anlatım olarak tamamlanmış cümlelerin sonuna konur / Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur. Doğru mu, Yanlış mı?

Anlatım Olarak Tamamlanmış Cümlelerin Sonuna Konur

anlatım olarak tamamlanmış cümlelerin sonuna konur

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre 17 noktalama işareti var: Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işareti. Bu yazıda, TDK kurallarına göre noktalama işaretlerinin nasıl kullandığını madde madde açıklayacağız. Öncesinde Türkçe kullanımda noktalama işaretlerinin tarihine kısaca göz atıp TDK dışındaki sözlüklerde kaç adet noktalama işareti bulunduğunu da hatırlayalım.

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere “noktalama işareti” adı veriliyor.

Türkçe yazı dilinin tarihi 7. ve 8. yüzyıllarda dikilen Orhon Yazıtları’na dayanıyor. Bu yazıtlarda yalnızca iki nokta (:) kullanılmış ve başka herhangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır.

Mahir Kalfa’nın aktardığına göre ilk kez 19. yüzyıldaki Tazminat Dönemi’nde, Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyununda birkaç noktalama işareti kullanılmıştı. Aynı dönemin önemli isimlerinden olan Ahmed Midhat Efendi, Felâtun Beyle Rakım Efendi adlı hikâyesinde; nokta, iki nokta, sıralı noktalar, soru işareti, ünlem, ayraç, konuşma çizgisi gibi işaretlere yer vermiş ama virgül ve noktalı virgül işaretlerini hiç kullanmamış.

Türkçe noktalama işaretlerinde standartlaşma, Cumhuriyet dönemindeki çabalar sayesinde mümkün oldu. Türkiye’de yazım kılavuzu hazırlamak, yazmak ve yayımlamak görevi Anayasa’nın 134. maddesine dayalı olarak çıkarılan 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 37. maddesinin b fıkrasıyla Türk Dil Kurumu‘na verildi.

Noktalama işaretlerinin anlatımı ve örnek cümleler

TDK’ye göre 17 noktalama işareti var. Bunlar; nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işaretidir.

Kesme işareti dışındaki tüm noktalama işaretlerinden sonra muhakkak bir boşluk bırakılmalıdır.

Ali Püsküllüoğlu’nun “Türkçenin Yazım Kılavuzu” adlı kitabında 19 noktalama işareti, Nijat Özön’ün “Büyük Dil Kılavuzu” adlı kitabında ise 18 noktalama işareti var. TDK “işaret” kelimesini kullanmayı tercih ederken Püsküllüoğlu ve Özön “im” kelimesini kullanıyor.

Bu üç kaynakta anlatılan noktalama işaretleri şöyle:

Özetle, ters eğik çizgi ve denden işareti sadece TDK’nin noktalama işaretleri listesinde var. Sıralı noktalar, noktalı (uzun) çizgi, çengel imi, düzeltme imi ve yıldız imi ise bu listede yok.

Yıldız imi sadece Özön’ün kitabında yer alıyor. Püsküllüoğlu ise eğik çizgi gibi bazı noktalama işaretlerinde TDK’nin listesiyle, çengel imi gibi diğerlerinde ise Özön ile uyuşuyor.

Şimdi TDK’nin kılavuzuna göre noktalama işaretlerinin nasıl kullanıldığına bakalım:

 

1. NOKTA (.)

Noktalama işaretleri arasında en eski ve en çok bilinen işaret noktadır. Tamamlanmış cümlenin sonuna konulur. Temel görevi bir cümlenin bittiğini gösterir. Nokta ayrıca:

1. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Dr. (doktor), Prof. (profesör)…

2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

3. (üçüncü), 15. (on beşinci)

3. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:

3, 4 ve 7. maddeler

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

1. A.

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

29.5.1453

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Tren 09.15’te kalktı.

7. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

8. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

1.000, 326.197

 

2. VİRGÜL (,)

Noktadan sonra en çok kullanılan noktalama işareti virgüldür. Temel görevi birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmaktır.

Virgül, metin içinde çok önemli bir yere sahiptir. Yanlış kullanılması durumda yanlış anlam doğurur. Örneğin bir haberde yanlış kullanılarak anlam kaymasına yol açtığı takdirde düzeltme yayımlanmasına bile sebep olabildiğini Türkiye basın tarihinde görüyoruz.

Virgül…

1. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller

2. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

3. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak)

4. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Akşam, yine akşam, yine akşam,

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

5. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi. (Necati Cumalı)

6. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

 – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

7. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,

– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

8. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil­diren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette” gibi kelimelerden sonra konur:

Hayhay, memnun oluruz.

9. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)

10. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Sayın Başkan,

11. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

38,6 (otuz sekiz tam, onda altı)

12. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

13. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

14. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:

ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: Hem gider hem ağlar

UYARI: Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz: Yemekte bir karara varıp arkadaşına bakarak konuştu.

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz: Aklın yatarsa karar verirsin.

UYARI: Metin içinde -ınca/-ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı /mi ekinden sonra virgül konmaz.

 

3. NOKTALI VİRGÜL (;)

TDK’ye göre noktalı virgülün kullanımı şöyle:

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:

Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır­mak için konur:

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

Nijat Özön’nün Büyük Yazım Kılavuzu’ndaki açıklamayı da eklemek faydalı olabilir. Buna göre noktalı virgül önceki tümceye “ancak, fakat, çünkü, ve, ne var ki, bu nedenle, bununla birlikte” gibi bağlaçlarla bağlanan tümcenin başına konur. Örneğin:

Dönüşte bir kez daha uğradı; fakat bulamadım.

Cumhuriyet Yayınları’na göre noktalı virgül bağlaçların yerine kullanılır:

Seni arayacaktım; (ama) zaman bulamadım.

A. Rıdvan Bülbül’e göre de noktalı virgül en çok içindeki sözcükler virgülle ayrılmış olan ve anlamca birbirine bağlı cümlecikleri ayırmakta kullanılır. Bir cümlenin hükmünden ayrılan ve “ancak, fakat, lakin, şu kadar ki, bununla beraber” gibi sözlerle başlayan cümleyi ayırmaya yarar. Noktalı virgül olan yerleri okurken, virgülden daha çok, noktadan daha az durulur.

Noktalı virgülü kullanmak virgülden daha zordur. Yani daha çok söz bilgisi ister; bundan yoksun olan bir kimse, noktalı virgülü her zaman yerinde kullanamaz.

Keyfi olarak noktalı virgülün yerine virgül, virgülün yerine de noktalı virgül konulmamalıdır. Aksi takdirde, bu işaretlerin değerleri ortadan kalkar.

 

4. İKİ NOKTA (:)

İki nokta işareti, bir açıklama ile ilgilidir. Yazıda okuyucunun dikkati, daha sonra gelecek olan açıklamaya, söze veya örneklere çekilir.

İki noktanın kullanımı, virgül ve noktalı virgül ile karıştırılmamalı. Noktalı virgül, daha çok anlam ve yapıca ilgili cümleleri birbirini bağlar. İki nokta ise cümleleri birbirine bağlamaz.

İki noktanın ardından gelen cümle, bir açıklama niteliğinde olmalıdır. Örneğin: “Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)”

1. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

2. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.

3. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçı sayar:

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

4. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

https:www.tdk.gov.tr

5. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7…

UYARI: İki noktadan sonra gelen ifade, cümle niteliği taşıyorsa, ilk harfi büyük yazılır.

 

5. ÜÇ NOKTA (…)

1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı… (Tarık Buğra)

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

Arabacı B…’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur:

… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Koca Yusuf… Koca Yusuf, be!..

6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır.

— Kimsin?

— Yusuf…

— Hangi Yusuf?

— …

UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir.

 

6. SORU İŞARETİ (?)

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

Ne zaman hayallerimize kavuşacağız?

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:

Adınız?

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

Yunus Emre (1240?-1320)

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur.

 

7. ÜNLEM İŞARETİ (!)

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

UYARI: Ünlemden sonra üç nokta yerine iki nokta koymak yeterlidir.

 

8. KISA ÇİZGİ (-)

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

Soğuktan mı titriyor-

dum.

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:

al-ış, dur-ak vb.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:

al-, dur- vb.

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur:

-ak, -den vb.

6. Heceleri göstermek için kullanılır:

a-raş-tır-ma

7. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:

09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması vb.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:

50-20=30

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:

-2 °C

UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl.

 

9. UZUN ÇİZGİ (—)

1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna “konuşma çizgisi” de denir.

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

— Eski şehri gezdin mi?

— Rothschild’in evine gittin mi?

— Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

 

10. EĞİK ÇİZGİ (/)

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

Akın var / Güneşe akın! /Güneşi zapt edeceğiz / Güneşin zaptı yakın! (Nazım Hikmet)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

No.: 8 /2 Şehitkamil/ Gaziantep

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

12/10/1949, 11/IX/1324 vb.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

-a /-e, -an /-en vb.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

Journo

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

80/2=40

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

g/sn (gram/saniye)

 

11. TERS EĞİK ÇİZGİ (\)

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

C:\Belgelerim\Journo Haber Metinleri\Noktalama_Isaretleri.txt

 

12. TIRNAK İŞARETİ (“ ”)

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır:

Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.

4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır:

Atasoy, Faysal Okan. “Noktalama işaretlerinin tarihi.” Turkish Studies 5.2 (2010): 823-860.

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.

 

13. TEK TIRNAK İŞARETİ (‘ ’)

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:

Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

 

14. DENDEN İŞARETİ (“)

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır:

a. Etken         fiil

b. Edilgen       “

c. Dönüşlü      “

ç. İşteş             “

 

15. YAY AYRAÇ ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Yunus Emre’nin (1240?-1320)…

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir:

Söyleşi yaptığımız kişi, “Elbette bu dediğiniz doğrudur (…) Sonuçta o bölgeyi görmüştüm” dedi.

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

496 (?) yılında doğan Fuzuli…

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:

1) A)

 

16. KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:

“Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:

Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

 

17. KESME İŞARETİ ( ’ )

  Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na

  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

  Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

  Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

  2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

  Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan,

  3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de,

  4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  985’te, 8’inci madde,

  5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:

  Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.

  6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır

  Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

  7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler

  a’dan z’ye kadar

  UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel adalara, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüz

  UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine

  UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Avrupalı, Gaziantepli.

  UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

  İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR – DE DA NASIL YAZILIR?

  De, da ayrı mı, bitişik mi yazılır: Bitmeyen hataları anlamak için yeni deney

  Noktalama işaretleri: Haberlerde en sık yapılan yanlışlar

  Türkçe’ye övgü: Sanki gazetecilik için tasarlanmış bir dil

  Etiketlerab2022dilbilgisiimla kurallarınasıl yazılırnoktalama işaretleritdktürk dil kurumutürkçe

  Noktalama İşaretleri

  Nokta ( . )


  1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

  • Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin)


  2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

  • Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb.


  3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

  • 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb.


  4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.

  5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
  I.               1.                            A.            a.
  II.              2.                            B.            b.

  6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb.
  UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların¬dan önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb.

  7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.

  • Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)


  8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

  • Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


  9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

  • 1.000, 326.197, 49.750.812 vb.


  10. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:


  11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

   

  Virgül ( , )


  1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

  • Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sı¬cak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Halide Edip Adıvar)
  • Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller
  • Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. (Ömer Seyfettin)

  2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

  • Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

  • Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

  • Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak)
  • Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk)

  5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

  • Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

  6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

  • Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

         Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi. (Necati Cumalı)

  7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

  • – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

  8. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

  • Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,

  – Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

  9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

  • Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.
  • Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. (Yahya Kemal Beyatlı)

  10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup¬larıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

  • Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
  • Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)

  11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

  • Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk)
  • Sayın Başkan,
  • Sevgili Kardeşim,
  • Değerli Arkadaşım,

  12. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

  • 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş)

  13. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur:

  • Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.

  UYARI: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz:

  • Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu.     (Halide Edip Adıvar)
  • Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi. (Yaşar Kemal)
  • Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. (Necati Cumalı)

  14. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

  • Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.
  • O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra)

  15. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

  • Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
  • Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:
  • ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

  UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:

  • Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik’e bol teşek¬kürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa)
  • Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül
  • Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı)

  UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:

  • Hem gider hem ağlar.
  • Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)
  • Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır.
  • Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam.
  • Ne kız verir ne dünürü küstürür.
  • Bu kurallar bugün de yarın da geçerli olacaktır.

  UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz:

  • İmlamız lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzele¬cek çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil!     (Yahya Kemal Beyatlı)

  UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kulla¬nılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:

  • Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal)
  • Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. (Attila İlhan)

  UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:

  • Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı.(Reşat Nuri Güntekin)
  • Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. (Tarık Buğra)

  Noktalı Virgül ( ; )

  1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

  • Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

  2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır¬mak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

  • At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

  3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:

  • Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

   

  İki Nokta (: )

  1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:

  • Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

  2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:

  • Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)
  • Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)

  3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

  • a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

  4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:

  • Bilge Kağan:         Türklerim, işitin!

                                    Üstten gök çökmedikçe,
                                    alttan yer delinmedikçe
                                    ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?

  • Koro:               Göğe erer başımız
                            başınla senin!
  • Bilge Kağan:         Ulusum birleşip yücelsin diye
                                 gece uyumadım, gündüz oturmadım.
                                 Türklerim Bilge Kağan der bana.
                                 Ben her şeyi onlar için bildim.
                                 Nöbetteyim! (A. Turan Oflazoğlu)

  5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

  • – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
   Ziraatçı sayar:
   – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

  6. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

  7. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

   

  Üç Nokta ( … )

  1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

  • Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri¬yordu da bu yanı… (Tarık Buğra)

  2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

  • Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.
  • Arabacı B…’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

  3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle¬rin yerine konur:

  • … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)

  4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

  • Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek… (Atatürk)

  5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

  • Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
   —      Koca Ali… Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin)

  UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir:

  • Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra)
  • Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?.. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı?..(Necip Fazıl Kısakürek)

  6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:

  • — Yabancı yok!
   — Kimsin?
   — Ali…
   — Hangi Ali?
   — …
   — Sen misin, Ali usta?
   — Benim!..
   — Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
   — Hiç…
   — Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!..
   — !.. (Ömer Seyfettin)

  UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.
   

  Soru İşareti ( ? )

  1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

  • Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  •  Atatürk bana sordu:
   — Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)

  2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:

  • Gümrükteki memur başını kaldırdı:
   — Adınız?

  3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

  • Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?) vb.
  • 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…
  • Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

  UYARI: mı / mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

  • Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. (Haldun Taner)

  UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:

  • Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
  • Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı)

   

  Ünlem İşareti ( ! )

  1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

  • Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!
  • Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk)

  2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

  • Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)
  • Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriye¬tini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. (Atatürk)
  • Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! (Yahya Kemal Beyatlı)
  • Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın
   Bu toprak bir devrin battığı yerdir. (Necmettin Halil Onan)

  UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabi¬leceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:

  • Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
   Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

  3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

  • İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).
  • Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

   

  Kısa Çizgi ( – )

  1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

  •       Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil-
         mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepe-
         lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvayda-
         ki adam bir tanıdık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı?
         Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboş-
         lar mı oturur? (Sait Faik Abasıyanık)

  2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

  • Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

  3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:

  • al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük vb.

  4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:

  • al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır- vb.

  5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur:

  • -ak, -den, -ış, -lık; -ımsa-; -la-; -tır- vb.

  6. Heceleri göstermek için kullanılır:

  • a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık vb.

  7. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:

  • Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-Fransızca Sözlük vb.

  UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz:

  • On on beş yıl. Üç beş kişi geldi.

  8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:

  9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:

   

  Uzun Çizgi (—)

  1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

  • Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
   — Eski şehri gezdin mi?
   — Rothschild’in evine gittin mi?
   — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

  2.Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:

  • Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
   İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

  UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

  • Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
   “Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel)

   

  Eğik Çizgi ( / )

  1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

  • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

  2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

  • Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

  Ülke adı yazılacağında ise:

  •  Atatürk Bulvarı No.: 217
   06680 Kavaklıdere / Ankara
                      TÜRKİYE

  3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  • 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

  4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

  • -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

  5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

  6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

   
  Ters Eğik Çizgi ( \ )
  Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır:

  • C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık.indd

   

  Tırnak İşareti ( “ ” )

  1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır¬nak içine alınır:

  • Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır.
  • Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:
   “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
   Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

  UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

  • “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)

  2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

  • Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

  3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

  •    Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.
         “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

  UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:

  • Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.
   Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

  UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kulla-nılmaz:

  • Elif Şafak’ın “Bit Palas”ını okudunuz mu?

        4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.
   

  Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )

  Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:

  • Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.
   “Atatürk henüz ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.” (Falih Rıfkı Atay)

  Denden İşareti (“)

  Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır:
  a. Etken         fiil
  b. Edilgen       “
  c. Dönüşlü      “
  ç. İşteş             “
   

  Yay Ayraç ( )

  1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

  • Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

  2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

  • Yunus Emre’nin (1240?-1320)…
  • İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

  3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla¬mak ve göstermek için kullanılır:

  • İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

  4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

  • Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
  • Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin
   Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)
  • Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45).

  5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.
  6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:

  • Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

  7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös¬termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

  • 496 (?) yılında doğan Fuzuli…

  8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
  I)             1)                   A)           a)
  II)           2)                    B)           b)
   

  Köşeli Ayraç ( [ ] )

  1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

  • Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

  2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:

  • “Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

  3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:

  • Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

  Kesme İşareti ( ’ )

  1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

  • Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se, Şinasi’yle, Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb.
  • “Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek)
  •  1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk)

  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır:

  Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:

  • Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

  Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır:

  • Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.
  • Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler…

  UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:

  • Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

  UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

  • Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.

  UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.
  UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:

  • Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

  UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağıbiçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.
  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

  2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

  • Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.

  3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  • TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.

  4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

  • 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.

  5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:

  • Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının Genel Ağ’da hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür.

  6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

  •       Bir ok attım karlı dağın ardına
   Düştü m’ola sevdiğimin yurduna
   İl yanmazken ben yanarım derdine
   Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)
  • Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?” (Elif Şafak)
  • Güzelliğin on par’etmez
   Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

  7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:

  • a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.

   
  Kaynak: Noktalama İşaretleri. TDK. Web. 
   

   

  Üç Nokta (…) Nedir, Görevleri Nelerdir? Üç Noktanın Kullanım Alanları Ve Cümle İçerisinde Örnekler

  Haberin Devamı

  Üç Noktanın Kullanım Alanları Nelerdir?

  Amaca uygun olarak cümle içerisinde ya da sonunda kullanılan üç nokta pek çok farklı göreve sahiptir. Türkçe dilbilgisi içerisinde çok küçük yaşlardan itibaren öğretilen üç nokta, ele alınacak pek çok yazı konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

   - Herhangi bir biçimde tamamlanmamış eksik bırakılmış cümlelerin sonunda kullanılır,

   - Farklı nedenlerden dolayı açıklanmak istemeyen kelimeleri anlatmak adına cümle arasında değerlendirilir,

   - Bir konu içerisinde belli başlı bazı örnekler verilirken o örneklerden daha bulunduğunu anlatmak amaçlı,

   - Karşılıklı yapılan konuşmalarda yeterli olmayan durumlar karşısında,

   - Alıntılarda atlanmış olan bölümler için,

   - Ünlem ve seslendirmeler konusunda anlamı pekiştirmek amaçlı,

   Bu gibi sebepler doğrultusunda farklı cümleler için üç nokta gün içerisinde düzenli olarak kullanılır.

  Üç Nokta Cümle İçerisinde Örnekleri

  Üç noktayı pek çok farklı cümle içerisinde ele alarak anlatmak mümkün. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken bu noktalama işareti, aynı zamanda bir edebi eser çıkarırken ya da yazılı kaynaklarda yetişkinler için de çok önemlidir.

  Haberin Devamı

  Tamamlanmamış bir cümle için;

   ‘’Ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler, hele sizler, (Tevfik Fikret)

   Açıklanmak istenmeyen kelimeler için;

   ‘’Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz’’ 

   Konu içerisinde başka örnekler olduğunu anlatırken;

   ‘’Yaz meyveleri konusunda birçok örnek vermek mümkün; kiraz, erik…

   Bu gibi daha pek çok farklı sebep ile beraber değişik örnekler sunmak mümkün.

  Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

  Üç nokta farklı alanda kullanılan önemli bir işarettir. Bu işaret özellikle eğitim alan öğrenciler için büyük öneme sahiptir. Onların bunu bilmesi Türkçe dil bilgisi açısından önemli bir potansiyel yer etmektedir. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde bazı durumlar söz konusu olduğunda kullanılabiliyor. Özellikle resmi makamlar için yazılan yazılar konusunda gerekli kısımlarda üç nokta değerlendirilmektedir. Cümlelerin ortasında ya da sonunda, hatta başında da kullanılan noktalama işareti olarak Türkiye'de önemli bir yer teşkil ediyor.

  Üç nokta kullanıldığı yerler, örnek cümleler ve konu anlatımı: Üç nokta nerelerde kullanılır?

  Söylenmek, belirtilmek istenmeyen kelimelerin yerine de kullanılan üç nokta ile ilgili cümleler nelerdir? Üç nokta kullanımı hakkında merak edilen tüm soruları siz değerli okuyucularımız için yanıtladık. İşte, tüm detaylar…

  Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

  Örnek:

  Örnek:

  Örnek:

  – Evet, hatırlıyorum. Buna sensiz karar verilmişti.

  – Annem bile karşı çıkmadı buna.

  – Tersine, bu onun işine geldi.

  – Ne demek istiyorsun? Villa mı?

  – …

  Örnek:

  Örnek:

  Örnek:

  Örnek:

  Üç Nokta Örnekleri

  Üç nokta kullanımı hakkında yukarıda verilen bilgilerin daha iyi anlaşılması için aşağıda verilen üç nokta ile ilgili cümleler incelenebilir:

  nest...

  batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir