nazilli metro turizm iletişim / Денизли → Аланья: 5 способов добраться от ₺ | Rome2Rio

Nazilli Metro Turizm Iletişim

nazilli metro turizm iletişim

1 YEMEK SERVİS FOOD SERVICE TROLLEY KULLANIM KILAVUZU TR INSTRUCTIONS MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU MODEL AYS

2

3 INDEX İÇİNDEKİLER TR / YEMEK SERVİS ARABASI GB / FOOD SERVICE TROLLEY RU / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗДАЧИ ПИЩИ

4

5 YEMEK SERVİS ARABASI FOOD SERVICE TROLLEY ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗДАЧИ ПИЩИ

6 4 KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL/ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ AYS// Benmari Açma-Kapama Şalteri / Bain Marie On-Off Switch / Включатель водяной бани (Включено-Выключено) 2 - Benmari Termostadı / Bain Marie Thermostat / Термостат водяной бани 3 - Dolap Açma-Kapama Şalteri / Well On-Off Switch (AYS//) / Включатель шкафа (Включено- Выключено) 4 - Dolap Termostadı / Well Thermostat (AYS//) / Термостат шкафа (AYS//) 5 - Benmari Sinyal Lambası / Bain Marie Indicator Lamp / Сигнальная лампа водяной бани 6 - Dolap Sinyal Lambası / Well Indicator Lamp (AYS//) / Сигнальная лампа шкафа (AYS//)

7 5 MODEL / МОДЕЛЬ AYS AYS AYS Genişlik/Width/ Ширина mm Derinlik/Depth/ Глубина mm Yükseklik/Height/ Высота mm Isı Kapasitesi/Heat Capacity/ Тепловая мощность kw/ квт 1,8 3 3 Elektrik Girişi/Electric Inlet/ Потребляемая мощность V/ В V Hz/ В Гц GN kap Ölçüsü/Dimension of GN tray/ Размеры гастроемкости GN GN 1/1x GN kap Adedi/Quantity of GN tray/ Ad/Pcs/ Количество гастроемкостей GN Шт Dolap sayısı/well Quantity/ Ad/Pcs/ Количество шкафов Шт * 2+1* Dolapların 2 adedi ısıtılabilir, 1 adedi nötr dür./ 2 pcs. heatable and 1pcs. neutral./ 2 шкафа с подогревом, 1 шкаф без подогрева.

8 6 TR MONTAJ TALİMATLARI AÇIKLAMA Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere saklayınız. Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işlemden, yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı insanlara veya eşyalara karşı meydana gelen nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez. ELEKTRİK BAĞLANTISI Cihaz DIN VDE elektrik tesisat standartlarına uygun bir şebekeye bağlanmalıdır. Cihaz V, Hz şebeke geriliminden beslenmelidir. Voltaj toleransı ±% 10 u geçmemelidir. Cihaz mutlaka topraklı prize bağlanmalıdır. KULLANICI TALİMATI Cihaz, aynı anda çeşitli yemekleri ısıtma, sıcak tutma, dolapta bekletme, taşıma ve servis yapma gibi amaçlara yöneliktir. Cihaz çalıştırılmadan önce bütün yüzeyler ılık sabunlu su ve gıda maddelerine zarar vermeyecek bir dezenfektan ile iyice temizlenip durulanmalıdır. İlk çalıştırma esnasında cihaz bir süre duman ve hafif koku yayacaktır. Bu durum cihazın ilk kez ısınması ile ilgilidir ve kısa bir süre sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Cihazın Benmari kısmını çalıştırmadan önce havuzlara bir miktar su doldurunuz. ÇALIŞTIRMA Cihaz fişini takınız. Cihazın Benmari kısmı için, çalıştırmak istediğiniz kaba ait 1 nolu ışıklı şalter düğmesine basınız. Bu durumda düğmenin ışığı yanacaktır. (Hangi şalterin hangi kabı ısıttığı cihaz üzerindeki etiketlerle belirtilmiştir.) 2 nolu termostatı istediğiniz ısı değerine getiriniz. Bu durumda 5 nolu sinyal lambası yanacaktır. Ayarlanan ısıya gelindiğinde sönecektir. Cihazın dolap kısmı için ise 3 nolu ışıklı şalteri açınız. 4 nolu termostatı istediğiniz ısıya ayarlayınız. (Hangi şalterin hangi dolabı ısıttığı etiketlerle belirtilmiştir.) 5. KAPATMA 2 ve 4 nolu düğmeleri 0 konumuna getiriniz. 1 ve 3 nolu şalterleri kapatınız. Cihaz fişini prizden çekiniz. Havuzlardaki suyu boşaltmak istediğinizde tahliye vanasını açınız. 6. BAKIM Cihaz üzrinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız. Cihazı elektrik donanımına zarar vermemek için direkt yada yüksek basınçlı su ile temizlemeyiniz. Cihazı her çalışma gününün sonunda tam olarak soğumadan ılık sabunlu suya batırılmış bir bez ve gıda maddelerine zarar vermeyecek dezenfektan ile temizleyiniz. Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan detarjanlar, tel fırçalar vb. yüzeylerde çizik yapabilecek malzemeler kullanmayınız. Eğer cihaz uzun müddet kullanılmayacaksa, yüzeyler ince bir tabaka halinde vazelinle kaplanmalıdır. Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahalesine izin vermeyiniz. ÜRÜNLERİN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

9 GB 7 INSTALLATION INSTRUCTIONS EXPLANATION Please read these instructions carefully before using the appliance, and retain them for future use. Disrespect of the instructions given by the producer alang with the appliance (Use, maintenance, installation, technical data table and data plate) may compromise the appliance safety and will result in immediate loss of the warranty. The manufacturer declines all responsibility for injury or damage to persons or things, due to disrespect of the instructions. ELECTRICAL CONNECTION The equipment should be operated by V Hz network voltage. Voltage tolerance should not exceed ±10%. The appliance must be connected to a socket with earthing system. USERS GUIDE The appliance has the opportunity of heating meals, keeping them warm, in the warm cabinet carrying and serving at the same time. Before operating the appliance you must clean and rinse all the surfaces with warm soapy water or a disinfectant that will not harm goods. For the first time you operate the appliance, it smells a little and you may see some smoke. This is normal because the appliance is warming for the first time and it will disappear some after. Before operating Bain-marie part of the appliance, fill some water into the pools. OPERATION Enter the plug to the socket. For the bain marie part of the appliance turn on the circuit braker lighted as 1, to operate the section you want. The light will be on.(which circuit braker heats which cover is mentioned with labels on the appliance.) Rise the degree of thermostat number 2 to the point you want. Then the signal lamp number 5 will be alighted. It will not be off unless the degree you verified. For the wardrobe part of the appliance turn on the circuit-braker number 3. Rise the degree of thermostat number 4 to the point you want.(which circuit-braker heats which wardrobe is mentioned with labels.) SWITCHING OFF Change the positions of buttons numbered 2 and 4 to 0. Turn off the circuit-brakers number 1 and 3. Plug out. MAINTENANCE Do not do any maintenance work or cleaning when the power is connected. Wipe the equipment with a damp soapy cloth before it cools down entirely. Do not use any scrapers such as knife, wire brush or cleaning materials may that scratch your equipment. If necessary; use only chemical cleaning products. Do not clean your equipment with water or pressured steam otherwise the electrical installation may be defected. In case of any defect, breakdown or problem call your distributor s technical department, only an expert person can take care of the equipment. If the equipment will not be operated for a long time, apply a thin layer of vaseline on the s/s surface of the appliance. E X P I R Y T I M E I S 1 0 Y E A R S.

10 8 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОПИСАНИЕ Перед началом эксплуатации устройства обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Сохраните данное руководство для последующего использования в случае необходимости. Производитель не несет ответственности в отношении конечных материальных убытков и физических повреждений,возникающих в результате каких-либо действий, противоречащих рекомендациям руководства по эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, в ы п о л н е н н о г о неуполномоченными т е х н и ч е с к и м и сотрудниками. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Устройство н е о б х о д и м о подключить к электросети,отвечающей требованиям стандарта DIN VDE касательно электрооборудования. Прибор предусматривает подключение к сети с напряжением В Гц. Перепады напряжения не должны превышать ± 10%. Обязательно устройство п о д к л ю ч а й т е к розетке с заземлением. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Прибор предназначен для одновременного подогрева, сохранения в горячем виде, хранения в шкафу, перевозки и раздачи различных видов пищи. Перед включением все поверхности прибора тщательно очищаются теплой мыльной водой и дезинфицирующим средством, н е оказывающего вредного влияния на пищевые продукты. Во время первого включения в течение некоторого периода времени прибор выделяет легкий дым и запах. Данное явление вызвано первым запуском прибора и самостоятельно исчезает, спустя короткий период времени. Перед включением водяной бани добавьте некоторое количество воды в емкости водяной бани. ВКЛЮЧЕНИЕ Подключите прибор к розетке с заземлением. Включение водяной б а н и : нажмите на выключатель с подсветкой 1 соответствующей емкости. Загорится лампочка выключателя. (Этикетки на приборе указывают какой выключатель предназначен для подогрева какой емкости.) Установите желаемую температуру термостата 2. Загорится сигнальная лампа 5. Лампа погаснет после достижения установленной температуры. Включение шкафа: нажмите на выключатель 3. Установите ж е л а е м у ю температуру термостата 4.(Этикетки на приборе указывают какой выключатель предназначен для подогрева какого шкафа.) ВЫКЛЮЧЕНИЕ Переключатели 2 и 4 переключите в положение 0. Выключите выключатели 1 и 3. Отключите прибор от розетки с заземлением. Откройте сливной к р а н соответствующей ванны.

11 9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ Категорически з а п р е щ а е т с я выполнение техобслуживания в о время нахождения устройства под напряжением. С целью предупреждения п о в р е ж д е н и я электрической части устройства, не выполняйте очистку устройства прямой струей воды или водой под давлением. В конце каждого рабочего дня, до полного охлаждения, очистите устройство тряпкой, смоченной теплой м ы л ь н о й водой, и дезинфицирующими средствами, не оказывающими вредного воздействия на пищевые продукты. Во время очистки прибора не используйте абразивные моющие средства, металлические щетки и т.п. материалы, способные поцарапать поверхность прибора. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, на все поверхности прибора нанесите тонкий слой вазелина. В случае выявления какого-либо опасного состояния устройства, проинформируйте уполномоченную службу техобслуживания. Не разрешайте неуполномоченным л и ц а м в ы п о л н я т ь ремонт и модификацию оборудования. СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ - 10 ЛЕТ.

12 10 AYS ELEKTRİK ŞEMASI / ELECTRIC SCHEMA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

13 AYS / ELEKTRİK ŞEMASI / ELECTRIC SCHEMA / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 11

14 12 SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ SERVİS LİSTESİ Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No: BURSA Tel Fax servis@ seafoodplus.info MARMARA BÖLGESİ ADAPAZARI BALIKESİR BURSA SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS Osman ALTINTAŞ Güney Mobilyacılar Tel ALP TEKNİK seafoodplus.info Sk. Fax Uluyol No: Erenler, SAKARYA Erol ERDOĞAN Tel Yıldırım Fax ER TEKNİK Mah. Akar Sokak Birol No: Erol BALIKESİR Fuat GAZ TEKNİK Tel Necdet ATICI Fax Kurtuluş Cad. No Necmi Bey, Yıldırım, BURSA GÜLEÇYÜZ TEKNİK Tel Seydi GÜLEÇYÜZ Fax Sakarya Mah. Düz Sokak No Seydi Güleçyüz BURSA Mesut Tayır Tel MET TEKNİK LTD. Yeni Yalova Yolu Faks ŞTİ. Küplüpınar Mh No/B Bursa PİR TEKNİK Mustafa PİR Tel Hacivat Mh Faks seafoodplus.info: Yıldırım, BURSA

15 13 Tel İNOKSTEKNİK İbrahim GÖYÖZ Kırcaali mah. Anafartalar seafoodplus.info:1/a OSMANGAZİ BURSA Faks İBRAHİM UMUT Esin Ulunç/Fatih BANDIRMA BAŞARI TEKNİK Kırmızıgül Evler Atatürk seafoodplus.info A Tel ÇANAKKALE GÜÇ-KAY ELEKTRİK Uğur KAYA İsmetpaşa Mah. Aynalı Çeşme Sok. No ÇANAKKALE Tel Fax AK TEKNİK Muhammet ALTINAY Bahriye Cd. Yağ Hanesi seafoodplus.info Kasımpaşa, İSTANBUL Tel Fax İsmail İSTANBUL BATI YAKASI BUZ-PAN MÜH. LTD.ŞTİ. NUR-MAN KLİMA KÜÇÜKMEHMETOĞLU Bahriye seafoodplus.info (Akbank Yanı) Kasımpaşa, İSTANBUL Halil ŞEN Çobançeşme seafoodplus.info Cad. Halitpaşa Sok. No Yenibosna, İSTANBUL Tel Fax Tel Fax UMUTSER LTD. ŞTİ. Bayram YÜKSEL Eski Bayramyeri Sokak, No:5/A Kasımpaşa, İSTANBUL Tel Fax

16 AVSER TEKNİK HİZ. seafoodplus.infoŞTİ. Üniversite seafoodplus.info Cd.Köşk seafoodplus.info Avcılar/İstanbul ERSİN KEMAL EFES TEK END. MUTF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Fatih KIRMIZIGÜL Altay Çeşme Mh. Papatya Çıkmazı Büke Apt. Dükkan Maltepe / İSTANBUL faks Fatih Gastrosan End. Mutfak Çamaşırhane Ekip. seafoodplus.infoŞti Yahya Kütükçü Göztepe Mahallesi Sadırvan Sokak Hasanoglu Apt. No 7/A- Bagcılar - İstanbul Tel Fax ÖZDEMİR TEKNİK Tuna ÖZDEMİR Bağlar Başı Mah.Şehit Turhan Selvi seafoodplus.info:3 C Maltepe/İstanbul Tel Fax İST. ANADOLU YAKASI MNM MAKİNE METAL YÖNSER LTD.ŞTİ. Mehmet USLU Mustafapaşa Mah. ŞehiŞehit Ömür Ergül Cad. No: 7 GeGebze, Kocaeli İsmet BAĞLAMA Örnek Mah. seafoodplus.info, No:4 Üsküdar, İSTANBUL Tel Fax Tel /95 Fax Cihat Bey:

17 15 TUNER KLİMA Yavuz TUNER Nevzat Bulut Sk. Adalet seafoodplus.info Dükkan:1 Kozyatağı / İSTANBUL Tel Fax Yavuz Tuner BERİL TEKNİK Tel Mecit DİLBER Fax İnönü Cad. Kozluk Mah No:7/D İZMİT Mecit bey İZMİT Cihan ÖZTÜRK ÖZTÜRK TEKNİK Kadıköy Mah. Bağdat Cad. Reşitpaşa Sokak No Tel Fax CEP: İZMİT / KOCAELİ Ziya ÖZYER Tel TRAKYA Kazımiye Mah. Cahit Fax ÇORLU EMİN TEKNİK BÖLÜMÜ Sıtkı Tarancı seafoodplus.info Ziya bey Apt. NO:4 ÇORLU Enver ERDOĞAN Tel ER TEKNİK Reşadiye Mh. Atatürk Fax Cd. Fatma Özkan Apt No ÇORLU Enver Bey EGE BÖLGESİ SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS AFYON BUZ TEKNİK Hüseyin KUMRU Tel Cumhuriyet Mah. Ömer Fax Fevzi Cad. Gök Apt AFYON AYBER TİCARET Mevlüt AYBER Tel Cumhuriyet Mah. Fax C. Ahmetpaşa Cad No:9/A AFYON

18 16 BODRUM DENEYİM TEKNİK Mevlüt AYBER Cumhuriyet Mah. C. Ahmetpaşa Cad. No:9/A AFYON ASLAN TEKNİK Metin Bayram Arslan Umurça Mah. Yaka seafoodplus.info:1/A BODRUM DENİZLİ KAR-SAN Muammer KURU SOĞUTMA Hürriyet Cad. Baysal seafoodplus.info DENİZLİ FETHİYE STAR TEKNİK Tancur KOCAMAN Sanayi Sitesi Doğu Blok İnanç Ekmek Fab. Yanı FETHİYE MARMARİS MARMARİS TEK. SER. seafoodplus.info LTD.ŞTİ. Hüseyin AKTUĞ Çıldır Mh. Sokak No MARMARİS MAKSER ORHAN DABAN Tepe Mah Yeniyol Cad NO/D MARMARİS İZMİR İBERKO LTD.ŞTİ. Erkan TAŞÇAKAR Sokak Akçay seafoodplus.info:2/1 İzmir İnoksan Mağaza Üstü Karabağlar, İZMİR Tel Fax Tel Faks Metin Aslan Tel Fax Muammer / Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax

19 17 İÇ ANADOLU BÖLGESİ KUŞADASI KÜTAHYA NAZİLLİ DETAY TEKNİK Tel Kasım YILMAZ Sok. No Fax Karabağlar Konak, İZMİR AKSER LTD.ŞTİ. Arif TAVŞANCI Sokak No/A Karabağlar/İzmir AS TEKNİK Murat GARİP Akdoğan Cad: No:8A Şirinyer / İzmir Tel Fax Atilla KUZU Cumhuriyet Mah. Tel DELTA TEKNİK Süleyman Demirel Fax Bulvarı B-C Kuşadası, AYDIN LİDER TEKNİK Sema İşsiz Meydan Mh. seafoodplus.infoşa Cd. Yakut Sit. No/A Kütahya Ferhat Şeyhan ÇINAR ISITMA YunusemreMh SOĞUTMA Yunusemre seafoodplus.info Kütahya EFE SOĞUTMA Levent Terzioğlu Yeni Mahalle Ordu Fax seafoodplus.info Levent Bey. Nazilli / Aydın SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

20 18 HİSAR TİCARET Yaşar Uğurlu Harbiye Mah. Nadir Sok. No/A Dikmen, Ankara Tel/Fax Şükrü Uğurlu TEKNOSER LTD. ŞTİ. Cafer ÇAKAR İlkadım seafoodplus.infoışma Sk.N/C Dikmen, ANKARA Tel Fax ANKARA ARMADA MUT. seafoodplus.infoŞTİ Sadık ÇINAR Gençlik Caddesi No/B Tandoğan-Ankara Tel Fax SEVİNOKS MUT. seafoodplus.infoŞTİ. Sadık AKGÜN Akıncılar K/ Maltepe /ANKARA Tel Fax Tel AR-TEKS TEKNİK Rüstem GÜNDOĞDU Tuzluçayır Mh Sk.1/A Mamak / ANKARA Fax Aydın Bey Rüstem Bey İbrahim GAŞ ANADOLU TEKNİK Hayriye Mh. Zübeyde Hanım Cd. No/C Eskişehir Tel Fax ESKİŞEHİR YILDIZ TEKNİK Davut KURT Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Yücelen Sokok No/A Tepebaşı / ESKİŞEHİR Tel. 0 () Fax. 0 () Davut

21 19 AKDENİZ BÖLGESİ ISPARTA KAYSERİ KONYA AKSARAY SİVAS Mustafa KIRALGAZ Tel FRİGON TERMM İskender Mh. Cad. Fax SOĞT. No/2 ISPARTA Yılmaz KOÇLAR Tel KOÇLAR TİCARET Mimar Sinan Mh. Tuna Fax Cd. Tuna 2 seafoodplus.info Kocasinan, KAYSERİ Celil TEMİZKAN Tel VERKAN Fatih Mh. Nil Cd. Fax SOĞUTMA No:2/ C Kocasinan, KAYSERİ Sefer ÖZEL ÖZEL BOBİNAJ Sultan Veled Cad. Tel Saray Apt. Altı, No/B KONYA Toptancılar Sitesi Tel Blok (Kule Site) Faks. FOREV DAYANIKLI Arkası Selçuklu / Konya seafoodplus.infoŞTİ. Zafer Bey. Hasan Bey Mikail KOYUNCU Tel GÜVEN SOĞUTMA Muhsin Çelebi Mh. Fax Nolu Sk. AKSARAY YEŞİL KİMYA SAĞ. Murat DOĞANÇAY Tel ÜRÜN. SAN. TİC. Toptancılar Sitesi Fax LTD. ŞTİ. seafoodplus.info SİVAS Mustafa KARTAL Tel ENDÜSTRİ Hikmet Işık seafoodplus.infoğan Fax TEMİZLİK seafoodplus.infoı No SİVAS SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

22 20 ADANA MAHMUT NİHAT ÖZTÜRK - KROMSAN TEKNİK SERV. Yurt Mah. A. Türkeş Blv. No/B ADANA Tel BARAN MUTFAK Fevzi Paşa seafoodplus.info Cemal Beriçer Blv. No Seyhan, ADANA Tel Cenk Sondur Turgay DOĞANTEKİN ANTİNOKS LTD. ŞTİ. Sedir Mh. Gazi Blv. No/A Kepez Belediyesi Yanı ANTALYA Tel Fax ANTALYA YILDIZLAR LTD. ŞTİ. Murat YILDIZ Akdeniz Yeni Sanayi Sitesi Sk. No: 25 ANTALYA Tel Fax Tel ANTSER END. MUT. ISIT. SOĞUTMA SİS. Selim BAYER Ulus Mh. Orhan Veli Cd. Hayfa Barut Apt. No D:2 ANTALYA Fax Yücel BAYER Selim BAYER İbrahim ÇALIŞ ALANYA ALANYA MUTFAK SEKTÖR MUTFAK Sugözü Mah. Develiler Sk, Şen seafoodplus.info:2/A Tedaş Yanı ALANYA Bahçelievler mahallesi sokak no: 16 / A Burhan Öz Apartmanı MANAVGAT Tel Fax Tel Faks iş : Veli DOLU :

23 21 BATI-ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ MERSİN ANTAKYA SAMSUN KASTAMONU TRABZON KAPEL LTD.ŞTİ. Ali Kaplan Tel Kiremithane Mh. Fax Cengiztopel Cd No/B Mersin GLOBAL Rüstem Tümerpaşa İKLİMLENDİRME Cad. Tel TİC. LTD. ŞTİ.- Sözer Apt. Altı No/ Fax SERVİS A-B ANTAKYA SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS MAKİNE TEKNİK Cemil LAKOT Tel Fevzi Çakmak Mah. Faks Tayfun Sok. No : SAMSUN Davut UYGUN Tel ÇAĞDAŞ BEYAZ Cebrail seafoodplus.info Sk. Fax EŞYA Kastamonu seafoodplus.infoı No:1/A KASTAMONU SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS MERKEZ SERVİS seafoodplus.info Alemdağ Tel Gülbahar Hatun Mah. Fax Yavuz Selim Bulvarı No/B Trabzon ÇAĞLAR TEKNİK Osman LAKOT Fatih Mh Ayasofya seafoodplus.info: TRABZON

24 22 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ORDU RİZE ELAZIĞ ERZURUM MALATYA NR LTD.ŞTİ. İskenderpaşa Mah. İdeal seafoodplus.info TRABZON Mustafa ÇİÇEK ORTEK seafoodplus.info Karşıyaka Mh Fax LTD.ŞTİ. Atatürk seafoodplus.info: ORDU Davut AKMAN Tel AKMANLAR Cumhuriyet Cad Fax TEKNİK No/ RİZE SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS AKTİF SERVİS Veysel KARAKAYA Tel. Fax. İzzetpaşa seafoodplus.infoı Tevfik Efendi Sok No/B ELAZIĞ Necdet YAŞAR Tel Gez Mahallesi Kazım ÇAĞDAŞ YAŞAR Karabekir Cd. Eski Sgk TEK. Fax İl Müdürlüğü Karşısı No ERZURUM Tel KAFKAS TİCARET bayi Suat Burak Midilliç Kongre seafoodplus.infoiler Çarşısı No.2 Erzurum servis Fax PETEKSER TEKNİK Mustafa POLAT Tel Niyazi MhSokak Fax Topçuoğlu seafoodplus.infoı MALATYA

25 23 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAN IĞDIR HAKKARİ YÜKSEKOVA ŞANLIURFA ÖREN seafoodplus.info İNŞ.SU ÜRÜseafoodplus.info ŞTİ. Muhammed ÖREN İlyas seafoodplus.info seafoodplus.info MALATYA Tel Fax Alipaşa Mah. ÖMER FARUK Urartu seafoodplus.info ALPAY VAN Ömer Bey Tel Feyzullah GÜREL Fax GÜVEN TEKNİK Topçular seafoodplus.infoçular seafoodplus.info seafoodplus.info Vahit Bey IĞDIR Feyzullah Bey Süleyman YAŞAR Tel EL-PA İNŞ.ELK. Cumhuriyet Cd BOBİNAJ Halkbank Karşısı No HAKKARİ Fax Tel ÖZLEM seafoodplus.infoĞ. Şemdinli Yolu Üzeri seafoodplus.info seafoodplus.info Gençlik Cd. No Fax ŞTİ. YÜKSEKOVA Nihat GEÇİRGEN SERVİSİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS ÇULLU TEKNİK Hasan ÇULLU Tel Yusufpaşa Mh. Fax Vatan Sk. No/D () ŞANLIURFA Yenişehir Mahallesi DETAY TEKNİK Sk Kardelen Apt Altı No /E ŞANLIURFA

26 24 GAZİANTEP BARAN seafoodplus.info seafoodplus.infoŞTİ Baran ÖLÇER Sarıgüllük seafoodplus.info Çakmak seafoodplus.info Şehrikamil GAZİANTEP Tel Fax Seydi DEMİR Fatih UYKULU ADIYAMAN FATİH SOĞUTMA seafoodplus.info Mh. Fevzi Çakmak seafoodplus.info ADIYAMAN Tel: DİYARBAKIR ARIZ SOĞ.-ISITMA TURZ. GIDA SAN. seafoodplus.info ŞTİ. Urfa Yolu seafoodplus.info Men-Ka Apt Altı Huzurevleri DİYARBAKIR Sait SAYIN Peyas Mh AHMET MUMCU seafoodplus.infot seafoodplus.infoı No/E DİYARBAKIR Tel SİİRT EKO SOĞUT. SAN. TİC Hamit AVCI Aydınlar Cd. Özel İdare İş Hanı No SİİRT Fax Serdar Bey Tüm İstek ve Şikayetleriniz İçin Aşağıdaki Fax ve Telefon Numaralarından, Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz. Tel: Fax: servis@ seafoodplus.info

27 25

28 .INOKSAN KITCHEN INDUSTRY AND TRADE CO FABRİKA FACTORY Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No: Nilüfer / BURSA / TURKEY T: F: [email protected] SATIŞ - PAZARLAMA SALES - MARKETING Yeni Yalova Yolu 6. Km No: Osmangazi / BURSA / TURKEY T: (6 Hat) F: [email protected] İHRACAT EXPORT DEPARTMENT Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cad. No: Nilüfer / BURSA / TURKEY Tel: (Pbx) Fax: [email protected] SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AFTER SALES DEPARTMENT HEAD OFFICE Organize Sanayi Bölgesi Ormanlar Cadde No: Nilüfer / BURSA / TURKEY T: F:

Есть 4 способов добраться из Назилли в Денизли на следующих видах транспорта: автобус, поезд, такси или автомобиль

Выберите один из вариантов ниже, чтобы увидеть подробную информацию и сравнить цены на билеты в планировщике поездок Rome2Rio.

Из Назилли в Денизли на автобус

Еженедельно Автобусы

1ч 15мин Среднее время в пути

70 &#; Cамая низкая цена

Смотреть расписание

Вопросы и ответы

Каков самый дешевый способ добраться из Назилли в Денизли?

Самым дешевым способом добраться из Назилли в Денизли является поезд по цене 30 &#; - 45 &#;, дорога займет 1ч 17мин.

Подробнее

Каков самый быстрый способ добраться из Назилли в Денизли?

Самым быстрым способом добраться из Назилли в Денизли является такси по цене &#; -  &#;, дорога займет 1ч 12мин.

Подробнее

Есть ли прямой автобус по маршруту Назилли -​ Денизли?

Да, есть прямой автобус, отправляющийся из Nazilli bus station и прибывающий в Denizli bus station. Отправление от станции каждые 30 мин по следующим дням недели: ежедневно. Поездка занимает приблизительно 1ч 15мин.

Подробнее

Есть ли прямой поезд по маршруту Назилли -​ Денизли?

Да, есть прямой поезд, отправляющийся из Nazilli и прибывающий в Denizli. Отправление от станции каждые 3 ч по следующим дням недели: ежедневно. Поездка занимает приблизительно 1ч 17мин.

Подробнее

Как далеко от Назилли до Денизли?

Расстояние между Назилли и Денизли составляет 69 км. Длина дороги км.

Проложить маршрут на машине

Как я могу путешествовать из Назилли в Денизли без автомобиля?

Лучший способ добраться из Назилли в Денизли без машины - это автобус, дорога займет 1ч 15мин и будет стоить 70 &#; -  &#;.

Подробнее

Сколько времени занимает поездка из Назилли в Денизли?

автобус Nazilli bus station - Denizli bus station займет 1ч 15мин, включая трансферы и отправляется от станции каждые 30 мин.

Подробнее

Где можно сесть на автобус из Назилли в Денизли?

Рейсы на автобус из Назилли в Денизли, обслуживаемые Kamil Koc, отправляются от станции Nazilli bus station.

Подробнее

Где можно сесть на поезд из Назилли в Денизли?

Рейсы на поезд из Назилли в Денизли, обслуживаемые Turkish Railways (TCDD), отправляются от станции Nazilli.

Подробнее

На поезде или на автобусе из Назилли в Денизли?

Лучший способ добраться из Назилли в Денизли - это автобус, дорога займет 1ч 15мин и будет стоить 70 &#; -  &#;.. Вы также можете выбрать поезд, это будет стоить 30 &#; - 45 &#; и займет примерно 1ч 17мин.

О виде транспорта

Какие перевозчики осуществляют поездки по маршруту Назилли, Турция - Денизли, Турция?

Еще Вопросы и Ответы

Когда прибывает автобус из Назилли в Денизли?

Рейсы на автобус из Назилли в Денизли, обслуживаемые Kamil Koc, прибывают к станции Denizli bus station.

Подробнее

Когда прибывает поезд из Назилли в Денизли?

Рейсы на поезд из Назилли в Денизли, обслуживаемые Turkish Railways (TCDD), прибывают к станции Denizli.

Подробнее

Могу ли я доехать из Назилли в Денизли?

Да, дорога между Назилли и Денизли составляет 83 км. Поездка на машине из Назилли в Денизли займет примерно 1ч 12мин.

Проложить маршрут на машине

Как мне получить билет на автобус из Назилли в Денизли?

Бронируйте билеты онлайн на автобус из Назилли в Денизли с Omio.

Поиск и бронирование

Где я могу остановиться поблизости с Денизли?

+ отелей доступно в Денизли. Цены начинаются с &#; за ночь.

Подробнее

Флаг ТурцияДенизли, Турция

Денизли́ (Turkish: Denizli) — город на юго-западе Турции, административный центр ила Денизли. Население — человек (). - Wikipedia

Чем заняться в Денизли

 • Иераполь

  Иераполь (также Иераполис или Гиераполис, Turkish: Hierapolis, Greek: Ἱεράπολις, Russian: священный город) — античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли. Современное название местонахождения Иераполиса — Памуккале. Важный центр туризма Турции.

Где переночевать в Денизли

С Rome2Rio вы легко доберетесь из Назилли в Денизли.

Rome2Rio – это поисковая система туристической информации и бронирования от двери до двери, которая поможет вам добраться до любого места в мире. Здесь вы найдете все способы добраться из Назилли в Денизли. На сайте Rome2Rio представлены актуальные расписания, карты маршрутов, длительность поездок и ориентировочные цены от транспортных компаний, которые помогут вам принять взвешенное решение и выбрать самый подходящий вариант. На сайте Rome2Rio можно также легко и быстро забронировать билеты от выбранных операторов.

Konyaalti şehrinde para transfer sistemleri

logo
En iyi yerleri ve hizmetleri bulun
 • Alışveriş merkezleri
 • Araç hizmetleri
 • Cenaze töreni hizmetleri
  Cenaze hizmetleri, Mezarlıklar, Krematoryumlar, Morglar
 • Eczaneler
 • Emlak şirketi
 • Ev hizmetleri
 • Eğitim
 • Eğlence merkezleri
 • Finans
 • Gece kulüpleri
 • Giyim ve ayakkabılar
 • Gözlükçü
 • Güzellik salonları ve spalar
 • Hayvan hastaneleri
 • Herkese açık hizmetler
 • Kreşler
 • Kültürel açıdan önemli yerler
 • Kır otelleri
  Şu olanaklara sahip tatil evleri: havuz, balık tutma, binicilik vb.
 • Mağazalar
 • Meslek okulları
 • Onarım Servisleri
 • Restoranlar
 • Spor kulüpleri
 • Ticari hizmetler
 • Turizm
 • Tıp merkezleri
 • Yapı ve inşaat
 • Yasal hizmetler
 • Yoga stüdyoları
 • Çocuklar için
 • İnternet şirketleri
 • Western Union

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, Sk. No:1, Arapsuyu, Konyaalti
  • Western Union
 • Ardemir Otomotiv Emlak Medikal

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, Sk. No, Arapsuyu, Konyaalti
 • Uyum Döviz Bürosu

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, D:No/A, Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Özerk Apt, Konyaalti
 • Золотая Корона & Kaya Rent A Car - Money Transfer

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, Altınkum Mah. Sk. Ordum Apt. No:7 Kat: 1 Daire : 1, Konyaalti
 • Özbilen Döviz

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, DA, Arapsuyu Atatürk Bulvarı M. Gökay Plaza D, Konyaalti
 • Antalya MoneyGram

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, D:No/B, Liman Mah. Atatürk Bulvarı Mimsa Sit, Konyaalti
  • Antalya MoneyGram
 • Antalya UPT

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, Atatürk Blv. Mimsa Sitesi D:No/A, Liman Mah, Konyaalti
 • Altınkum Altın

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı, D:1, altınkum mah. gazi M. kemal bulv. koşan apt. no/a, Konyaalti
 • Hız Finans Ofis Liman

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, LİMAN Mah Atatürk Bulvarı Bedriye Hanım Apt No /B, Konyaalti
 • MoneyGram Ria Zolotaya Korona Upt

  Finans•Para transfer sistemleri•
  Konyaaltı/Antalya, Akdeniz Blv. Sokak D:Apt No:2, Burak Kandemir, Arapsuyu, Konyaalti

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir