which kullanımı relative clause / İngilizce Relative Clauses (Who, Which, That) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Which Kullanımı Relative Clause

which kullanımı relative clause

Relative Clauses, İngilizcede birbiriyle ilişkili iki cümleyi bağlamak için kullanılan bir gramer kuralıdır. Bu konu ilk başta karışık gibi gözükse de iyi kavrandığı takdirde öğrenciye özellikle cümle kurma konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu kuralı uygulamak için kullanılan kelimelere Relative Pronoun denir. Relative Pronoun sözcükleri, “who, whose, when which, where, that” şeklinde sıralanabilir. Bu kelimelerin çeşitli kullanım alanları vardır ve kullanım alanları cümlenin anlamına göre farklılık gösterir. Bu derste Relative Pronounların hangi durumlarda nasıl kullanıldıklarını örneklerle inceleyeceğiz.

Relative Pronouns Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Relative Pronounlar ve kullanım alanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Relative PronounNerede Kullanılır?
WhoKişi
WhoseSahiplik
WhichNesne ve Hayvan
WhereMekân
WhenZaman
WhySebep
ThatKişi, Nesne ve Hayvan
relative clause - relative pronouns listesi

Who/That

Whosözcüğü, “Kim?” soru zamirinin karşılığıdır. Bu sebeple, bir kişinin nitelendiği iki cümlenin bağlanmasında “whokullanılır. Örneğin,

Mary is the manager of this company.

(Mary bu şirketin müdürüdür.)

Mary is my mother.

(Mary benim annemdir.)

Yukarıdaki iki cümlede, bir kişinin (Mary) bir şirketin müdürü ve öznenin annesi olduğu anlatılmıştır. Bu iki cümleyi tek bir cümle haline getirmek için aşağıdaki gibi “who” kullanmak gerekir.

1- Mary who is the manager of this company is my mother.

    (Bu şirketin müdürü olan Mary benim annemdir.)

2- Mary who is my mother is the manager of this company.

    (Benim annem olan Mary bu şirketin müdürüdür.)

Yukarıda da görüldüğü gibi, iki cümle de “whoile birleştirilmiştir. Birinci cümlede “Mary is the manager of this company” cümlesi vurgulanmışken, ikinci cümlede “Mary is my mother” cümlesi vurgulanmıştır. Buna göre vurgu, “whokelimesinden sonra yazılan ilk cümlededir.

Örnekler:

  • Atatürk had founded Turkey. (Atatürk Türkiye’yi kurmuştur.)
  • Atatürk died in (Atatürk yılında hayatını kaybetmiştir.)

Atatürk who died in had founded Turkey.

( yılında hayatını kaybetmiş olan Atatürk, Türkiye’yi kurmuştur.)

Atatürk who had founded Turkey died in

(Türkiye’yi kurmuş olan Atatürk, yılında hayatını kaybetmiştir.)

  • My cousin is sitting next to me.(Kuzenim yanımda oturuyor.)
  • My cousin is wearing sunglasses.(Kuzenim güneş gözlüğü takıyor.)

My cousin who is sitting next to me is wearing sunglasses.

(Yanımda oturan kuzenim güneş gözlüğü takıyor.)

My cousin who is wearing sunglasses is sitting next to me.

(Güneş gözlüğü takan kuzenim yanımda oturuyor.)

Whose

Whosesözcüğü, “Kimin?” soru zamirinin karşılığıdır. Bu yüzden, sahiplik bildiren cümleleri birleştirmek için kullanılır. “My, his, her, its, our, their” gibi iyelik kalıplarının yerine geçer. Örneğin,

I want to marry a man whose family is rich.

(Ailesi zengin olan bir adamla evlenmek istiyorum.)

Bu cümlede, “whose” sözcüğü altı yeşil ile çizili olan kelimenin, altı mavi ile çizili ögeye ait olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, evlenilmek istenen adamın sahip olduğu aileyi ifade etmek için “whosekullanılmıştır.

Örnekler:

This is the author whose book has sold one million.

(İşte bu kitabı bir milyon adet satan yazardır.)

I will go to Becky’s house whose backyard is huge.

(Arka bahçesi devasa olan Becky’nin evine gidiyorum.)

Which

“Which” kelimesinin kullanımı aynı “who” sözcüğüne benzemektedir. Ancak kullanım alanları farklıdır. “Who kişiler için kullanılırken, “whichnesneler ve hayvanlar için kullanılır.

Örnekler:

She’s making a brownie which is very delicious.

(O, çok lezzetli bir ıslak kek yapıyor.)

He has a kitten which is very cute.

(Onunçok tatlı bir kedi yavrusu var.)

Her perfume which she bought yesterday smells nice.

(Onun dün aldığı parfüm hoş kokuyor.)

Where

Türkçede “Nerede?” soru zamirinin karşılığı olan “where” sözcüğü, mekânın nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

I will take you to a cafe where the americano is very famous.

(Seni amerikanosu çok meşhur olan bir kafeye götüreceğim.)

He works in a factory where cars are produced in a day.

(O, günde adet araba üretilen bir fabrikada çalışıyor.)

My parents are staying at a hotel where there is hot spring.

(Annem ve babam kaplıcaları olan bir otelde kalıyor.)

When

Türkçede “Ne zaman?” soru zamirinin karşılığı olan “when” sözcüğü, zamanın nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

My daughter was born on a day when I was away because of duty.

(Kızım benim görev nedeniyle uzakta olduğum bir günde doğdu.)

The school had closed in a period when Covid cases hit to top.

(Okul, Covid vakalarının zirve yaptığı bir dönemde kapandı.)

Why

Türkçede “Neden?” soru zamirinin karşılığı olan “why” sözcüğü, gerekçenin nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

Do you know the reason why curfew was declared for this weekend?

(Bu hafta sonu için neden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini biliyor musun?)

Do you know the reason why she behaved like that?

(Onun neden böyle davrandığını biliyor musun?)

Relative Clauses Kullanımında Sıkça Yapılan Hatalar

That” sözcüğü, yalnızca defining relative clauselarda, who ya da which yerine kullanılır. Non-defining relative clauselar da ise that kullanılmaz. Verilmesi zorunlu olan, tanımlayıcı ve belirleyici bilgilere, defining relative clausedenir. Verilmesi zorunlu olmayan ve belirleyici, ayırıcı bir niteliğe sahip olmayan bilgilere non-defining relative clausedenir. Non-definingde özneden sonra virgül koyulur ve istenirse relative clause cümleden çıkartılabilir.

Defining Relative Clauses (Tanımlayan İlgi Tümceleri)

I know his sister who (that) lives in Chicago.

(Onun Chicago’da yaşan kız kardeşini tanıyorum.)

 – Başka kız kardeşleri de var, bahsedilen Chicago’da yaşamakta olan kız kardeşi

Non-Defining Relative Clauses (Tanımlamayan İlgi Tümceleri)

I know his sister,who lives in Chicago.

(Onun kız kardeşini tanıyorum, ki kendisi Chicago’da yaşıyor.)

-Sadece bir tane kız kardeşi var, o da Chicago’da yaşıyor.

&#; What” sözcüğü bir relative pronoun değildir. Relative clause kalıbında kullanılmaz.

&#; Who” sözcüğü nesneler için kullanılmaz. Yalnızca kişiler için kullanılabilir.

Bu yazımızda Türkçede sıfat cümlecikleri olarak adlandırılan adjective clauses ya da yaygın bilinen adıyla relative clauses konu anlatımı yapılmıştır.

Relative Clauses

İngilizcede relative clauses, isimleri açıklamak, nitelemek, yapısal ve anlamsal açıdan genişletmek için kullanılan cümlelerdir. Bu şekilde nitelendirilen isimler antecedent olarak adlandırılır.

İngilizcede eğer iki cümlede aynı varlığı gösteren iki ad öbeği varsa bu iki cümle pekala birleştirilebilir:

The student wrote a book.
The book was ecellent.
The student wrote a book / the book was ecellent.

“The student wrote a book / the book was ecellent.” dizilişi ile verilmek istenen anlamı anlaşılabilmektedir ancak henüz kabul edilebilir bir cümle ortaya çıkmamıştır.

İngilizcede şahıs zamirlerini anlattığımız dersimizde aynı ismi anlatan ad öbeğinin ikinci kullanımında onun yerine bir zamir kullanılması gerektiğini belirtmiştik. Bu yüzden cümlelerimizi birleştirmek için ilgi zamirlerinden (relative pronouns) uygun olanı kullanırız. Bu cümlemiz için ise which ilgi zamiri uygun olanıdır:

The student wrote a bookwhich was ecellent.

Cümle içinde sıfat görevi gören ve adları niteleyen bu yan cümlecikler Türkçede yapılanın aksine niteledikleri isimlerden sonra yer alırlar:

The bookwhich I lent you was stolen.
Sana ödünç verdiğimkitap çalındı.

İngilizcede relative clause yaparken kullanılan 5 temel ilgi zamiri (relative pronoun) bulunmaktadır:

  1. who
  2. whom
  3. whose
  4. that
  5. which

Who ya da that zamirleri insanlar için kullanılırken that veya which ilgi zamirleri eşyalar, şeyler ve nesneler için kullanılmaktadır. Ve son olarak whose ise iyelik belirten sözcüklerle (sahiplik durumunda) kullanılmaktadır.

❗ Bir zamirin nesne durumunda mı yoksa özne durumunda olduğunu anlamak için ilgi zamirinin hemen ardından gelen kelimeye bakmak yardımcı olacaktır. Eğer ilgi zamirinden sonra gelen kelime fiil ise ilgi zamiri özne durumunda, eğer nesne ise ilgi zamiri nesne durumunda kullanılmıştır.

ÖzneThe student who is in the class is very clever.
Sınıftaki öğrenci çok zekidir.
NesneThis is the PC which I bought last week.
Geçen hafta aldığım bilgisayar budur.

❗ Bazı durumlarda ilgi zamiri (relative pronoun) çıkarılabilir. Bu durum zamir, sıfat cümleciğinin öznesi olmadığı zaman gerçekleşir.

The lady (that/who) I live with is a painter.
Birlikte yaşadığım hanımefendi bir ressam.
Can you give me the book (that/which) I put on my bed?
Yatağıma koyduğum kitabı bana verir misin?

Defining Adjective Clause

Defining adjective clause olarak bilinen tanımlayan sıfat cümlecikleri ile bilinmeyen bir isim nitelenerek bilinir hale gelir. Bilinir hale gelen bu bilgi eğer ana cümleden çıkarıldığında, kimden ya da neyden bahsedildiği de haliyle anlaşılmaz.

Bu tarz sıfat cümleciklerinde cümlenin anlaşılmasında gerekli bir bilgi verildiği için, cümleciğin başına ve sonuna virgül gelmez.

The man who painted my house was very professional.
Evimi boyayan adam çok profesyoneldi.
The woman who is wearing a red hat is my girl friend.
Kırmızı şapkalı kadın benim kız arkadaşım.
A man who wants to see you is waiting at the door.
Sizi görmek isteyen bir adam kapıda bekliyor.
The patient who will have an operation is my friend.
Ameliyat olacak hasta benim arkadaşım.

Non-Defining Adjective Clause

Türkçede tanımlayan olmayan sıfat cümlecikleri olarak adlandırılan non-defining adjective clauses, her ne kadar bilinen bir isim hakkında fazladan bilgi vermek için kullanılsa da ismi nitelemez.

Haliyle de bu bilgi, ana cümleden çıkarıldığında, isim herkes tarafından yine de bilinir. Bundan dolayı non-defining adjective clause olarak kurulan cümleciklerde, cümleciğin başına ve sonuna virgül konulmaktadır.

My friend Brad Pitt, who is very handsome, is an actor.
Çok yakışıklı olan arkadaşım Brad Pitt bir aktördür.
His brother John, who is very hardworking, won a scholarship.
Çok çalışkan olan kardeşi John bir burs kazandı.
Thomas, who is a computer engineer, wants to improve his German.
Bilgisayar mühendisi olan Thomas, Almancasını geliştirmek istemektedir.
Her roommate Emma, who is a teacher, wants to teach English to me.
Öğretmen olan oda arkadaşı Emma bana İngilizce öğretmek istiyor.

Kısaca ilgi zamirlerinin kullanılabildiği durumları tabloda özetlersek eğer:

⬇️➡️WhoWhomThatWhich
Özne
Nesne
İnsan
İnsan olmayan
Tanımlayıcı
Tanımlayıcı olmayan

Ayrıca soru sözcüklerinden olan where, when, why kelimeleri de belli durumlarda ilgi zamiri olarak kullanılmaktadır.

İngilizce Relative Clauses (Who, Which, That) &#;rnekleri Ve C&#;mleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

 The boy who took the prize is my son (Ödülü alan çocuk benim oğlumdur.) 

 Görüldüğü gibi burada isimden önce gelmesi ile beraber bir kişiyi belirtmektedir. Yani bu kişi belirtmesi ile beraber kişinin içinde bulunmuş olduğu durumu ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, who yardımcı yapısı cansız varlıklar ile hayvanlar için kullanılmaz. 

İngilizce Relative Clauses Which Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

 Özne ve nesne yerine kullanılması ile beraber cümle içerisinde which yardımcısı gelir. Aynı zamanda yaygın ve önemli relative clause dilbilgisi kuralları içerisinde yer alır. Bu Yapı için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, which yardımcısının sadece cansız varlıklar için kullanılması gelir. Böylece bu konuda dikkat etmek suretiyle ele alınacak örneklerden durumu daha iyi anlamak mümkün; 

 I bought a TV which is very expensive (Çok pahalı olan bir televizyon aldım.) 

 Görüldüğü gibi nesneden sonra gelmesi ile beraber Which sözcüğü, cümle tamamlama imkanı verir. Böylece nesneyi tanımlaması ve belirtmesi ile beraber, aynı zamanda duruma anlatma imkanı tanımaktadır. 

Haberin Devamı

İngilizce Relative Clauses That Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

 Özellikle İngilizce üzerinden relative clauses konusu içerisinde en çok kullanılan yapı that olarak öne çıkar. Aynı zamanda oldukça kapsamlı ve geniş bir yapıda ele alınır. Bu doğrultuda who, which ve whom yerine kullanım imkanı verdiğini ifade etmek mümkün. Böylece kişiler, canlı ve cansız varlıklar ile beraber nesneler adına genel olarak kullanım imkanı verir.

 I have lots of car that may interest you (Senin ilgini çekecek birçok arabam var.)

 I bought a tv that is very cheap (Çok ucuz bir tv aldım.)

 Görüldüğü gibi yukarıda verilen iki farklı örnek ile beraber cümle içerisinde amaca uygun olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle günlük yaşamda diğer relative clause örneklerine nazaran daha fazla öne çıktığını ve değerlendirildiğini de ifade etmek gerekir. Bu da günlük yaşamda cümle kurarken herhangi bir duruma anlatma noktasında daha büyük kolaylık sağlar.

Haberin Devamı

İngilizce Relative Clauses (Who, Which, That) Nerelerde Kullanılır?

 Amaca bağlı olarak İngilizce açısından relative clause örnekleri birçok farklı yerde kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde kişi, nesne ya da yer ile beraber canlı ve cansız varlıklar adına değerlendirilir. Tabii burada hangisinin canlı hangisi ise cansız ya da nesnelerde kullanıldığına çok dikkat etmek gerekmektedir.

İlgi cümlecikleri (Relative Clauses), ana cümlede (main clause) bahsedilen kişi ya da nesne hakkında gerekli veya ekstra bilgi vermek için kullanılırlar. İlgi cümlecikleri betimledikleri cümlenin öznesi veya nesnesinin hemen arkasından kullanılmalıdır. Bu cümlecikler, -wh sorularından (-wh questions) ve that yapılarından yararlanır. Tanımlayan ilgi cümlecikleri (defining relative clauses) ve tanımlanamayan ilgi cümlecikleri (non-defining relative clauses) olmak üzere iki grupta incelenirler. 

Tanımlayan ilgi cümlecikleri (defining relative clauses), bahsedilen özne veya nesnenin anlaşılmasında gerekli olan bilgiyi vermek için kullanılır. Betimlenen özne veya nesnenin kelime türüne göre uygun -wh soru kelimesi ile beraber gerekli bilgi verilir. Tanımlayan ilgi cümleciklerinin başında ve sonunda virgül (,) kullanılmaz çünkü bu bilginin atılması halinde cümle anlaşılmaz ya da cümlede anlam karmaşası oluşur.

Tanımlanamayan ilgi cümlecikleri (non-defining relative clauses), bahsedilen özne veya nesne hakkında ekstra bilgi vermek için kullanılır. Betimlenen özne veya nesnenin kelime türüne göre uygun -wh soru kelimesi ile beraber ekstra bilgi verilir. Tanımlanamayan ilgi cümleciklerinin başında ve sonunda virgül (,) kullanılabilir çünkü bu bilgi ana cümlenin (main clause) içinden çıkarılsa bile cümlenin bağlamını bozmaz veya herhangi bir anlam karışıklığına yol açmaz. 

İlgi cümleciklerinde kullanılan -wh soru kelimeleri (-wh questions) belirttikleri özne veya nesneye göre değişir. -That kelimesi genellikle hepsinin yerine de kullanılabilir. 

 

Örnek:

(1)The girl who/that won the trophy last year was disqualified. 

Çeviri: Geçen sene kupayı kazanan kız diskalifiye edildi. (Bu cümlede, hangi kızdan bahsedildiğinin anlaşılması için “who won the trophy” ifadesinin kullanılması zorunludur. Bu cümlecik, tanımlayan ilgi cümleciğidir (defining relative clause), cümleciğin başında ve sonunda virgül kullanılmaz.)

 

(2) Judith and Raoul went to the apartment which/that was for sale. 

Çeviri: Judith ve Raoul satılık olan apartman dairesine gittiler. (Bu cümlede, tanımlayan ilgi cümleciği nesne (object) görevindeki “the apartment”- apartman dairesini betimler; zira hangi apartman dairesi olduğunun anlaşılması için bu bilgi gereklidir.)

 

(3) The man showed the art expert some portraits (that) he bought at the auction

Çeviri: Adam, müzayededen satın aldığı portreleri sanat uzmanına gösterdi. (Bu cümlede nesneyi betimlemek için kullanılan ilgi cümleciğinin önündeki -wh question yada -that yapısı cümleden çıkarılmıştır. Böyle cümleciklere “zero relative pronoun” yani ilgi adılı olmayan (which, that gibi…) yapılar denmektedir.)

 

(4) Is there anything (that) I can do to help you?

Çeviri: Sana yardım etmek için yapabileceğim birşey var mı?

 

(5) Neil Adams, whose parents are both teachers, have attended many competitions this year. 

Çeviri: Her iki ebeveyni de öğretmen olan Neil Adams bu yıl birçok yarışmaya katıldı. (Bu cümlede, ebeveynlerin öğretmen olması cümlenin anlaşılması için gerekli bir bilgi değildir. Bu cümlecik, tanımlanamayan ilgi cümleciğidir (non-defining relative clause), cümleciğin başında ve sonunda virgül kullanılır.)

 

(6) One of the people arrested was Muriel, who is my friend from gym.

Çeviri: Tutuklanan kişilerden biri benim spor salonundan arkadaşım Muriel’di. 

 

(7) Stacy got very good marks in the exam, which surprised her parents. 

Çeviri: Stacy sınavdan çok iyi notlar aldı, bu da ebeveynlerini çok şaşırttı. (Burada kullanılan ilgi cümleciği, cümlenin nesnesi veya öznesi yerine cümlenin tamamını betimlemek için kullanılmıştır. Bu yapılara “sentence relative” adı verilmektedir.)

 

(8) The armory was protected by a group of men, five of whom were said to be retired soldiers.

Çeviri: Cephanelik, beşi emekli asker olduğu söylenen bir grup adam tarafından korundu. (Tanımlanamayan ilgi cümleciklerinde “of which/ of whom” ifadeleriyle birlikte “most, all, both, each, many, most, neither, none, part, some, a number, one, two, half, third, the best etc” gibi yapılar kullanılabilir.)

 

(9) New Shepard space shuttle, in which Jeff Bezos travelled to space, was built by Blue Origin Company. 

Çeviri: Jeff Bezos’un uzaya seyahat ettiği New Shepard uzay mekiği Blue Origin şirketi tarafından yapıldı. (Bu cümlede de görüldüğü gibi ilgi cümleciklerinde kullanılan -wh soru kelimelerinden önce cümlenin yapısına uygun olan edat (preposition) kullanılabilir.)

 

(10) A teacher with whom Rachel had worked previously called her about the management position. 

Çeviri: Rachel’ın daha önce beraber çalıştığı bir öğretmen müdürlük pozisyonu için onu aradı.

 

(11) The museum which we went to was full of artefacts. 

Çeviri: Gittiğimiz müze arkeolojik eserlerle doluydu. (İngilizcenin günlük kullanımında, edat (preposition) ilgi cümleciğinin sonunda da kullanılabilir.)

 

(12) Can you give me a list of who has attended to the ball?

Çeviri: Baloya katılanların listesini bana verebilir misin?

 

(13)Whichever one of you broke my windshield will have to pay for it.

Çeviri: Öncamımı hanginiz kırdıysa ödemek zorunda kalacak. 

 

(14) Do you remember the day when we got married?

Çeviri: Evlendiğimiz günü hatırlıyor musun? 

 

(15) This is the place where I want to be in the future. 

Çeviri: Gelecekte olmak istediğim yer burası. 

 

İlgi cümleciklerinde sıklıkla kullanılan-wh soru kelimeleri (-wh questions) şunlardır:

which/that: hangisi, -diği

who: kim, -diği

where: neresi, -dığı yerde

whose: kimin, -an

why: niçin, -amacıyla, bu yüzden

when: ne zaman, -dığı zaman, 

whom: kime, -diği

whereby: nereye, bundan dolayı

what: ne, neyi

whatever: herhangi bir, her ne olursa olsun

whoever: herhangi, her kim olursa olsun

whichever: hangi, hangisi olursa olsun

 

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir