sen gönlümde açan çiçek / Timur İlikan - Gönlümde Açan Çiçek Şiiri - Antolojime Ekleyen Üyeler

Sen Gönlümde Açan Çiçek

sen gönlümde açan çiçek

G&#;NL&#;MDEK&#; SESLER


=============

GÖNLÜMDEK&#;

SESLER

=============

 

YAZAN

 

Z&#;YA KAYAPINAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU K&#;TABIMI EN BÜYÜK

A&#;KIM OLAN

TORUNUM MEL&#;KE YE

EN &#;ÇTEN

SEVG&#;LER&#;MLE

SUNUYORUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ

Bu küçük kitapç&#;kta bu küçük &#;iirlerle sevenlerin duygular&#;n&#; yans&#;tmak istedim. Bir nevi sevenlerin duygular&#;na tercüman olmay&#; dü&#;ündüm. Bir birini seven ve güzel bir a&#;k ya&#;ayan insanlar bu &#;iirlerde duygular&#;n&#;n anlat&#;lm&#;&#; oldu&#;unu görebilirler. Onlar&#;n dü&#;ündü&#;ü &#;ekilde olmasa da ona yak&#;n duygular bu &#;iirlerde yer alm&#;&#;t&#;r. Sevgi ve a&#;k konusunda insanlar&#;n duygular&#; biri birine yak&#;nd&#;r. Duygulardaki benzerlik anlat&#;mlarda farkl&#; bir &#;ekilde ortaya ç&#;kabilir.

Duygular&#;m&#;z&#; anlatmam&#;z&#;n çe&#;itli yöntemleri vard&#;r. Sözün, yaz&#;n&#;n , &#;iirin, müzi&#;in ve resmin her biri birer anlat&#;m araçlar&#;d&#;r. Bazen bir &#;iir,bazen bir müzik bazen de bir resim duygular&#;m&#;z&#; en güzel biçimde anlatabilir. Güzel sanatlar&#;n her dal&#; ile duygular&#;m&#;z&#; en güzel biçimde anlatmak mümkündür. Ressam a&#;k&#;n&#; resimle, &#;air a&#;k&#;n&#; &#;iirle anlatabilir. Kan&#;mca duygular&#; en öz ve en güzel biçimde anlat&#;m yolu &#;iirdir. Bir romanc&#;n&#;n büyük bir kitapta anlatamad&#;&#;&#; a&#;k&#; bir &#;air dört m&#;sral&#;k bir &#;iirle en güzel biçimde anlatabilmektedir. Hiçbir edebi tür anlat&#;m konusunda &#;iirden daha etkili ve daha güçlü olamaz. .

Bu kitapta &#;iirlerin dörder m&#;sra ile s&#;n&#;rland&#;r&#;lmas&#;ndaki amaç ileti&#;imdeki kolayl&#;&#;&#; sa&#;lamak içindir. Günümüzde en güzel ileti&#;im arac&#; cep telefonlar&#;d&#;r. A&#;k mesajlar&#;m&#;z&#;n cep telefonlar&#; ile ileti&#;imini sa&#;lamak için &#;iirlerim böyle k&#;sa tutulmu&#;tur. Bu büyüklükteki bir &#;iir cep telefonu ekranlar&#;na rahatl&#;kla s&#;&#;abilir. Sevenler bir birine kar&#;&#; olan sevgilerini, a&#;klar&#;n&#; anlat&#;rken bu &#;iirlerden bir tanesi bu amac&#; gerçekle&#;tirmek yeterlidir. Her seven insan bu kadar &#;iir içinde duygular&#;na anlatan bir &#;iir bulmakta zorlanmayacakt&#;r. Telefonda uzun uzun sevgisini anlatmak yerine böyle bir &#;iir göndermesi san&#;r&#;m daha etkili olacakt&#;r. Yaz&#;l&#; mesajlar her zaman sözlü mesajlardan daha etkili ve daha kal&#;c&#;d&#;r. Telefonumuzu açt&#;&#;&#;m&#;zda bir sevgi mesaj&#; görmek insana mutluluk verir ve sevgiyi ebedile&#;tirir.

Bu küçücük kitab&#;mdaki &#;iirlerimle sevenlerin duygular&#;n&#; anlatabilmi&#;sem ne mutlu bana. Kitab&#;m&#; a&#;k&#; ve sevgiyi en güzel biçimde ya&#;ayanlara sevgi ile sunuyorum.

 

Z&#;YA KAYAPINAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bu ak&#;am mehtapta yürüdüm

Sahillerde hayalini gördüm.

Uzand&#;m tutamad&#;m ellerini

Seni o gece kalbime gömdüm.

 

2

Her yolun sonunda sen olsan

Bana yurt olurdu tüm yollar

Kainatta açan tek gül olsan

Seni koklamakla geçerdi y&#;llar.

 

3

Sevdan dü&#;ürdü beni dertten derde

Yüre&#;im s&#;zlar sensiz günlerde

Hep böyledir insano&#;lunun yazg&#;s&#;

Ac&#; keder hiç bitmez sevenlerde

 

4

En güzel sevda bizim sevdam&#;z

Sanki a&#;kla bezenmi&#; kan&#;m&#;z

A&#;k&#;m&#;z bir ömür yeter bize

Olmasa da ba&#;ka varl&#;&#;&#;m&#;z.

 

 

 

 

 

 

5

Ulu bir ç&#;nara döndü a&#;k&#;m&#;z

Bir ömür sevmek olsun and&#;m&#;z

Art&#;k istesek te ayr&#;lamay&#;z

Birlikte yaz&#;lm&#;&#; bizim yaz&#;m&#;z

 

6

A&#;k&#;n bir güne&#;tir içimde

Is&#;t&#;r ve de ayd&#;nlat&#;r beni

Hüzün var sensiz geçmi&#;imde

Art&#;k kimselere vermem seni.

 

7

Gecem seninle gündüzüm seninle

Alay etme bu zavall&#; gönlümle

B&#;rak beni biraz özgür olay&#;m

Beni benden ald&#;n s&#;cak sevginle

8

El koydun sanki duygular&#;ma

Ba&#;kalar&#;n&#; sevemiyorum

Sevginle kapatt&#;n gözlerimi

Ba&#;kalar&#;n&#; göremiyorum.

 

 

 

 

 

 

 

9

Gönül uçtu kondu dal&#;na

Her seher ç&#;kar&#;m yoluna

Ba&#;kas&#;na yar olamazs&#;n

Bu yaz&#; yaz&#;lm&#;&#;ken anl&#;na

 

10

Çiçek olup da&#;larda açsan

Bende seni toplay&#;p koklasam

Bir ömür sana doyamam

Hep seni koynumda saklasam.

 

11

Gündüzleri hayalimdesin

Geceleri rüyalar&#;mda

Ne çekiyorum bilemezsin

Kurtar beni bu sevdalarda

 

12

Pi&#;man&#;m bu kadar sevdi&#;ime

&#;&#;kence ediyorsun gönlüme

O eski günlerimi geri ver

Yalvar&#;yorum ac&#; halime

 

 

 

 

 

 

13

Gönlümü çalan nazl&#; yar

Dünyada senden tatl&#; ne var

Senden güzelini bulamam

Gezsem alemi diyar diyar.

 

14

Sen beni &#;s&#;tan güne&#;sin

Kalbime do&#;ar hiç batmazs&#;n

Sen koklad&#;&#;&#;m tek çiçeksin

Gönlümde açar hiç solmazs&#;n

 

15

Soframda tek ka&#;&#;k a&#;&#;ms&#;n

Hayat&#;m ,can&#;m ,tek a&#;k&#;ms&#;n

Ak&#;p giden bunca y&#;llar içinde

Kar&#;&#;ma ç&#;kan tek &#;ans&#;ms&#;n.

 

16

Karanl&#;k gecelerde y&#;ld&#;z&#;ms&#;n

Gönlümde dinmeyen bir s&#;z&#;ms&#;n

S&#;cak sevdan güç veriyor bana

Baharda çiçe&#;im, k&#;&#;ta yaz&#;ms&#;n

 

 

 

 

 

 

 

17

Her an sesin ç&#;nlar kulaklar&#;mda

Dudaklar&#;m sanki dudaklar&#;nda

Hep seni dü&#;ünür seni ya&#;ar&#;m

Sensiz geçen gurbet ak&#;amlar&#;nda

 

18

Kalbim inci olsa sana sunar&#;m

Gönlüm ate&#; olsa sana yanar&#;m

En güzel duygular&#;m senden yana

A&#;larsam tek senin için a&#;lar&#;m.

 

19

Seni görürüm gözlerim dal&#;nca

Hayalinle ya&#;ar&#;m gün boyunca

Bir umutsuzluk sarar benli&#;imi

Ak&#;am olup ta güne&#; bat&#;nca

20

Sana uzanmak istiyor kollar&#;m

Ta&#;l&#; dikenli de olsa yollar&#;m.

A&#;ka uzanan yolda tek sen vars&#;n

Seninledir en güzel anlar&#;m.

 

 

 

 

 

 

 

21

K&#;r&#;ls&#;n sana dokunan eller

Ölsün senin ad&#;n&#; anan diller

Görenin mezar&#;na gül olsun

Koynundaki o gonca güller.

 

22

Kim bilir &#;imdi ne haldedir yarim

Her yerde onu arar gözlerim

Mutluluktan uçar gibi olurum

Eline de&#;di&#;i zaman ellerim.

 

23

Acep yar da özlüyor mu beni

Yollara bak&#;p gözlüyor mu beni

Yüce Mevla dan tek dile&#;im var

Olmas&#;n benden ba&#;ka bir seveni

 

24

Hüzün verir bana ak&#;am karanl&#;&#;&#;

Yaln&#;z seninle ya&#;&#;yorum ayd&#;nl&#;&#;&#;

Sonsuza dek ya&#;at&#;rd&#;k biz bu a&#;k&#;

Tanr&#;m yok etseydi &#;u ayr&#;l&#;&#;&#;

 

 

 

 

 

25

A&#;k nedir bilmezdim senden önce

De&#;i&#;tim birden seni görünce

Hep büyüyecek içimdeki sevdan

Gönlümde ya&#;ayacaks&#;n ömrümce

 

26

Bir gül gördüm seni and&#;m

Yine özleminle yand&#;m

Sensiz seni ya&#;ayarak

Tatl&#; hayallere dald&#;m.

 

27

A&#;k nedir diye sorsalar bana

Seni anlat&#;rd&#;m soranlara

Ç&#;lg&#;nca bir ba&#;l&#;l&#;k a&#;k ise

Bu örnek yeter anlayanlara

 

28

Ç&#;kt&#;m bugün güzeller ba&#;&#;na

Sen de kat&#;lm&#;&#;t&#;n aralar&#;na

Senden daha güzelini göremedim

Bir çift gül konmu&#;tu yanaklar&#;na

 

 

 

 

 

 

29

Nice nice y&#;llar geçti aradan

Seni erken yaratsayd&#; yaradan

Bo&#;a geçmezdi o güzelim y&#;llar

Ko&#;ar gelirdim ta uzaklardan

30

A&#;k yaras&#; gönül yaras&#;

Bunlar ya&#;am&#;n tatl&#; belas&#;

Çektirme bu ac&#;y&#; bana

Sana da gelir bir gün s&#;ras&#;

31

Yüre&#;im çarp&#;yor seni görünce

Ya&#;amak istiyorum ben gönlümce

Öyle s&#;k s&#;k kar&#;&#;ma ç&#;k&#;p durma

Bu heyecan&#; çekemem ömrümce

 

32

En çok hayallerimi seviyorum

Çünkü içinde yaln&#;zca sen vars&#;n

Gerçek huzuru orada buluyorum

Sen içimde tatl&#; bir sanc&#;s&#;n

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Bugün gönlüme sordum seni

A&#;k&#;m&#;z daha yepyeni

&#;lk gün ki gibi özlüyorum

Bana bak&#;p gülen gözlerini

34

Yollar uzun gelemiyorum

O ince beli saram&#;yorum

Gönlüm yorgun kollar&#;m bo&#;

Sensiz ya&#;am&#; sevemiyorum

 

35

Bahar&#;m da sensin yaz&#;mda

&#;ark&#;m da sensin saz&#;m da

Sensiz geçen hiçbir an&#;m yok

Gündüz hayalimdesin gece rüyamda

 

36

A&#;&#;r oluyor a&#;k&#;n bedeli

Hep ac&#; çektim sevdim seveli

&#;öyle gönlümce ya&#;ayamad&#;m

Hayat&#;ma girdin gireli

 

 

 

 

 

 

 

37

Böyle ac&#;mas&#;z olursan sen

Gönlümle asla anla&#;amam ben

Tutsak ettin zavall&#; gönlümü

B&#;rak biraz da ben olay&#;m gülen

 

38

Hep ac&#; çektiriyorsun bana

Tutsak oldum diye sevdana

Ac&#; da çeksem çok mutluyum

Güzel bir duygu a&#;&#;k olmak sana

 

39

Gönlüm yand&#; bir güzel kad&#;na

Onunla vard&#;m a&#;k&#;n tad&#;na

Bitmeyen bir özlem içimde

&#;iirler &#;ark&#;lar yazd&#;m ad&#;na

 

40

Benim seni sevdi&#;im kadar

Sen de beni seviyor musun

Gönlüm a&#;k&#;n ile yan&#;yor

Sen de bana yan&#;yor musun

 

 

 

 

 

 

41

Bir güzelin a&#;k&#; ile yand&#; gönlüm

Bu a&#;k ile biter benim ömrüm

Ömrüme ömürler kat&#;yor

Senin ile geçen her günüm

 

42

Çok özledim nazl&#; yari

Art&#;k yan&#;ma gel gayri

Arada bir gelmiyorsan

Rüyalar&#;ma gir bari

 

43

Ben a&#;&#;k de&#;ilim sana

A&#;klar&#;n sonunda hüzün var

S&#;cak sevgin yetiyor bana

Sevgiler bir ömür boyu ya&#;ar

 

44

Bir bahar rüzgar&#; gibisin

Hep sevda ta&#;&#;yorsun bana

Hiç dinmesin o tatl&#; sesin

Bir ömür essen doyamam sana

 

 

 

 

 

 

45

Bir dünya kursak ikimize

Ya&#;ar&#;z göz göze ,diz dize

Ne ekmek isterim ne de su

Bir ömür a&#;k&#;m&#;z yeter bize

 

46

Gül susuz ben sensiz olamam

A&#;k&#;n su olsa içsem doyamam

Sen bir çiçek olsan ben ar&#;

Senden gayr&#;s&#;na konamam

 

47

Seni sevmek istemiyorum

Çünkü sevgin yak&#;yor beni

Ama sensiz de olam&#;yorum

A&#;k m&#;d&#;r acep bunun nedeni

 

48

Sevdim seni dü&#;tüm dillere

Vermem seni yaban ellere

Hergün gönlümde aç&#;yorsun

&#;smini verdim gonca güllere

 

 

 

 

 

 

49

A&#;k&#;m&#;z büyüdü sel oldu

Bir tomurcukken gül oldu

Ar&#; gibi çiçek çiçek gezen

Asi gönlüm sana kul oldu

50

Sen gelince gönlümde yaz olur

O tatl&#; dilin bana saz olur.

Bu büyük a&#;k&#; ya&#;amak için

Verilen ömür bize az olur.

 

51

Seni görmeyeli sanki y&#;l oldu

Özlemin içimde bir sel oldu

Sensiz ya&#;amak bana zulüm

A&#;k&#;n gönlümde açan gül oldu

 

52

Sensiz dünya bana dar olur

Sen yokken an&#;lar&#;n yar olur

Seni kaybedersem e&#;er bir gün

Bahar&#;m ve yaz&#;m kar olur

 

 

 

 

 

 

 

53

Çok özledim ko&#; gel bana

Da&#;lar&#;, denizleri a&#; gel bana

Hep benim ol benimle kal

Co&#;kun seller gibi ta&#; gel bana

54

Çok pi&#;man&#;m seni sevdi&#;ime

Dertler katt&#;n benim dertlerime

Bir kötülü&#;üm mü oldu sana

Neden ate&#; att&#;n bu gönlüme

 

55

Sevgilim seni çok özleyince

Uykular&#;m kaç&#;yor her gece

Hüzün veriyor böyle ya&#;amak

Senin gibi bir güzeli sevince

 

56

&#;lac&#;m da sensin derdim de

Ne&#;em de sensin kederim de

Bir an görmesem içim yanar

Hep ya&#;ar durursun gönlümde

 

 

 

 

 

 

 

57

Tutsak oldu&#;um için sevdana

Ans&#;z&#;n gelebilirim kap&#;na

Bu halimle dilenci sanma beni

Aç kap&#;n&#; al beni kollar&#;na

 

58

Seviyor muyum tap&#;yor muyum

Çözemedim ben bu bilmeceyi

Gece uykusuz gündüz mutsuzum

Oku kalbimi sen çöz bu bilmeceyi

 

59

Bilmem kime söylesem halimi

Tek sen bilirsin benim derdimi

Tüm dertlerim ac&#;lar&#;m biter

Bana geri verebilsen sevgimi

60

Bendeki yara gönül yaras&#;

Bana hep huzur verir ac&#;s&#;

Sen açt&#;n ba&#;&#;ma bu yaray&#;

Hiç dinsin istemem sanc&#;s&#;

 

 

 

 

 

 

 

61

Yine havaland&#; uçtu gönül

Nice nice engeller a&#;t&#; gönül

Hep seni arad&#; hep seni sordu

Yine geldi eline dü&#;tü gönül

 

62

Ne haldeyim bir bilebilsen

Gözümde sen gönlümde sen

Bir daha ad&#;na anmam

B&#;rak&#;p ta beni gidersen

 

63

Gözlerin gülsün ya&#; olmas&#;n

Ac&#;lar&#;n hep bana dert olur

Kimseler seni bensiz görmesin

Gezdi&#;in yerler bana yurt olur

 

64

Öyle güzel öyle tatl&#;s&#;n ki

Seni öpme&#;e bile k&#;yam&#;yorum

Kanats&#;z bir meleksin sanki

Seni sevme&#;e doyam&#;yorum

 

 

 

 

 

 

65

Beni nas&#;l anlarsan anla

Ama alay etme sevdamla

Bu benim kusurum olamaz

E&#;er yan&#;yorsam a&#;k&#;nla

 

66

Unuttum seni bir saniye

O anda döndüm deliye

Anlad&#;m ki sensiz ya&#;anmaz

Tekrar döndüm maziye

 

67

Bekleme hiç bitmez bu hasret

Yan&#;mdayken de özlüyorum seni

Sensiz her günüm bana dert

A&#;k&#;nd&#;r hayata ba&#;layan beni

 

68

Özlemin içimde bir yara

&#;çimde kanar durur ara s&#;ra

Sensiz geçen hiçbir an&#;m yok

Sen dü&#;ürdün beni sevdalara

 

 

 

 

 

 

69

&#;çli bir &#;ark&#;s&#;n dilimde

Gonca bir gülsün elimde

Korkuyorum solars&#;n diye

Bir ömür aç dur gönlümde

 

70

Özlemlerin gözümde ya&#; oldu.

Yanaklar&#;ma ak&#;p dondu.

Sensizlik onulmaz bir dert.

Gel art&#;k bitsin bu hasret.

 

71

Ac&#;y&#; sen de&#;il ben ya&#;&#;yorum.

A&#;k&#; sen de&#;il ben ta&#;&#;yorum.

Sevmezsen bilemezsin derdimi.

Bir meçhule do&#;ru ko&#;uyorum.

 

72

Mevla bir yaz&#; yazm&#;&#; anl&#;ma.

Seni getirip koymu&#; yan&#;ma.

Yaz&#;da güzel sen de güzelsin.

Hep dua ediyorum tanr&#;ma.

 

 

 

 

 

 

73

Ne zaman sen gelsen akl&#;ma.

&#;çimde duygular sel olup ta&#;&#;yor.

Hep &#;ükrediyorum bu &#;ans&#;ma.

Gönlümde tek senin a&#;k&#;n ya&#;&#;yor.

 

74

Öyle ikide bir dü&#;me yollara.

Aç&#;yorsun gönlümde yara.

Geçmi&#;i silip atmak kolay m&#; ?

Dayanmaz gönlüm yeni sevdalara.

 

75

Sensin benim ya&#;am kayna&#;&#;m.

Sensin benim gönül ba&#;&#;m.

Hayat&#;m,bir tanem, nur tanem,

Sensiz tütmez benim oca&#;&#;m .

 

76

En son a&#;k&#;m ,en güzel a&#;k&#;m.

Neden çok geç ç&#;kt&#;n kar&#;&#;ma ?

Ac&#;yorum ve de çok k&#;rg&#;n&#;m.

Sensiz geçen o yaln&#;z y&#;llar&#;ma.

 

 

 

 

 

 

  1.  

Ya&#;am&#; gönlüm sevdirdi bana.

O olmasa ula&#;amazd&#;m sana.

Bugünkü bu mutlulu&#;umu,

Borçluyum tek senin sevdana .

 

78

Ad&#;n&#; yaz&#;yorum kumlara.

Söz geçiremiyorum dalgalara.

Ben yaz&#;yorum onlar siliyor.

Dal&#;p gidiyorum hülyalara.

 

79

Ak&#;am oldu güne&#; bat&#;yor.

Hasretin hep beni yak&#;yor.

Sensiz ak&#;amlar hüzün dolu.

Güzel olsun a&#;k&#;m&#;z&#;n sonu.

 

80

Bilsen seni ne çok özledim.

&#;u an seninle olmak isterdim.

Her &#;ey seninle güzelmi&#;.

Bunu ayr&#; kal&#;nca anlad&#;m.

 

 

 

 

 

 

81

Hasretin çok ac&#; geldi bana.

Uzaktayken dayanmak zor sana.

Çan&#;m&#;n çekirde&#;i gibisin,

Doyulmuyor senin sevdan.a

 

82

Kimse silemez gönlümde seni.

Sen ba&#;lad&#;n ya&#;ama beni.

Hiç ku&#;kun olmas&#;n sevdamdan,

Bir ömür ta&#;&#;yaca&#;&#;m sevgini.

 

83

Mesajlar&#;m yoruyorsa seni.

Çok özledim ba&#;&#;&#;la beni.

Dert a&#;lat&#;r, a&#;k söyletirmi&#;,

Bunlar çok sevmenin bedeli.

 

84

&#;u an sahilde yürüyorum.

Dalgalarda seni görüyorum.

Her yerde senin hayalin var.

Mart&#;lara seni soruyorum .

 

 

 

 

 

 

85

Bir güne&#;e benziyor gözlerin.

Bakt&#;kça ruhum ayd&#;nlan&#;yor.

Bir &#;ark&#;dan güzeldir sözlerin.

Seni dinledikçe içim yan&#;yor.

 

86

Bir ac&#; vard&#;r insan&#; a&#;lat&#;r

Bir ac&#; vard&#;r yüre&#;i s&#;zlat&#;r

Benim için en büyük ac&#;

Sensiz bir dünyada ya&#;amakt&#;r

 

87

Bana bir gül ver kendi elinle

Dudaklar&#;n gibi k&#;rm&#;z&#; olsun

Da&#;&#;lmas&#;n ba&#;la saç telinle

Yapraklar&#; senin gibi koksun

 

88

Bir ömre s&#;&#;maz bizim a&#;k&#;m&#;z

Birlikte yaz&#;lm&#;&#; al&#;n yaz&#;m&#;z

Bu büyük a&#;k&#; ya&#;amak için

&#;kimiz de yeniden do&#;mal&#;y&#;z

 

 

 

 

 

 

89

Herkes anlamaz gönül dilinden

Ne çekiyorum senin elinden

Sevmeden bilemezsin halimi

A&#;&#;klar anlar a&#;&#;k&#;n halinden

 

90

Sana eller ne derse desin

Sen her zaman gönlümdesin

Yüre&#;im senin a&#;k&#;nla at&#;yor

Benim için dünyada teksin

 

91

O güzel a&#;k&#;y&#;n esiri oldum

Geldim senin gönül kap&#;na

&#;çtim sevdan&#; yudum yudum

Destanlar yazd&#;m senin ad&#;na

 

92

Seninle mutlulu&#;a ko&#;uyorum

A&#;k&#;nla ilk bahar&#; ya&#;&#;yorum

Sen benim bir tanem nur tanemsin

Sevdan&#; hep gönlümde ta&#;&#;yorum

 

 

 

 

 

 

93

Sen bir bahar çiçe&#;isin

A&#;k&#;m&#;n göz bebe&#;isin

Beni ya&#;ama ba&#;layan

Ayd&#;nl&#;k gelece&#;imsin

 

94

Sensiz bir a&#;k diledim

Ama kimseyi sevemedim

Sensiz bir dünya diledim

Öyle bir dünya bulamad&#;m

 

95

Bir gün veda etmek istedim sana

Gönlüm izin vermedi bana

Anlad&#;m ki bu a&#;k bitmeyecek

Hep yenik dü&#;üyorum sevdana

 

96

Çöllerde ya&#;asayd&#;m çölleri severdim

Da&#;larda ya&#;asayd&#;m da&#;lar&#; severdim

Gönlünü kalbini bana verseydin

Ömrüm bitene kadar seni severdim.

 

 

 

 

 

 

97

Hep sana uzanmak istiyor yolum

Hep seni sarmak istiyor kolum

Gönlümü doyurmuyor bu sevda

Seni içmek istiyorum yudum yudum

 

98

Benimkisi sevda de&#;il yanmakt&#;r

Sensiz olunca ya&#;amak ölmektir

Ac&#;m&#; sevdam&#; hiç bilmiyorsun

Amac&#;n beni sana kul etmektir.

 

99

Ya hep a&#;lad&#;n ya da hep a&#;latt&#;n

Bana a&#;k de&#;il hep ac&#; ya&#;att&#;n.

Özleminle ya&#;ad&#;m her zaman

Bazen ya&#; olup gözlerimden akt&#;n.

 

Ne bir gün güldün ne de güldürdün

&#;çimdeki bu güzel a&#;k&#; öldürdün

Kalmad&#; dayanacak bir gücüm

Beni bir kuru dala döndürdün

 

 

 

 

 

 

Bir çiçektir a&#;k&#;n gönlümde

Ac&#; ya&#;ar&#;m sensiz her günümde

Gözüm gönlüm herkese kapal&#;

Sevdam da sensin, gonca gülüm de

 

Y&#;llarca her yerde aray&#;p durdum

Sonunda mutlulu&#;u sende buldum

Sen ç&#;k&#;ncaya kadar kar&#;&#;ma

Ba&#;kas&#; ile gönlümü yordum.,

 

Bir daha ya&#;anmaz geçen günler

Gelece&#;imize sahip ç&#;kal&#;m

Mutlu oluyor her zaman sevenler

Bir tanem a&#;k yollar&#;n&#; aç&#;k tutal&#;m

 

Görmedi&#;im uzak uzak diyarlarda

Kaktüs yapraklar&#;na yazd&#;m ad&#;n&#;

Kopabilirsen ba&#;ka sevdalarda

Sen de kalbine yaz benim ad&#;m&#;

 

 

 

 

 

 

 

Y&#;llarca gözüm gönlüm uyumu&#;

Sevdas&#;z a&#;ks&#;z ya&#;ay&#;p durmu&#;

Sensiz geçen o bombo&#; y&#;llar&#;mda

&#;çime keder ve hüzün dolmu&#;

 

Gün gelir sen de beni anlars&#;n

Bo&#;a geçen günlerine yanars&#;n

Yapt&#;klar&#;n her dem ac&#; verir sana

&#;çine hüzün çöker hep a&#;lars&#;n

 

Bir ac&#; var hep insan&#; a&#;lat&#;r

Bir ac&#; var hep insan&#; söyletir.

Öyle bir ac&#; var ki o da a&#;k ac&#;s&#;

&#;nsana gerçek mutlulu&#;u ya&#;at&#;r

 

Gönlüm çiçek çiçek geziyor

Bir çiçek buldum sana benziyor

Yüzlerce kez öpüp koklad&#;m

Sonra da al&#;p kalbime saklad&#;m

 

 

 

 

 

Sana gönül verdim alam&#;yorum

Bir türlü sevdana kanam&#;yorum

Kapand&#; &#;ans&#;m ba&#;land&#; baht&#;m

Senden ba&#;kas&#;na yanam&#;yorum

 

En kutsal varl&#;&#;&#;m gönlümdü

O nu da birden sen ald&#;n elimde

Özleminle geçen benim ömrümdü

Bitmeyen bir &#;ark&#;s&#;n hep dilimde

 

Gülünce güne&#;e benziyorsun

A&#;lay&#;nca bir sel oluyorsun

A&#;k&#;n tek ya&#;am kayna&#;&#;md&#;r

Özleyince içime doluyorsun

 

Gönlümdedir a&#;k&#;m&#;z&#;n bahçesi

Orada dinliyorum hep yar sesi

Dünyam&#; cennete çeviriyor

Yar&#;m&#;n tek bir tatl&#; busesi

 

 

 

 

 

 

 

Sensin hayat&#;m&#;n tek kad&#;n&#;

Senden ö&#;rendim ya&#;am&#;n tad&#;n&#;

Meleklerin verdi&#;i bir kalemle

Kalbime yazd&#;m güzel ad&#;n&#;

 

A&#;k&#; sevday&#; senden ö&#;rendim

Ac&#; ve keder ya&#;atma bana

Seni en temiz duygularla sevdim

Benim ol can&#;m&#; vereyim sana

 

Senin gözünde akan bir damla ya&#;

Ba&#;r&#;mda oluyor bir parça ta&#;

Ben sensiz olamam bu dünyada

&#;ster yar ol bana istersen arkada&#;

 

Benimkisi a&#;k de&#;il çile çekmek

Bo&#;a gidiyor verdi&#;im tüm emek

Nas&#;l anlatay&#;m bunu gönlüme

Zor olacak seni gönlümden silmek

 

 

 

 

 

 

Ben gerçek a&#;k&#; ya&#;&#;yorum

Senin ya&#;ad&#;&#;&#;n a&#;k yalan

Ben güzel bir an&#; bulam&#;yorum

&#;kimizi de atiye ba&#;layan

 

Ne hülyam&#;z gerçek oldu ne rüyam&#;z

Bir masala döndü bizim sevdam&#;z

Büyütemedik gönlümüzdeki a&#;k&#;

Gerçekle&#;emedi o güzel and&#;m&#;z.

 

Geçen y&#;llar&#;m&#;z nas&#;l geçti

Güzel sevdam&#;z&#; ezip geçti

Zaman çok ac&#;mas&#;z ve insafs&#;z

Kötü yaz&#;m&#;z&#; yaz&#;p geçti

 

Sen varken güne&#; do&#;masa da olur

Sen varken bahar gelmese de olur

Sen benim güne&#;imsin bahar&#;ms&#;n

Sen varken çiçekler açmasa da olur

 

 

 

 

 

Seni rüzgarlara bulutlara sordum

Seni dalgalara bal&#;klara sordum

Y&#;llarca yanar gönlüm özleminle

Ararken seni kalbimde buldum

 

Gündüzleri çiçe&#;imsin

Geceleri mele&#;imsin

Öpme&#;e doyamad&#;&#;&#;m

Benim tatl&#; bebe&#;imsin

 

Gül oldun gönlümde hiç solmad&#;n

A&#;k oldun gönlümde hiç ç&#;kmad&#;n

Sevdanla geçen bu güzel ömrümde

Güne&#;imdin ufkumda hiç batmad&#;n

 

Kalbimi hep seninle besledim

Bir kö&#;esini a&#;k&#;nla süsledim

Kalbimin her yan&#; seninle dolu

Di&#;er kö&#;esine resmini i&#;ledim.

 

 

 

 

 

 

Karanl&#;klar hep korkutur beni

Geceler çald&#; san&#;r&#;m seni

&#;çimi hep bir ürperti sarar

Görmeyince güzel gözlerini.

 

Görmesem de k&#;rg&#;n de&#;ilim sana

Tüm güzeller bir yana sen bir yana

Görmek kadar seni özlemek te güzel

Sen olmasan da a&#;k&#;n yetiyor bana

Gözlerin nar tanesi

Di&#;lerin kar tanesi

Sen dünyamda teksin

Gönlümün bir tanesi.

 

Bir yi&#;it idim sevdana kul oldum

A&#;k&#;n ile yana yana kül oldum

Ay&#;rd&#;n gönlümü bedenimden

Dümeni k&#;r&#;k bir sal oldum

 

 

 

 

 

 

 

Sen geldi&#;in zaman akl&#;ma

Bir ate&#; dü&#;üyor her yan&#;ma

O anda farkl&#; at&#;yor yüre&#;im

Can kat&#;yorsun sanki can&#;ma

 

Hüzün verir bana sensiz ak&#;amlar

&#;çim karar&#;r yan&#;nca lambalar

Sensizli&#;imi o zaman anlar&#;m

Karanl&#;&#;a benzer biten sevdalar

 

Beni yakan sen de&#;ilsin dü&#;lerim

Senin ile geçiyor tüm gecelerim

Uzakta olsan gelmesen de yan&#;ma

Her zaman seni ok&#;uyor ellerim

 

Ya&#;mur olup dü&#;mek isterdim

Do&#;du&#;un o kurak topraklara

Kelebek olup konmak isterdim

O &#;&#;&#;l &#;&#;&#;l yanan pembe yanaklara

 

 

 

 

 

 

Bu günümde sana ait geçmi&#;im de

Tek senin a&#;k&#;n kald&#; içimde

Bitmeyecek bu a&#;k ölene dek

Bir sevda &#;ark&#;s&#;s&#;n dilimde

 

Sana dokunma&#;a k&#;yam&#;yorum

A&#;k&#;na sevdana doyam&#;yorum

Bozuldu benim gönül düzenim

Hiçbir an&#;mda sensiz olam&#;yorum.

 

Bir parças&#;n sanki can&#;mda

Ya hayalimdesin yada rüyamda

Sensiz geçen hiç bir an&#;m yok

Asla ç&#;km&#;yorsun akl&#;mda

 

Ok&#;arken o siyah saçlar&#;n&#;

&#;çim ürperme ile doluyor

Öptü&#;üm an dudaklar&#;n&#;

&#;çim alev alev yan&#;yor

 

 

 

 

 

 

 

Benim için kara gün

Sensiz oldu&#;um her gün

Bana hep hüzün verir

Seninle geçen son gün

 

&#;çimi kalbimi göremezsin

Sevmiyorsan a&#;k&#; bilemezsin

Mutlulu&#;u ba&#;ka yerde arama

A&#;k yoksa ya&#;am&#; sevemezsin

 

Baharda çiçek olsayd&#;n, da&#;larda kar

Senin için dola&#;&#;rd&#;m diyar diyar

Hayalim dü&#;üm kara sevdams&#;n

Acep dünyam&#;zda senden tatl&#; ne var

 

Benim gönlüm kanatl&#;d&#;r uçar durur

Bazen s&#;r olur,bazen yanar kor olur

Söz geçiremem hiçbir zaman gönlüme

Döner dola&#;&#;r yine sana ram olur

 

 

 

 

 

 

Bazen yanar a&#;lar&#;m

Bazen güler oynar&#;m

Hepsinin sebebi sensin

Ben sensiz nas&#;l ya&#;ar&#;m.

 

Gönül senin gönlün ben kar&#;&#;amam

Öyle bir gönülle ben yar&#;&#;amam

Katlan&#;r&#;m senin için her çileye

Ama sensizli&#;e hiç al&#;&#;amam

Her seher yollar&#;n&#; gözlerim

Günde bin kez seni özlerim

Özlemlerimi rüyalar&#;mla de&#;il

Senin ile gidermek isterim.

 

Sen saks&#;da nadide bir çiçek

Ben dal&#;na konmu&#; bir böcek

Bütün gün seni koklar seni öperim

Bir ömür böyle nas&#;l bitecek

 

 

 

 

 

 

Sensiz virand&#;r hep gönül ba&#;lar&#;m

Bazen oturur sensizli&#;ine a&#;lar&#;m

Dal&#;p giderse gözlerim ufuklara

O an seni özledi&#;imi anlar&#;m.

 

Sen dünyan&#;n en güzel parças&#;

Sen bedenimin di&#;er yar&#;s&#;

Ben sensiz bir hiçim bir tanem

Sen gönlümün tek sevdas&#;

 

Çiçekler vard&#;r bin bir renk açar

Çiçekler vard&#;r burcu burcu kokar

Sen bu güzel çiçeklerden birisin

Gönül bahçemin en güzel gülüsün

Bu gün yine özledim seni

En çokta o gülen gözlerini

Uzanabilseydim sana kadar

Koklard&#;m koynundaki güllerini

 

 

 

 

 

Senden ba&#;ka bilen yok derdimi

Yordun hep &#;ak&#;yan dilimi

Her &#;ey söylenmez ki insana

Bak&#;&#;lar&#;mdan anla sevgimi.

 

Beni en çok sensizlik yaralar

Seni özledi&#;im an içim yanar

Sen s&#;cak mevsimler gibisin

Sensiz ne yaz olur ne de bahar

 

En büyük dost umutlar&#;m&#;z

En güzel dünya hülyalar&#;m&#;z

Güzellerin en güzeli sensin

En güzel a&#;k bizim a&#;k&#;m&#;z

 

Ben her gün gurbeti ya&#;&#;yorum

Sensiz olan her yer gurbettir bana

Kalbimde tek senin a&#;k&#;n&#; ta&#;&#;yorum

Sensizli&#;e bu gönlüm nas&#;l dayana

 

 

 

 

 

 

Küçücük bir fidand&#; a&#;k&#;m&#;z

Ulu bir ç&#;nara dönsün istedim

Bugüne dek olmad&#; bir ac&#;m&#;z

Hep ikimiz için mutluluk diledim

 

Biri birine benzer a&#;klarla çiçekler

Her ikisi de bak&#;m ve ilgi isterler

Solup kururlarsa e&#;er bir gün

Yeniden çimlenip dirilmezler

 

Senin her hüznün bana gam olur.

Senin her ne&#;en bana can olur.

Bir gün tutmasam o ellerini

Özlemin içimde bir kor olur.

 

Bir fidan iken büyüdü a&#;k&#;m&#;z

Bir dal iken oldu bin bir dal&#;m&#;z

Biz tüm sevenlere örnek olal&#;m

Ölümsüz a&#;klara yaz&#;ls&#;n ad&#;m&#;z

 

 

 

 

 

Kapanmas&#;n yürüdü&#;ümüz yollar

Seninle geçti en güzel y&#;llar

Sensiz geçen bir ömür yaland&#;r

Bitmesin gönlümüzdeki sevdalar

A&#;açlar gibidir tüm a&#;klar

Meyve vermez ya&#;l&#; a&#;açlar

Aylar y&#;llar geçer gün gelir

Ne dal kal&#;r ne de yapraklar

 

Kendim çizebilsem kaderimi

Uygulayabilsem dileklerimi

Yeniden ya&#;amak isterdim

Seninle geçen tüm günlerimi

 

Arkamdan ko&#; desen ko&#;amam

Gönül senin gönlün,ben kar&#;&#;amam

Her türlü ac&#;ya derde katlan&#;r&#;m

Ama sensizli&#;e asla al&#;&#;amam

 

 

 

 

 

 

Bir güzel vard&#;r yüzü güzel

Bir güzel vard&#;r gözü güzel

Her güzelin bir kusuru bulunur

Ama sen kusursuz bir güzel

 

Ben bir hasta olsam,sen de bir doktor

Benim için bo&#;una ilaç arama

Senden ba&#;ka benim ilac&#;m yoktur

A&#;k&#;n iyi geliyor her türlü yarama

 

Dünyada seven sevilen çoktur

Ama benim gibi seven yoktur

Bu sevday&#; sen ö&#;rettin bana

Sensiz ya&#;am bana zehirli oktur.

 

A&#;k sevdi&#;ini çok özlemektir

Yollara ç&#;k&#;p yolunu gözlemektir

Varl&#;&#;&#; da yoklu&#;u da ac&#; verir

Gerekti&#;i zaman u&#;runa ölmektir.

 

 

 

 

 

 

Bo&#; bir gönülle oyalama beni

Bu &#;ekilde sevemem ben seni

Senin gözün gönlün havalarda

Gözlerinden anlar&#;m ben seveni.

 

Uzad&#;kça uzuyor sensiz geceler

Sana doyma&#;a yetmiyor geceler

Sen güne&#;im ayd&#;nl&#;k günümsün

Bu a&#;k&#; anlatma&#;a yetmiyor sözler.

 

Hüzün ya&#;ad&#;m sensiz y&#;llar&#;mda

Hep seni hayal ettim kollar&#;mda

Kimseler çalamad&#; bu gönlümü

Tek sen vars&#;n o güzel an&#;lar&#;mda

 

Temiz bir su olsam y&#;kasam seni

Il&#;k bir rüzgar olsam ok&#;asam seni

Yine de a&#;k&#;na , özlemine doyamam

Su yerine yudum yudum içsem seni

 

 

 

 

 

 

Rüzgar olsam ok&#;asam saçlar&#;n&#;

Ya&#;mur olsam &#;slatsam yanaklar&#;n&#;

Söndüremezsin içimdeki bu ate&#;i

Yüz bin kere de öpsem dudaklar&#;n&#;

 

Çiseleyen ya&#;mur tanesi

Al yanaklar&#;na ben olmu&#;

Benim gönlümün bir tanesi

Gizli dünyama saraylar kurmu&#;

 

Yaln&#;zken de&#;il yan&#;mdayken de sev beni

Uzaklarda de&#;il yan&#;ndayken de gör beni

Ben sevme&#;e ve sevilme&#;e hasretim

Bitmeyen bir a&#;k ve sevdanla yor beni

Hayat hikayemin tatl&#; prensesi

Dünyam&#; cennet yapar tek busesi

Her an yan&#;mda ol sesini duyay&#;m

Beni mutlu eden tek ses yar sesi

 

 

 

 

 

 

Hep seninle geçecek bir ömür isterim

Sevmeyi seven bir gönül isterim

Bir gün sensiz kal&#;rsam dünyada

Mevla dan ac&#;s&#;z bir ölüm isterim

 

Sana güne&#; olurum,ay olurum

Sana dere olurum çay olurum

Sen benim için içli bir &#;ark&#;s&#;n

Sana keman olurum yay olurum

 

Her an sesini duyar gibiyim

Sanki bir rüyada ya&#;ar gibiyim

Gönlüm a&#;k&#;n sevgimle dolu

Sana do&#;ru uçan ku&#;lar gibiyim.

 

Saray&#;m da sensin,kö&#;küm de

Solmayan bir çiçeksin gönlümde

Sevdas&#;z geçti bunca y&#;llar&#;m

Hep bir çiçek gibi dur önümde

 

 

 

 

 

 

Uzun y&#;llar hep a&#;k&#; arad&#;m

Sevdi&#;im bir güzel bulamad&#;m

Sonunda sen ç&#;kt&#;n kar&#;&#;ma

O zaman ya&#;ad&#;&#;&#;m&#; anlad&#;m

 

Gözlerin güzel bir çiçektir

Saçlar&#;n uçan bir kelebektir

Sensiz bir dünyada ya&#;amak

Benim için çile çekip ölmektir.

 

Seni bitiriyor biten umutlar&#;m

Art&#;k sensiz geçecek y&#;llar&#;m

Vefas&#;zl&#;&#;&#;n bitirdi bu a&#;k&#;

Sanki k&#;r&#;ld&#; kanad&#;m kollar&#;m

 

Sen tutulmu&#; bir güne&#;e benzersin

Ben karanl&#;k bir gök yüzü gibiyim

Neden bana hiç &#;&#;&#;k vermezsin

Ben tek edilmi&#; bir sevgili miyim?

 

 

 

 

 

 

Tatl&#; bir ac&#; sararken benli&#;imi

Yitiriyorum sana olan güvenimi

Bu a&#;k&#;n bitti&#;ini anl&#;yorum

B&#;rak&#;rken o s&#;cac&#;k ellerin ellerimi

 

Sensiz ellerim ba&#;l&#; kanad&#;m k&#;r&#;k

Sen olmadan ben ya&#;ayamam art&#;k

Çok s&#;k&#; tut ellerimden bir tanem

Dönü&#;ü olmayan bir yola ç&#;kt&#;k.

 

Kayan b&#;r y&#;ld&#;z gibi dü&#;tün gönlüme

Bir ne&#;e getirdin sensiz geçen ömrüme

Seninle ayd&#;nland&#; gönül dünyam

Bin kere &#;ükrediyorum bu günüme

 

Hiç sevmedim a&#;&#;k olmay&#; ben

Hiç akl&#;mdan ç&#;km&#;yorsun sen

A&#;k bir ömür sana yanmaksa

Ac&#;rs&#;n halime bir bilebilsen

 

 

 

 

 

A&#;k olarak kalbimde kalacaks&#;n

Ya&#; olarak gözümde akacaks&#;n

Nere gitsen unutamazs&#;n beni

Hep resmime bak&#;p a&#;layacaks&#;n

 

Mutlu muyum de&#;il miyim bilemiyorum

&#;öyle gönlümce co&#;up gülemiyorum

Gizli bir özlem her an can&#;m&#; ac&#;t&#;yor

Derdimi öyle herkeslere açam&#;yorum.

 

Ben dört mevsim bahar&#; ya&#;&#;yorum

&#;çimde yanan bir güne&#; ta&#;&#;yorum

Gözüm gönlüm seninle canland&#;.

Her türlü güzelli&#;i sende tad&#;yorum.

 

Yum ela gözlerini bekle beni

Sabahlara dek sevece&#;im seni

Gecelerde güne&#;in olaca&#;&#;m

I&#;&#;klar&#;mla seni y&#;kayaca&#;&#;m.

 

 

 

 

 

 

Özenerek yaratm&#;&#; Mevla’ m seni

Y&#;ld&#;zlardan alm&#;&#; o yakan gözlerini

Güzel rengini çiçeklere benzetmi&#;

Bana ay&#;rm&#;&#; gönlün ile kalbini

 

Çiçeklerin en asili gül

Ku&#;lar&#;n en asili bülbül

Han&#;mlar&#;n en asili kim?

Hadi bakal&#;m onu da sen bil,

 

Ne zaman uzaklara gitsem

Hep özleminle içim yan&#;yor

Ne zaman senden ayr&#; kalsam

Sana olan a&#;k&#;m sürekli büyüyor.

 

Unutmak istedim unutamad&#;m

Görmeyim dedim dayanamad&#;m

Bu a&#;k benim için tatl&#; bir çile

Sevmeyim dedim sensiz olamad&#;m.

 

 

 

 

 

 

Sana bir gönül sunuyorum

Ömür boyu seni sevecek

Senden bir a&#;k diliyorum

Bir ömür bitene dek sürecek

 

Sensiz geceler daha karanl&#;k

Sensiz gündüzler çekilmiyor art&#;k

Bir ömür boyu birlikte olal&#;m

Aram&#;zda hiç olmas&#;n ayr&#;l&#;k

 

Çöle benziyor sensiz diyarlar

Beni en çok sensizlik yaralar

Hasretine nas&#;l dayanabilirim

Olmasayd&#; o güzelim rüyalar

 

Bir güzele gönül verdim

O da ac&#;madan yaralad&#; beni

Onu can&#;mda çok severdim

Ta can evimden vurdu beni.

 

 

 

 

 

 

Bir aynayd&#;m vurup k&#;rd&#;n beni

Art&#;k bu aynada göremezsin kendini

Yap&#;&#;t&#;rsan da eskisi gibi olmaz

K&#;r&#;lan hiçbir &#;ey geriye dönmez

 

Kanad&#; k&#;r&#;k bir ku&#; gibiyim

Sana do&#;ru uçma&#;a gücüm yok

Ben art&#;k sensiz kalan biriyim

Sanki ya&#;ayan bir ölüyüyüm.

Sen can&#;mdan bir parças&#;n

Beni en çok sensizlik yaralar

Bir ömür boyu ac&#;larla ya&#;as&#;n

Güzel a&#;k&#;m&#;za ac&#; katanlar

Benim yerim senin yan&#;n

Senin yerin benim yan&#;m

Seni ba&#;kas&#;na yar etmem

Bo&#; hayallere dalma can&#;m

 

 

 

 

 

 

Sensiz günlerde içim s&#;z&#;l&#;yor

Her yerde gönlüm seni arzuluyor

O güzel ismin ve bitemeyen a&#;k&#;n

Gönlüme her gün yeniden yaz&#;l&#;yor

 

Gönül defterimin ilk sayfas&#;nda

Senin o güzel ad&#;n ve a&#;k&#;n yaz&#;l&#;

Geri kalan tüm sayfalarda ise

Yine senin o güzel resmin çizili.

Bazen bir çiçek oluyorsun elimde

Bazen bir &#;ark&#; oluyorsun dilimde

Yan&#;mda olmasan da benimlesin

Bazen bir sevda oluyorsun gönlümde.

 

Yine havaland&#; uçtu gönül

Gelip tuza&#;&#;na dü&#;tü gönül

Ba&#;lad&#;n benim tüm yollar&#;m&#;

Sel olup sana do&#;ru ta&#;t&#; gönül

 

 

 

 

 

.

Dilim seni söyler, seni say&#;klar

Yüzümde çizgiler, saç&#;mda aklar

Her türlü ac&#;lara katlan&#;rd&#;m,

Olmasayd&#; sevenlerde ayr&#;l&#;klar

 

Gönül göz oldu bakt&#; sana

Gönül ya&#; oldu akt&#; sana

Söz geçiremedim gönlüme

Beni benden al&#;p satt&#; sana

 

Güne&#;im oldun gökyüzünde

Çiçe&#;im oldun yer yüzünde

Bir de bebe&#;im olsayd&#;n

Uyuturdum seni dizimde

 

Ak&#;am oldu her taraf karanl&#;k

Bir tek kalbimin içi ayd&#;nl&#;k

Bu ayd&#;nl&#;&#;&#; sana borçluyum

Bana hüzün verir sensiz yaln&#;zl&#;k

 

 

 

 

 

 

Bende bir gönül var bana yabanc&#;

O bir yolcu ben garip bir hanc&#;

Ben yetmi&#; ya&#;&#;nda o yirmi be&#;inde

Hep ko&#;turur durur güzeller pe&#;inde

 

Efkarlanma güzelim yaln&#;z de&#;ilsin

Seveni olan bir kimse yaln&#;z olamaz

Seni ne kadar çok sevdi&#;imi bilirsin

Bu gönül senden gayrisine yanamaz.

Bir fidan diktem gönül ba&#;&#;na

Ad&#;n&#; yazd&#;m ç&#;kan ilk yapra&#;&#;na

Büyüdü büyüdü sard&#; her yan&#;m&#;

Göz ya&#;lar&#;m&#; su yapt&#;m topra&#;&#;na

 

Büyüyünce sana olan özlemlerim

Her yerde seni arar gözlerim

Kald&#;r&#;mlara i&#;lenir nak&#;&#; nak&#;&#;

Yorgun gölgelerim ve ayak izlerim

 

 

 

 

 

 

Sen Leyla isen ben de Mecnun um

Ben o Leyla ya gönülden vurgunum

Böyle bir a&#;k ya&#;amak ne güzel

Y&#;llardan beri ben o a&#;k&#; ar&#;yorum

 

A&#;k&#; ve sevday&#; ya&#;ay&#;p bilenler

Sevenlere Leyla ve Mecnun derler

Ne sen Leyla ol ne de ben Mecnun

Onlar bir birine kavu&#;amadan öldüler

 

&#;lk kez gözlerim gözlerini tan&#;d&#;

O an içim bir a&#;k ile yand&#;

Büyüdü bu a&#;k zaman içinde

Gönlüm bu a&#;k ile boyand&#;

 

Sustu Leyla n&#;n dilleri

Kalem tutmaz oldu elleri

Bu ac&#; sözlerime k&#;r&#;lma

Onlar hayat&#;m&#;z&#;n gülleri

 

 

 

 

 

 

Gönlüm her dem seni arzular

Sensiz kal&#;nca içim s&#;z&#;lar

A&#;k&#;m&#;z bitmesin bir ömür

Sak&#;n bana ya&#;atma ac&#;lar

 

Seninle tan&#;d&#;m ben a&#;k&#;n tad&#;n&#;

&#;çim yanar and&#;&#;&#;m zaman ad&#;n&#;

Gecem de gündüzüm de seninle

Duyuyor musun gönlümün feryad&#;n&#;

 

Ben ne çiçek isterim ne de bahar

En güzel çiçek gönlümdeki yar

Ondan daha güzelini bulamam

Gezsem tüm alemi diyar diyar

 

Y&#;llard&#;r diyar diyar akt&#; gönül

Gördü&#;ü her güzele bakt&#; gönül

Nice nice o güzeller içinde

Yar olarak tek seni seçti gönül

 

 

 

 

 

 

Y&#;llard&#;r aray&#;p durdu gönül

Ko&#;maktan beni yordu gönül

Konmad&#;k çiçek b&#;rakmad&#;

En sonunda seni seçti gönül

 

Gönül ne gezersin güzeller pe&#;inde

Sen ar&#; de&#;ilsin güzeller de çiçek

Ben yetmi&#;inde sen daha yirmi be&#;inde

Bu sonsuz ko&#;u ne zaman bitecek

 

Uzaktan görünüyor ya&#;am&#;n sonu

Gönül b&#;kmadan hala ar&#;yor onu bunu

Art&#;k söz geçiremiyorum gönlüme

Bitirmek istemiyor bu güzel oyunu

 

Bu s&#;ralar gönlüm karmakar&#;&#;&#;k

San&#;r&#;m yine bir güzele a&#;&#;k

Ben dahil herkes ile kavgal&#;

Yaln&#;z sana a&#;&#;k ,senin ile bar&#;&#;&#;k

 

 

 

 

 

 

Güzel günlere al&#;&#;t&#;rd&#;n beni

Sahillerde göremiyorum art&#;k seni

Sensizlik hep ac&#; veriyor bana

Ne sana doyuyorum ne de sevdana

 

Benim gönlüm bir ar&#; gibidir

Konar gördü&#;ü her çiçe&#;in dal&#;na

Çiçek çiçek ko&#;ar deli gibidir

Doymaz hiçbir çiçe&#;in bal&#;na

 

Gönülle beden iki farkl&#; varl&#;k

Ya&#; ilerleyince ba&#;l&#;yor ayr&#;l&#;k

Gönül terk ediyor bir süre sonra

Kalmay&#;nca bedende bir canl&#;l&#;k

 

En son a&#;k&#;m en güzel a&#;k&#;m

Neden çok geç ç&#;kt&#;n kar&#;&#;ma

Ac&#;yorum ve de k&#;skan&#;yorum

Sensiz geçen o yaln&#;z y&#;llar&#;ma

 

 

 

 

 

 

Sensin benim ya&#;am kayna&#;&#;m

Sensin benim gönül ba&#;&#;m

Hayat&#;m,bir tanem nar tanem

Sensiz tütmez benim oca&#;&#;m

 

Sen bir &#;araba benziyorsun

Y&#;llar geçtikçe art&#;yor tad&#;n

A&#;k&#;nla hep beni eziyorsun

Sensiz bir anlam&#; yok a&#;k&#;n

Sen bir çiçek olsan ben de bir ar&#;

Dallar&#;nda geçirirdim hep bahar&#;

Çiçekler ve da&#;lar evimiz olurdu

Birlikte ya&#;ard&#;k en güzel sevdalar&#;

Senin ile geçen y&#;llar&#;mda

Ömrümün bahar&#;n&#; ya&#;ad&#;m

Sen oldu&#;un zaman kollar&#;mda

Gerçek a&#;k&#;n tad&#;n&#; ald&#;m

 

 

 

 

 

 

Geçip giden y&#;llar içinde

Tutundu&#;um tek dal&#;ms&#;n

Hayat&#;m hep senin elinde

Sen ar&#;m, pete&#;im, bal&#;ms&#;n

 

Bana bir türkü söyle a&#;k&#; anlats&#;n

Bana bir türkü söyle seni hat&#;rlats&#;n

Öyle bir türkü söyle ki o yan&#;k sesin

Bombo&#; gönlüme senin ad&#;n&#; yazs&#;n

 

Susmayan dilimde hep senin ad&#;n

Dudaklar&#;mda hep senin tad&#;n

Her an&#;mda her &#;eyimde sen vars&#;n

Ellerimde hep senin s&#;cakl&#;&#;&#;n

 

Sesin ç&#;nlar hep kulaklar&#;mda

Öpücüklerin yanar dudaklar&#;mda

Bir ömür hep seninledir gönlüm

Aklar görsen de yanaklar&#;mda

 

 

 

 

 

 

Sevince benim gibi sevmeli

Gönlünü sevdi&#;ine vermeli

Her gün yeni bir sevgili arayan

Bir çapk&#;n sevgiliye ne demeli.

 

Bak&#;&#;lar&#;n bana a&#;k&#; anlats&#;n

Gönlüm yeni bir a&#;k ile yans&#;n

Y&#;llar seni hiç eskitememi&#;

Sen açma&#;a haz&#;r bir goncas&#;n

 

Ne çiçek isterim ne de bahar

Gönlümde açm&#;&#; bir çiçek var

Hüzün verir bana solan çiçekler

En güzel çiçek gönlümüzdeki yar

 

Yar özlemiyle yanan gönlüm

Seni de seven ç&#;kar bir gün

Bir vefas&#;z yare dü&#;tüm

Ne arar ne de sorar bir gün

 

 

 

 

 

Ta&#;l&#;d&#;r dikenlidir yolumuz

Ac&#;l&#; olmasa bari sonumuz

Bizi kimseler ay&#;ramas&#;n

Dünyada budur tek arzumuz.

 

Bir &#;eyler oldu sanki gözüme

Senden ba&#;kas&#;n&#; göremiyorum

Bir a&#;k ate&#;i dü&#;tü özüme

Senden gayrisini sevemiyorum

 

Sen hayat p&#;nar&#;ms&#;n benim

&#;çtikçe seni ,içesim geliyor

Sensiz bir hiçtir bedenim

&#;çmedi&#;im an içim yan&#;yor

 

Sen bir &#;ark&#; m&#;s&#;n yoksa türkü müsün

Dilimden dü&#;müyorsun hiçbir zaman

Yoksa gönlümü çalan büyücü müsün?

Senden gayrisi olam&#;yor bana derman

 

 

 

 

 

 

 

Hiçbir &#;ey haz vermiyor bana

Ba&#;land&#;m ba&#;lanal&#; sevdana

Bir tek sana doyam&#;yorum

Bir de seninle geçen her ana

 

O e&#;siz güzel endam&#;nla

Solmayan ak pak gerdan&#;nla

Ba&#;lad&#;n gönül yollar&#;m&#;

Beni sana kul eden a&#;k&#;nla

 

Rüzgar olup bana do&#;ru essen

Ku&#; olup bana do&#;ru uçsan

Yine de özlemlerim bitmez

Çiçek olup yaln&#;z bana koksan

 

Ya&#;mur olsan y&#;kasan beni

Rüzgar olsan ok&#;asan beni

Kul ve köle olurdum sana

Çiçek olsan koklasam seni

 

 

 

 

 

Bir &#;ark&#; olsan dinlesem seni

Bir çiçek olsan koklasam seni

A&#;k&#;na sevdana doyamam

Ömür boyunca sevsem seni

 

Bende bir gönül var beni dinlemiyor

Ben ya&#;lan&#;yorum o genç kal&#;yor

Ben a&#;k nedir sevda nedir unuttum

O hala senin büyük a&#;k&#;n ile yan&#;yor.

 

Sen benim için geç kalm&#;&#; bir bahars&#;n

Her dem içimde yanan bir sevdas&#;n

Sen sevdirdin bana bu çileli ya&#;am&#;

Sen benim her türlü derdime devas&#;n

 

Her &#;ey yenik dü&#;erken zamana

Dokunam&#;yor hiç senin sevdana

Her gün daha da büyüyor a&#;k&#;m

Sevmek yetmiyor tap&#;yorum sana

 

 

 

 

 

 

Bedenimizden bir &#;eyler çal&#;yor y&#;llar

Y&#;pranmayan tek &#;ey gönüldeki sevdalar

A&#;k&#;n hep gönlümde taptaze duruyor

Beni yaralarsa tek vefas&#;zl&#;&#;&#;n yaralar.

Y&#;llar co&#;kun sular gibi ak&#;p gidiyor

Zaman içinde baz&#; &#;eyler bitiyor

Bitmeyen tek &#;ey gönlümdeki sevda

Mutlu olmam için a&#;k&#;n bana yetiyor.

 

Bahar&#;m da sensin, yaz&#;m da

&#;ark&#;m da sensin, saz&#;mda

Sensiz olunca ben bir hiçim

Özüm de sensin gözüm de

 

Sen dilimde &#;ark&#; gözümde sevda

Sen benim her türlü derdime deva

Sen oldu&#;un sürece hayat&#;mda

Art&#;k tüm güzellere elveda

 

 

 

 

 

 

 

A&#;&#;m ekme&#;im topra&#;&#;ms&#;n

Dal&#;mda açan yapra&#;&#;ms&#;n

Sensiz ya&#;amak mümkün mü hiç

Sen havam ,akan &#;rma&#;&#;ms&#;n

 

En büyük dost umutlar&#;m&#;z

En güzel dünya hülyalar&#;m&#;z

Güzellerin en güzeli sensin

En güzel a&#;k ise bizim a&#;k&#;m&#;z

 

Bir yar isterim gönlümü çalan

B:ir a&#;k isterim beni benden alan

Ne ya&#;arsan odur dünyada kalan

Dünyada a&#;ktan gayrisi yalan

 

Güzeli güzel yapan gönüldür

Ya&#;am güzel ile geçen ömürdür

Sevda ya&#;amayan ya&#;ad&#;m saymas&#;n

Sevdas&#;z ya&#;amak bir zulümdür

 

 

 

 

 

 

Gönlümde gonca iken güle döndün

So&#;uk k&#;&#; iken s&#;cak yaza döndün

Gökyüzünde bir kara bulut iken

Beni al&#;p götüren sele döndün

 

Dünya bir cennet, sen cennette bir melek

Dünya bir bahçe, sen bahçede tek çiçek

Sensiz ne dünya isterim ne de cennet

Sen tanr&#;dan diledi&#;i en güzel dilek

 

Dünyama girdin dünyam de&#;i&#;ti

Seni tan&#;d&#;m rüyam de&#;i&#;ti

En güzel a&#;k&#; seninle ya&#;&#;yorum

Seni görür görmez hülyam de&#;i&#;ti..

 

A&#;k ya&#;amayan ya&#;am&#; sevmez

Sevmeyen gönül güzeli görmez

Güzeller sevmeyi bilenler için var

Kaybetmeyen kadir k&#;ymet bilmez

 

 

 

 

 

 

 

Dikeni bol yaban gülü gibisin

Batt&#;&#;&#;n için koklayam&#;yorum

Dikenin çok ac&#; veriyor bana

Koynuma al&#;p saklayam&#;yorum

 

Gül dal&#;nda gül olsan

Beni seven yar olsan

Ömrüm yollarda geçerdi

A&#;ka giden yol olsan

 

Kelimelerin en güzeli senin ad&#;n

Tatl&#;lar&#;n en güzeli senin tad&#;n

&#;yiyi güzeli hep seninle ya&#;&#;yorum

A&#;klar&#;n en güzeli senin a&#;k&#;n

 

A&#;k&#;n bin bir ac&#; verse de bana

Gönlüm raz&#; olmaz ayr&#; kalmana

&#;stersen öldür istersen yarala beni

Yine de bir sitemim olmaz sana

 

 

 

 

 

Kalbim dayanmasa da sanc&#;s&#;na

Ben al&#;&#;t&#;m a&#;k&#;y&#;n ac&#;s&#;na

Ac&#;lar&#;n mutluluk verdi&#;ini

A&#;&#;k olunca anlad&#;m sana.

 

Sensiz ya&#;an&#;r m&#; hiç dü&#;ünemedim

Bir an Sensiz ya&#;ad&#;m hiç gülemedim

Yak&#;yor ,deli ediyor bu a&#;k&#;n beni

Çok istedim seni gönlümden silemedim.

Gönül ile beden iki ayr&#; varl&#;k

Ya&#; ilerleyince ba&#;l&#;yor ayr&#;l&#;k

Zamanla terk ediyor gönül bedeni

Beden de kalmay&#;nca canl&#;l&#;k

 

Su olsan içme&#;e doyamam

Gül olsan bakma&#;a k&#;yamam

Tüm hurileri verseler bana

Senden ba&#;kas&#;na yanamam

 

 

 

 

 

 

Ya&#;mur olsan bana do&#;ru ya&#;san

Dere olsan bana do&#;ru aksan

Doyar m&#;y&#;m acaba sevdana

Yücelere ç&#;k&#;p hep sana baksam.

Bir çiçeksin açars&#;n ba&#;&#;mda

Bir rüzgars&#;n esersin da&#;&#;mda

Seninle huzur buluyor gönlüm

Bir hurisin sanki yata&#;&#;mda

 

Ku&#;larla selam gönderdim sana

Gelip konarlarsa e&#;er kap&#;na

O ku&#;lardan biri ben olabilirim

Onlar&#; konuk etmelisin odana

 

&#;smini yazd&#;m beyaz bulutlara

Ya&#;mur oldu ya&#;d&#; topraklara

Su oldu içtim yudum yudum

Doyamad&#;m o tatl&#; sulara.

 

 

 

 

 

 

 

Gel rüyalar&#;ma gir bu gece

Sar&#;l bana öp beni sessizce

Rüya da olsa sen varsan yeter

Gönlümce ya&#;at bana bir gece

 

Gece rüyama girdi huriler

Gözlerim kayd&#; en güzeline

Çok daha güzeli var dediler

Bir bakt&#;m seni getirdiler.

 

Bir dalda var iki çiçek

Her birinde bir kelebek

Birisi sen birisi de ben

Di&#;isi sanki bir melek

 

Resmini çizdim ufuklara

Bir güne&#; gibi do&#;dun da&#;lara

O güzel resmine bakt&#;kça

Kan&#;yor hep içimdeki yara.

 

Yolda&#; olsam uçan turnalara

Seni ç&#;kar&#;rd&#;m semalara

Orada yaln&#;z ikimiz için

Bir saray yapard&#;m bulutlara.

&#;çli bir &#;ark&#;s&#;n dilimde

Bir demet çiçeksin elimde

Y&#;llar yok edemez bu a&#;k&#;

Hep ya&#;ayacaks&#;n gönlümde

 

Mehtaba ç&#;kt&#;m dün gece

Sen sand&#;m ay&#; görünce

Aya bakt&#;m seni dü&#;ündüm

Aydan daha güzeldin bence.

 

Gönül da&#;lar&#;m hep çiçek çiçek

Ömrüm senin a&#;k&#;nla sürecek

Söyler misin güzeller güzeli

Bu ayr&#;l&#;k ne zaman bitecek.

 

Doyulur mu senin sevdana

&#;çsem de a&#;k&#;n&#; kana kana

Kurumu&#; topraklara gibiyim

O suya hasret ben de sana.

 

 

 

 

 

 

Sönmeyen bir &#;&#;&#;ks&#;n gözümde

Bir tek sen ya&#;&#;yorsun özümde

Bilesin bunu sana borçluyum

Bir gülümseme varsa yüzümde.

 

Söz geçiremez oldum gönlüme

Senin için raz&#;d&#;r her türlü ölüme

Bir güzele bakarken gözlerim

Hep senin resmini koyuyor önüme

 

Bir güzel sevdim hep yaralar beni

Uzak uzak durur oyalar beni

K&#;zsa da bana k&#;yamam ben ona

Sevenleri o güzele karalar beni.

 

Yar gönlümde tüter oldu

A&#;k&#; beni yakar oldu

Dünyama girdi gireli

Tüm dertlerim biter oldu.

 

 

 

 

 

 

Güne&#; olup hep sana do&#;sam

Y&#;ld&#;z olup hep sana kaysam

Yine de doyamam sevdana

Nehir olup hep sana aksam

 

Ba&#;r&#;m yan&#;k kalbim yaral&#;

Gönlüm bir güzele sevdal&#;

Bir ba&#;ka dile&#;im olmazd&#;

O da olsayd&#; bana sevdal&#;

.

Her an nemlidir benim gözlerim

Her yerde her an seni özlerim

Ba&#;ka hiçbir &#;eyde gözüm yok

Yaln&#;zca beni sevmeni isterim

Gönlüm hasta ellerim bombo&#;

B&#;rak her &#;eyi sen bana ko&#;

Bilir misin tatl&#; mele&#;im ?

Seninle olmak ne kadar ho&#;.

 

 

 

 

 

 

Seninle bozuldu gönlümün düzeni

Sevdanla yak&#;p peri&#;an ettin beni

Dü&#;ürdün beni kendi gönül a&#;&#;na

Umut vermesen de seviyorum seni.

 

Al sevdan&#; geri vereyim sana

Sen de özgürlü&#;ümü ver bana

Kimseleri sevemez oldum art&#;k

Bitti duygular&#;m sana yana yana.

 

Seni dü&#;ünmeden yapam&#;yorum

Gönlümden ç&#;kar&#;p atam&#;yorum

Ba&#;land&#; kald&#; tüm gönül yollar&#;m

&#;stesem de senden kopam&#;yorum.

 

Gündüzleri çiçe&#;imsin

Geceleri bebe&#;imsin

Mutlulu&#;um sana ba&#;l&#;

Benim sevda mele&#;imsin.

 

 

 

 

 

 

Bahar gelmeden güller açm&#;yor

Sevmekle tüm dertler bitmiyor

Seninle ya&#;ad&#;m güzel günleri

Sen olmay&#;nca günler geçmiyor.

 

Bebek olup uyusan kollar&#;mda

Yolcu olup yürüsen yollar&#;mda

Görüp sever miydin acep beni

Çiçek olup açsayd&#;n da&#;lar&#;mda.

 

Sevda olsam gönlünde yansam

Çiçek olsam dal&#;nda açsam

Yine de bitmezdi özlemlerim

Ömür bitene dek yan&#;nda olsam.

 

Bombo&#; gönlümü çalamad&#;n

Beni sevdalara salamad&#;n

Ben vefal&#; bir yar isterim

K&#;r&#;ld&#;m gönlümü alamad&#;n.

 

 

 

 

 

 

Hasretin dü&#;ürdü beni derde

Hüzün var sensiz olan her yerde

&#;imdi hayalinle ya&#;&#;yorum

Gezdi&#;in o güzel sahillerde.

 

Sesini duyar gibiyim her an

Senin a&#;k&#;nd&#;r içimde yanan

A&#;k&#;m&#;zdan bir güne&#; yapard&#;m

Elim olsayd&#; göklere uzanan.

 

Sen gerçek olamazs&#;n

Ya huri ya da meleksin

Böyle güzellik olmaz,

Belki de bir hayalsin.

 

Girsem koynuna sar&#;lsam boynuna

Demet demet gül döksem yoluna

Biter miydi acep sana olan özlemlerim

Can&#;mdan can verseydim can&#;na

 

 

 

 

 

 

Bir sevgi verdim büyütemedin

Sevdal&#; gönlümü avutamad&#;n

Bir yabanc&#; gibi durdun hep bana

Gönlünü gönlüme ba&#;latamad&#;m.

Sen dünyam&#;za göre de&#;ilsin

Ya bir huri ya da bir meleksin.

Cenneti Alad&#;r senin o yerin

Dünyaya yanl&#;&#;l&#;kla gelmi&#;sin.

 

Yüce Tanr&#; güne&#; sanm&#;&#; seni

Onun için göndermi&#; dünyaya

Is&#;t&#;yor ve yak&#;yorsun beni

Hep dua ediyorum Mevla ya.

 

Gülüyorum bir görenim yok

Yan&#;yorum bir bilenim yok

Dayan&#;l&#;r m&#; böyle bir a&#;ka

Mutlulu&#;u de&#;il çilesi çok.

 

 

 

 

 

 

&#;syan&#;m var kaderime yaz&#;ma

Seni neden yazmam&#;&#; anl&#;ma

Bo&#;una geçmezdi bunca y&#;llar.

Y&#;llar önce ç&#;ksayd&#;n yoluma.

 

Her an bak&#;&#;lar&#;n&#; görür gibiyim

Bir masal dünyas&#;nda yürür gibiyim

A&#;k&#;nla bozuldu gönlümün düzeni,

Her geçen gün için için erir gibiyim.

 

Mutluluk kalptedir gönüldedir.

Mutluluk insan&#;n elindedir

Ararsan bulursun her yerde var

Bazen bir gülde bazen bir dildedir.

 

En çok hayallerimi seviyorum

Çünkü orada yaln&#;zca sen vars&#;n

En çok da kaderime k&#;z&#;yorum

Çünkü sen anl&#;ma yaz&#;lmam&#;&#;s&#;n.

 

 

 

 

 

 

Sen bir çiçek olsan ben de bir ar&#;

Dallar&#;nda geçirirdim hep bahar&#;

Hiçbir &#;eylerde gözüm yok bilesin

Sensin bu yaln&#;z dünyam&#;n tek var&#;.

 

Bana sormadan ald&#;n gönlümü

Bir kabusa çevirdin her ömrümü

Ben bu büyük a&#;k&#; ta&#;&#;yamam

Bana geri versene zavall&#; gönlümü

 

Dert ve a&#;k iki zehirli ok

Derdin ilac&#; var birden çok

A&#;&#;k olan bir ömür çeker

A&#;k&#;n derman&#;n&#; bilen yok.

 

Nereden ç&#;kt&#;n sen kar&#;&#;ma

Ben ya&#;&#;yordum kendi ba&#;&#;ma

Gönlüm birden sevdan ile yand&#;

Ne de çok yak&#;&#;&#;yorsun yan&#;ma.

 

 

 

 

 

 

Duyulmay&#;nca yarin tatl&#; dilleri

A&#;k&#; büyütüyor gurbet elleri

Sensiz bir ömür çabuk biter

Koklatmazsan o gonca gülleri

 

Bir ömür s&#;cak sevdanla yansam

Her sabah s&#;cak busenle uyansam

Bir ba&#;ka cennet istemezdim

Geceleri s&#;cak koynunda uyusam

 

Bende bir gönül var hep seni özler

Bende bir çift göz var hep seni gözler

Bir kusur mu i&#;ledik acep yare kar&#;&#;

Yardan duymuyorum hiç güzel sözler

 

Peri&#;an oldu gönül ba&#;&#;m

Döküldü kalmad&#; yapra&#;&#;m

Tek sen kald&#;n çiçek olarak

Bir ömür seni koklayaca&#;&#;m.

 

 

 

 

 

 

Bir melek belirdi ufukta

Rüyalar&#;ma girdi &#;afakta

Bütün gün hayaliyle ya&#;ad&#;m

Bir öpücük verdi bana yanakta.

 

Gönlüm bir vefas&#;za yar oldu

Sevdas&#; içimde taze kor oldu

Ald&#; o vefas&#;z beni benden

Onsuz bu dünya bana dar oldu.

 

Gönlüm y&#;llarca a&#;k&#;nla yand&#;

Sonunda bombo&#; hayaller kald&#;

En büyük dostum bir bülbüldü

Onu da elimden bir gül ald&#;.

 

Yanaklar&#;mda hissediyorum

Gönderdi&#;in tatl&#; öpücü&#;ü

Bilesin çok mutlu oluyorum

Görürsem yüzündeki gülücü&#;ü.

 

 

 

 

 

 

Can&#;mdan kan&#;mdan bir parças&#;n

Sensiz ya&#;amak bana güç olur

Her an&#;mda yan&#;mda olmal&#;s&#;n

Yar&#;n derse o bile çok geç olur.

 

Bir sana a&#;&#;&#;&#;m bir de güllere

Seni veremem yaban ellere

İçinde sen olmayan besteler benim değil

 

İlhan Tomanbay şiirleri

 

Savsız Şiirler Dosyası

Zevk almak için aklıma estikçe yazdığım şiirlerimi bir dosya içinde topladım, konuk odama seafoodplus.info özel bir savım var, ne özel bir isteğim. Bu konuda canım böyle istedi. (NOT 1: yılından sonra yazılanlar, belki sürebileceği için, yukarı doğru; daha önce yazılanlar çok geçmişte kaldıkları için aşağı doğru tarihlendirilmiştir. NOT 2: Bulamadığım için birkaç şiirim bu dosyanın dışında kalmıştır. Bulunca ekleyeceğim. NOT 3: Her şiirin sonuna adımı yazmayı hiç istemiyordum. Ancak, şiirlerin kesilip yapıştırarak alınması ya da seçimle çıktı alınması durumunda adın ayrıca elle yazılmasına gerek kalınmaması için yazılmıştır.)

 

 

Şarkı

 

Gittin de gelir sandım a gül gelmeyiverdin

Ömrüm sana teslim bana kız sen neyi verdin?

Karşında heran çırpınanı görmeyiverdin

Ömrüm sana teslim bana kız sen neyi verdin?

 

İlhan Tomanbay, 04 06 09, Emek

*

 

Söylenmemiş Şarkı Yok

 

Söylenmemiş şarkı yok senin şarkından başka

Beni aydınlatan yok senin şavkından başka

Dünya öyle tekdüze, herşey öyle aynı ki

Hiçbir şeyle farkım yok senin farkından başka

Söylenmemiş şarkı yok senin şarkından başka.

 

İlhan Tomanbay, 17 05 , Ankara

*

 

Sende Çoğalıyorum

 

Seninle her saniye bir şey kazanıyorum.

Ve senden ben her zaman bir şey öğreniyorum.

Seninle varım artık, seninle çoğum ancak.

Yürekten söylüyorum, sende çoğalıyorum.

 

İlhan Tomanbay, 17 05 , Ankara

*

 

Benim Değil

 

Sensiz hiçbir melodi benim eserim değil

Gözlerimden süzülen üç damla yaştır makam

Sen olmadan yaşamak benim kaderim değil

İçinde sen olmayan besteler benim değil

 

Hicazkar, hüseyniye, rasta yaşam verensin

Soran olursa birgün göklere söyle densin

Onsuz hiçbir melodi benim eserim değil

İçinde sen olmayan besteler benim değil.

 

Ud çalsın, segah senle dolansın ortalıkta

Senle acemaşiran şahlansın o dorukta

O şarkılar sen varsan söylenir bir solukta

Sensiz hiçbir güzellik karşımda kerim değil

İçinde sen olmayan besteler benim değil.

 

İlhan Tomanbay, 27 06 07, Emek

*

 

Şeker Kız

 

Sen bildiğin yolunda bildiğince yürü de

Sürükleme peşinden sevgi ordularını

Ben yeralmak istemem yarattığın sürüde

Bir başıma giderim; ben kurarım yarını.

 

İstediğin herşeyi elde etmenin yolu

Bilebilmektir önce ilişki ayarını

Yaşa git gönlünsıra delişmen, dolu dolu,

Ne sakla ne de bastır kendi duygularını.

 

Hesap yapmaya gelmez sevgi ilişkileri

İlişkiler belirler ilişki kararını

Ne sen daha zekisin, ne çevren senden geri,

Önce kendini, sonra çevreni iyi tanı.

 

Sen sen ol iyi tanı yanındaki insanı

Çevreni iyi tanı; sen seni iyi tanı.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

Herşeyim Sensin

 

Nasıl çıktın karşıma bunca yıllardan sonra?

Ağarmış saçlarımı okşayacak el sensin

Lale sümbül menekşe kalmamışken bahçemde

Kurumuş toprağımda açan yediverensin.

 

Çiçeksiz gül bahçemin bahçıvanı sen oldun

Solmuş çiçeklerimin sulayanı sen oldun

Anlaşılmaz ömrümün anlayanı sen oldun

Bedenime ruh oldun, sen ruhuma bedensin.

 

Sen benim herşeyimsin, benim herşeyim sensin

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

Ankara’da

 

Ankara’da aşkın yüzü güleçtir.

Güller açar aşıkların yüzünde

Mutlu olmak kesintisiz süreçtir

İnsanının sevda yürür özünde.

 

Akasyalar koku salar çevreye

Güzellikler el ederler gel diye

Sevgililer salınırlar elele

Ankara’da aşk içleri titretir.

 

İnsan Ankara’ya gönül bırakır

Ankara’da aşk insanı kuşatır

Özlemi de sevinci de yaşatır

Yürekleri gümbür gümbür gümletir.

 

Ankara’da yaşamak bir mutluluk

Mutlu olmak kesintisiz süreçtir

Ankara’da huzur verir her soluk

Ankara’da aşkın yüzü güleçtir.

 

İlhan Tomanbay, , İzmir

*

 

Adım Hüzün

 

Hüzün diye bağır

Yanındayım

Sevgi kuşu kanatlarında acıyı da taşır

Uçup gittiği zaman

Kanadından

Bırakır yere

Hemen önüne

Ve uçar gider.

Adım hüzün.

 

İlhan Tomanbay, , Emek

*

 

Güzelim

 

Sana deysin tutuşur tüm bedenim

Güzelimsin, güzelimsin güzelim

Sana baygın, sana tutsak gezenim

Bebeğimsin, gazelimsin güzelim.

 

İlhan Tomanbay, 08 12 , Emek

*

 

Vermez

 

Senin ah çektiğin andan beri ahım rahat vermez

Dururdurmaz senin ahın benim ahım azap vermez

Durulmaz okyanuslar, dinme bilmez ayrılıklardan

Kopan çığlıkların ardındaki ahlar aman vermez.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

ALÇİÇEK

 

Benim kızım Alçiçek

Kim Alçiçek derecek?

Deren gülü verecek

Çoğalacak pınarsın.

 

Benim birtek kızım var

Tek Alçiçek kızım var

Sende bütün kokular

Bol çiçekli baharsın.

 

Kızma yavrum babana

Baban ne yaptı sana?
İçindeki fırtına

Durulunca anlarsın.

 

Yüreğin dolu dolu

Mutlu et sağı solu

Duyumsa mutluluğu

Sevgiler seni sarsın.

 

Şükür et bugününe

Bugün ne buldum deme

Kapılmasan her sele

Tüm dalları tutarsın.

 

Kopma duygu selinden

Günden uzak kalma sen

Mutluluğu elinden

Kaçırınca ararsın.

 

Seninle mutlu baban

Senden umutlu baban

O mutlu sen mutluysan

Onda yalnız sen varsın.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

Anlatacak Çok Şey Var

 

Nasıl başlasam söze

Anlatacak çok şey var

Gece sabaha kadar

Yapılacak çok şey var.

 

Başımdan geçenleri

Bütün hadiseleri

Götürsem geri geri

Anlatacak çok şey var.

 

Çektiğim acıları

Şuramda ağrıları

Kalbimde sancıları

Anlatacak çok şey var.

 

Anlatacak çok şey var

Gece sabaha kadar.

 

İlhan Tomanbay, , Emek,

*

 

Bu Kentin Yalnızları

 

Bu kentin yalnızları

                                 beni başkan seçtiler

Bu kentin yalnızları

                                 benle geçip gittiler

Kalmadılar, kalamadık

                                 kalmadık

                                                kalamadım ben.

 

Bittim

            yalnızlığımda

Yalnızlığımda bittim

Uzanıp tutunacak bir eli bulamadım

Artıp çoğalamadım

Azaldım

                   gittim.

Bu kentin yalnızları

                                 beni yalnız bırakmaz

Be kentin yalnızları

                                  bana yabancı değil

Bu kentin yalnızları

                                  beni başkan seçtiler.

 

İlhan Tomanbay, 21 05 , SHY

*

 

Bıldırcın

 

Bir bıldırcın geldi, kondu dizime

Kaçmadı, okşadım kanatlarını

Büzüldü, toplandı, sokuldu bana

Top yanaklarını sürdü yüzüme.

 

Bıldırcının döşü deydi boynuma

Yürek atışları duyuluyordu

Biraz öteye git, kay dedi yana

Bir bıldırcın geldi girdi koynuma.

 

İlhan Tomanbay, , Didim

*

 

Çıktın Karşıma

 

Seni uzaklarda aradım amma,

Bir adım ötemde çıktın karşıma.

Saklambaç oynadık yazda, yağmurda

Yaptığım sobemde çıktın karşıma.

 

Seni yüzyıllarda aradım amma,

İki saniyemde çıktın karşıma.

Sağıma soluma bakmadım sanma

Tam şurda, sinemde çıktın karşıma.

 

İlhan Tomanbay, , Didim

*

 

Mutlu Olmam ki

 

Hazanı bahara dönüştürmeden

Burdan ayrılırsam mutlu olmam ki

Hüzünlü yüzleri gülüştürmeden

Burdan ayrılırsam mutlu olmam ki.

 

İçimden geleni söyleyemeden

Gerçek duyguları dinleyemeden

Karamsarlıkları önleyemeden

Burdan ayrılırsam mutlu olmam ki.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

Başaramadım

 

Hazanı bahara çevirmek için

Bilsen neler yaptım, başaramadım

Diz vurdum, diz dövdüm, yakarmak için

Tanrı yaptım taptım, başaramadım.

 

Ellerim çaresiz uzandı durdu

Benim mevsimlerim hazandı, durdu

Sonsuzluk seninle bir andı, durdu

Ne fırsatlar teptim, başaramadım.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara

*

 

Beklenmedik Tel Gibi

 

Postadan çıkıveren beklenmedik tel gibi

Seninle karşılaşmak, seni bulmak hoş gülüm.

Umulmadık bir günde, umulmadık saatte,

Umulmadık bir yerde senle olmak hoş gülüm.

 

Ansızın geliveren yürek ağrısı gibi

Sevgisiz yüreklere sevgi çağrısı gibi

Sözlerin saçlarının altın sarısı gibi

Bu gece tek yudumla yüreğim sarhoş gülüm.

 

Sana kavuşmak sevinç, senle olmak bi tutku,

Sen yanımdayken bile özlem yürek dolusu

Gelişinle bir gece ışıldattın yolumu

Senle dolu şu gönlüm sen gidersen boş gülüm.

 

Seninle karşılaşmak, seni bulmak hoş gülüm.

Umulmadık bir yerde senle olmak hoş gülüm.

Bu gece tek yudumla yüreğim sarhoş gülüm.

Senle dolu şu gönlüm sen gidersen boş gülüm.

 

İlhan Tomanbay, 05 03 , , Emek

*

 

– DÖNEMİ ŞİİRLERİ

 

ABLAM

 

Benim bir ablam vardı,

Bir bacım olacaktı,

Nerede?!

Bunca yıl

Az gülüştük

Öz gülüştük

Çok didişmiştik ama

Ne de olsa ablamdı.

Ablalık yapacaktı.

Az mı kavga etmiştik!

Hey gidi dünya!..

Hayat boyu

Çeşit çeşit kentlerde,

Evlerde

Nice yıllar geçirdik,

Geçirmiştik.

Nerede!

Mutluluğa kucak açtı

Yasaya uydu ablam.

Bizlerden uzaklaştı.

Belki benle beraber

Mutlu gün geçirmedi.

Aydınlık gün bekledi de

Bize söylemedi.

Geleceği aydınlık

Umut dolu

Bu yeter.

Buna inanıyoruz!

Sevinebilirsiniz

Ayşen’i tüm sevenler.

Sevinçli geleceğe

Yelken açtı artık o.

-Açmasını isteriz!

Onun mutluluğuyla

Mutlulanmak isteriz! –

Kendi temiz günlere

Temiz destekle gitti.

Bizlere onun şimdi

Çeşitli anıları,

Gözde hayali kaldı.

Ayşen’i tüm sevenler,

Sevinebilirsiniz!

 

İlhan Tomanbay, , Bahçelievler, Ankara

*

 

AKROSTİŞ

 

Seni ben hala o saf halinle seviyorum,

En nadide çiçekten daha berrak, durusun.

Mümkün değildir seni her insanla bir tutmak,

Afsunum oldun benim, Tanrı seni korusun.

 

İlhan Tomanbay,

*

 

SEVİNÇ 1

Seni görene kadar,

dar sokaklardı güzergahım.

Seni gördüm,

caddelere fırladım…

 

İlhan Tomanbay, , Bahçelievler

*

 

AFSUN’A

 

Gladyatörüm ben, gözlerin kral

Önünde yenilgi pek şereflidir

Her kılıç darbesi ruhumu alır

Her kılıç darbesi bana can verir.

 

Acunun en güçlü nam yiğitleri

Ezici kuvvetim önünde, erir.

Tek senin önünde zayıf güçsüzüm

Ezici kuvvetim, önünde erir.

 

Cengaver ol namlı, tutsak al beni,

Hayatımı mahvet, derde sal beni,

Direnmem, yalansa yere çal beni,

Sana tutsak olmak bana şan verir.

 

İlhan Tomanbay, , seafoodplus.info

*

 

BİR GELİNE KASİDE

 

“8 Ağustos günü

Nikahıyla düğünü

Oldu, on geçe üçü

Evden bir gelin çıktı”

 

1

 

Özgürlüğe tutkundu

Evden bir gelin çıktı

Güzel günler onundu

Evden bir gelin çıktı.

 

Bilmezdik duyguluydu

Gönül gözü doluydu

O da yasaya uydu

Evden bir gelin çıktı.

 

Mutsuzdu denmez ama

Tutkundu mutluluğa

Mutlulukla kol kola

Evden bir gelin çıktı.

 

Evin bir tek kızıydı

Duru suyu, nazıydı

Dermanıydı, hızıydı

Evden bir gelin çıktı.

 

Gözlerinde istekler

Her gün bir başka eser

Parıldardı her seher

Evden bir gelin çıktı.

 

Bembeyaz bir kuştu o

Günü geldi uçtu o

Sıcak yere göçtü o

Evden bir gelin çıktı.

 

Yüreği ak içinde

Sevinçten tak içinde

Tel ve duvak içinde

Evden bir gelin çıktı.

 

              2

 

Gözleri kahvereng

Yüzü hevenk hevenkdi

Dönmemek üzre geri

Evden bir gelin çıktı.

 

Her gülüşte yüzünde

Güller açardı bence

Nazı öğretti güle

Evden bir gelin çıktı.

 

Gelişini sülüne

Dil varmaz benzetmeye

Sülün onun özünde

Evden bir gelin çıktı.

 

Kaşın yaya benzetiş

Klasik bir özeniş

Doğruyu söylemek iş

Evden bir gelin çıktı.

 

“Duru beyaz bir kuğu”

İşte benzeri buydu

Kuğu kıskanır onu

Evden bir gelin çıktı.

 

Somut güzelliğini

Anlatmak hiç elde mi?

İlhan, bırak kalemi

Evden bir gelin çıktı.

 

Çehresinde tül ile

Elinde bir gül ile

Yaşını sile sile

(hoplaya güle güle)

Evden bir gelin çıktı.

 

İlhan Tomanbay, , Bahçelievler (Nikah Günleri) - Artvin

*

 

ENİŞTE

 

Bir cevher kazandık varlığınla biz

Gönle ışık ışık dolan enişte

Adınla atıyor yüreklerimiz

Söylediklerime inan enişte.

 

Yeni bir ruh kattın benliğimize

Yeni el uzandı ellerimize

Sevgin gün geçtikçe içerimize

Yayılıyor duman duman enişte!.

 

Güvendiğimizsin inandığımız

Dar günlerimizde dayandığımız

Her zaman övünçle andığımız

Bize birden yakın olan enişte.

 

Bazen içerimden geldiği gibi

Mutlu yarınları değil, dünleri

Şimdi hayal olan eski günleri

Hatırlarım zaman zaman enişte.

 

Bir tek ablam vardı bildiğin gibi

Necek uzaklaşsa yürekte yeri

O nazenin idi, o nazlı idi

Ablama iyi bak aman enişte!.

 

İlhan Tomanbay, , Bahçelievler, Ankara

*

 

ARTVİN ŞİİRLERİ

 

DOSTA KOŞMA

                                              “Necmi’ye”

 

“ Arkadaş” “samimi”  gibi sözleri

Bazen kendisine hep söyleten dost

Bazen bu sözleri aldıran geri

 Beni üzüntüye boğmuştun sen, dost.

 

Candan mı, değil mi, bilemediğim

Sevgisini kalpten silemediğim

Parçalayıp bölüp dilemediğim

Karşısındakini şaşkın eden dost.

 

Barometre gibi sevgisi olan

Kah kar yağmış gibi bana soğuyan

Kah arkadaşlığı zirveyi bulan

Upuzun yolları yakın eden dost.

 

Rize’den bir mektup beklerken senden

Ellerim boş kaldı garip oldum ben

Sillenin acısı çıkmaz ensemden

Aşkımı acıdan aşkın eden dost.

 

Sevdiğim, sanma ki hislerim yalan

Sözümde özümde riya yok inan

Sevgi bahçesini suladı Çoban

Yürek fidanında coşmuş, öten dost.

 

İlhan Tomanbay, , Ankara-Artvin

*

 

ANKARA’DAKİ ARKADAŞLARIM

 

Ankara’da kalan arkadaşlarıma

 

Kimi erkek kimi kız, arkadaşlarım benim

Bana inanç, bana hız, arkadaşlarım benim.

 

Her birinizin bende çeşitli anısı var

Her birinizin yeri gönlümde dağlar kadar.

 

Her biriniz bir başka destek oldunuz bana

Her biriniz ışığa çıkan yoldunuz bana.

 

Her birinizde kalbim başka başka atıyor

Arkadaşlık hazzını gönlüm sizde tadıyor.

 

Siz verdiniz dostluğun büyük zevkini bana

Yıllarca sizden uzak kalsam da elde asa.

 

Yalınayak yıllarca sizi arayacağım

Sizi bulana kadar acılara ortağım.

 

Yıllarca Yunus gibi Tapduk’un kapısında

Yıllarca çile çekip ermişler yapısında.

 

Sizlere varmak için, ermek için sizlere

Gerekirse giderim nice gidilmez yere.

 

Yunus bunca çileyi tanrısı için çekti

Nasıl olsa gün gelip bu çile yetecekti.

 

Günü geldi “Enel Hak” diyebildi Yunus’um

Tanrı denen denizde yüzebildi Yunus’um.

 

Arkadaşlık sevgisi Tanrı sevgisi gibi

Ben de yüzyıllar sonra yine eskisi gibi.

 

Sevginize boğulmuş, yanmış, çırpınıyorum

Aylar sonra sizleri anmış, çırpınıyorum.

 

Sayenizde hayatta törpülendim, yoğruldum

Yıllar yılı eğiktim, sayenizde doğruldum.

 

Hayatla sayenizde barıştım, kaynaştım ben

Sayenizde her türlü engelleri aştım ben.

 

Yavandım, sayenizde yavanlıktan kurtuldum

Gerçek dostlardan biri, “kişiliğimi” buldum.

 

Kimi kız, kimi erkek arkadaşlarım benim

Bana güç, bana destek arkadaşlarım benim.

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

DESTEK NOKTAM

 

Bahçelievler’de bir apartman var

Her akşam yüreğim orada çarpar.

 

Düşüncem orada bir destek kurdu

Tüm duygum yerini buldu, oturdu.

 

Yılların özlemi çıktı açığa

Kavuştu kararan gönlüm ışığa.

 

Bir ışık o evden içime doldu

İçimde kederler, acılar soldu.

 

O geldi gönlüme, bunaltı gitti

Yerine mutluluk sevinç seğirtti.

 

O apartımanda hayat ilacım

Ben onsuz olamam, depreşir acım.

 

Dirliğim, varlığım o apartmanda

Onu göremesem sanki bir anda,

 

Yaşama gücümü yitireceğim

Yaşama gücümü yitireceğim…

 

Bahçelievler’de bir apartman var

Gün be gün yüreğim orada çarpar.

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

DÖRTLÜK

 

Sanmayın şu kavgada küstüm sevdiklerime

Ben bir kendim dışında tüm insanlara dostum

Belki kinciyim ama benim kinim kendime

Sizle kavga ettikçe kendime küsüyorum.

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

İNSANLARA

 

Şu yaşa gelene dek pek çok insan tanıdım

Hepsi beni gerçeğe yürüttü adım adım.

 

Kiminiz içten gördü, kimi tepeden baktı

Kiminiz kaçtı benden, kimi gönlüme aktı.

 

Kiminiz dıştan değil, yürekten sevdi beni

Kiminiz sözle sevdi, sevdi göründü beni.

 

Kiminiz açık açık sevmediğ’ni belirtti

Sevenlerin sevgisi, sevmeyenleri itti.

 

Tüm gönlümü o birkaç katıksız dost doldurdu

Seven sevmeyen beni mayaladı, oldurdu.

 

İnsanlar sayenizde bana şirin göründü

Sayenizde kötüler yalnız “irin” göründü!

 

Şu yaşa dek dostlarım, çok arkadaş tanıdım

Sayenizde gerçeğe yürüdüm adım adım!..

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

GAZEL I

 

Biz bizim bahta ezelden küsmüşüz

Bahta, ikbale tezelden küsmüşüz.

 

Bizde bizden başka bir öz öz değil

Biz saza her ayrı telden küsmüşüz.

 

Biz gönül fethetmeye söz vermişiz

Gülmeyen gönle gönülden küsmüşüz.

 

Kalmamış derler riya dünyada hiç

Bir riya kim hem de dilden, küsmüşüz.

 

Küstük amma bildiğin yoldan değil

Yunus’un küstüğü yoldan küsmüşüz.

 

İlhan’ın küsmekte bir maksadı var

Başka şey gelmez kim elden, küsmüşüz!

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

KARMAKARIŞIK UMUT

 

Yollar sürgüledi kapılarımı

Anahtarı aldı gitti yıllar hep

Kapanmış kapılar bir açıldı mı

Çözülecek birer birer diller hep.

 

Ayrılığım necek sürer bilinmez

Gurbette kalmakla – yazık ölünmez

Sonsuzluk, istersen, diren, beni ez

Karanlığa sürüklesin seller hep.

 

Bir umut ki kolay bırakılmıyor

Umudu bırakmak beslemeden zor

Bu ha yürekte su, ha gönülde kor

Ama kırık umut veren sallar hep.

 

Ne zalimsin gurbet, yumuşa biraz

Bak gözlerimdeki şu yaşa biraz

Ağlayan gönüle bunlar yapılmaz

Tutunayım, uzansınlar dallar hep.

 

Bağrımda tutuşan bir alev saklı

Cüceyim, içimde sanki dev saklı

Zincirleri kırıp fırlayacak mı

Alevleri yayacak mı yeller hep.

 

Tutsağım gurbete, kaçamıyorum

Özlem dolu içim, saçamıyorum

Gurbette gelecek belki de sonum

Tabutumu yükseltsinler eller hep.

 

İlhan Tomanbay, , Artvin

*

 

KISKANÇ

 

Ölme, ölürsen toprak saracak her yanını

Boynunu, omzunu, belini, kollarını

Ölme, toprağın bile değmesini istemem

Benim dediğim sana, anla kıskandığımı.

 

Seni kötü gözlerden ah kurtaramıyorum

Salt benim karşımda dur, başka aramıyorum

Eziyor yüreğimi şu katıksız düşünce

Şu hava kadar bile, seni saramıyorum.

 

Bir iç çekiş daha meydana geldi. Bir h&#x;çk&#x;r&#x;k daha koptu, çocuktan. Uyumam&#x;şt&#x;m. Nas&#x;l uyurdum onun can&#x; yanarken; üstelik en korktuğum şey, bana dar&#x;lm&#x;ş olma ihtimali varken. &#x;çimde s&#x;rf bu yüzden bir huzursuzluk oluşmuştu ve ben bu huzursuzlukla, güneş doğana kadar onun dudaklar&#x;ndan firar eden h&#x;çk&#x;r&#x;klara şahitlik etmiştim. Eğer ağlad&#x;ğ&#x;n&#x; bilmemi isteseydi, kendisini bu denli s&#x;kmazd&#x; ya zaten. Görmezlikten gelmek zorundayd&#x;m, zira ağlad&#x;ğ&#x;n&#x; görmemi istemeyeceğine emindim. Bu yüzden epey bir süre uyuyormuş gibi yapt&#x;m. Lakin bir zaman sonra bu kadar ağl&#x;yor oluşu can&#x;m&#x; s&#x;k&#x;nca, karn&#x;na sard&#x;ğ&#x;m kolumu gevşetip, ellerimi yüzüme götürüverdim. Uyand&#x;ğ&#x;m&#x; düşünmesini sağlad&#x;m zira ona, göz yaşlar&#x;n&#x; silebilmesi için zaman tan&#x;yordum. Yüzümü ovalad&#x;ğ&#x;m süre zarf&#x; boyunca, o da gizliden gizliye yaşlar&#x;n&#x; sildi. Sonras&#x;nda düzenli nefesler almaya çal&#x;şarak uyuyormuş gibi gözükmeye çal&#x;şt&#x;.

"Çocuk? Uyuyor musun?" diye sordum. Evet uyuyan birisi için çokça saçma bir soruydu, üstelik bu saatte. Ancak uyan&#x;k olduğumu anlayabilmesi için yokluyormuş gibi yapmam gerekiyordu. Ses vermedi. "Seokjin?" dedim tekrardan. "Uyudun mu?" Sorumla birlikte üfledi. "Bay&#x;m," uykulu gibi konuşmaya çal&#x;şarak seslendi "uyanay&#x;m diye mi tepemde konuşuyorsunuz?"

Görmesede kafam&#x; iki yana sallad&#x;m. "Bilakis uyuyup uyumad&#x;ğ&#x;n&#x; kontrol etmek istedim, bir ses duydum gibime gelmişti. Uyand&#x;rd&#x;ğ&#x;m için üzgünüm." Anlad&#x;ğ&#x;n&#x; belli edercesine h&#x;mh&#x;mland&#x;ktan sonra "siz de uyuyun haydi." dedi ve konuşmay&#x; kesti. Ben de tekrar devriliverdim yan&#x;na. Göğsümü patpatlad&#x;m. "Gel." dedim.

Arkas&#x; dönük olduğundan dolay&#x; görmemişti "H&#x;h?" gibisinden m&#x;r&#x;ldand&#x; ve bana doğru döndü. Tekrar göğsümü patpatlad&#x;m. "Göğe bakal&#x;m." dedim. Evet yeni doğan güneşin, gökyüzünü turuncumsu mavimsi bir şölene çevirmesinden bahsediyordum. Yineledim söylediklerimi.

"Yüreğime yat, göğe bakal&#x;m."

K&#x;rmad&#x; beni ve geldi göğsüme; koydu baş&#x;n&#x;, dikti gözlerini yukar&#x;ya. Benim tabii göğsüme o esnada bir bahar düşmüştü. Kuşlar geçti gökyüzünden, onlar&#x;n c&#x;v&#x;lt&#x;s&#x;yla başbaşa kald&#x;k, başka bir ses de yoktu. Sakinledi, art&#x;k. Nefes al&#x;p verişleri s&#x;radanlaşt&#x;. Ağlamad&#x;, yaşlar öylece kirpiklerinde as&#x;l&#x; duruyordu ama iyi görünüyordu.

Sonra "Bay&#x;m" dedi merakla. "Sevdiğiniz insan size yalan söylüyorsa ne yapars&#x;n&#x;z?" Yüz ifadem, ald&#x;ğ&#x;m soruyla aniden değişti, "Yalan olduğuna emin isem, onunla konuşur, neden bunu yapt&#x;ğ&#x;n&#x; sorar&#x;m." dedim. Biraz durdu düşünür gibi. "Emin değilseniz?"

"Emin değilsem, ona itham etmeden önce sorar&#x;m. San&#x;r&#x;m?" bir keresinde Seokjin'e yarg&#x;s&#x;z infaz yapm&#x;şt&#x;m ya, o günden sonra birini yalanla suçlamam&#x;şt&#x;m. Bu yüzden karş&#x;mdakini dinleyeceğimi söyledim. Belki sorunu benimleyse, böylelikle biz de aram&#x;zdaki şey her ney ise halledebilirdik. "Ne için sordun?"

"Ah, şeySevdiğim birisi," alt dudağ&#x;n&#x; &#x;s&#x;r&#x;p serbest b&#x;rakt&#x; "bana doğruyu söylüyor gibi gelmiyor. Büyüğüm olarak size dan&#x;şmak istedim sadece." dedi. Göğsümde parmaklar&#x;yla daireler çizmeye başlad&#x; ufak ufak. Sonra anlatmaya devam etti;

"Küçük bir kuş varm&#x;ş ve bu küçük kuş, ebeveynleri olmadan tek baş&#x;na uçmay&#x; öğrenmiş. Hiç durmaks&#x;z&#x;n uçmaya başlam&#x;ş. Uçuyormuş uçuyormuş uçuyormuş. Uçtukça kendini iyi hissediyormuş. Sonra bu küçük kuş, bir ağaça çarp&#x;p yere düşmüş. Kanatlar&#x; yaralanm&#x;ş. Can&#x; çok yan&#x;yormuş ama onun tek düşüncesi bir daha uçamayacağ&#x; korkusuymuş. Çaresizce ağlamaya başlam&#x;ş. O günden sonra küçük kuş, kanatlar&#x;ndan dolay&#x; bir daha uçamam&#x;ş.

Hayat&#x; boyunca onu iyileştirmesi için birilerini beklemiş, ne kadar güçlü olsada kendi kendini iyileştirecek kadar güçlü değilmiş. Tek istediği uçmak olan bu kuş, hayat&#x;na küsmüş; bir daha ne bir hayal kurmuş ne başka bir şey. Sadece ölümünü beklemiş; çünkü hayat&#x;nda yapmak istediği tek şeyi yapam&#x;yorsa neden yaşas&#x;n?

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir