tüzel kişilik hangi anda kazanılır / TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket | Erdem&Erdem

Tüzel Kişilik Hangi Anda Kazanılır

tüzel kişilik hangi anda kazanılır

Kollektif Şirketlerde Tüzel Kişilik Nasıl Kazanılır?

1- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLİK NASIL KAZANILIR?
Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir.

2- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ KAPSAMINA NELER YAPILABİLİR?
Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlayan her şart, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
Ancak, şirket sözleşmesinin tescil ve ilanı gerekli hükümlerine göre şirketin bağlanabilmesi için birlikte imza şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü kişilere karşı da geçerlidir.

3- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİLDEN DOLAYI ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımni olarak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur.
Bir ortağın şirkete ait görevlerini yerine getirirken işlediği haksız fiillerden şirket de doğrudan doğruya sorumludur.

4- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİ HANGİ HALLERDE KİM TARAFINDAN NASIL KALDIRILABİLİR?
Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzerine, mahkemece kaldırılabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ihtiyati tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Kayyımın atanmasını, görevlerini, mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunların sınırlarını, mahkeme resen tescil ve ilan ettirir.
Ticari mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı geçerli olacak şekilde görevden alınabilir.

Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

kaynağı değiştir]

Tüzel kişi

Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır. Ör: Şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler. Bir ülkedeki en büyük tüzel kişilikdevlettir. Gerçek kişi olmadıkları hâlde gerçek kişi gibi işlem görürler. Kendilerini oluşturan ortaklardan, üyelerden veya temsilcilerden bağımsızdırlar. Örneğin üniversitenin mal varlığı rektöre değil, üniversite tüzel kişiliğine aittir.

- Vakıflar, mal topluluğu şeklindedir. Örneğin bir arazinin gelirinin kimsesiz çocuklar için kullanılması. Burada asıl unsur maddi varlıktır.

- Dernekler, kişi topluluğu şeklindedir. En az 7 kişi ile kurulur. Örneğin kanserle mücadele derneği kazanç dışı bir amaçla çalışır. Para toplasa bile hayır için kullanır. Asıl unsur kişilerdir.

Gerçek ve Tüzel Kişilik Karşılaştırması[değiştir

“ ve Tasarısı”ndaki Gerek&#;e

 «Madde 59– Maddede derneklerin tüzel kişilik kazanması ve özellikle tüzel kişiliğin hangi anda kazanılmış olacağı düzenlenmektedir.

Birinci fıkrada derneklerin tüzel kişilik kazanma anı, kuruluş bildirimi, dernek tüzüğü ve gerekli belgelerin yerleşimyerindeki en büyük mülki amire verildiği an olarak öngörülmektedir. Bu itibarladır ki, derneklerin tüzel kişilik kazanmasında ‘normatif bildirim sistemi’ benimsenmiş olmaktadır. Böylece de yürürlükteki Kanunun kabul etmiş olduğu ‘serbest kuruluş sistemi’ değiştirilmiş olmaktadır. »


“ Tasarısı”ndaki Gerek&#;e

 ‘Madde 57– Madde, yürürlükteki Kanunun maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.’:

«IV. Dernek tüzüğü ile kanun arasındaki ilişki

Madde 57– Dernek tüzüğü, kanunun emredici kurallarına aykırı olamaz.

Dernek tüzüğünde özel olarak düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.»


“ Tasarısı”ndaki Gerek&#;e

 ‘1) Terim ve ifade: Terimler öteki maddelere uydurulmuş, ifade sadeleştirilmiş, ikinci fıkra, İsviçre aslına uygun olarak, açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca bu maddeyle 57, 58, 60, 63, 65 ve 67 nci maddelerin son fıkralarındaki ifade ve terim uygunluğunun sağlanması için İsviçre aslına uygun olarak (yasa gereği) terimi eklenmiştir.’:

«IV. Ana tüzükle yasa arasındaki ilişki.

Mad. 56– Ana tüzükte derneğin kuruluşuna ve üyeleriyle ilişkilerine dair kural yoksa, aşağıdaki kurallar uygulanır.

Uygulanması yasa gereği olan kurallar ana tüzükle değiş-tirilemez.»


nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir