rumeli hisarındaki mekanlar / Rumeli Hisarı | Nerede, Tarihi, Kahvaltı Mekanları ve Giriş Ücreti - seyyahalemi

Rumeli Hisarındaki Mekanlar

rumeli hisarındaki mekanlar

Rumeli Hisar&#; Gezi & Kahvalt&#; Rehberi

Denizin k&#;y&#;s&#;ndaki tarih miras&#; Rumeli Hisar&#;, &#;stanbul’un en önemli tarihsel de&#;erleri aras&#;nda yer almaktad&#;r. Osmanl&#; zaman&#;nda Bo&#;azkesen Hisar&#;, Yenice Hisar ve Kulle-i Cedide olarak farkl&#; isimleri ile de bilinen Rumeli Hisar&#;; görkemli yap&#;s&#; ve Bo&#;az’a naz&#;r konumuyla görülmesi gereken yerler aras&#;nda bulunmaktad&#;r. &#;stanbul’un fethine yönelik haz&#;rl&#;klar&#;n en önemli aya&#;&#; olan Rumeli Hisar&#;, yakla&#;&#;k y&#;ll&#;k bir tarihe ev sahipli&#;i yapmakta ve her y&#;l birçok ki&#;i taraf&#;ndan ziyaret edilmektedir.

Rumeli Hisar&#; hakk&#;nda detayl&#; bilgi almak için yaz&#;m&#;z&#;n devam&#;n&#; okuyabilirsiniz!

rumeli hisar&#;

Rumeli Hisar&#; Nerede, Nas&#;l Gidilir?

&#;stanbul’un Sar&#;yer ilçesinde Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan Rumeli Hisar&#;, kolayl&#;kla ula&#;&#;labilecek merkezi bir noktada yer almaktad&#;r. Anadolu yakas&#;ndaki Anadolu Hisar&#;’n&#;n tam kar&#;&#;s&#;na konumlanan Rumeli Hisar&#;’na toplu ta&#;&#;ma araçlar&#;ndan faydalanarak kolayl&#;kla ula&#;mak mümkün, nas&#;l m&#;?

  • Be&#;ikta&#;, Taksim gibi noktalardan hareket eden 40T (&#;stinye Dereiçi – Taksim) ve 42T (Bahçeköy – Taksim) numaral&#; otobüslerle hisara rahatl&#;kla gidebilirsiniz.
  • Anadolu yakas&#;ndan gelecekseniz; Bo&#;az hatlar&#;n&#; kullanarak Be&#;ikta&#;, Bebek, Emirgan, Arnavutköy’e geçebilirsiniz. Yine buralardan geçen sahil &#;eridindeki otobüslerle Rumeli Hisar&#;’na ula&#;abilirsiniz.
  • Ayr&#;ca Bo&#;aziçi Üniversitesi metro dura&#;&#;nda inerek metro yoluyla da hisara gitmek mümkün.
rumeli hisar&#; kahvalt&#;

Rumeli Hisar&#; Tarihi ve Mimari Özellikleri, Kim Yapt&#;rd&#;?

Günümüze kadar ayakta kalan dönemin en önemli de&#;erlerinden olan Rumeli Hisar&#;; y&#;l&#;nda, &#;stanbul’un fetih haz&#;rl&#;klar&#; kapsam&#;nda Fatih Sultan Mehmet taraf&#;ndan denizden gelen tehlikelere kar&#;&#; &#;ehri korumak amac&#;yla yapt&#;r&#;lm&#;&#;t&#;r. y&#;l&#;n&#;n Nisan ay&#;nda yap&#;m&#;na ba&#;lanan Rumeli Hisar&#;, dört ay gibi k&#;sa bir sürede tamamlanm&#;&#;t&#;r. Baz&#; kaynaklarda ise sürenin gün oldu&#;una dair bilgiler vard&#;r.

Bo&#;az’&#;n en dar k&#;sm&#;nda, Anadolu Hisar&#;’n&#;n tam kar&#;&#;s&#;nda bulunmas&#;n&#;n sebeplerinden biri; Bizans’a Bo&#;az’dan gidecek olan yard&#;mlar&#;n önünü kesmekti. 13 adet burca sahip Rumeli Hisar&#; Kalesi’nin üç büyük gözetleme kulesi bulunmaktad&#;r. Burç ve kulelerin ortalama yükseklikleri 25 metredir. Geni&#;likleri ise ortalama 23 metredir.

Hisarda bulunan üç kule, adlar&#;n&#; yap&#;mlar&#;na e&#;lik eden pa&#;alardan alm&#;&#;t&#;r. Deniz taraf&#;ndan bak&#;ld&#;&#;&#;nda sol taraftaki kuleye Za&#;anos Pa&#;a, sa&#; taraftaki kuleye Saruca Pa&#;a, k&#;y&#; kesimindeki kuleye ise Halil Pa&#;a isimleri verilmi&#;tir. Ayr&#;ca Rumeli Hisar&#; Müzesi’nde toplar, gülleler ve Haliç`i kapatt&#;&#;&#; söylenen zincirin bir parças&#;ndan olu&#;an eserler, bahçede te&#;hir edilmektedir.

Rumeli Hisar&#; Gezilecek Yerler Listesi

Tarih kokan kültür miras&#; Rumeli Hisar&#; gezilecek yerler olarak oldukça zengindir. Tarihe ilgi duyanlar&#;n, sanatseverlerin ilgisini çekecek birçok yer bulunmaktad&#;r. Rumeli Hisar&#;’n&#; ziyaret etmeyi dü&#;ünenlerdenseniz, bu tarihi yerleri görmeden dönmeyin.

1) Surp Santuht Ermeni Kilisesi

Rumeli Hisar&#;’nda Durmu&#; Dede Soka&#;&#;’nda bulunan kilisenin önceki hali tamam&#;yla ah&#;apt&#;r. Ah&#;ap kilise zamanla harabeye dönü&#;tü&#;ünden y&#;l&#;nda yenilenmi&#;tir. Ayn&#; sene y&#;k&#;lan kilise y&#;l&#;ndan yeniden in&#;a edilmi&#;tir. Ancak ’de ç&#;kan yang&#;n sonucu kül olmu&#;tur. ’de son yap&#;m&#; gerçekle&#;tirilerek ibadete aç&#;lan kilise zamanla yeniden tahrip olmu&#; ve hay&#;rseverlerin deste&#;iyle y&#;l&#;nda onar&#;m görmü&#;tür. Son onar&#;m&#; ise y&#;l&#;nda gerçekle&#;tirilmi&#;tir ve günümüzde aktif olarak kullan&#;lmaktad&#;r.

 

2) Yusuf Ziya Pa&#;a Kö&#;kü (Perili Kö&#;k)

Özgün mimarisiyle Rumeli Hisar&#;’n&#;n en önemli ve tarihi binalar&#;ndan olan Yusuf Ziya Pa&#;a Kö&#;kü’nün yap&#;m&#;na ’lu y&#;llarda ba&#;lanm&#;&#;t&#;r. &#;n&#;aat yap&#;m&#;nda çal&#;&#;an ustalar&#;n y&#;l&#;nda I. Dünya Sava&#;&#;’na ça&#;r&#;lmas&#;yla in&#;aat tamamlanamam&#;&#;t&#;r. Yusuf Ziya Pa&#;a, ikinci e&#;i Nebiye Han&#;m ve çocuklar&#;yla y&#;l&#;ndaki vefat&#;na kadar olan süreçte kö&#;kün tamamlanan katlar&#;nda ya&#;am&#;&#;t&#;r. Yar&#;m kalan in&#;aat nedeniyle bo&#; kalan ikinci ve üçüncü katlar yüzünden bina “Perili Kö&#;k” olarak an&#;lmaya ba&#;lanm&#;&#;t&#;r.

y&#;l&#;nda sat&#;lan kö&#;k, y&#;llar&#; aras&#;nda mimar Hakan K&#;ran dan&#;&#;manl&#;&#;&#;nda tarihi dokuya sad&#;k kal&#;narak restore edilmi&#; ve tamamlanm&#;&#;t&#;r. Bir cephesi Karadeniz’e bir cephesi Marmara Denizi’ne bakan 10 katl&#; Yusuf Ziya Pa&#;a Kö&#;kü, y&#;l&#;ndan bu yana Borusan Holding’in sanatsal faaliyetlerine ev sahipli&#;i yapmaktad&#;r.

Borusan Holding’in y&#;l&#;na kadar kiralad&#;&#;&#; kö&#;kte Borusan Ça&#;da&#; Sanat Koleksiyonu, daha geni&#; kitlelere ula&#;makta olup bu sayede sanata olan ilginin de artmas&#; amaçlanmaktad&#;r. Hafta sonu tüm sanatseverlerin ziyaretine aç&#;k olan kö&#;kte, Türkiye’den ve dünyadan önemli küratörlerin olu&#;turdu&#;u ki&#;isel ve karma sergiler, her ya&#; grubuna yönelik e&#;itim programlar&#; ve söyle&#;iler ziyaretçilerle bulu&#;maktad&#;r.

3) Bo&#;aziçi Üniversitesi

Gerek mimari yap&#;s&#;, gerek e&#;itim sistemiyle Türkiye’nin en köklü ve seçkin üniversitelerinden olan Bo&#;aziçi Üniversitesi; Rumeli Hisar&#;’n&#;n hemen ard&#;nda, yüksek bir tepede konumlanmaktad&#;r. Temelleri y&#;l&#;nda at&#;lan ve ilk olarak Bebek’te Robert Koleji olarak kurulan üniversite, y&#;l&#;nda Türk Hükümeti’ne geçmi&#;tir. y&#;l&#; a&#;k&#;n geçmi&#;iyle Bo&#;aziçi Üniversitesi; tarihi dokusu, geni&#; bahçesi ve e&#;siz manzaras&#;yla Rumeli Hisar&#;’nda görülmesi gereken yer aras&#;ndad&#;r. Ö&#;rencisi olmasan&#;z bile özel e&#;itimleri, aktiviteleri ve sertifika programlar&#;n&#; takip ederek bu üniversitenin bir parças&#; olman&#;n keyfini ç&#;karabilirsiniz.

4) A&#;iyan Tepesi – A&#;iyan Müzesi

Ünlü Türk &#;airi Tevfik Fikret’in evi olan A&#;iyan, &#;airin ölümünden sonra müze olarak halka aç&#;lm&#;&#;t&#;r. Tevfik Fikret; evinin projelerini kendisi çizmi&#;, Farsça’da “yuva” anlam&#;na kalan A&#;iyan kelimesini de evine isim olarak koymu&#;tur. Bo&#;aziçi Üniversitesi’nin bahçesinden A&#;iyan mezarl&#;&#;&#;na kadar olan yemye&#;il alan&#; kapsayan A&#;iyan Tepesi’nde yer alan A&#;iyan Müzesi’ni ziyaret ederek &#;airin &#;ahsi e&#;yalar&#;n&#;, yatak odas&#;n&#; ve çal&#;&#;ma odas&#;n&#; görebilir, o dönemin ruhunu içinizde hissedebilirsiniz.

Rumeli Hisar&#; Kahvalt&#; Mekanlar&#; – En &#;yi 5 Tavsiye

Rumeli Hisar&#; kahvalt&#; denince ilk akla gelen yerler aras&#;nda. Rumeli Hisar&#;’n&#;n, tarihsel dokusunun yan&#; s&#;ra; e&#;siz deniz manzaras&#;na sahip kahvalt&#; mekânlar&#;nda hem leziz yemeklerin tad&#;na varman&#;z hem de keyifli vakit geçirmeniz mümkün.

&#;&#;te, leziz bir kahvalt&#;n&#;n ve manzaran&#;n keyfini ç&#;karabilece&#;iniz Rumeli Hisar&#; kahvalt&#; mekânlar&#;!

1) Lokma Cafe

Bo&#;az’&#;n e&#;siz manzaras&#;n&#; en iyi gören mekânlardan olan Lokma Rumeli Hisar&#;, leziz bir kahvalt&#; için ideal adres. Güne mutlu ve enerjik ba&#;lamak isteyenler Lokma’n&#;n zengin kahvalt&#; menüsünde arad&#;&#;&#;n&#; bulabilir. Özellikle hafta sonlar&#; kap&#;s&#;nda kahvalt&#; kuyruklar&#; olu&#;an Lokma’n&#;n peynir çe&#;itlerinden zeytine, reçellerden en taze sebzelerle haz&#;rlanan sö&#;ü&#; tabaklar&#;na kadar çe&#;itlenen kahvalt&#; menüsünü mutlaka deneyimleyin.

Adres: Rumeli Hisar&#; Yahya Kemal Caddesi No: 18 Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: () 71 71

lokma cafe

2) Kale Cafe

Kale’nin esnaf lokantas&#;n&#; and&#;ran sala&#; görüntüsü sizi &#;a&#;&#;rtmas&#;n. Doya doya tad&#;na varaca&#;&#;n&#;z harika bir kahvalt&#; için do&#;ru yerdesiniz. S&#;cac&#;k çay&#;n&#;za ç&#;t&#;r ç&#;t&#;r gözlemelerin, sahanda tereya&#;l&#; sucuklar&#;n, yumurtalar&#;n e&#;lik edece&#;i Kale Cafe’de kahvalt&#; edebilmek için biraz s&#;ra beklemeye katlan&#;n ve bu lezzet cümbü&#;ünü kaç&#;rmay&#;n.

Adres: Rumeli Hisar&#; Yahya Kemal Caddesi No: 10 Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: () 00 97

kale cafe

3) Cafe Nar

Her damak tad&#;na göre farkl&#; kahvalt&#; seçenekleri sunan Cafe Nar, s&#;cak ve samimi ortam&#;yla uzun kahvalt&#;lar için ideal bir mekân. Özellikle köy kahvalt&#;s&#;n&#; an&#;msatan leziz gözlemelerin tad&#;na mutlaka bakmal&#;s&#;n&#;z. Onlarca peynir çe&#;idinin yan&#; s&#;ra; sucuklusundan patateslisine ve sosislisine kadar birçok yumurta alternatifi de Cafe Nar’da.

Adres: Rumeli Hisar&#; Yahya Kemal Caddesi No: 16/B Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: () 24 46

cafe nar

4) Sade Kahve

Güne zinde ba&#;laman&#;z için ideal bir kahvalt&#; seçene&#;i de Sade Kahve’de. Sade Kahve’yi ziyaret ederek en lezzetli bahçe domatesleriyle yap&#;lan menemenin, tereya&#;&#; lezzetini doru&#;a ç&#;karan sucuk tavan&#;n tad&#;na varabilirsiniz. Yo&#;un bir haftan&#;n sonunda s&#;cac&#;k çay&#;n&#;z mükellef kahvalt&#;n&#;za e&#;lik ederken haftan&#;n yorgunlu&#;unu da burada b&#;rakabilirsiniz.

Adres: Rumeli Hisar&#; Yahya Kemal Caddesi No: 36/1 Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: () 23 24

sade kahve

5) Y&#;ld&#;z Hisar Restaurant (YTÜ)

Rumeli Hisar&#;’na tepeden bakan masmavi Bo&#;az manzaras&#;yla Y&#;ld&#;z Teknik Üniversitesi – Y&#;ld&#;z Hisar Restoran’da serpme ve aç&#;k büfe kahvalt&#; seçenekleriyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Restoran&#;n pazar günleri servis edilen aç&#;k büfe kahvalt&#;s&#;nda; zeytin, peynir, reçel, yumurta gibi klasik kahvalt&#;l&#;k seçeneklerin yan&#;nda zeytinya&#;l&#;lar, kekler, börekler, kuru yemi&#;ler gibi leziz alternatifler de var. Burada sabah ba&#;layan kahvalt&#; keyfiniz, gün ortas&#;na kadar uzayabilir.

Adres: Rumeli Hisar&#; Salih Bey Sokak No: 6 Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: () 70 45

y&#;ld&#;z hisar

S&#;ralama geli&#;igüzel verilmi&#;tir; de&#;er te&#;kil etmez.

Gezi Rehberi ve Nerede Ne Yenir? kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.

&#;stanbul’da Serpme Kahvalt&#; – Müdavimi Olaca&#;&#;n&#;z En Doyurucu 10 Yer

Çaml&#;ca Tepesi – Huzur Bulabilece&#;iniz En &#;yi 6 Kahvalt&#; Mekan&#;

Polonezköy Kahvalt&#; Mekanlar&#; – Do&#;an&#;n &#;çinde En &#;yi 5 Kahvalt&#; Yeri

Mihrabat Korusu’nda Ne Yenir? &#;ahane Manzaraya Kar&#;&#; Kahvalt&#; Keyfi

Beykoz Korusu – Parmaklar&#;n&#;z&#; Yiyece&#;iniz Aç&#;k Büfe Kahvalt&#;

Rumeli Hisarı, İstanbul‘un en önemli tarihi sembolleri arasında yer alıyor. Şöyle masmavi denizinde harika bir boğaz turu yaparken bu muhteşem yapıyı görmemek mümkün değil. Bugünkü yazımda İstanbul’un eşsiz güzelliğine güzellik katan tarihi yapılardan bir tanesi olan Hisar hakkında Rumeli Hisarı tarihi, nerede, nasıl gidilir? Kahvaltı mekanları ve giriş ücreti hakkında bilgiler paylaştım. Gelin hep beraber göz atalım.

Savunma amaçlı inşa edilen Anadolu Hisarı’nın karşısında yer alan Rumeli Hisarı, İstanbul’un fetih hazırlıkları döneminde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Hisarın plan ve projesinin tamamı Fatihe aittir. Hisara geriden bakıldığında Arapça harflerle Muhammed yazdığı görülür. Rumeli ve Anadolu Hisarı arasında yaklaşık olarak metre mesafe bulunuyor.

Avrupa yakasında bulunan yapı, Sarıyer ilçesinin kıyısına konumlandırılmış. Asıl yapılış amacı boğazı kontrol altında tutmak ve İstanbul’u denizden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumaktır. Fetihten sonra bütün önemini kaybeden Hisar, bir dönem hapishane olarak kullanılmaya başlanılmış. Aradan geçen zaman içerisinde deprem ve yangın felaketin de zarar gören yapı Sultan III. Selim tarafından tamir ettirildi. Uzun yıllar kendi haline terk edilen hisar yılında fethin sene-i devriyesinde kapsamlı bir şekilde onarımdan geçerek bu günkü halini almış. Şimdilerde ise olarak ziyarete açılmış.

Rumeli Hisarı, boğaz manzarasıyla büyülüyor.

Hisarın yapım aşamasında her bölümün inşası farklı paşalara verilmiş. Fatih Sultan Mehmet’te deniz tarafında yer alan bölümün yapımını üstlenmiş. Boğazın en dar kısmında yer alan yapı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış. İnsan gücü ile bu kadar kısa bir sürede oldukça fazla teknik detay barındıran bu harika yapının tamamlanabilmesi gerçekten hayret verici bir durum. Yapımında  usta, işçi, arabacı, kayıkçı ve nakliyecinin çalıştığına dair kaynaklarda bilgiler bulunuyor.

Hisar yapıldığı dönemlerde Yenihisar, Boğazkesen Kalesi, Güzelhisar, adıyla da gibi pek çok isimle de anılmış. Hisarın 3 kulesinin yapım aşamasını üstlenen Zağanos Paşa, Saruca Paşa, Halil Paşanın isimleri bu kulelere verilmiş. Zağanos Paşa Kulesinde bulunan iki satırlık kitabe Boğaziçi’nin ilk Türkçe kitabesidir. Saruca Paşa Kulesinin hapishane olarak kullanıldığı dönemlere ait grafit yazılar bulunuyor. Ayrıca Saruca Paşa Kulesinde harika bir akustiğe sahipDivanhane Odasımevcut.

Hisarda 3 tane büyük, 13 tanesi küçük olmak üzere toplam 16 kule bulunuyor. 30 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş bu gösterişli yapının duvar kalınlığı 7 metre, kulelerin yüksekliği ise yaklaşık olarak 20 ile 28 metre arasında değişiyor. 4 ana kapısı bulunan hisarın kapılarına Dizdar Kapısı, Sel Kapısı, Dağ Kapısı, Hisarpençe isimleri verilmiş.

Rumeli Hisarı, müze olarak hizmet veriyor.

İstanbul’un Fethi’nde oldukça önemli bir yere sahip olan bu tarihi yapı içerisinde o döneme ait pek çok değerli eser barındırıyor. İstanbul’un fethinin en güzel şekilde anlatıldığı Panorama Tarih Müzesi yazımın dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Linki tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz.

Şimdilerde müze olarak hizmet veren hisarda Osmanlı dönemine ait gülleler,  Geç Dönem ve II. Beyazıd dönemine ait toplar sergileniyor. Pek çok taş eserlerin yanı sıra Haliç zincirinden oluşan harika bir koleksiyona sahip.

Rumeli Hisarı çevresinde pek çok kahvaltı mekanı bulunuyor.

İstanbul’un en gözde kahvaltı mekanları Hisarı çevresinde sıralanıyor. Boğazın muhteşem manzarasına karşı sıcacık çayını yudumlamak ve güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için önerebileceğim en bilindik ve popüler kahvaltı mekanları şöyle;

  • Rumeli Hisarı Kale Cafe
  • Zoom Cafe
  • Lokma Cafe
  • Nezih Hisar Cafe
  • Cafe Nar

Bu kahvaltı mekanlarının kendilerine ait otoparkları mevcut. İstanbul gibi bir yerde araba park edecek yer bulmanın çoğunlukla sıkıntı oluşturduğunu düşünürsek mekanların otoparklarının bulunması büyük kolaylık diye düşünüyorum. Ayrıca vale hizmetleri de bulunuyor.

YAZ DÖNEMİKIŞ DÖNEMİ
1 Nisan – 31 Ekim31 Ekim – 1 Nisan
Açılış Saati: Açılış Saati:
Kapanış Saati: Kapanış Saati:

Hisar Pazartesi günleri kapalıdır.

Giriş Ücreti: &#;

Adres: Yahya Kemal Caddesi No: 42, Rumelihisarı Mahallesi, Sarıyer İstanbul
E-mail:[email protected]
Tel 1: 

içerik yönetim sistemi Etiketler

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir