın her yıl TEFE-TÜFE oranında belirlenecek olan artış oranları nispetinde artırılmasına&#; ifadelerinin çıkarılarak, yerine; &#;sözkonusu nafaka miktarına kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda TÜİK&#;in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artış uygulanmasına&#;&#; ifadelerinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, sayılı HMK&#;nun geçici madde 3 atfıyla sayılı HUMK&#;nun maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,  tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Nafaka

Anla&#;mal&#; bo&#;anmada e&#;lerin, nafakaya ba&#;l&#; bir talebinin olmas&#; halinde bu nafaka miktar&#;yla birlikte sözle&#;mede belirtilmelidir. E&#;ler nafaka hususunda anla&#;mak durumundad&#;r.

Anla&#;mal&#; bo&#;anmada nafaka talep etmeyen ki&#;i dosya sonras&#;nda nafaka talep edip etmeyece&#;i uygulamada çok merak edilmektedir. Çünkü uygulamada, e&#;ler biran evvel bo&#;anmak ad&#;na birbirlerinin ya da di&#;er e&#;in taleplerini kabul eder ve sonras&#;nda kabul ettikleri maddeden pi&#;man olabilirler. Yoksulluk nafakas&#;, bo&#;anma nedeniyle yoksullu&#;a dü&#;ecek olan ki&#;inin talep etti&#;i nafakad&#;r. Anla&#;mal&#; bo&#;anma sözle&#;mesinde e&#;, bu nafakan&#;n talebinde bulunmad&#;&#;&#;na dair bir madde belirtiyorsa bu nafaka talebinden feragat etmi&#; say&#;lmaktad&#;r. Bu nedenle anla&#;mal&#; bo&#;anma davas&#;nda bu nafaka talebinden feragat eden e&#;, anla&#;mal&#; bo&#;anma sonras&#; yeniden dava açarak yeniden nafaka talebinde bulunamayacakt&#;r. Bu gibi hukuksal sorunlar ya&#;amamak ad&#;na uzman bir bo&#;anma avukat&#; ile ilerlemek faydal&#; olacakt&#;r.

&#;&#;tirak nafakas&#;, mü&#;terek çocuk ad&#;na ödenen nafakad&#;r. Bu nafaka, çocu&#;un e&#;itim, sa&#;l&#;k, k&#;yafet, beslenme gibi masraflar&#;na kar&#;&#;l&#;k gelmektedir. Anla&#;mal&#; bo&#;anma davas&#;nda, i&#;tirak nafakas&#; talep etmeyen e&#;, çocuk ad&#;na sonradan nafakan&#;n ba&#;lanmas&#; için açabilecektir. Sonuçta bu nafaka, çocu&#;un menfaatine yönelik bir türüdür. &#;&#;tirak nafakas&#;, anla&#;mal&#; bo&#;anma ile kabul edilir fakat ilerleyen süreçlerde nafaka miktar&#; yeterli gelmezse i&#;tirak nafakas&#;n&#;n art&#;r&#;lmas&#; ve daha fazla olmas&#; ad&#;na dava aç&#;labilir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Çocu&#;a &#;&#;tirak Nafakas&#; Miktar&#; Nas&#;l Belirlenir?

Çocu&#;un bak&#;m masraf&#;, e&#;itimi, sa&#;l&#;k durumu ve ya&#;&#;na göre taraflar ekonomik ve sosyal durumlar&#;na göre nafaka miktar&#; belirlenmektedir. E&#;er e&#;ler, nafaka miktar&#;nda anla&#;amam&#;&#; ise mahkemenin takdirine b&#;rak&#;ld&#;&#;&#;n&#; protokol maddesinde belirtebilirler.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anma Sonras&#; Yoksulluk Nafakas&#; &#;stenebilir mi, Dava Aç&#;labilir mi?

Protokolde nafaka istenmemi&#;se sonradan nafaka istenebilir mi sorusuyla çok kar&#;&#;la&#;maktay&#;z. Yoksulluk nafakas&#; istenmemi&#; ise bo&#;anma davas&#; sona erdikten sonra yeniden talep için dava açma hakk&#; olmayacakt&#;r. Anla&#;mal&#; bo&#;anmada istememesi, yoksulluk nafakas&#;ndan feragat etti&#;i anlam&#;na gelmektedir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Nafaka Ne Zaman Ba&#;lar?

Protokol maddesinde nafakan&#;n ödenmesi yönünde talepte bulunulmas&#; halinde dava açma tarihinden itibaren ba&#;lamaktad&#;r. Mahkeme protokol maddesinde belirtilen nafaka, aksi bir durum belirtilmedikçe davan&#;n aç&#;lma tarihinden itibaren nafaka ödenmesi yönünde karar verecektir.

Baba Maa&#;&#; Almak için Anla&#;mal&#; Bo&#;anmak Mümkün Mü?

Babas&#;n&#;n yetim ayl&#;&#;&#;n&#; almak ad&#;na e&#;inden bo&#;anan ki&#;iler hakk&#;nda Yarg&#;tay&#;n yerle&#;mi&#; karar&#; bulunmaktad&#;r. Formalite olarak e&#;inden anla&#;mal&#; bo&#;an&#;lmas&#; halinde gerekli hukuki yapt&#;r&#;mlarla kar&#;&#;la&#;ma ihtimali bulunmaktad&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Yetim Ayl&#;&#;&#; Kesilir Mi?

Bekar k&#;z çocuklar&#;n&#;n anne ve babas&#;ndan ald&#;&#;&#; yetim ayl&#;&#;&#; ad&#;na e&#;lerinden formalite olarak anla&#;mal&#; bo&#;anma yoluna ba&#;vuranlar bulunmaktad&#;r. Ancak anla&#;mal&#; bo&#;anma sonras&#;nda e&#;iyle ya&#;ayan ve bo&#;anma i&#;lemini formalite olarak yapan ki&#;iler tespit edildi&#;i vakit yetim ayl&#;&#;&#; kesilmektedir. Üstelik kad&#;n e&#;e ödenen maa&#;lar da faiziyle geri al&#;nmaktad&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anma Davas&#; Sonras&#;nda &#;&#;tirak Nafakas&#; için Dava Aç&#;labilir Mi?

Anla&#;mal&#; bo&#;anma davas&#;nda i&#;tirak nafaka istenmemi&#;se karar kesinle&#;tikten sonra yeniden istenmemesi ad&#;na bir engel bulunmamaktad&#;r. Çocu&#;un menfaati her zaman üstün oldu&#;undan velayeti alan e&#;, çocu&#;a nafaka ödenmesi ad&#;na talepte bulunabilecektir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Çocu&#;un E&#;itim ve Sa&#;l&#;k Giderleri (Masraflar&#;) Yaz&#;labilir Mi?

E&#;lerin çocu&#;un bak&#;m&#;na dair anla&#;t&#;&#;&#; konular&#; spesifik olarak belirtmesi kayd&#;yla protokol maddesinde düzenleyebilecektir. &#;&#;tirak nafakas&#; haricinde çocu&#;un e&#;itim ald&#;&#;&#; okulun ücreti, okul ad&#;na yap&#;lan masraflar, özel kurs ücreti, servis ücreti ve özel sa&#;l&#;k güvencesi de dahil tutularak ödeme yap&#;laca&#;&#;na dair protokol maddesinde belirtilebilir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Belirlenmi&#; Özel Okulun Giderleri Protokole Yaz&#;labilir Mi?

E&#;ler, çocu&#;un giderleri ve gidece&#;i okul konusunda anla&#;m&#;&#; ise protokol maddesinde de ayr&#;ca bu durumu belirtebilirler. Çocu&#;un gidece&#;i okulun ismini yazarak nafaka ödeyecek olan ebeveynin y&#;ll&#;k okul ücretini de ödeyece&#;ine dair bir anla&#;ma yapmalar&#;nda bir hukuki engel bulunmamaktad&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Nafakan&#;n Art&#;r&#;lmas&#; Nas&#;l Ayarlan&#;r?

Taraflar nafaka art&#;r&#;m&#; konusunda belli bir yüzdede anla&#;m&#;&#; ise protokol maddesine de ayn&#; &#;ekilde yazmal&#;d&#;r. Ancak nafaka art&#;r&#;m&#; konusunda mahkemenin takdirine b&#;rak&#;lm&#;&#; ise Yarg&#;tay&#;n yerle&#;mi&#; kararlar&#;nda belirlenen ÜFE art&#;&#; oran&#;na göre hüküm konulacakt&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anma Davas&#;nda En Dü&#;ük Nafaka Ne Kadard&#;r?

Bo&#;anma davalar&#;nda nafaka miktar&#;na dair taban ve tavan fiyat olarak hukuki düzenleme yer almamaktad&#;r. Nafaka ödeyecek olan ki&#;inin ekonomik durumuna göre taraflar&#;n anla&#;mas&#;na göre bir madde düzenlenebilecektir. Nafaka miktar&#;na dair herhangi alt s&#;n&#;r bulunmamaktad&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anma Davas&#;ndan Sonra Aldat&#;ld&#;&#;&#;n&#; Ö&#;renen Ki&#;i Nafakan&#;n Kald&#;r&#;lmas&#; Davas&#; Açabilir Mi?

Yoksulluk nafakas&#;n&#;n kald&#;r&#;lmas&#;n&#;n istenilmesi için di&#;er e&#;in ba&#;ka birisiyle evli gibi ya&#;amas&#;, evlenmesi veya bir i&#;e girmesi gerekmektedir. Ancak bu &#;artlar alt&#;nda yoksulluk nafakas&#;n&#;n kald&#;r&#;lmas&#; isteminde bulunulabilecektir. Aldat&#;ld&#;&#;&#;n&#; ö&#;renen e&#;, nafakan&#;n kald&#;r&#;lmas&#; istemini bu &#;arta ba&#;layamayacakt&#;r.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada 18 Ya&#;&#;n&#; Geçen Çocuk E&#;itim Nafakas&#; Alabilir Mi?

Anla&#;mal&#; bo&#;anmada taraflar e&#;lerdir, protokol maddesine ili&#;kin yaln&#;zca evliliklerine ve re&#;it olmayan çocuklar&#;na dair hükümler konulabilmektedir. Bu nedenle re&#;it olan çocuk ad&#;na yard&#;m nafakas&#;na dair protokolde madde konulamaz, çocu&#;un ayr&#; nafaka talepli dava açmas&#; gerekmektedir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada E&#;itim-Sa&#;l&#;k Giderleri &#;craya Verilebilir Mi?

Protokol maddesinde çocu&#;un i&#;tirak nafakas&#;na dair hüküm haricinde e&#;itim ve sa&#;l&#;k giderleri de maddeye eklenmi&#; ise icra takibi ba&#;lat&#;labilecektir. E&#;, protokol maddesinde yer alan e&#;itim ve sa&#;l&#;k giderleri borcunu yerine getirmedi&#;i vakit ilaml&#; icra takibi yoluna ba&#;vurulabilecektir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anma Karar&#; Kesinle&#;meden Nafaka Ödenir Mi?

Protokol maddesinde yer alan nafaka ödeme yükümlülü&#;ü dava aç&#;lma tarihinden itibaren ba&#;lamaktad&#;r. Mahkeme protokol hükümlerine dair gerekçeli karar düzenlerken dava açma tarihinden itibaren olmak üzere nafakan&#;n ödenmesi yönünde karar verecektir. Karar kesinle&#;meden nafaka ödenmelidir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada Süreli Nafaka Belirlenebilir Mi?

Süreli nafaka, i&#;tirak nafakas&#; anlam&#;na gelmektedir. Süresi, çocu&#;un 18 ya&#;&#;na girmesi ile sona erecek çocuk ad&#;na ödenen bir nafakad&#;r. Süreli nafaka olarak protokol maddesinde i&#;tirak nafakas&#; ödenmesi yönünde madde hükmü düzenlenebilir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmada &#;ki Ayr&#; Çocuk için Ayr&#; Ayr&#; Nafaka &#;stenir Mi?

Her çocu&#;un bak&#;m ve e&#;itim masraf&#; ya&#;&#;, sa&#;l&#;k durumu, okula gidip gitmemesine göre de&#;i&#;kenlik göstermektedir. Anla&#;mal&#; bo&#;anma davalar&#;nda da protokol maddesinde birden fazla çocuk var ise i&#;tirak nafakas&#; her çocuk ad&#;na ayr&#; ayr&#; düzenlenmelidir. Birden fazla çocuk ad&#;na ayl&#;k sabit toplu nafaka ödemesi yerine kime ne kadar nafaka miktar&#; belirlendi&#;i özellikle belirtilmeli, aksi halde hakim taraf&#;ndan de&#;i&#;tirilecektir.

Anla&#;mal&#; Bo&#;anmadan Sonra 1 Y&#;l Geçmeden Nafaka Art&#;r&#;m Davas&#; Aç&#;labilir Mi?

Nafaka art&#;r&#;m davas&#;, çocu&#;un ihtiyaçlar&#;n&#;n artmas&#; veya nafaka yükümlüsünün ekonomisinde olumlu yönde de&#;i&#;im olma nedenlerine dayal&#; olarak aç&#;labilecektir. Anla&#;mal&#; bo&#;anma davas&#; sona erdikten sonra nafaka art&#;r&#;m davas&#; açmak için ko&#;ullar olu&#;mu&#; ise art&#;r&#;m davas&#; her daim aç&#;labilecektir, herhangi bir engel bulunmamaktad&#;r.

NAFAKA ARTIRIMI

Yoksulluk Nafakasının her yıl Üfe oranında artırılmasına hükmedilmiş olması daha sonraki yıllarda nafakanın artırılması davası açılmasına engel teşkil eder mi ?

-   Herhangi bir engel teşkil etmez

bu husustaki  Yargıtay Kararı aşağıda verilmiştir.

Boşanma kararı ile birlikte hükmedilen yoksulluk nafakasının her yıl ÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş ise de, bu husus yoksulluk nafakasının artırılması için yeni bir dava açılmasına engel değildir. Davacı artırım davası ile nafakanın yeniden belirlenmesi talep edebilir.

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. /

K. /

T.

Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakalarının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; tarafların Ankara 4. Aile Mahkemesi'nin 16/06/ tarih ve / E., / K. sayılı kararı ile boşandıklarını, davacı için aylık ,00 TL yoksulluk nafakası, müşterek çocuklar için aylık ,00'er TL iştirak nafakası takdir edildiğini, bu nafakaların her yıl ÜFE oranında artırılmasına karar verildiğini, müvekkilinin ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının arttığını, müvekkilinin tek başına ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını, çocukların eğitimlerinin devam ettiğini, bağlanan nafakaların yetersiz kaldığını belirterek, yoksulluk nafakasının aylık TL'ye, iştirak nafakalarının ise, ayrı ayrı aylık 'er TL'ye yükseltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; müvekkilinin çocukların bütün ihtiyaçlarını karşıladığını, istenilen nafaka miktarının çok fahiş olduğunu, davacının durumunun iyi olduğunu, davacının sigorta yaptırmaksızın çalıştığını, nafakaların gelecek yıllar için artışına karar verildiğini belirterek, yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; Ankara 4. Aile Mahkemesince verilen karara göre bağlanan nafakaların her yıl kendiliğinden artırılmasına karar verildiği, kararın kesinleşme tarihinden sonra, davalının ekonomik durumunda olağanüstü bir iyileşme olduğu hususu da ispat edilemediği gerekçesiyle, yoksulluk ve iştirak nafakalarının arttırılması davasının subut bulunmadığından reddine, karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)İştirak nafakalarının artırılması talebi yönünden;

Türk Medeni Kanunu'nun /2 maddesi gereğince; velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür.

Yine aynı kanunun maddesinde; "Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır" düzenlemesine yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun /seafoodplus.infoinde; Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin ana ve baba tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı yasanın, maddesi hükmü gereğince; Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.(TMK. nun /seafoodplus.infoi)

İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir.

Görüldüğü üzere; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflarca her zaman nafaka artırım davası açılabilir (HGK gün ve E/ K) .

Somut olayda; davalı babanın elektrik elektronik mühendisi olduğu, aylık TL civarında gelirinin bulunduğu, Aralık 'te işten ayrıldığının bildirildiği, TL kirada oturduğu, üzerine kayıtlı bir aracının olduğu, yeniden evlendiği, bu evliliğinden bir kızı olduğu, davacı annenin ise; ev hanımı olduğu, herhangi bir gelirinin bulunmadığı, annesine ait eve TL kira ve TL aidat ödediği anlaşılmaktadır.

Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. Önceki davanın kesinleşme tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında yaklaşık 3 yıl süre geçmiştir. Bu süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değiştiği gibi, çocukların yaşı ve ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır.

O halde, mahkemece yapılacak iş; müşterek çocukların yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, davacı anne ile nafaka yükümlüsü babanın ekonomik durumu gözetilerek, uygun bir nafaka artışına karar verilmesi gerekir. Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, davalının gelirinde olağanüstü değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

2-)Yoksulluk nafakasının arttırılması talebi yönünden;

TMK. nun /4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK'in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

Somut olayda; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ispat edilmemiştir.

Boşanma kararı ile birlikte hükmedilen yoksulluk nafakasının her yıl ÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş ise de, bu husus yoksulluk nafakasının artırılması için yeni bir dava açılmasına engel değildir. Davacı artırım davası ile nafakanın yeniden belirlenmesi talep edebilir.

O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın TÜİK'in yayınladığı ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci ve ikinci bentte açıklanan sebeplerle hükmün seafoodplus.info maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, Sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla Sayılı HUMK'nun maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Nafaka Artış Üfe Oranı

ÖNEMLİ!

BU YAZI BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP OFİSİMİZİN ÇALIŞMA ALANI DIŞIDIR.
LÜTFEN BU KONUDA OFİSİMİZİ ARAMAYINIZ.

Yılı Üfe Tüfe Oranları

Ocak &#; Üfe(%) Tüfe(%)
Bir Önceki Aya Göre 10,45 11,10
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 10,45 11,10
Bir Önceki Yıla Göre 93,53 48,69
Oniki Aylık Ortalamalara Göre 49,93 22,58

Nafaka mevzuatı yeniden düzenlenerek yasalaşması bekleniyor. Nafaka ödemekle mükellef on binlerce mağdur, süresiz nafakanın son bulması için umutla bekleyişini sürdürüyor. Nafaka ödeyenlerin konu ile alakalı Aile Bakanlığından gelecek haber bekleyişleri sürüyor. Boşanma sonrası erkeklerin ömür boyu eski eşine para ödemesini öngören süresiz nafakanın ne zaman kaldırılacak?

ÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama Programı

Nafaka hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Üfe oranları baz alınarak ödeneğin miktarı belirlenir. Tüik tarafından her yıl 12 aylık yayınlanan Üfe ortalaması oranında artış yapılarak hesaplanan nafaka hesaplamaları da kişinin gelir durumuna ve kusurlu olup olmadığına göre Aile hakimi tarafından verilen karara göre bağlanır.

Eğer boşanma kararında Nafakanın önümüzdeki yıllarda yeniden hükme gerek kalmaksızın TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında arttırılması kararı verildiyse bu durumda nafakanın bağlandığı ve başlatıldığı tarih esas alınarak her yıl aynı ayda olmak üzere TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında geçerli nafaka miktarının arttırılması gerekmektedir. Başka bir karar verilmediyse bu karara göre nafaka artırımı yapılmaktadır.

Nafaka artış oranları her yıl Tüik tarafından açıklanan Üfe oranlarının artışına göre yeniden hesaplanır. Ufe deki artış oranı nispetinde nafaka miktarı rakamları üzerine uygulanmaktadır. Eğer bağlanan nafaka aylık olarak düzenli bir şekilde ödenmiyorsa icra takibi başlatıldıysa bu durumda icra müdürlüğü gerekli hesaplamayı yapacaktır.

Örneğin; OCAK Ayına ait Üfe %20 açıklandıysa bu durumda hesaplama aynen şu şekilde olacaktır.

Bağlanan nafaka TL olsun.
Tüik açıklanan TüFE artış oranı da % 20 olduğunda;
X 20/ Artış Miktarı (40) bulunur.
Nafaka + Artış miktarı 40= TL Nafaka alacağı hesaplanmış olur.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir