piktogram çalışması / Sağlık ve Güvenlik: Hazard symbols - SAMANCTA

Piktogram Çalışması

piktogram çalışması

Kategoriler

Ünitenin Adı: PİKTOGRAM

İçerik:Bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboller olan piktogramlarınöğrencilere anlatılıp özgün piktogramların yapılması.

Sınıf: 7. sınıf

Süre: 2 Ders Saati (80 Dakika)

Hedefler: 1-Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücün geliştirmek.(bilişsel hedef-estetik)

2-Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusunu kazanmasını ve kendini geliştirmesini sağlamak.(bilişsel hedef)

3-Öğrencinin görsel biçimlendirme çalışmaları ile kendini ifade etmesini sağlamak.(bilişsel hedef-uygulamalı çalışmalar)

4-Öğrenciye aklını, duygularını zevklerini sorgulama bilinci kazandırmaktır.(duyuşsal hedef-estetik)

5-Öğrenciye her türlü araç-gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırarak öğrencinin kendini geliştirmesine imkan tanımak. (pisikomotor-hedef)

6-Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak.(uygulamalı çalışmalar)

Kazanımlar: 1- Nesne ve figürlerin geometrik biçimleri olduğunu algılar.

2- Piktogramların evrensel görsel semboller olarak günlük yaşamdaki önemini kavrar.

3- Yaşadığı çevrenin yöresel özelliklerinden esinlenerek görsel tasarımlar yapar.

Amaç ve Gerekçe:Piktogramların, aslında gündelik hayatımızda çok fazla yer edindiğinin ve öneminin fark edilip bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, bu konu üzerine özgün tasarımlar yaratılması istenerek, hayal gücünün kullanılması.

Araç ve Gereç:

 • 50x70bristolkağıdı
 • Akrilik boya
 • Kalem, silgi
 • Makas
 • Yapıştırıcı
 • Boya fırçası

Diğer Alanlarla İlişkisi ve nedenleri:

Sözel-Dilsel(Sanat Tarihi):Piktogramlar aracılığıyla öğrencilerin, kendi yöreleri ve kültürleri hakkında bilgi öğrenmelerini sağlar.

Görsel-Mekansal(Matematik-Geometri):Çevresinindeki yöresel ve kültürel değerleri görerek ve gözleyerek öğrenir.Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.

Kişisel-İçsel (Rehberlik):Duygu ve düşüncelerinin farkında olan öğrenci artık uygulanmaya geçmeye hazırdır.

 

 

ÖN TEST

Adı Soyadı:

Numara:

Sınıf:

Tarih:

Aşağıdaki soruları doğru yanlış tercihlerinden birini seçerek cevaplayınız.

1-)İdeogram zaman zaman piktogram ile karıştırılır. Her ikisinde de resmetme yoluyla temsil etme söz konusuysa da piktogram daha ziyade somut bir şeyi temsil eden bir semboldür.

 

Doğru                                                                       Yanlış

 

2-)Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür.

 

Doğru                                                                       Yanlış

3-)Piktograflar; resimsel formlar tarafından tasviri istatistiksel veriler olarak, çeşitli renklerde, boyutlarda veya sayılarda grafiksel formlar da alabilirler.

 

 

Doğru                                                                         Yanlış

 

PİKTOGRAM

Piktogramın tanımını ve açıklamalarını vermeden önce, piktogramın temelini oluşturan ideografi ve stilizasyon hakkında bilgiler;

İdeografi:İdeografi, yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmakta olup kısaca Çince, Japonca gibi bazı yaşayan dillerdeki veya eski Mısır dili gibi bazı ölü dillerdeki, harflerin (fonogramların, sesi temsil eden işaretlerin) bulunmadığı yazı sistemlerinde kullanılan, bir sözcüğü veya bir fikri temsil eden grafiksemboldür. Terim Yunanca’da fikir anlamındaki idea (ἰδέα) sözcüğü ile yazmak anlamındaki grafo (γράφω) sözcüğünden türetilmiştir. Günümüzde aynı anlama gelmek üzere logogram terimi de kullanılmaktadır. Bu yüzden günümüzde ideogramların bulunduğu yazı sistemlerine logografik yazı sistemleri adı verilmektedir. İdeogram zaman zaman piktogram ile karıştırılır. Her ikisinde de resmetme yoluyla temsil etme söz konusuysa da piktogram daha ziyade somut bir şeyi temsil eden bir semboldür.

 

image

 

Stilizasyon:

Objelerin doğadaki biçimlerinin şematikleştirilip yalınlaştırılarak betimlenmesine
stilizasyon denir Stilizasyon (yalınlaştırma, üsluplaştırma yöntemi), grafik tasarımda sık kullanılan yöntemlerden birisidir.
Nesne, karakterine bağlı olarak, amaca uygun biçimde yalınlaştırılır. Böylece eşyanın karakteri daha yalın, daha anlamlı ortaya konmuş olur.
Stilizasyona konu olan nesne, duyarlı bir gözlem sonunda kazanılan izlenimlere dayanılarak,
benzerlerinden ayrılan özelliklerini (karakterini) bozmadan girinti ve çıkıntıları çizgisel
niteliğe dönüştürülerek biçimlenir.
Stilize yaparken, yani sadeleştirme yöntemine giderken nesnenin karakterini korumak ve anlaşılırlığını bozmamaya özen göstermek gereklidir.image

 

Piktogram

Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine &#;piktografi&#; denir.

Piktografi; temsili ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan bir anlatım biçimidir. Bir başka deyişle, anlamlı işaretleri esas alan yazı sistemlerindeki işaretler olarak açıklanabilir. Piktografi temelde çivi yazısı gibi biraz uzam olan ve fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. Çivi yazısında ve hiyeroglifik yazılarda piktogramlar bulunur. Örneğin; Hitit ve Urartu yazı sistemleri piktografiktir.

Erken yazılı semboller, resim-yazıları ve ideogramları temel almıştır. Bunlar M.Ö. civarlarında antik Çin kültüründe kullanılmıştır ve M.Ö. yılı civarında logografik yazım sistemi olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Piktograflar günümüzde halen Afrika’daki, Amerika Kıtasındaki ve Okyanusya’daki gelişmemiş toplumlarda, yazılı iletişimde ana araç olarak kullanılmaktadır. Piktograflar çağdaş kültürler tarafından genellikle basit, resimsel, temsili semboller olarak kullanılmaktadır. Resim-yazılar genelde farklı ağızlar veya farklı dil ailelerine mensup dilleri konuşan insanların anlayabileceği üstün bir dildir. Bu nedenle trafik işaretleri ve benzer piktografik materyaller genellikle maksimum anlaşılabilirlik bakımından, global standartlar olarak kabul edilirler.

Piktograflar; resimsel formlar tarafından tasviri istatistiksel veriler olarak, çeşitli renklerde, boyutlarda veya sayılarda grafiksel formlar da alabilirler.

Piktogram zaman zaman ideogram ile karıştırılır, ideogramda da resmetme yolu kullanılıyorsa da ideogram denilen işaret yalnızca bir fikri ifade eden semboldür. Günümüzde coğrafya haritalarında, meteorolojide, trafik işaretlerinde ve diğer birçok alanda kullanılan semboller de piktogram kapsamında ele alınabilirler.

 

Tarihsel Süreç İçerisinde Piktogram


Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ ’li yıllarda Çin’e dayanmaktadır. Bu kavram bu yıllarda Çim Kültüründe oldukça sık kullanılmıştır. Günümüzde halen bazı topluluklar piktograf yazı tekniği kullanmaktadır. Bu topluluklar Afrika ve Amerika’da yaşayan gelişmemiş topluluklardır. Gelişmemiş kültürlerde bu kavram yazı halinde kullanılırken, gelişmiş toplumlar hayata yön verme özelliği olan semboller olarak kullanmaktadır. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisi ise, günümüzde kullanılan trafik işaretleridir. Bu trafik işaretlerinin her biri piktograftır.

Piktogramların bir özelliği de, kişilerin dili, dini ve ırkı ne olursa olsun anlam bakımından herkeste aynı çağrışımı uyandırmasıdır. Tren istasyonları, hava alanları, otogarlar ve çarşı gibi çok farklı ulusları birleştiren mekanlardapiktogramlar taşıdığı evrensel anlamlarla çok önemli bir konumdadır.

 

 

 

                                                      PİKTOGRAM ÖRNEKLERİ

 

image

 

image

 

 

SON TEST

Adı Soyadı:

Sınıf:

Numara:

Tarih:

1-) Aşağıdakilerden hangisi Piktogramın tam olarak terimidir?

 1. Objelerin doğadaki biçimlerinin şematikleştirilip yalınlaştırılarak betimlenmesine piktogram denir.
 2. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmaktadır.
 3. Basit şekillerle anlatma ve ifade etme yöntemine piktogram denir.

 

2-) Piktogramın tarihte ilk defa görülmesi hangi tarihe dayanmaktadır ?

 1. Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ ’li yıllarda Japonya’ya dayanmaktadır.
 2. Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ ’lü yıllarda Fransa’ya dayanmaktadır.
 3. Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ ’li yıllarda Çin’e dayanmaktadır.
 4. Piktogramın tarihte ilk olarak görülmesi, MÖ ’lü yıllarda Çin’e dayanmaktadır.

 

                                   SANAT ELEŞTİRİSİ SORULARI

 

image

 

 

Betimleme:

 • Bu resimde ne görüyorsunuz
 • Bu resmin adı ne olabilir?
 • Hangi teknikte yapılmış bir çalışmadır?

Çözümleme:

 • Bu çalışmayı yaparken hangi araç ve gereç kullanılmıştır?

Yorumlama:

 • Ne gibi ses veriyor?
 • Ne gibi bir tat veriyor?
 • Nasıl kokuyor?

Yargı:

 • Bu resim güzelmi?
 • Niçin güzel değil yada niçin güzel?

Öz değerlendirme:

 • Bu etkinlikte ne öğrendim?
 • Hangi konuda zorlandım?
 • Nerde yardıma ihtiyaç duydum?
 • Tekrar aynı çalışmayı yapsam neler farklı olurdu?

SANAT TARİHİ SORULARI

1-) Yukarıdaki piktogramlarda neler anlatılıyor olabilir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-)Bu piktogramların anlatım özellikleri ne olabilir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-) Piktogramlar nasıl yapılmış olabilir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ESTETİK SORULARI

1-Bu piktogram çalışması güzelmi? Neden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Çalışmayı beğendiniz mi? Neden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-Çalışma aşağıdaki estetik kuramlardan hangisine uygundur?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESTETİK KURAMLARI

Açık kuram: Sanat tanımının esnek olduğu, zamanla değişebileceği görüşüdür.

Biçimci Kuram: Bir sanat yapıtında salt biçimsel nitelikleri vurgulayan kuramdır. İzleyiciler gördükleri canlı renklerde ya da çizgilerin hissettikleri duygularla yapıta yaklaşır.

Yansıtmacı Kuram: Ana konuya önem veren ve sanatçının bir nesneye ya da manzaraya sadık kalarak resmetmesini vurgulayan bir tanımlamadır

İşlevsel Kuram: Edebiyat din ve sosyopolitik konulardaki düşünceleri geliştirme işlevi ile sanatı değerlendiren kuramdır.

Kuramsalcı Kuram: Bir sanat yapıtının niçin önemli olduğunu açıklar. Bir yapıtı sanat olarak değerlendiren ya da kararlaştıran bir kuruma dikkati çeken bir kurumdur.

ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

                                                                                                                             Adı Soyadı:

                                                                                                                                    Sınıfı:

                                                                                                                             Numarası:

                                                                                                                                    Tarih:   

1-Yaptığınız çalışma nedir? Yaptığınız çalışmada neler kullandınız?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-Çalışmada en çok beğendiğiniz şey nedir?Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-Tekrar böle bir çalışma yapsaydınız neleri değiştirirdiniz? Neden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-Çalışmanızı yaparken ne gibi duygular hissettiniz? Açıklayınız

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-Çalışmanıza isim vermeniz istense ne olurdu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6-Siz bu çalışmaya kaç puan verirdiniz?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRETİM SÜRECİ

1-Öğretmenin Hazırlığı:

 • Dersin amacından haberdar eder.
 • Dersi yapılacak çalışma ile ilişkili olarak görsel materyallerle zenginleştirip öğrenciyi derse güdüler
 • Merak uyandırıcı sorular sorarak öğrenciyi derse çeker.
 • Piktogramın ne olduğu hakkında öğrencileri haberdar eder ve ilginç örnekler sunar.

2-Öğrencinin Hazırlığı:

 • Çalışması için araştırma yapar.
 • Örnek çalışmalar hakkında bilgi toplar.
 • Konuyla ilgili malzemeleri hazırlayıp ders için yerini alır.

3-Güdüleme:

 • Öğretmen anlatacağı konu hakkında yapılmış çalışmaları merak uyandırması için öğrencilere sunum yapar.
 • Soru sorarak konuyu motive eder örnek çalışma yaparak tekniğin çözümlemesin de rol oynar.

UYGULAMA

Piktogram Çalışması

Kendi yaşadığınız yörenin en belirgin kültürel değerlerinden ya da en belirgin özelliklerinden birinin seçilip. Yalınlaştırma ve stilizasyonyaparakpiktogram oluşturma.

 

image

 

seafoodplus.infoım: Gerekli malzemeler ve araştırmalar yapıldı ise ilk olarak 35&#;50 bristolkağıdına ortalayarak araştırmalar sonucu elde edilen görsellerden yola çıkarak stilize ettiğimiz görseli Bristol kağıdına çiziyoruz.

 

image

 

seafoodplus.infoım: Çizimi hallettikten sonra şimdi akrilik boya ile piktogramı boyamaya geçiyoruz.

 

image

 

seafoodplus.infoım: Son olarak boyama işlemi biten çalışmamızı, siyah fon kartonu ile çerçeve içine aldığımızda çalışmamız bitmiş olacaktır.

 

image

 

 

IV. Adım: Ve çalışmamız son hali ile tamamlanmıştır.

 

image

 

Söz Dağarcığı

Piktogram:Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür.

İdeografi,: Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmakta olup kısaca Çince, Japonca gibi bazı yaşayan dillerdeki veya eski Mısır dili gibi bazı ölü dillerdeki, harflerin (fonogramların, sesi temsil eden işaretlerin) bulunmadığı yazı sistemlerinde kullanılan, bir sözcüğü veya bir fikri temsil eden grafik semboldür.

Stilizasyon: Objelerin doğadaki biçimlerinin şematikleştirilip yalınlaştırılarak betimlenenmesinestilizasyon denir.

Güvenlik

Kesici aletlerle çalışırken dikkat edilmeli, yapıştırıcılarla çalışırken, ise uçucu madde oldukları için sınıfın iyi havalandırılması ele ve yüze temas ettirilmemesi gerekir.

Temizlik

Çalışma esnasında işin yapılacağı ortamın temiz olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, çalışmanın temiz ve görsel açıdan hoş gözükmesi için titizlikle davranılmalıdır. Çalışma esnasında kullanılan malzeme ve aletlerin tekrar temizlenip öyle bırakılması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Kriterleri

 • İşlerin ölçme ve değerlendirilmesinde ‘dereceli puanlama anahtarı’ kullanılabilir
 • Anahtarda yer alan ölçütler aynı şekilde kullanılabildiği gibi öğretmen tarafından sınıf mevcuduna etkinlik uygulaması uygun olarak yeniden yapılandırılabilir.
 • Ölçütler belirlenirken her etkinlikte izlenilmesi gereken adımlar dikkate alınarak sıralanmalıdır.
 • Etkinliğe katılım, istekli, iş birliğinde bulunma, yardım isteme, kaynaktan yararlanma vb.
 • Ölçütler değerlendirme formunda yer almalıdır.

 Değerlendirme Kriterleri

 • -Malzemelerin eksiksiz getirilmesi: Puan
 • -Düşüncedeki yaratıcılık Puan
 • -Renklerin doğru yerlerde uygun oranda kullanımı     Puan
 • -Temiz ve düzenli çalışma Puan
 • -Zamanını verimli kullanma Puan
 • -Kompozisyonlarında görsel sanat elamanların kullanılması Puan

TOPLAM                                                            Puan

 

Bunu beğen:

BeğenYükleniyor

Sağlığa zararlı sembolleri
Sağlık ve güvenlik

Bölüm
Yanıcı gazlar, sağlığa zararlı kategorisi 1
Bölüm
Yanıcı aerosollar, sağlığa zararlı kategorileri 1, 2
Bölüm
Yanıcı sıvılar, sağlığa zararlı kategorileri 1, 2, 3
Bölüm
Tehlikeli katı maddeler, sağlığa zararlı kategorileri 1, 2
Bölüm
Kendiliğinden reaktif maddeler ve karışımlar; B, C, D, E, F Tipi
Bölüm
Piroforik sıvılar, sağlığa zararlı kategorisi 1
Bölüm
Piroforik katılar, sağlığa zararlı kategorisi 1
Bölüm
Kendinden ısıtmalı maddeler ve karışımlar, sağlığa zararlı kategorileri 1, 2
Bölüm
Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar, sağlığa zararlı kategorileri 1, 2, 3
Bölüm
Organik peroksitler; B, C, D, E, F Tipi

Piktogram, aslında günlük hayatımızda çok fazla gördüğümüz ve kullandığımız sembollerdir. Bu semboller hayatımızı kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda anlatılmak istenilen konunun daha hızlı anlaşılmasını sağlar.

Piktogram Nedir?

Piktogram, bir hareketin, bir nesnenin, bir yerin resim yöntemi ile semboller ile anlatılması anlamına gelmektedir. Piktogram, anlatılmak istenilen şeyin semboller ile anlatılma durumudur.

Bu semboller kullanılarak oluşturulan yazı sistemine “piktografi” adı verilir.

Kullanılan semboller gündelik hayatımızı kolaylaştırmakla kalmaz hayatımızı da yönlendirir. Piktogram sembolleri kullanılarak çok daha anlaşılır sunumlar hazırlamak mümkündür. Bu semboller kullanılarak hazırlanmış sunumların ve ya anlatımların çok daha anlaşılır olduğu kanıtlanmıştır.

Piktogram Tarih Boyunca Gelişimi

Piktogram Tarih Boyunca Gelişimi

Piktogram, köken semboller ile oluşturulan ilk yazı örneklerine kadar dayanmaktadır. Eski Çin, Mısır ve Sümer medeniyetlerinde bu semboller bir kavramı temsil edecek şekilde kullanılmıştır. Bu sayede logografik yazı sistemleri ortaya çıkmıştır.

Günümüzde halen okuryazarlığın olmadığı ülkeler de piktogram ana iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Piktogram günümüzde ilke olarak &#; yılları arasında George Dow tarafından hazırlanan bir haritada aktif tesisleri belli etmek için kullanılmıştır. Bu süreçten sonra kullanımı hızla artmıştır.

Günümüzde birçok grafik, işaret ve sunumlarda kullanılmaktadır. Bu sayede anlatılmak istenilen konu veya durum karşı tarafa daha kolay iletilmektedir. Aynı zamanda çok daha fazla akılda kalıcı olmaktadır.

Piktogramın Özellikleri Nelerdir?

 • Hazırlanan görsel bir bütünlüğe sahiptir. Küçültüldüğünde anlamı değişmez.
 • Kolay anlaşılır ve sade olmalıdır.
 • Genellikler siyah veya beyaz renk kullanılmaktadır. Diğer renkler çok daha az kullanılır.
 • Kullanılan görseller anlatılmak istenilen durumu açık ve kolay bir şekilde ifade eder.
 • Kullanılan işaretler evrenseldir. Hangi yaştan insan olursa olsun kolaylıkla anlayabiliriz.
 • Kullanılan semboller uluslar arası anlam taşıması için her ülkede aynı renk ve şekilde olmalıdır.
 • Hazırlanan semboller tek renk bile olsa anlaşılır şekilde olmalıdır.

Piktogramın Özellikleri Nelerdir?

Piktogram ile idogramlar Arasındaki Fark Nedir?

Piktogramlar en çok idogramlarla karıştırılmaktadır. İdogramlarda semboller ile bir şeyleri anlatır fakat bir yeri veya işareti değil düşünceleri ifade ederler. İkisi arasındaki en büyük fark budur.

Piktogramların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Piktogramların bir çok avantajı bulunmaktadır.

Piktogramların Avantajları

 • Piktogramlar bir uyarı mesajını daha dikkat çekici olarak verebilir.
 • Bir tehlikenin olduğunu anlık olarak bildirebilir.
 • Okur yazarlığı olmayan kişilerin bile bir durumu yada olayı kolaylıkla anlamasını sağlarlar.
 • Kelimelerden çok daha hızlı ve kolay anlaşabilirler.
 • Kelimelerden çok daha kolay akılda kalabilirler ve hatırlanırlar.
 • Bir uyarı mesajının daha kolay anlanmasını sağlarlar.

Tüm bu avantajların yanında piktogramların bazı dezavantajları vardır.

Piktogramların Dezavantajları

 • Piktogramların çok azı evrensel niteliktedir.
 • Çok bilinen bir piktogram bile olsa bazı toplumlarda farklı anlamlara gelebilmektedir.
 • Anlatılmak istenilen durumu bazen tam tersi olarak anlatabilirler. Bu durum tehlikeli olabilmektedir.
 • Farklı yorumlanabildiklerinden güvenlik mesajlarının verilmesi çok sağlıklı değildir. Yazı ile desteklenmeleri gerekir.

Piktogramların Sınıflandırılması

Piktogramların Sınıflandırılması

Dreyfuss yılında yirmi bin piktogramı toplar ve bu piktogramlar üzerinde bir sınıflandırma çalışması yapar. Bu çalışma sonucunda piktogramlar temsili, soyut ve keyfi olarak üç sınıfa ayrılmıştır.

Temsili Semboller

Nesnelerin en kolay şekilde anlaşılmasını sağlayan basitleştirilmiş resimlerin kullanıldığı piktogramlardır.

Soyut Semboller

Bir mesajın anlamının grafik semboller ile anlatıldığı piktogramlardır. Grafik semboller asıl anlatılmak istenilen mesajın anlamı ile benzerlik göstermektedir.

Keyfi Semboller

Bunların en iyi örnekleri trafik işaretleridir. Öğrenilmesi gereken sembollerdir.

Kaynak: Wikipedi

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir