egzoz mu egzos / Egzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu? - Haberler

Egzoz Mu Egzos

egzoz mu egzos

Egzoz nasıl yazılır, egzoz yazımı nasıl olmalıdır? Egzoz mu egzos mu, TDK&#;ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcü&#;ün do&#;ru yaz&#;l&#;&#;&#;n&#;n bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü Türkçenin gerek yaz&#;l&#; gerek ise sözlü olarak kullan&#;lmas&#;nda sözcükleri olu&#;turan seslerin bilinmesi, bu dilin konu&#;ucular&#;n&#;n yaz&#;m ve dil bilgisi kurallar&#;na hâkim olmas&#;n&#; sa&#;lar. Türkçede yaz&#;m&#; s&#;kl&#;kla kar&#;&#;t&#;r&#;lan sözcükler aras&#;nda egzoz da yer al&#;r. Bu sözcü&#;ün egzoz veya egzos &#;eklinde yaz&#;ld&#;&#;&#; görülür. Ancak egzozun bu iki yaz&#;l&#;&#;&#;ndan yaln&#;zca biri do&#;rudur. Dolay&#;s&#;yla yaz&#;m kurallar&#;na uyum sa&#;lanabilmesi için egzozun yaz&#;l&#;&#;&#;nda /s/ veya /z/ seslerinden hangisinin kullan&#;ld&#;&#;&#; mutlaka ö&#;renilmelidir.

Egzoz ne demek?

Do&#;ru yaz&#;l&#;&#;&#; TDK taraf&#;ndan da egzoz olarak belirtilen sözcü&#;ün ne anlama geldi&#;inin aç&#;klanmas&#;nda fayda vard&#;r. Bahsedilen bu sözcük, cümle içerisinde isim olarak kullan&#;l&#;r. &#;ngilizcesi "exhaust" olan ve Türkçeye egzoz olarak geçen bu sözcü&#;ün temel anlamlar&#; ise a&#;a&#;&#;daki gibidir:

  • &#;çten yanmal&#; olan motorlarda yanan akaryak&#;t&#;n gaz&#;
  • Yap&#;s&#; içten yanmal&#; olan motorlarda yanan akaryak&#;t&#;n gaz&#;n&#;n bo&#;alt&#;lmas&#;
  • Susturucu
  • &#;çten yanmal&#; motorlarda yanan akaryak&#;t&#;n gaz&#;n&#;n at&#;lmas&#;n&#; sa&#;layan düzen

Egzoz nas&#;l yaz&#;l&#;r?

Türkçede bulunan pek çok kelimenin do&#;ru yaz&#;l&#;&#;&#; s&#;kl&#;kla ara&#;t&#;r&#;l&#;r. Kimi sözcükleri olu&#;turan sesler, Türkçe konu&#;ucular&#; için kafa kar&#;&#;t&#;r&#;c&#; olabilir. Bu kapsamda "Egzoz mu egzos mu?" sorusu da sürekli gündemde kal&#;r. Egzoz yaz&#;m&#; s&#;ras&#;nda son sesi yani harfinden dolay&#; yaz&#;l&#;&#;&#; kar&#;&#;t&#;r&#;lan kelimelerden biridir. Dolay&#;s&#;yla egzoz do&#;ru yaz&#;l&#;&#;&#; "s" harfi ile de&#;il "z" sesi ile oldu&#;u belirtilmelidir. Bu sözcü&#;ün do&#;ru yaz&#;l&#;&#;&#; olan egzoz TDK resmî sitesi üzerinden de kontrol edilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Egzoz Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Egzos Mu, Egzoz Mu?

TDK'da, dilimize ait tüm kelimelerin doğru yazımları mevcuttur. TDK'daki egzoz kelimesinin anlamı ise; ''İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı'' şeklinde açıklanmıştır. Dilimize ait kelimelerin doğru kullanımları her alanda önem arz etmektedir.

Egzoz kelimesi ise özellikle vatandaşlar tarafından gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına rağmen, yine bu kelime sıklıkla yanlış kullanılmaktadır. Egzoz kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazımları ise şu şekildedir;

  • DOĞRU: Arabanın egzoz yerinden çok fazla duman çıkıyor, bir şeyler yapılmalı.
  • YANLIŞ: Bu şehrin her yerinde egzos dumanı var, nefes alınmıyor.

Egzoz Nasıl Yazılır?

Dilimize ait birçok kelime vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Bu yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek, dilimizi daha temiz ve doğru şekilde kullanmamızın yolunu açacaktır.

Oldukça zengin içeriğe sahip Türk dilini özenle sağlamlaştıran ve yanlış anlamlardan arındıran TDK'ya göre egzoz kelimesinin doğru ve yanlış yazımı şu şekildedir;

  • Doğru: Egzoz
  • Yanlış: Egzos

Egzoz Nasıl Yazılır TDK?

Türk dilinin önünü açan ve tüm yanlış anlamlardan arındıran TDK'ya göre egzoz kelimesinin doğru yazımı ''egzoz'' olacaktır. Bazı durumlarda akıl karıştırıcı olabilen egzoz kelimesi daha çok; egzos, egsos ve egsoz gibi kelimeler ile karıştırılmakta ve kendi doğru anlamından farklı şekilde yazılmaktadır.

Egzoz Nasıl Yazılır?

Egzoz kelimesinin doğru yazımı ''egzoz'' olmalıdır. Özellikle öğrencilerin ve Türk dilini temsil eden vatandaşların bu tip kelimelerin doğru yazılışlarını bilmeleri önemli bir olgudur. Egzoz kelimesinin yanlış kullanımı konuşma dilinde fazla dikkat çekmiyor olsa da, yazı dilinde fazlasıyla rahatsız etmektedir. Egzoz kelimesinin doğru yazımı TDK'da ''egzoz'' olarak ifade edilmiştir.

Egzoz TDK

Egzoz kelime anlamı TDK'da; ''İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı'' şeklinde açıklanmıştır. Egzoz kelimesinin doğru yazımı ise yine TDK'ya göre ''egzoz'' olarak ifade edilmiştir.

Egzoz Nasıl Yazılır? Tdk S&#;zl&#;k'te Egzos Mu Yoksa Egsos Olarak Mı Yazıyor? Egsoz Doğru Yazılışı

Egzoz, egsoz ve egzos yazımlarının hepsi aslında gaz atımını sağlayan bir çeşit düzeneği temsil etmek için kullanılmaktadır. Ancak dil bilgisi kurallarına göre bunlardan yalnızca biri uygun yazım şekli olarak kabul edilmektedir.

Egzoz TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK sözlüğü, yalnızca anlam için değil aynı zamanda yazım kuralları için de kullanılabilen bir kaynaktır. Bu bağlamda “egzoz” TDK sözlüğünde doğru kabul edilen yazım şekli olarak belirtilmektedir.

Egzoz Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek bir önlem de, egzoz başlarına filtre takılmasıdır.
Gürültü kirliliğine neden olan egzoz tasarımlarından hiç hoşlanmıyorum.
Bu büyük kentte oluşan trafik, egzoz dumanından görülmüyor bile!

Egzoz Nedir?

Egzoz en genel tanımı ile motorlarda yanan akaryakıt gazı ile bilinmektedir. Ancak TDK tarafından egzoz için aşağıdaki tanımlamalar da yapılmaktadır.
1. Bir gazın uzaklaştırılmasını sağlayan düzenek.
2. Susturucu.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir