aşk büyüsü / Evde aşk büyüsü yapmak

Aşk Büyüsü

aşk büyüsü

PARA, ASK VE INTIKAM RITÜELLERI - Büyüler, Tilsimlar, Sihirler, Evde yapilan kolay büyüler ve ritüeller, Büyü Tarifleri, Bereket, Ask ve Huzur Ritüelleri (eBook, ePUB)

PARA, ASK VE INTIKAM RITÜELLERI Evde Yapabileceginiz Ritüeller, Büyüler ve Tilsimlar. Gerçek Büyü Tarifleri ile Evde Büyü Yapimi. Evde yapilan kolay büyüler ve ritüeller vardir. Büyü yapitiginiz kisi üzerinde bir enerji olusturularak, dogrudan etki etmesini saglayabilirsiniz. Iste bu kitapta kolay anlasilir bir dilde, etkili büyü ve ritüel tarifleri bulacaksiniz. TARIFLER 1. Ask Ritüeli 2. Düsmandan Intikam Almak Için 3. Terk Eden Eski Sevgiliyi Süründürmek Için 4. Intikam Büyüsü 5. Dilek Büyüsü 6. Kirmizi Biber Büyüsü 7. Üç Günde Kesin Etkili Intikam Büyüsü 8. Adaçayi Ritüeli 9. Ermeni Büyüsü Su Ritüeli Dolunay Ritüeli Mum Ritüeli Miknatis Ritüeli Defne Yapragi Ritüeli Bir Erkegin Sizi Hatirlamasi ve Aramasi Için Ay Ayini Tirnak Büyüsü Basak Bereket Ritüeli Ask Enerjisi Yagi Bereket Yastigi Ritüeli Yazginizin Gizemini Rüyada Görmek Için Hoslandiginiz Kisinin Sizden Hoslanmasi Için Baglanma Mucizesi Tuz Yakilarak Yapilan Ask Büyüsü Evlilik Ritüeli Tarçinli Bereket Ritüeli

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

 • Verlag: epubli
 • Seitenzahl: 20
 • Altersempfehlung: ab 1 Jahre
 • Erscheinungstermin: März
 • Türkisch
 • ISBN
 • Artikelnr.:
 • Verlag: epubli
 • Seitenzahl: 20
 • Altersempfehlung: ab 1 Jahre
 • Erscheinungstermin: März
 • Türkisch
 • ISBN
 • Artikelnr.:

Aşk büyüleri

P&#;nar Özlem Aytaçlar*

A&#;k büyüleri, hemen her kültürde ve her ça&#;da var olagelmi&#;tir. Antik Ça&#;’da, a&#;k için yap&#;lan büyülere, literatürde, arkeolojik malzeme üzerinde ve çok büyük oranda papirüslerde rastlar&#;z. Yaz&#;nda, Homeros’dan ba&#;lay&#;p erken H&#;ristiyan yaz&#;lar&#;na kadar her dönemde kar&#;&#;m&#;za ç&#;karlar. Örne&#;in &#;lyada’da, Afrodit’in, ba&#;ka bir amaçla Hera’ya verdi&#;i sihirli kemeri, Hera kocas&#; Zeus’u ba&#;tan ç&#;karmak için kullan&#;r. Sirenlerin &#;ark&#;s&#;, kurbanlar&#;n&#; ba&#;tan ç&#;karmak için yapt&#;klar&#; erotik bir büyüdür. Erken dönem yazarlar&#;ndan Hesiodos, Sappho, Pindaros, Sophokles, Euripides gibi yazarlarda da a&#;k büyülerine ili&#;kin kan&#;tlara rastlar&#;z.

A&#;k büyüsü ya da erotik büyülere dair arkeolojik veriler de az de&#;ildir. Mesela “Nestor’un kadehi” olarak tan&#;nan, M.Ö. 8. yüzy&#;la ait ve Yunancan&#;n bilinen en eski yaz&#;l&#; örneklerinden birini ta&#;&#;yan pi&#;mi&#; toprak kap üzerinde, “Her kim bu kadehten içerse güzel taçl&#; Afrodit’in a&#;k&#;na tutulsun” yazar.

 

 

Nestor’un kadehine benzer ba&#;ka örnekler de vard&#;r. Ancak a&#;k büyüsü ile ilgili kan&#;tlar&#;m&#;z temel olarak iki ana kaynaktan gelir: Kur&#;un tabletler ve büyü papirüsleri…

DO&#;UDAN BATIYA GEÇEN R&#;TÜELLER

Yunan büyü papirüsleri M&#;s&#;r’da bulunmu&#;tur. Ancak bu durum, a&#;k büyüsü olgusunun M&#;s&#;r’a özgü oldu&#;u anlam&#;na gelmez. Bu papirüslerin M&#;s&#;r’da bulunmas&#;n&#;n as&#;l nedeni, bölgenin iklim ko&#;ullar&#; sayesinde korunmu&#; ve günümüze ula&#;m&#;&#; olmas&#;d&#;r. Nitekim paralel örneklerine, metal tabletler ve de&#;erli ta&#;lar üzerinde, Atina, K&#;br&#;s, Roma, Afganistan, Suriye, Sicilya, Kartaca, Beyrut ve daha birçok yerde de rastlan&#;r. Bu örnekler, büyü el kitaplar&#;ndaki reçetelerin metal tabletler üzerine kopyalanm&#;&#; halleridir. Yine de Yunan kültürüne ait a&#;k büyülerinin kökenini çok eski devirlerden ve Yunanistan’a çok uzak diyarlardan ald&#;&#;&#;n&#; söylemek yanl&#;&#; olmaz. Mezopotamya’ya ait, M.Ö. 2. bin sonlar&#;ndan itibaren çivi yaz&#;l&#; belgelerde kar&#;&#;m&#;za ç&#;kan büyüler, Yunan kültüründeki inan&#;&#;lar&#;n atas&#;d&#;r. Yak&#;n Do&#;u ve Yunan kültürleri aras&#;nda Bronz Ça&#;&#;’nda ba&#;layan ve M.Ö. 8. yüzy&#;lda zirveye ula&#;an kültürel bir etkile&#;im vard&#;r. Yunan Rönesans&#; olarak adland&#;r&#;lan bu yüzy&#;lda, kayna&#;&#;n&#; do&#;udan alan, an&#;tsal tap&#;naklar&#;n in&#;as&#; ya da alfabenin kullan&#;lmaya ba&#;lanmas&#; gibi büyük geli&#;imler ya&#;anm&#;&#;t&#;r. Dinsel anlamda da do&#;udan bat&#;ya çok &#;ey geçmi&#;tir. Tütsü yakmak, ar&#;nma ritüelleri, hayvanlar&#;n karaci&#;erlerine bakarak kehanette bulunmak (hepatoskopi) ve tap&#;naklar&#;n temelini atarken sunu yap&#;lmas&#; gibi gelenekler hep Yak&#;n Do&#;u’dan al&#;nm&#;&#;t&#;r. A&#;k büyülerinin de bir k&#;sm&#; çok erken bir tarihte Mezopotamya ya da Akdeniz’in do&#;usundan Yunan topraklar&#;na geçmi&#; olmal&#;d&#;r. Ama bu kültürel geçi&#;ler çok h&#;zl&#; bir &#;ekilde Yunan kültürünün bir parças&#; olmu&#;tur. Bu yüzden Yunanl&#;lar, tütsü yakarken ya da bir kurban hayvan&#;n&#;n ba&#;&#;rsaklar&#;na bakarak gelece&#;i görmeye çal&#;&#;&#;rken, kendilerini tuhaf bir oryantal ritüeli taklit eder &#;ekilde görmüyorlard&#;. Yani tüm bu gelenekler Yak&#;n Do&#;u kültürlerinden al&#;nm&#;&#; olsa da bunu yapan Yunanl&#;lar için art&#;k bir Yunan gelene&#;i haline gelmi&#;ti.

ERKEKLERLE KADINLARIN FARKLI BÜYÜLER&#;

En yayg&#;n ve en çok kar&#;&#;la&#;&#;lan a&#;k büyüsü, do&#;al olarak, bir ki&#;inin bir ba&#;kas&#;n&#; kendine â&#;&#;k etmek ya da onunla cinsel ili&#;kiye girmek için yapt&#;&#;&#; büyülerdir. Bununla birlikte Yunan erkeklerinin, büyü içeriklerini ya da tekniklerini, özellikle de iktidars&#;zl&#;k sorunu için kendilerine bir tedavi olarak uygulad&#;klar&#; da görülür. Bu pratik, Do&#;u Akdeniz’de çok eskiden beri bilinir ve Mezopotamya’da ‘iktidar büyüleri’ olarak uygulanan büyülerde de kar&#;&#;m&#;za ç&#;kar. A&#;k büyülerinin bir k&#;sm&#; da kendi çocuklar&#;n&#; belli bir ki&#;iye â&#;&#;k etmek için ebeveynler taraf&#;ndan yap&#;lan büyülerdir. Yunan toplumunda a&#;k evlili&#;ine pek rastlanmaz. Evlilikler, ailelerin ç&#;karlar&#;n&#; gözeten anla&#;mal&#; evliliklerdir. Böylesi bir toplumda da ailelerin, seçtikleri gelin veya damat aday&#;na yönelik büyü yapmas&#; ola&#;an say&#;l&#;r. M.S. 3. yüzy&#;la ait bu örnekte oldu&#;u gibi: “Onlar&#; evlilik ve tutkuyla ba&#;la. Bütün ya&#;amlar&#;n&#; birlikte geçirsinler. K&#;z&#;m&#;za bir köle gibi ba&#;lans&#;n, ona &#;ehvet duysun, ba&#;ka bir kad&#;n&#; ya da k&#;z&#; de&#;il, sadece Domitiana’y&#; hayat yolda&#;&#; olarak tutmay&#; istesin. &#;imdi, &#;imdi, derhal, derhal!”

Bu istisnai örnekler bir kenara konursa, Yunan kültüründe a&#;k büyüsü, kad&#;nlar&#;n erotik tutkusunu kazanabilmek için erkekler taraf&#;ndan yap&#;lanlar ve bir erke&#;in ilgisini sa&#;lamak ya da artt&#;rmak için kad&#;nlar taraf&#;ndan yap&#;lanlar olarak iki temel kategoride ele al&#;nabilir. Genel olarak, kad&#;nlar taraf&#;ndan yap&#;lan büyüler ‘Philia’ büyüsü, erkeklerin yapt&#;klar&#; ise ‘Eros’ büyüsü olarak adland&#;r&#;l&#;r. ‘Eros’ ve ‘Philia’ büyülerine biraz daha yak&#;ndan bakal&#;m.

BA&#;LAMA BÜYÜSÜ

M&#;s&#;r’da,ikiye katlanm&#;&#; bir kur&#;un tabletle birlikte, pi&#;mi&#; toprak bir kab&#;n içine özenle saklanm&#;&#; olarak, kilden yap&#;lm&#;&#; küçük bir kad&#;n heykelci&#;i bulunmu&#;tur.

 

Tablette M.S. seafoodplus.info da 4. yüzy&#;la ait Yunanca bir büyü yaz&#;l&#;d&#;r. Heykelci&#;in ayaklar&#; birbirine ba&#;l&#; &#;ekilde diz çöker haldedir. Kollar&#; da arkada birle&#;tirilmi&#;tir. Heykelci&#;in üzerinde belli bir düzende uygulanm&#;&#; 13 tane i&#;ne giri&#;i vard&#;r. Biri ba&#;&#;n üstünde, biri a&#;&#;zda, her bir göz ve kulaklarda birer tane, kar&#;n bo&#;lu&#;u, vajina ve anüste birer tane, avuç içlerinde birer tane ve ayak tabanlar&#;nda birer tane olmak üzere… Elbette bu figürin, ilk bak&#;&#;ta bir dü&#;mana i&#;kence etmek ve zarar vermek için olu&#;turulmu&#; bir Vudu bebe&#;inden ba&#;ka bir &#;ey de&#;ildir. Bununla birlikte ona e&#;lik eden tabletteki metini okudu&#;umuzda, bu heykelci&#;in, Sarapammon adl&#; bir erkek taraf&#;ndan, arzulad&#;&#;&#; kad&#;n&#;n, kibirli davran&#;&#;lar&#;ndan vazgeçerek onunla sevi&#;mek üzere kendisine gelmesini sa&#;lamak için yap&#;ld&#;&#;&#;n&#; anlar&#;z:

“Bu ba&#;lama büyüsünü size, yeralt&#; tanr&#;lar&#; Pluton ve Kore’ye, Persephone, Ere&#;kigal ve Adonis’e ve Barbaritha ve yeralt&#;n&#;n Hermes’ine ve Toth’a ve muktedir Anubis’e, Hades’in kap&#;lar&#;n&#;n anahtar&#;n&#; elinde tutan Pseriphtha’ya, cehennemin tanr&#;lar&#;na, vakitsiz ölen erkek ve kad&#;nlara, genç erkeklere ve bakire k&#;zlara havale ediyorum. Y&#;ldan y&#;la, aydan aya, günden güne, saatten saate, geceden geceye Antinoos’un ruhuna yard&#;mc&#; olsunlar diye bütün ruhlar&#; buraya ça&#;&#;r&#;yorum. Kendini benim için canland&#;r, her yere git, her kö&#;eye ve her eve gir ve Aias ile Origenes’in k&#;zlar&#; Ptolemais’i ba&#;la. Öyle ki önüne gelenle yatmas&#;n, anal ili&#;kiye girmesin, ba&#;ka bir adamla zevk almak için hiçbir &#;ey yapmas&#;n. Sadece benimle, Area’dan do&#;ma Sarapammon’la olsun. Bensiz, Sarapammon’suz, yemesin içmesin, kimseye &#;efkat göstermesin, d&#;&#;ar&#; ç&#;kmas&#;n, uyumas&#;n bile… Ölü adam Antinoos’un ruhu, seni korkuya ve titremeye neden olan, sesiyle yeryüzünü açan, ruhlar&#; deh&#;etle irkilten, nehirleri ve kayalar&#; parçalay&#;p birbirinden ay&#;ran isminle ça&#;&#;r&#;yorum. Ölü adam Antinoos’un ruhu, seni ça&#;&#;r&#;yorum. Güçten dü&#;me, bilakis benim için kendini canland&#;r ve her yere, her kö&#;eye, her eve gir ve Ptolemais’i bana do&#;ru çek. Bana, Sarapammon’a gelene dek, yemesin içmesin, benden ba&#;ka bir adam&#; kabul etmesin. Bana kar&#;&#; ilgisiz duramayacak hale gelene kadar onu saçlar&#;ndan ve kalbinden sürükle. Ptolemais’i, hayat&#;m boyunca bana itaatkâr, a&#;k dolu, beni tutkuyla ister ve akl&#;ndan geçen her &#;eyi bana anlat&#;r &#;ekilde elimde tutay&#;m. E&#;er bunu benim için ba&#;ar&#;rsan, seni özgür b&#;rakaca&#;&#;m.”

YERALTINDAN VE HAYALETLERDEN YARDIM &#;STEMEK

Kad&#;n kurban Ptolemais, günlük hayat&#;n zevklerine kap&#;lmas&#;n ve ona bu büyüyü yapan adama do&#;ru çekilsin diye, yeralt&#; tanr&#;lar&#; ve ölmü&#; Antinoos’un hayaleti ça&#;&#;r&#;l&#;r. Büyüyü kur&#;un bir tablete yazarak bunu bir mezara gömmek, böylece Pluton, Kore ve Hermes gibi yeralt&#; tanr&#;lar&#;na havale etmek, Klasik dönemden itibaren Sicilya, Atina gibi yerle&#;imlerde kar&#;&#;m&#;za ç&#;kan bir Yunan ritüelidir. Birçok Akdeniz kültüründe de ölü olan&#; canl&#; olana zarar vermesi için ça&#;&#;rmak üzerine yerel gelenekler vard&#;r.

Yunan gelene&#;inde i&#;ne saplama, arzulanan ki&#;iyi kendine ba&#;laman&#;n bir yoluydu. Ayn&#; dönemde çok benzer bir heykelcik üzerindeki sihir reçetesi, uygulayan ki&#;iye, bir yandan di&#;i heykelci&#;i 13 yerinden i&#;nelerken ayn&#; anda &#;unlar&#; söylemesini komut verir: “Falancay&#;, beni hat&#;rlamas&#; için i&#;neliyorum.” Bunlar&#; söylerken ayn&#; anda i&#;neleri bat&#;r&#;yor olu&#;u, o esnada kad&#;n&#;n ac&#; çekmesini ve heykelci&#;i i&#;neleyen adam&#; hat&#;rlamas&#;n&#; sa&#;layacakt&#;r.

YAKMA BÜYÜLER&#;

Yine erkekler taraf&#;ndan yap&#;lan erotik büyülerde, di&#;i kurban&#;n ‘yanmas&#;’n&#;n amaçlanmas&#; da çok yayg&#;nd&#;r. M.S 1. yüzy&#;la ait Kartaca’dan bir büyü &#;u dile&#;i içerir: “Successa, Successus için tutku ve &#;ehvetle yans&#;n.” Bu ‘yakma büyülerinde’ bitkilerin, baharatlar&#;n ve baz&#; ev e&#;yalar&#;n&#;n, kad&#;n&#;n tutku içinde yanmas&#; amac&#;yla yak&#;ld&#;&#;&#;n&#; görürüz. Ayn&#; strateji, mesela halka aç&#;k hamamlar&#;n s&#;cakl&#;k bölmelerine b&#;rak&#;lan papirüs muskalar&#;nda ya da üzerinde Eros’un Psykhe’yi bir me&#;ale yard&#;m&#;yla yakarken tasvir edildi&#;i yüzük ta&#;lar&#;nda da görülür. 

 

A&#;k büyülerinin birço&#;unda kurbana ate&#;le i&#;kence edilir. Kurban için dilenenler aras&#;nda, açl&#;k, susuzluk ve uykusuzluk gibi rahats&#;zl&#;k halleri de vard&#;r. Günümüzde Berlin’de korunan bir papirüste, &#;unlar yazar:

“Ey kötü ruh, cezbet, k&#;z&#;&#;t&#;r, kül et, yak onu! Yan&#;p tutu&#;urken, a&#;ktan kendisinden geçmesini sa&#;la. Eziyet edilen ruhu (Psykhe) Karosa’n&#;n kalbine gönder. Tutku ve a&#;k ile Apalos’a ko&#;sun. Hemen &#;imdi, derhal derhal, çabuk, çabuk… Karosa’n&#;n, kocas&#;n&#;, çocu&#;unu, yemeyi ve içmeyi dü&#;ünmesini engelle. A&#;k ve seksin tutkusuyla, özellikle de Apalos ile sevi&#;menin arzusuyla erisin. Tam &#;imdi, derhal derhal, çabuk, çabuk…”

KADIN BÜYÜLER&#;

Erkeklerin kad&#;nlar&#; elde edebilmek için yapt&#;klar&#; ‘Eros’ büyüleri böyleyken, kad&#;nlar ‘Philia’ büyülerini ayn&#; evde ya&#;ad&#;klar&#; e&#;lerine kar&#;&#; ya da halihaz&#;rda devam eden ili&#;kilerinde erke&#;in kendilerine olan ilgisini artt&#;rmak için yaparlar:

“Serapion’un Dioskorous’a gelmesi, her istedi&#;imi yapmas&#; ve Hades’e gidene de&#;in beni sevmeye devam etmesi için onun kalbini erit, kan&#;n&#; em ve a&#;k&#;na, tutkusuna ve ac&#;s&#;na kar&#;&#;t&#;r.”

Antik Yunan’da a&#;k büyüsünü uygulayanlar elbette sadece erkekler de&#;ildi. Ama erotik bir tutkuyu k&#;&#;k&#;rtmak için büyüyü kullananlar sadece erkeklerdi. Kad&#;nlar da büyü yap&#;yordu ama kulland&#;klar&#; büyü tipleri tamamen farkl&#;yd&#;. Bu büyüler sevgi (philia) ya da a&#;k&#; (agape)sürdürmek ya da tekrar kazanmak üzerine kuruluydu. Baz&#; durumlarda kurban&#;n cinsel iste&#;ini uyand&#;rmay&#; amaçl&#;yorsa da bunlarda ate&#;li, ç&#;lg&#;n bir tutkuya ve buna ula&#;mak için muhatab&#;na i&#;kence etmeye dair hiçbir iz yoktur. Kad&#;nlar&#;n büyüleri, bozulmu&#; bir ili&#;kiyi kurtarmak, yürüyen ama k&#;r&#;lgan bir ili&#;kiyi onarmak için sevgi, cana yak&#;nl&#;k ve ba&#;l&#;l&#;k isteyen büyülerdi. Asur medeniyetine ait, M.Ö. y&#;llar&#;na tarihlenen çivi yaz&#;l&#; bir tablette yer alan ‘bir kad&#;n için kocas&#; ona k&#;zd&#;&#;&#;nda uygulayaca&#;&#; büyü’de oldu&#;u gibi:

“Tek bir ip olacak &#;ekilde bir ceylana ait tendonlar&#;, keneviri ve k&#;rm&#;z&#; yünü birbirine ör. Bunlar&#; 14 bo&#;um olacak &#;ekilde dü&#;ümle. Her dü&#;ümü ba&#;lad&#;&#;&#;nda büyülü sözleri tekrar et. Kad&#;n bu kordonu beline ba&#;layacak ve o bundan sonra sevilecektir.”

Fakat tabii ki bu büyüleri romantize etme tehlikesinden de kaç&#;nmal&#;y&#;z. Çünkü bu örnekler de erke&#;i kontrol etmek, ba&#;lamak ya da kuvvetten dü&#;ürmek için yöntemler içerirler. Bu büyülerde muskalar, merhem ya da iksirler de kullan&#;l&#;rd&#;; ba&#;lama teknikleri ve uyu&#;turucu maddeler içerirlerdi. Yani o kadar da masum de&#;illerdi.

SEVG&#; ARAYAN KADINLAR, &#;EHVET ARAYAN ERKEKLER

Yunancada ‘philia’ ve ‘agape’ sözcükleri, duygusal yak&#;nl&#;k, muhabbet, sevgi kelimelerine kar&#;&#;l&#;k gelir. Di&#;er yandan ‘Eros’ büyüleri genellikle kad&#;nlar&#; evlerinden ay&#;rarak kendi kollar&#;na gelmesi için erkeklerce yap&#;lan büyülerdir. Yunanl&#;lar en erken dönemlerden itibaren Eros’u, Afrodit’in birini vurmak istedi&#;inde kulland&#;&#;&#;, hedefe f&#;rlat&#;lan &#;eytani bir sald&#;r&#; olarak kullanm&#;&#;lard&#;r. Di&#;er yandan ‘philia’ ya da ‘agape’yi hiçbir zaman ki&#;ile&#;tirmemi&#;ler, onlar&#; bir insana zarar vermek için kullanan bir tanr&#;ya dönü&#;türmemi&#;lerdir. Bu kelimeler cinsel birle&#;meyi de içermekle birlikte, daha çok evlilik ili&#;kisi, aile içi ili&#;ki, duygusal ba&#;l&#;l&#;k, öpmek, sar&#;lmak, ilgi göstermek gibi duygulara kar&#;&#;l&#;k gelirler. ‘Eros’ ise sonu kesin olarak seksüel ili&#;kiyi amaçlayan, tehlikeli ve kar&#;&#; konulamaz &#;ehvet için kullan&#;l&#;r. ‘Eros’ büyüleri de agresif yöntemleriyle, eril dünyaya ait büyülerdir.

‘Gerçek a&#;k&#;n büyüsü’ne hakk&#;n&#; verir ve onu bir kenara b&#;rak&#;rsak, erke&#;in avc&#;, kad&#;n&#;n ise muhafaza edici oldu&#;u kad&#;n erkek ili&#;kilerinde, son bin senedir de&#;i&#;en pek bir &#;ey olmam&#;&#; gibi görünüyor.

* Doç. Dr. / Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiça&#; Dilleri ve Kültürleri Bölümü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşık Etme Büyüsü

Aşık etme büyüsü, kişinin aşık olduğu kişiyi kendine aşık etmesi için uygulanan bir büyüdür. Aşık etme büyüsü uygulanan kişinin gözü büyü yaptıran kişiden başkasını görmez. Oldukça etkili olan aşık etme büyüsü, kısa süre içinde etki gösterebileceği gibi, bir sürece bağlı olarak da etki gösterebilmektedir. Ortalama olarak 10 gün içerisinde tam etki oluşmaya başlar. İlk 10 günde etki yavaş yavaş artar. 10 gün sonrasında ise büyü yapılan kişi ile yaptıran kişi arasında güzel duygular oluşur.

Aşık etme büyüsü uygulaması, bazen zorunluluk haline gelmektedir. Aşık olan kişi ne yaparsa yapsın, aşkına karşılık alamaz. Aşık etme büyüsü ile aşkımıza karşılık alacak noktaya geliriz. Oldukça güzel bir duygu olan Aşk’a hizmet eden aşık etme büyüsü, medyumla tarafından uygulanmaktadır. Gerçek bir medyum bütün aşk büyüleri hakkında bilgi sahiptir. Durum değerlendirmesi yaparak doğru aşk büyüsünü bulur ve uygulamaya başlar.

En çok tesir eden aşık etme büyüsü; mum büyüsü, bağlama büyüsü ve kavuşma büyüsü gibi büyülerdir. Bunların hepsinin yapılışı farklıdır ve ayrı uzmanlık ister. Medyumlar bu konularda detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Bu büyülerden etki görmek için, daha önce bu büyüleri yapmış ve işe yaramış medyum hocalar tarafından yapılması gerekir. Telefon numaramızdan bizleri arayarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnsanların birbirlerini sevmesi ve sonsuza kadar birlikte yaşamak istemesi gayet normal bir durumdur. Hayatımız boyunca çok fazla aşık olmayız ve bu nedenle aşkı bulduğumuz zaman kaybetmek istemeyiz. Fakat bazı aşklar, bazı nedenlerden dolayı tükenme noktasına gelebiliyor. Eğer bu durumun nedeni bir tarafın aşkında azalma olması gibi bir neden ise, aşık etme büyüsü ile ilişkiler tekrardan eski haline gelebilir. Burada önemli büyü yaptıracak olan kişinin gerçekten samimi duygular taşımasıdır. Bu sayede güzel bir aşk tekrardan doğabilir.

Aşık Etme Büyüsü Belirtileri

Aşık etme büyüsü, kısa süre içinde etki gösterebileceği gibi, belli bir zaman sonrasında da etki gösterebilir. Bu nedenle kısa süre içinde etki göremediğimiz zaman pes etmememiz gerekir. Eğer pes edersek, büyünün etkisinde azalmalar meydana gelir. Bu süreçte biz gene sevdiğimi kişiyi iyi yaklaşmalıyız. Büyü yapıldıktan sonra yavaş yavaş karşı tarafın size olan yaklaşımında farklılıklar göreceksiniz. Büyü etkisi altında olan kişi, her hangi bir etkinin altında olduğunun farkında olmaz. Bu nedenle sağlıksız bir durum ile karşılaşmazsınız

Aşık Etme Büyüsü belirtileri için sitemizde yer alan telefon numaralarını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede size detaylı bilgi verebiliriz. Detaylı bilgi sayesinde siz de aşık etme büyüsü hakkında bilgi sahibi olursunuz. Büyüyü yapacak olan kişi siz değilsiniz. Lütfen bunun bilincinde olunuz.

Aşık Etme Büyüsü Gerçek Mi?

Aşık etme büyüsü hakkında en çok merak edilen konulardan biri de büyünün gerçek olup olmadığıdır. Bazı insanlar yetiştirilme tarzları gereği büyüye pek inançlı değildir. Aynı zamanda piyasada yer alan dolandırıcılar, medyumluk adı altında sahtekarlık yaptıkları için büyü hakkında kötü bir algı yaratırlar. Bu nedenle her medyumum diyen kişiye inanmamanız gerekir. Medyumluk özel yetenek isteyen bir meslektir. Aynı zamanda medyum hocanın kendini geliştirmesi ve büyüler hakkında uzman kişiler olması gerekir.

Aşık etme büyüsünün gerçek olup olmadığını kısa bir araştırma sonrasında rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu zamana kadar bir çok insan aşık etme büyüsü yaptırmış ve etkisini görmüştür. Aşık etme büyüsünün gerçek olmadığını iddia eden kişiler genellikle büyü yaptırmayan kişilerdir. Sizde aşık etme büyüsünün gerçek olmadığını düşünüyorsanız ve ya kafanızda soru işaretleri varsa telefon numaramızdan bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşık Etme Büyüsü Tutar Mı?

Aşık Etme Büyüsü gerçek medyumlar tarafından yapıldığı sürece tutar. Aynı zamanda büyü yaparken samimi duygular beslemelisiniz ve karşı tarafa olan aşkınızdan emin olmalısınız. Aşk, gerçek ve güzel bir duygudur. Duygularınıza emin olmadan yaptıracağınız aşık etme büyüleri, olumsuz sonuçlar verebilir. Aşık etme büyüsü yapan kişi, büyü etkisi altında kalacak olan kişiye gerçekten aşık olmalıdır.

Aşık Etme Büyüsü ve detayları hakkında bilgi sahibi olmak için telefon numaramızdan bizleri arayabilirsiniz. Aynı zamanda sitemizde bulunan yazıları okumanızı öneririz.

Odkara aşk büyüsü sonuçları

Aşk sonuçları büyüsü odkara

En Kuvvetli Aşk Büyüleri çok inatçı sevgililere yapılır. Sizde bir kaç deneme yaptırmış ve sonuç alamamışsanız doğru yerdesiniz.

Odkara büyüsü, uzman medyum hocalar tarafından yapılmalıdır. Medyum hocalar büyü seçeneklerini en iyi şekilde değerlendirmelidir. Odkara büyüsünü yapan kişilere medyum hoca ismi verilmektedir. Medyum hocalar ile görüşmeleriniz tamamen gizli bir şekilde olmalıdır.

Büyüsü aşk sonuçları odkara

Ayrılan Eşi Bağlama Büyüleri Ayrılan eşi bağlama büyüleri, ilişkisi sona eren kişilerin eski partnerlerini yeniden kazanmak için başvurdukları bir yöntemdir. Bu tür büyüler, çiftler arasındaki bağı yeniden kurmak ve sevgi

Odkara aşk büyüsü sonuçları

3 yıldır cinler konusunda sorunlar yaşıyorum bir çok hocaya başvurdum ama sorunuma çare olacak birine denk gelemedim herkes parayı aldı…

At yarışı sonuçları nasıl anlaşılır

Bir hafta yedi günün sonunda od kara büyüsü yapılan kişi büyüyü yaptırana derin bir aşk besler onun aşkıyla adeta yanar tutuşur. Yazılı olan tılsımlı kağıt atılmaz katlanıp temiz bir beze sarılarak saklanır, istenildiğinde okunur. Aşkı taze tutmak için arada bir okumak faydalı olacaktır denmektedir. detaylı

Etiketlerodkara büyüsü tutar mı odkara büyüsü yapanlar odkara büyüsü yaptıranlar odkara büyüsü yorumları

Odkara Büyüsü. +. -. Odkara büyüsü, tarihsel süreç boyunca aşkı arayan insanlık için etki eden önemli bir büyüdür. Bilindiği gibi eski dönemlerden bu yana aşk adına pek çok savaş yapılmış, uygarlıklar kurulmuş ve yıkılmıştır. İnsanoğlu eski çağlardan bu yana aşkı aramasına karşın bazen bu konuda

Kart bahis gırıs

Platonik olduğunuz kişinin size âşık olmasını, eşinizle yaşadığınız sorunların çözülmesini, sizi ayrıldığınız  kişinin geri dönmesini veya gerçek aşkı yaşamayı istiyorsanız; uzman bir medyum tarafından aşk büyüsünü yaptırabilirsiniz. Büyünün olumlu sonuçlanması için işinin ehli medyumlarla çalışmalısınız. Bu nedenle büyüyü yapacak olan medyumun resmi medyum olmasına dikkat ederek kendini medyum gibi gösteren sahte kişilere güvenmemelisiniz.

Odkara büyüsü nedir? Odkara büyüsü neden yapılır? Odkara büyüsü bozulabilecek büyüler arasında yer alır. Ancak odkara büyüsünü bozmak, odkara büyüsü yapmaktan daha zordur. Çünkü odkara büyüsü oldukça güçlü ve bozulması zor büyüdür. Odkara büyüsünün zor bozulan bir büyü olmasının sebebi yüksek tesirli olmasına dayanır. Büyünün tesiri ne kadar yüksekse o kadar zorlayıcı tılsımlar kullanılır. Lakin tüm bu zorluklarına rağmen odkara büyüsü bozulabilecek bir büyüdür. Büyüyü bozmadan önce üzerinizde gerçekten odkara büyüsü olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.

Sonuçları büyüsü odkara aşk

Âşık olduğu kişiye ulaşmak isteyen ve eşiyle sorunları çözerek sağlıklı bir ilişki sürmek isteyen herkes en kuvvetli aşk büyülerini araştırmaktadır. En kuvvetli aşk büyüleri, kısa bir sürede yoğun bir şekilde tesirini gösteren büyülerdir. Aşk büyüleri arasında en kuvvetli olanlar Canbar ve Papaz büyüleridir. Oldukça kuvvetli olan bu büyüleri yapmak için işinin ehli bir medyumdan destek alınmalıdır.

1xbet illegal mi

medyum Solomon hocaya ritüel işlemi yaptırmak için başvurdum kendisine ödeme yaptıktan sonra bir daha ulaşmak nasip olmadı farklı numaralardan arayınca…

Caishenslot

Bu belirti dışında aşk büyüsünün bir başka belirtisi de vücudun daha dinç, enerjik ve daha atılgan olmasıdır ki bu da sizin rahatlamanızın ve hafiflemenizin dışavurumu olarak ortaya çıkar.

Aşk büyüsü sonuçları odkara

Aptal ergen inş yaptırırken musallat olurda ebenikini tersten görürsün

Odkara sonuçları büyüsü aşk

Büyüsü aşk odkara sonuçları. Özellikle net ve keskin sonuçları sebebi ile birçok medyum kendilerine gelen aşk büyüsü taleplerini bu teknik ile karşılamaktadır.

Aynı zamanda insanların hayatların da herhangi bir konuda hayallerinin gerçek olması, evli çiftlerin birbirlerini daha çok sevmeleri veya evlilik hayallerinin gerçek olması gibi konularda da bu işlemlerin sık sık kullanıldığı bilinmektedir. Odkara büyüsü nedir sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir ve bu sebeple insanlar bu işlemleri yaptırmak istedikleri zaman genellikle güvenilir bir medyum bulmakta zorlanırlar.

Peki tamamen odkara aşk büyüsünü tamamladınız, başka insanların yardımına muhtaç olmadan ve onlardan destek almadan odkara uygulamasını bitirdiniz diyelim. Bu büyünün etki edip etmediğini nereden anlayacaksınız?

Yukarıdaki boşluğa aramak istediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz.

Medyum Zeynel Eroğlu sayesinde hayata ve yaşama dair tüm sorunlarınızı kökten bir şekilde çözeceğinizden emin olunuz. Yılların verdiği bilgi birikimi ve Tecrübesi ile gerekli yardımı en iyi şekilde alacaksınız İnşallah.

Kişi odkara büyüsü altında olunduğu fark edilebilir mi? Sorusu da sıklıkla sorulan sorulardan bir diğeridir. Odkara büyüsü eğer doğru bir şekilde, deneyimli bir medyum tarafından yapılırsa tutacağı ve tesiri yüksek olacağı için odkara büyüsü etkisi altında olan kişi kendisine büyü yapıldığının farkında olamayacaktır. Ancak yakın çevresi kişinin odkara büyüsü etkisi altında olduğunun farkına varabilir. Bunu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, bir kişinin âşık olduğu ve yeniden beraber olmak istediği eski sevgilisine odkara büyüsü yaptırdığını düşünelim. Bu çift büyü yaptıran kişinin büyü yapılanı aldatması yüzünden ayrılmış olsun. Bu ayrılık yaşanırken yüksek ihtimalle büyük kavgalar olacaktır. Ve aldatılan kişi asla bir daha beraber olmayacaklarını dile getirecektir. Ancak ilerleyen süreçte aldatan kişinin yaptıklarından pişman olmasıyla odkara büyüsüne başvurması, hayatı, mutluluğu ve ilişkisi için yeni bir şans yaratmasıyla asla barışmam diyen eski sevgilisinin ona geri döndüğü görülür.

Aşk büyüsü sonuçları odkara

24 Saatte Sevdiğinizi Kendinize Aşık Edebilirsiniz  24 saatte sevdiğinizi kendinize aşık edebilirsiniz denildiğinde birçok insan bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanmaktadır. Sevdiğinizi kendinize aşık etme büyüsü, birçok insanın ilgisini çeken bir

Odkara Aşk Büyüsü İkili ilişkilerin genelinde sorunsuz olarak yapılabilen bu büyü için özel malzemelere ihtiyaç vardır. Yalnızca Medyum Burak hoca tarafından bilinen büyünün yapım aşaması için; bozulmuş meyveler, çinko tabletler, karınca dışkısı gibi farklı malzeme kullanımı söz konusu olmaktadır.

Odkara büyüsü neden yapılır, kimlere yapılır, nasıl yapılır hakkında sorularınız varsa doğru yerdesiniz. Odkara büyüsü bir tür aşk büyüsüdür. Bu büyünün altında yatan temel neden; giden kişiyi geri döndürme isteğidir. Bu büyünün etkisi kısa süre içerisinde kendini gösterdiğinden, etkili sonuçlar verdiğinden sık sık başvurulan bir büyüdür. Bu büyü üç hüddam büyüsü olarak da anılsa da bilinen adı odkara büyüsüdür. Bu büyüye genelde; karısından, kocasından ya da sevgilisinden istemeden ayrılan insanlar başvurmaktadır.

Büyüsü sonuçları odkara aşk

Karşı tarafta meydana gelecek bir belirti de huzursuzluk sendromunun baş göstermesidir, çünkü huzursuzluk sendromu, odkara aşk büyüsüne maruz kalan kişilerde ilk ortaya çıkan belirtidir, yani karşı taraf kendisinde bir yorgunluk, bir huzursuzluk ve ne yapacağını bilememe, dünyaya yabancılaşma gibi sıkıntılarla karşılaşacaktır.

Bilindiği gibi insanlar çok eski zamanlardan bu yana medyumların yaptıkları özel büyü işlemlerine çok ciddi ilgi gösterirler ve bunlardan biri de odkara büyüsüdür. Çok zor ve aynı zamanda özel bir büyü işlemi olarak öne çıkan bu işlemler de amaç çok farklı olabilir ancak uygulama şekilleri genellikle aynıdır. Genel kullanım amacı insanların sevdikleri kişileri kendilerine bağlamaktır.

Kullanım alanı oldukça geniş olan bu büyünün etkileri bir o kadar geniş olabiliyor. Medyum Saliha bu büyünün herkes ve her koşulda kolaylıkla uygulanamayacağını bu sebeple üzerine derin incelemeler yapılması gerektiğine özenle vurgu yapıyor. Sizin için doğru büyünün okara büyüsü olup olmadığını merak ediyorsanız Medyum Saliha ile danışarak doğru cevabı alabilirsiniz. Sizin tüm dertlerinizi dinledikten sonra Odkara büyüsü sizin için doğru büyü olmasa bile hangisi doğru ise bu konuda da bilgi vermekten çekinmeyecektir.

Anında etki eden hızlı tutan aşk duaları hangileri birini kendine aşık etme duası gerçek aşk duası gibi konuları merak ediyorsanız web sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. Aşık etmek için okunan dualar günah mı? Dünyadaki en güçlü aşk duası hangisi? En etkili aşk duası ile sevdiğimi kendime aşık edebilir miyim gibi sorular aklınıza takılıyorsa internet sitemizden güvenilir Medyum Burak’a  tüm bu konular hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Endişelenmeyin, odkara aşk büyüsünü tamamen yapabilmek için birkaç ayrıntı ve birkaç adımdan başka hiçbir şey kalmadı, onları da başarıyla yapabileceğinizi biliyoruz.

Görselin amacını nasıl açıklayacağınızı öğrenin (yeni sekmede açılır). Görsel tamamen dekoratif amaçlı ise boş bırakın.

Büyü Hastalık Yapar mı? Yapılan büyülerin insanlar üzerindeki etkisi herkeste değişik olarak kendini gösterir. Bunun…

Büyüsü odkara aşk sonuçları

Küllerin bıraktığı izler kafidir. Daha sonra bu yazılı kağıt alınır ve temiz bir ortamda saklanır. Okuma işi yapılacak saatte öylece alınır ve bu kağıda göz gezdirip bir yandan da bu üç büyük cinin adları okunur çar, çur,çor tam kez okumak gerekir.

Odkara büyüsü platonik aşıklar için platonik sevdadan kurtuluşun anahtarı, üzücü günlerin bitmesi için bir umut ışığıdır. Odkara büyüsü temelde bir bağlama büyüsüdür. Odkara büyüsü sayesinde büyü yapılan kişi büyü yaptıran platonik aşığına, aşkla bağlanır. Kökeni Afrika kıtasına dayanan odkara büyüsü hızlı etki vermesi ve zararlı bir büyü olmaması sebebiyle sıklıkla tercih edilen büyüler arasındadır. Yalnız odkara büyüsünü kesinlikle gerçek ve bilgili bir medyumun yapması gerekir. Çünkü büyü ritüeli sırasında her adımın doğru sıra ve doğru bir şekilde yapılması, niyetin düzgün belirtilmesi gerekir. Ayrıca büyü sırasında kullanılacak malzemeleri ancak gerçek bir medyum tedarik edebilir. Odkara büyüsünü, gerçek bir medyum yerine sıradan bir insana yaptırıldığı takdirde tutmayacak daha da kötüsü yapılacak yanlışlar büyük sorunlara yol açacaktır.

Bu site hakkında Burası kendinizi ya da sitenizi tanıtmak, ya da emeği geçenlerden bahsetmek için iyi bir yer olabilir.

Odkara büyüsü nasıl yapılır?Odkara büyüsü nedir?Odkara büyüsü etkileriOdkara büyüsü neden yapılır?Odkara vefki Odkara büyüsü işinin ehli bir hocanın uzmanlığı ile uygulanabilir. Büyü de bu yollardan biri olmuştur. Bu tarzda büyülerden olan odkara büyüsü etkili sonuçları ile insanları kendine çeker. Odkara Büyüsü Nedir? Odkara büyüleri kara büyüler dediğimiz çok tesirli ve etkili olan büyülerden biridir. İnsanlar bu odkara büyüsü ile istedikleri kişileri elde etmeye çalışırlar. Pek tabi bu büyünün, kara büyülerden biri olması gerekçesiyle iyi bir medyumun yanında yapılması önemlidir.

3 aug. — Odkara büyüsü temelde bir bağlama büyüsüdür. Odkara büyüsü sayesinde büyü yapılan kişi büyü yaptıran platonik aşığına, aşkla bağlanır. Kökeni

Odkara aşk büyüsü sonuçları

 • Amatic (Book of Aztec, Lovely Lady, Book of Fortune);
 • Yggdrasil (MultiFly!, HippoPop, Cazino Cosmos);
 • NetEnt (Space Wars, Dead or Alive 2 Feature Buy, Divine Fortune);
 • Play’n Go (Book of Dead, Legacy of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness);
 • Thunderkick (Midas Golden Touch, Big Fin Bay, Beat the Beast: Griffin’s Gold);
 • Microgaming (The Finer Reels of Life, Immortal Romance, Book of Oz);
 • Red Tiger (Gonzo’s Quest Megaways, What the Fox MegaWays, Wild Hot Chilli Reels);
 • Spinomenal (Majestic King, Book of Guardians, 4 Horsemen);
 • Boongo (Sun of Egypt 2, Book of Sun: Multichance, Hit the Gold!).

Odkara aşk büyüsü sonuçları

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir