rüyada güneş gözlüğü takmak / Rüyada Güneş Gözlük Takmak (Hayırlı tabiri) - Gündüz Niyetine

Rüyada Güneş Gözlüğü Takmak

rüyada güneş gözlüğü takmak

seafoodplus.info

Rüyada Güneş Gözlüğü Görmek

Rüyada güneş gözlüğü görmek, rüyayı gören kişinin, insanlardan sürekli zarar gördüğü için attığı her adımı bu durumu gözeterek daha dikkatli bir şekilde atacağına, iş için yapacağı projeleri tekrar tekrar düşünerek iş konusunda deneyim sahibi kişilere akıl danışarak daha iyi ve daha doğru çalışmalar ortaya koyacağına ve çok daha büyük kazançlar elde edeceğine alamet eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin, kendisine sorun çıkartan olayları çözmek için başka insanlardan destek alacağına delalet eder.

Rüyada Güneş Gözlüğü Takmak

Çok zor ve sıkıntılı dönemlerden geçen rüya sahibi, iş hayatında kendisini kıskanan bir kişinin kötülüğüne maruz kalacaktır. İster istemez bazı kötü kişiler ile muhatap olup çok büyük tartışmalar yaşayacaktır. Sevdiği bazı kişilerden ihanet görme tehlikesi olduğuna da delalet eder.

Rüyada Güneş Gözlüğü Taktığını Görmek

Rüyada güneş gözlüğü takmak ile aynı anlama gelmektedir. İş hayatında ya da sosyal hayatında rüyayı gören kişinin, çeşitli problemler yaşayıp zorluklarla karşılaşması için uğraşan, etrafındaki insanlara rüya sahibini kötüleyen ve hakkında sürekli dedikodu çıkaran bir kişinin çabalarına rivayet eder.

Rüyada Güneş Gözlüğü Takan Birini Görmek

Rüya sahibinin, iş hayatında ya da sosyal hayatında çok kötü olaylar yaşayıp insan içine çıkamaz duruma gelmesini isteyen ve bu yüzden sürekli rüyayı gören kişiyi takip edip açığını kovalayan bir kişinin varlığına ve bu kişiden gelecek büyük kötülüklere işaret eder.

Rüyada Güneş Gözlüğü Kırılması

Rüya sahibinin, hakkında çıkabilecek dedikodular ve çeşitli iftiralar yüzünden çok zor günler geçireceğine, iş hayatındaki çalışmalarının yarıda kalacağına, saygın kişiliğini insanlar arasında temizlemek için büyük bir uğraş vereceğine, suçsuz olduğunu ortaya çıkarmak için çeşitli kişiler ile büyük tartışmalar yapacağına ve sevdiği insanlardan çok az destek göreceğine alamet eder.

Etiketler: Rüyada Güneş Gözlüğü Takmak

Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük kırılması, çerçevesi görmek ne demek?

Rüyada gözlük görmek, rüyadaki ayr&#;nt&#;lar&#;n durumuna göre olumlu veya olumsuz &#;ekilde yorumlanabilir. Peki, rüyada ba&#;kas&#;n&#;n gözlük takt&#;&#;&#;n&#; görmek ne demek? Rüyada renkli gözlük görmek ne ifade eder? Rüyas&#;nda güne&#; gözlü&#;ü gören ki&#;inin hayat&#;nda hangi geli&#;meler olur? &#;&#;te detaylar…

Rüyada Gözlük Görmek

Rüyada gözlük görmek, rüya sahibine yard&#;mc&#; olan birinin varl&#;&#;&#;na i&#;aret eder. Bu kimse kendisiyle isti&#;are eder. Ayr&#;ca rüyay&#; gören kimsenin etraf&#;nda gerçek olmayan baz&#; dostlar olabilir. Ki&#;i bu sahte arkada&#;lardan kolay kolay kurtulamaz. Bu rüya, ayn&#; zamanda uzaktan gelecek bir haberi simgeler. Rüya sahibi bir i&#; ile ilgili yanl&#;&#; bilgi alabilir. Rüyay&#; gören kimse bekar ise evlilik karar&#; alabilir.

Rüyada Gözlük Cam&#; Görmek

Rüyada gözlük cam&#; görmek, sinsi bir dü&#;mana delalet eder. Rüya sahibinin toplum taraf&#;ndan el üstünde tutulan biri oldu&#;unu gösterir. Ki&#;i arkada&#;lar&#;yla konu&#;tu&#;u bir konuyla ilgili güzel bir sürprizle kar&#;&#;la&#;&#;r. Aile hayat&#;nda güzel bir birlikteli&#;e ad&#;m atar. Rüya sahibi yapt&#;&#;&#; i&#;te zafer elde eder. Ruhsal anlamda kendinde güç bulan ki&#;i her i&#;e gözü kara &#;ekilde atlar. Etraf&#;nda sevilen ve sayg&#; duyulan biri haline gelir. Ki&#;i ailesi ile aras&#;n&#; düzeltir. De&#;er verdi&#;i birinin yard&#;m&#; sayesinde s&#;k&#;nt&#;lar&#;n&#; ortadan kald&#;r&#;r. Ba&#;ar&#;l&#; olur ve yüzünü güldüren sonuçlara ula&#;&#;r.

Rüyada Ba&#;kas&#;n&#;n Gözlük Takt&#;&#;&#;n&#; Görmek

Rüyada ba&#;kas&#;n&#;n gözlük takt&#;&#;&#;n&#; görmek, o kimselerle yollar&#; ay&#;rmaya karar verece&#;ine i&#;aret eder. Rüya sahibi zarar etti&#;i i&#;leri yak&#;n zamanda telafi eder. Ki&#;inin zorluk çekti&#;i bir dönem sona erer. Dedikodu yapan birisi haneden uzakla&#;t&#;r&#;l&#;r. Rüyay&#; gören kimse bir ortakl&#;k yaparak zahmetten kurtulu&#;a erer. Sa&#;l&#;kl&#; ve mutlu biri haline gelir. Ki&#;inin rekabet gücü artar. Rüya sahibinin yapaca&#;&#; birtak&#;m yanl&#;&#;lar dostlar&#;yla aras&#;n&#;n aç&#;lmas&#;na sebep olabilir.

Rüyada Gözlük K&#;r&#;lmas&#; Görmek

Rüyada gözlü&#;ün k&#;r&#;ld&#;&#;&#;n&#; görmek, rüya sahibinin yapt&#;&#;&#; i&#;lerde kendisine yard&#;mc&#; olmas&#; gereken kimselerin uzakla&#;aca&#;&#;na i&#;aret eder. Ki&#;i hayat&#;yla ilgili kararlar&#;n&#; tek ba&#;&#;na alamaz. Baz&#; aksiliklerle kar&#;&#;la&#;abilir. Bu durumu yine kendi çabas&#; ile halleder ve üstesinden gelir. Rüyas&#;nda ba&#;kas&#;n&#;n gözlü&#;ünün k&#;r&#;ld&#;&#;&#;n&#; görmek, ba&#;kas&#; taraf&#;ndan zarar görülece&#;i anlam&#;na gelir. Bazen de bu rüyan&#;n bir vefat veya hastal&#;k haberi alameti oldu&#;u rivayet edilir.

Rüyada Gözlük Çerçevesi Görmek

Rüyada gözlük çerçevesi görmek, ki&#;inin her &#;eyi kafas&#;na takt&#;&#;&#;na ve bu yüzden hayat&#;n&#; zorla&#;t&#;rd&#;&#;&#;na delalet eder. Rüya sahibi çok fazla ele&#;tiri yapt&#;&#;&#; için sevdikleriyle aras&#;n&#; açabilir. Detaylara çok dikkat etti&#;i ve kuralc&#; biri oldu&#;u için aile hayat&#;nda birtak&#;m sorunlar meydana gelebilir. Ticarete at&#;lan rüya sahibi zengin ve görkemli bir hayata kavu&#;ur. Ki&#;i geçmi&#;ten bugüne gelen kopuk olaylar&#; birle&#;tirir ve kafas&#;ndaki bulan&#;kl&#;klara son verir. Olaylar&#; en gerçek haliyle görür ve do&#;ru ad&#;mlar atar. Rüya sahibi yak&#;n zamanda basit görünen ama hayat&#;n&#; kökten de&#;i&#;tirebilecek kararlar alabilir.

Rüyada E&#;inin Gözlük Takt&#;&#;&#;n&#; Görmek

Rüyada e&#;inin gözlük takt&#;&#;&#;n&#; görmek, rüya sahibinin kazançl&#; yat&#;r&#;mlar yapaca&#;&#; anlam&#;na gelir. Ki&#;i yapt&#;&#;&#; i&#;in e&#;itimini alm&#;&#; olup, ticari hayatta nitelikli elemanlar aras&#;nda yer al&#;r. Böylelikle i&#; sahipleri taraf&#;ndan çok ilgi görür ve güzel i&#; teklifleri al&#;r. Ad&#;n&#; ba&#;ar&#;l&#; insanlar&#;n aras&#;na yazd&#;r&#;r. Rüya sahibinin dünyas&#; bir anda de&#;i&#;ir. Ki&#;i özellikle hasta olan kimselere yard&#;m eder ve dertlerine derman arar. &#;yilik dolu bir kalbi oldu&#;u için sürekli övgü al&#;r. Rüyay&#; gören kimse emeklerinin ve hak ettiklerinin kar&#;&#;l&#;&#;&#;n&#; tam anlam&#;yla alamaz ama büyük ba&#;ar&#;lar elde eder. S&#;k&#;nt&#; duydu&#;u konular&#; da ortadan kald&#;r&#;r.

Rüyada Renkli Gözlük Görmek

Rüyada renkli gözlük görmek, rüya sahibinin enerjisiyle herkesi etkisi alt&#;na alaca&#;&#;na i&#;aret eder. Ki&#;i huzurlu bir hayat sürer. Kimseyle herhangi bir sorun ya&#;amaz ve hedefine odaklan&#;r. Sonunda istedi&#;i ba&#;ar&#;y&#; elde eder. Rüya sahibi e&#;ini çok sever ve bütün s&#;k&#;nt&#;s&#;na katlan&#;r. Söylemek istedi&#;i her &#;eyi dile getirir ve rahatlar. &#;&#; ve aile hayat&#;yla ilgili birtak&#;m sorunlarla kar&#;&#; kar&#;&#;ya kalabilir.

Rüyada Pembe Gözlük Görmek

Rüyada pembe gözlük görmek, ki&#;inin endi&#;e ve kayg&#;lar&#;n&#;n yersiz oldu&#;unu ifade eder. Ya&#;ad&#;&#;&#; zorluk sona erer. Ticari ve meslek hayat&#;nda ak&#;l dan&#;&#;&#;lacak bir kimse haline gelir. Rüya sahibi kolay ve rahat bir &#;ekilde ya&#;amaya ba&#;lar. Bu rüya, maddi ve manevi anlamda ki&#;inin yan&#;nda her zaman birilerinin oldu&#;unu gösterir. Baz&#; sa&#;l&#;k sorunlar&#; ba&#; gösterebilir. Ki&#;i zamanla çok daha iyi bir konuma gelir. Yapm&#;&#; oldu&#;u bir hatadan dolay&#; pi&#;manl&#;k duyabilir.

Rüyada Gözlük Kutusu Görmek

Rüyada gözlük kutusu görmek, rüya sahibinin hayat&#;nda çok hay&#;rl&#; geli&#;melerin meydana gelece&#;ine alamet eder. Ki&#;inin geçimi ve hayat&#; kolayla&#;&#;r. Böylelikle hanesine güne&#; do&#;ar. Rüyay&#; gören kimsenin eli bolla&#;&#;r. Ba&#;&#;na gelen kötü olaylardan dolay&#; asla isyan etmez. Her geçen gün daha kazançl&#; i&#;lere imza atar. Toplumu ilgilendiren bir konuda yetki sahibi olabilir ve kalabal&#;k ortamlarda hitabet yapmak durumunda kalabilir.

Rüyada Kahverengi Gözlük Görmek

Rüyada kahverengi gözlük görmek, ki&#;inin k&#;smetinin aç&#;laca&#;&#;na i&#;aret eder. Rüya sahibi mutlu olaca&#;&#; birtak&#;m f&#;rsatlar elde eder. Yöneticilik koltu&#;una oturur. Rüyay&#; gören kimse e&#;er i&#;iyle ilgili bir seyahate ç&#;kacak ise gitti&#;i yerden netice alamayabilir.

Rüyada Renkli Çerçeveli Gözlük Görmek

Rüyada renkli çerçeveli gözlük görmek, rüya sahibinin i&#;iyle büyük sükse ve ün yapaca&#;&#;na delalet eder. Ki&#;i sevdi&#;i insanlarla ortakl&#;k kurarak büyük kazanç elde eder. Rüyay&#; gören kimse çok sa&#;l&#;kl&#;, ne&#;eli ve mutlu bir hayat sürer.

Rüyada Güne&#; Gözlü&#;ü Görmek Rüya Tabirleri

Rüyas&#;nda güne&#; gözlü&#;ü gören ki&#;i s&#;k&#;nt&#;l&#; dönemlerini geride b&#;rak&#;r ve rahata erer. Rüya sahibi huzura kavu&#;ur. Rüyay&#; gören kimse k&#;&#; mevsiminde güne&#; gözlü&#;ü takt&#;&#;&#;n&#; gördüyse ba&#; edemeyece&#;i büyüklükte sorunlarla kar&#;&#;la&#;&#;r. Bu konuyla ilgili aile büyüklerinin deste&#;ine ihtiyaç duyar. Rüyas&#;nda takt&#;&#;&#; güne&#; gözlü&#;ünü ç&#;kard&#;&#;&#;n&#; gören ki&#;i hiçbir s&#;k&#;nt&#; ile kar&#;&#;la&#;madan ve çok fazla çal&#;&#;madan istediklerine sahip olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Rüyada güneş görmek veya güneş gözlüğü gibi güneşle ilgili bir sahnenin sizin için neye yorumlandığını merak eden ziyaretçilerimize en detaylı rüya tabirini hazırladık. Bu rüya tabirinde dini ve islami öğelerin yanı sıra güneş ile ilgili tüm rüyaların yorumlarını alimlerimizin dilinden aktarmaya çalıştık. Rüyanızda güneşli bir havada dolaşmak; Sıkıntılı günlerinizin sona ereceğine, olmasını arzu ettiğiniz ibr işinizin lehinize sonuçlanacağına işarettir.

Rüyada Güneş Görmek

Güneş kendisiyle doğru yola ulaşılan alimdir. Bazen de güneş gören kimseye hased edilir. Rüyada güneş görmek, devlet ve şeref bulmaya işarettir. Güneşin kendisine secde ettiğini gören kimse, önemli bir mevkiye gelir, rahata kavuşur ve zengin olur. Rüyada güneş, devlet başkanı, cumhurbaşkanı, başkan, komutan, bilgin ve büyük insanların temsilcisi olarak yorumlanır.

 • Güneşi bulu­tun kapatması: O şahısta bir eksiklik olacağı anlamına gelir.
 • Güneşi tut­mak: Gerçekten hakkıysa çok yüksek bir makama ereceği anlamına gelir.
 • Güneşi batarken görmek: Hak ve hukukun herkes için adilane bir şekilde işleyeceği anlamına gelir.
 • Güneşin doğduğunu görmek: İleride çok bü­yük ve itibarlı olacak birinin doğduğu anlamına gelir.
 • Güneşin tutulması­nı görmek: Sonucu sizi ümitsizliğe itecek bir olay anlamına gelir.
 • Güneş saati görmek: Söz verdiğiniz saatlere uymanız gerektiğine bir işarettir.

Rüyada güneş görmek, insanların durum, çevre ve bulundukları mevkilerine göre ayrı ayrı yorumlanır. Siyasetle uğraşan bir kimsenin güneş görmesi iktidara geleceğine, bilgin bir kimse ise, insanlığı aydınlatacak bir buluş yapacağına, sıradan bir insan ise büyük bir mutluluk ve zenginliğe kavuşacağına, evlenme arefesinde bir kimse ise, karşı tarafın asil ve itibarlı bir insan olacağına işaret eder. Çektiğiniz acıların sonu geldiğine ve hayallerinizin gerçekleşe­ceğine işarettir.

Rüyada Güneş Gözlüğü Görmek

Rüyada güneş gözlüğü görmek parlak gecelere, mutlu günlere, elektrik ışığı, neşeli, bol kahkahalı ve çılgın geçecek günlere yorumlanır. Gunes gozlugu gormek, bir başka yoruma göre de; tümüyle kendini insanlığa adamış bilgili, dindar, mevki sahibi ve itibarlı birisine yorumlanır. 

Rüyada Güneş Tutulması Görmek

Güneşin tutulduğunu görmek, çok büyük bir zatın hastalığına işarettir. Rüyada güneşin tutulması veya tutulmuş olduğunu görmek, devlet içinde karışıklığın ortaya çıkıp devlet erkanının bu hususu çözmede zorluk çekeceklerine işarettir.

Rüyada Güneş Gözlüğü Takmak

Rüyada güneş gözlüğü görmek sizin tasalarından kurtulmanıza; içinin ferahladığına yorumlanır. güneşten korunmak için gözlük kullandığını görmek, tehlikeden kaçmak için çare düşündüğüne delâlet eder.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Güneş

Rüyasında güneşi tuttuğunu veya güneşle birleştiğini gören kimse, eğer siyasetle uğraşıyorsa mutlaka en üst mevkiye ulaşır. Güneşin karanlık bulutlar arkasında kaybolması, salih bir zatın vefatına delalet eder. Gökte iki güneş görmek, iki kişi arasındaki dostluk ve muhabbetin güzelliğine delalet eder.  Rüyasında güneş ile konuştuğunu gören kimse, makamca yükselir.

Rüyada güneş büyük bir devlet başkanı demektir. Güneş, bir güzel kadınla da benzetilerek yorumlanır. Kendisinin güneşe dönüştüğünü görmek; güneşin ışık ve parlaklığı kadar büyük bir mülk sahibi olacağına işaret sayılır. Kendisini güneşe yapışık olarak görmek; kendisine vekil veya yardımcı olan kimselerin kendisini iyi temsil ettiklerine, bu yüzden işlerinin hiç aksamadığına delildir.

Kendisini zincirle güneşe bağlı olarak görmesi; bir büyük memuriyete geçeceğine, kendisini güneşe çok yakın görmesi; hükümetten mal; para ve menfaat sağlamasına, güneş ışığının güneyden batıya; her yeri bol aydınlığa boğduğunu görmesi; dünyanın dört bir bucağında ünlü bir kimse olarak tanınacağına, kendisinin güneşten kuvvet aldığını görmesi; hükümetten kuvvet alarak işinde kudret sahibi olmasına, bu rüyayı gören halktan birisi ise; bol rızık ve helal malla müjdeleneceğine, kadın ise; kocasından çok hoşuna gideceğine ve sevineceği bir armağan alacağına yorumlanır.

İslami Rüya Yorumcularına Göre: Rüyada Güneş Görmek

Güneşin evinde doğduğunu görmek; hükümet başkalarına yakın bir mevkiye geleceğine, buna layık değilse, çok miktarda eline para ve mal geçeceğine, eğer rüyayı gören tüccar ise veya ticaretle uğraşan bir kimse ile alış verişi varsa çok büyük nimetlere ve bol kazanca sahip olacağına, güneşle konuştuğunu görmek; hükümet tarafından bütün isteklerinin yerine getirileceğine, güneşle birlikte ayın da konuştuğunu görmek; rüyayı gören kimsenin öleceğine, güneşin bir yerde var; başka bir yerde olmadığını görmek; eğer savaşta bulunuyorsa kahraman bir kişi olacağına, değilse bir sanatta başarı kazanacağına işarettir.

Güneşin üzerinde oturuyor görmesi; geniş nimete ve berekete kavuşacağına, güneşin batıdan doğup doğudan battığını görmesi; bu rüyanın bütün insanlar hakkında iyi davranışlara sebep olacağına yorumlanır. Güneşin gece görülmesi; erkek çocuk doğmasına, ev halkının mutlu ve sevinçlere boğulacağına işarettir. Güneşin her tarafı yaktığını görmek; salgın bir hastalığın çıkacağına; bir kadının rüyasında güneşi sırtında taşıdığını görmesi; onun evleneceğine veya güzel bir erkek çocuğu doğuracağına, rüyada güneşi, ayı ve yıldızları bir arada görmek; büyük bir tehlikeye maruz kalmaya, belki de tutuklanıp cezaevine düşmeye yorumlanır.

Rüyada Güneş Doğması

Rüyada güneş doğması, güneş tam başının üzerinde doğmuş ise; çok fazla mala sahip olacağına, güneşin ayaklar üzerine doğduğunu görmek; o yıl ürünlerinin bol ve bereketli olacağına, güneşin elbiseleri üzerine doğduğunu görmek; ağır bir hastalığa tutulacağına işarettir. 

Güneşin göğsüne doğduğunu görmek; hasta olacağına, bir kadının güneşi gerdanlığında doğarak eteğinde battığını görmesi; onun bir devlet büyüğü ile evleneceğine, karnının yarıldığını ve oradan güneşin doğduğunu görmek; devlet başkanı ile evleneceğine; yahut büyük bir mirasa konacağına, karnının yarıldığını ve oraya güneşin girdiğini görmek; yakında öleceğine işaret eder.

Güneşin arkasından geldiğini ve hiç kaybolmadığını görmek; bütün işlerinde hak ve adalet yolunda hareket ettiğine ve kimseye haksızlık etmediğine işarettir. Güneşin güneyden doğduğunu görmek; bulunduğu şehir için hayırlı bir durum hasıl olacağına, güneşi yuttuğunu görmek; rüya sahibinin kaygılı ve tasalı olduğuna delildir. Rüyada fecir yani sabahın ilk aydınlığını görmek sevinç ve ferahlığa işarettir.

Fecir zamanı bir boş alanda bulunup güneşin doğmasını beklediğinizi görmek, yakında bir kısmete nail olacağınıza; güneşin doğduğunu görmek büyük bir işe başlayacağınıza delâlet eder. Güneş doğarak, sisi dağıttığını görmek, hükümet eliyle o sıkıntı ve kederin geçeceğine delildir.

rüyada Güneş Doğması-Rüyada Güneş Işığı Görmek

Rüyada Güneş Işığı Görmek

Rüyada güneş ışığı görmek devlet büyükleri olarak yorumlanır. Güneş ışığı, kendisine mal ettiğini veya güneşin yanında durduğunu yahut güneş gibi ışık saçtığını gören kimse eğer o işe layıksa, en yüksek mevkilere ulaşır. Rüyayı gören eğer halktan biri ise, kendi derecesine göre hayır ve mutluluğa erişir. 

Sabah olup ta güneşin ufuktan yavaş yavaş yükseldiğini görmek, hasta ise hastalığının iyiye doğru gittiğine, güneşin tamamen gök yüzünde yükseldiğini görmek, hastalığının iyi olacağına işarettir. Güneşin hararetinden rahatsız olup, gölgeye sığındığını gören hüzün ve kederden kurtulur. Gölgede üşüdüğü için, güneşe çıkıp ısındığını gören, fakir ise fakirlikten kurtulur.

Ruyada Gunes Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyalarda güneş sıcaklığı, güveni ve bilincin açıklığını simgeler. Güneşli bir gün, mutluluk olarak değerlendiri­lir. Rüyada yüzümüzü güneşe dönmek ve sıcaklığını hissetmek, bil­geliğine güvendiğimiz ve saygı duyduğumuz birinin yardım ve desteğini almak demektir.

Ruyada Gunes Gormenin Rüya Tabiri

 1. Güneşi alelade parlak ve şa’şaalı görmek devrin hükümdarının sıhhat ve afiyetine, adalet ve kuvvetine, şan ve şevketle hükümeti yürütmesine;
 2. güneşi fevkalade parlak ve şa’şaalı görmek hükümet işlerinin selametine ve kolay, rahat yürümesine, adalet ve kuvvete;
 3. güneşi birtakım bulutlarla kapalı ve örtünmüş görmek idaredeki güçlüklere, devlet büyüklerinin zihin­lerinin meşguliyetine, karışıklığına;
 4. güneşin kırmızı bir renkte görenmesi, devleti yönetenlerin zulüm ve adaletsizliklerine;
 5. üzerinde siyah ve siyaha çalan lekeler görmek, siyasette akılsızlığa, beceriksizliğe;
 6. güneşin tama­mını siyah ve ışıktan arınmış görmek, devletin ileri gelenlerinin etkinliği­nin, nüfuzunun yetersizliğine;
 7. yeşile çalan bir renkte görmek, devlet bü­yüklerinin, yöneticilerinin dindar olmalarına;
 8. güneşi sarı renkte görmek, devlet büyükleri ve alimler arasında sıkıntı, öfke ve eleme delalet eder.
 9. Güneş ile konuştuğunu görmek, devlet başkanı tarafından şan ve şe­refe nailiyete delalet eder.
 10. İki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek iki dev­let başkanının savaşa gireceğine işarettir.
 11. Güneşin parlak olduğu halde gökyüzünde yükseldiğini görmek devrin yöneticisinin şanına ve gösterişi­ne yönetici hasta ise iyileşmesine, gurbette adamı varsa selametle dönmesine delalet eder.

Güneş halife, sultan, hükümdar, ümera (Emirler), erkân (ile­ri gelen kimseler), ulema(alimler), fuzela(faziletliler, erdemliler) ve başka büyük zatlar ile tabir olunur. Güneşte bir noksan meydana geldiğini gör­mek bunlardan birinde noksan meydana gelmesine delalet eder.
Gökyüzünde güneşi eliyle tuttuğunu, kendine mal ettiğini, ya kendinin güneş olduğunu ya da güneşin yerinde durduğunu veya güneş gibi nûr saçtığını gören kimse -eğer layık ve müstahak ise- insanlık mertebeleri­nin en yükseklerine ulaşır. Eğer halktan biriyse kendi kaderince hayır ve saadete erişir. Güneşi elinde tuttuğunu, fakat onda nur ve ışık olmadığını gören, gam ve kederden, sıkıntıdan kurtulur.

Bazı rüya yorumcuları güneşi anne ile yorumlamışlardır. Parlak güne­şin kendi evinde doğduğunu gören, akrabasından bir kadın ile evlenir. Başka bir evden doğduğunu gören, diğer bir aileden bir kadınla evlenir ve her iki şekilde o kadının akraba ve yakınlarından hayır ve fayda görür.

Güneşe secde ettiğini gören bir hataya ve günaha düşer. Güneşi ye­re inmiş görmek padişah ve hükümdarın (devlet ya da hükümet başkanı- nın ) güçlü ve şanlı, şerefli oluşuna delalet eder. Güneşi elinde karanlık ve siyah olduğu halde tutmak, istemediği şeyin meydana gelceğine işarettir. Güneşi karanlık bulutlar altında kaybolurken görmek yöneticilerden birinin vefatına delalet eder.

Güneş battıktan sonra tekrar doğarsa ummadığı bir işin yoluna girme­sine, kıtlıktan sonra malının ve sanatının kıymetlenmesine, boşanmadan sonra nikâh yenilemeye işarettir.Güneş batıdan doğarsa başına bir iş ge­leceğine ve buna şaşıracağına delildir. Güneşin semanın etrafında dön­düğünü görmek, o zaman ve mekan hükümdarının işinde ve kararlarında başına buyruk olacağına işarettir.

Nabluslu Abdulgani, İbn-i Kesir ve Nafi gibi rüya tabircilerinin ortak görüşlerine göre, güneşi görmek padişah, halife, sultan, hükümdar, büyük emirler gibi milletlerin büyüklerine delalet ettiğinden güneşte dönme ve değişmeye dair görülen her bir rüya, rüya sahibine değil, bütün insanlara ait olacak değişiklikler ve yenileşmeye işarettir.

Güneşin yeniden doğuşunu görmek, sonradan devlet büyüklerinden olacak bir zatın doğumu, semada ve başkanın tarafında bulunduğunu gör­mek hükümetin şevket ve azameti, güneşin batışını görmek ise devlet bü­yüklerinden birinin vefatı ile tabir olunur.

Güneşin semadan inip kendi yanına geldiğini veya kendinin güneşin yanına gittiğini gören, padişaha yakın olur. Güneşin yanına gelerek koynuna, koluna girdiğini veya kendinin güneşin içine girdiğini görmek, padi­şah tarafından büyük bir lütûf ve ihsana (cömertlik ve iyiliğe) ermeye -şa­yet ehil ve layık ise- emir veya vezir derecesine yükselmeye, bu rüyayı gören halktan biri ise padişah veya makamına oturanlardan büyük hayır ve menfaat göreceğine delildir.

Güneşin hacminin büyüdüğünü ve parlaklığının arttığını görmek, hü­kümetin mülkünün ve etki alanının artacağına, aksi ise aksine işarettir. Güneşte meydana gelen her türlü değişim toplumlarda ileri gelen kim­selerin değişmelerine, bozulmalarına işaret olunduğundan rüya tabircisi ya da rüya sahibi rüyasını ona göre tabir etmelidir.

Rüyada Hava (Gökyüzü) Görmek

Sakin ve güzel bir yaz havası görmek günlerinizin neşe içinde ve mutlu geçeceğine, bulutlu bir sonbahar havası, sıkıntılı ve hüzünlü günler yaşayacağınıza, soğuk ve fırtınalı bir kış havası ise, çok yorgun ve acılı günler geçireceğinize işarettir. Kendinizi havada boşlukta görmek işlerinizin bozulacağına, boşluktan yere düştüğünüzü görmek, bütün sermayenizi kaybedeceğinize delâlet eder. Kendinizi yerle gök arasında hava üzerinde duruyor görmek, işleriniz hususunda şaşırdığınıza ve ne yapacağınızı bilmediğinize delâlet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!


Rüyada İstediğini Gösteren Dua

Cennetteki Yerinizi Gösteren Dua

İstihare Namazı ve Duası

Beladan ve Kötülüklerden Koruyan Dua


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTERESTsayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


Kategoriler G, Rüya TabirleriEtiketler Büyük rüya tabirleri, diyanet rüya tabirleri, rüya tabirleri

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir