yıldız türküsü hikayesi / Kervankıran/Bir Yıldız Hikayesi (Arif Irgaç) Fiyatı, Yorumları, Satın Al - seafoodplus.info

Yıldız Türküsü Hikayesi

yıldız türküsü hikayesi

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe (16 Temmuz , İzmir), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

Yaşamı[değiştir kaynağı değiştir]

Ana madde: Yıldız Tilbe diskografisi

Filmografi[değiştir

EREN ÖZTÜRK

Eskiden büyük ço&#;unlu&#;u köylerde ya&#;ayan Türk toplumunda, türkülerin hikâyeleri dilden dile dola&#;&#;rd&#;. O hikâyeler büyüklerin küçüklere anlatt&#;&#;&#; ve yaz&#;ya geçirmeye gerek bile duymad&#;&#;&#; olaylard&#;. &#;imdilerde ise dinlenen türkülerin arka plân&#; pek bilinmiyor. Bu bilinmezlik de türkülerin de&#;erini azaltabiliyor.
Ülkemizin halk kültürü, devrimci milli demokratik kültürün in&#;as&#; için çok zengin bir malzeme sunmaktad&#;r. Gelmekte olan&#;n kökleri bu kültürün içindedir. Geçmi&#;in içinde hem eskiyen vard&#;r, hem de gelmekte olan. K&#;saca yeni bilincin topluma a&#;&#;lanmas&#;, bir bak&#;ma öncünün kendi toplumunun kültürüyle ba&#;lant&#; kurmays&#;yla olur diyebiliriz.
Gazetemizin Özgürlük Meydan&#;’nda, türküler dile gelecek. Hangi ko&#;ullarda, hangi olaylar&#; anlatmak için yaz&#;ld&#;&#;&#;n&#; bize anlatacaklar. Onlar diyorum çünkü yazar ben de&#;ilim, türkülerdir. Hikâyelerimizde yaln&#;z onlar&#;n maceralar&#; vard&#;r. E.Ö
Evvel zaman içinde Sivas ilinden bir kervanc&#; Halep’ten mal getirir. Tam üç y&#;ld&#;r kervanc&#;lar yurtlar&#;ndan, baba ocaklar&#;ndan ayr&#; dü&#;mü&#;lerdir. Gurbet ilin kahr&#;, üç y&#;l&#;n hasreti yüreklerinde. Kiminin yolunu anas&#;-babas&#;, kimininkini sevgilisi, kimininkini de çocuklar&#; gözlüyor.
&#;çlerinden en genci kara ya&#;&#;z, uzun boylu bir delikanl&#;, ad&#; Veysel. Veysel’in b&#;y&#;klar&#; daha yeni terlemi&#;.
Bunlar Halep’ten aylarca yol ala ala, en sonunda, karl&#; f&#;rt&#;nal&#; bir k&#;&#; günü Sivas’la Kayseri aras&#; y&#;k&#;k bir Selçuklu han&#;na kendilerini zor atarlar. Handa gecelemeye karar verip, yüklerini çözerler. Sivas çok yak&#;nd&#;r
Kervanc&#;lar yerlerinde duram&#;yorlar. Ak&#;am oluyor. Yataklar&#;n&#; serip içine giriyorlar ama hiç birini uyku tutmuyor. Veysel’in akl&#;nda ni&#;anl&#;s&#;
Veysel ikide bir yata&#;&#;ndan kalk&#;p, &#;&#;&#;d&#; m&#; diye, do&#;udan yana bak&#;yor. Veysel bir türlü yatakta duram&#;yor. Sabah, bir olsa! &#;imdi, geceden yola ç&#;k&#;lmaz m&#;? Kar kar Allah’&#;n belas&#; bir f&#;rt&#;na var.

SABAH YILDIZI
Gün &#;&#;&#;madan önce, do&#;uda, tam günün do&#;aca&#;&#; yerde bir y&#;ld&#;z gözükür. Sabah y&#;ld&#;z&#;d&#;r o. Sabah y&#;ld&#;z&#; gözükünce yola ç&#;k&#;l&#;r. Sabah y&#;ld&#;z&#; bir gözükse Bu gece, bir gece de&#;il; karanl&#;k bir y&#;ld&#;r sanki.
Veysel sevinçle çoktan beri durup seyretti&#;i do&#;uda kocaman, yalp yalp &#;&#;&#;yan bir y&#;ld&#;z görür. Delicesine ba&#;&#;r&#;r:
“Sar&#; y&#;ld&#;z Mavi y&#;ld&#;z”
Tela&#;la kervan&#; yüklerler. Kar savuruyor. Geceye ve sar&#; y&#;ld&#;za kar ya&#;&#;yor. Gece ve sar&#; y&#;ld&#;z ü&#;ümü&#;. Kervan yola dü&#;üyor. Kervanc&#;larsa sevinç içindeler. Yar&#;n sabah Sivas’ta olacaklar. Veysel’i sorarsan&#;z, Veysel kervandan belki be&#; yüz metre ilerdedir. At&#;, a&#;açlar boyu yüklemi&#; kar&#; gö&#;üslüyor. At, bazen yoruluyor bazen yava&#;l&#;yor. Veysel at&#; öldürecek gibi. Veysel at&#; k&#;rbaçl&#;yor. Bir hayli yol al&#;yorlar. Kar, arada aç&#;l&#;p, ortal&#;k süt liman oluyor ve sar&#; y&#;ld&#;z oturmu&#; oraya. Sar&#; y&#;ld&#;z Sar&#; y&#;ld&#;z Sar&#; y&#;ld&#;z çoktan kaybolmal&#;yd&#;. Gün do&#;mal&#;yd&#; çoktan da&#;lar&#;n ard&#;ndan. Tan y&#;ld&#;z&#; &#;&#;&#;m&#;&#;, &#;&#;&#;d&#; demek, biraz sonra gün do&#;acak demektir Gün nerelerde?
Kar daha savuruyor. F&#;rt&#;na döndürüyor. Bir zaman geliyor ki kervan toptan kara gömülüyor. Zar zor kervan&#; kar alt&#;ndan ç&#;kar&#;yorlar. &#;çlerinden kimisi “dönelim!” diye ayak diriyor. Ötekiler dinlemiyorlar. “&#;&#;te sar&#; y&#;ld&#;z. Biraz sonra nas&#;l olsa gün do&#;ar.” diyorlar ve dönmüyorlar. Git, git! Sar&#; y&#;ld&#;z bir türlü kaybolmuyor, gün do&#;muyor.
sivas’&#;n karl&#; yollar&#;
Sivas Ovas&#;n&#;n kar alt&#;ndaki uçsuz bucaks&#;z düzlü&#;ü, git git bitmiyor. Akl&#; ba&#;&#;nda eski kervanc&#;lar felaketi sezinliyorlar. Kervanc&#;ba&#;&#;ya, Veysel’e, daha öteki gençlere “Dönelim!” diye yalvar&#;yorlar. Bir kaç kere dönecek oluyorlar, dönseler nereye dönecekler. Çarnaçar gidiyorlar. En sonunda gide gide &#;imdilerde “Kervank&#;ran” dedikleri yere var&#;yorlar. Orada görülmedik bir tipi ba&#;l&#;yor. Kar tepeden tepeye savuruyor. Sar&#; y&#;ld&#;z tipinin arkas&#;nda. Gün usuldan usuldan kar&#;&#; da&#;&#;n arkas&#;ndan gözüküyor. Kervan nerede? Kervan&#; koydunsa bul!
Bahar geliyor. Bahar gelip toprak kabar&#;yor. Çimenler ye&#;erip karlar eriyor. Kervank&#;randan geçen ilk yolcu, at&#;, e&#;e&#;i, kat&#;r&#;, develeri, insanlar&#; ile bir kervan&#; orada, kara topra&#;a üst üste y&#;&#;&#;lm&#;&#; buluyor. Bütün kervan üst üste y&#;&#;&#;lm&#;&#; Kervank&#;ran dedikleri yerden geçerseniz, mezarlar&#; görürsünüz. Veysel’in topluluktan ayr&#;lm&#;&#; mezar&#;, daha ileri do&#;ru uçar gibidir.

KERVANKIRAN YILDIZI
O yere Kervank&#;ran dedikleri gibi, o y&#;ld&#;za da “Kervank&#;ran y&#;ld&#;z&#;” demi&#;lerdir. Yön tayini için Kutup Y&#;ld&#;z&#; yerine Venüs’ü baz alan kervanc&#;, gezegenin güne&#;in etraf&#;nda dönmesinden dolay&#; düz gitmek yerine, yay çizmi&#; ve çölden ç&#;kamayarak ayazda kervan&#;n k&#;r&#;lmas&#;na sebep olmu&#;tur.
Türküde bu olay &#;u dizelerde vurgulanm&#;&#;t&#;r: Evler y&#;kan beller büken/ Kan&#;m döken kervan k&#;ran/ Dön yare do&#;ru dön.
Ayr&#;ca Venüs’ten yani Kervank&#;ran y&#;ld&#;z&#;ndan, güne&#;ten yans&#;tt&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;n sayesinde rengi de&#;i&#;ti&#;inden türküde “mavi y&#;ld&#;z, sar&#; y&#;ld&#;z” diye bahsedilir.
Hangi Anadolu köylüsüne “Bana Kervank&#;ran y&#;ld&#;z&#;n&#; göster” deseniz, hemencecik gösterir.
Cemal Süreya’n&#;n me&#;hur “ K” &#;iirinde bahsetti&#;i “&#;imdi ac&#;n&#;n ve hüznün göklerinde/ umudun y&#;ld&#;z&#; sar&#; y&#;ld&#;z mavi y&#;ld&#;z” dizelerinde geçen y&#;ld&#;z da Kervank&#;ran y&#;ld&#;z&#;ndan ba&#;kas&#; de&#;ildir.
Bu hikayeyi okuduktan sonra türkünün sözleri daha anlaml&#; olacak
Bir y&#;ld&#;z do&#;du nur ile
Alemi yakt&#; nar ile
Küsülüyem ben yar ile

Niye do&#;dun sar&#; y&#;ld&#;z mavi y&#;ld&#;z
Aman aman evler y&#;kan y&#;ld&#;z
Y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z

Evler y&#;kan beller büken
Kan&#;m döken kervan k&#;ran
Dön dön dön dön dön yare do&#;ru dön

Yine bugün efkârland&#;m
&#;ndim etraf&#; doland&#;m
Tatl&#; can&#;mdan usand&#;m
Dön dön dön dön dön yare do&#;ru dön

Sana kervan k&#;ran derler
Bana dertli Kerem derler
Yare ikrar veren derler

Niye do&#;dun sar&#; y&#;ld&#;z mavi y&#;ld&#;z
Aman aman evler y&#;kan y&#;ld&#;z
Y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z y&#;ld&#;z

Evler y&#;kan beller büken
Kan&#;m döken kervan k&#;ran
Dön dön dön dön dön yare do&#;ru dön

Yavrum yatm&#;&#; da uyanmaz
Küçüktür kahra dayanmaz
Ben a&#;lar&#;m el inanmaz
Dön dön dön dön dön dön yare do&#;ru dön

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.