yıldız düşüklüğü tedavisi / Yıldız Düşüklüğü Nedir, Neden olur? Belirtileri ve Nedenleri

Yıldız Düşüklüğü Tedavisi

yıldız düşüklüğü tedavisi

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri en çok ara&#;t&#;r&#;lan konular aras&#;nda bulunmaktad&#;r. Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü özellikle k&#;smet kapanmas&#; olarak da tan&#;mlan&#;r. Ki&#;inin k&#;smetinin kapal&#; olmas&#; ile ilgili do&#;ru orant&#;l&#; olarak ilerlemektedir. Nazar de&#;me durumunda ve büyü yap&#;lmas&#; durumunda ki&#;inin y&#;ld&#;z&#; aniden dü&#;mektedir. Ki&#;iye cin musallat olmas&#; durumunda y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü meydana gelmektedir. Y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ünün belirtileri aras&#;na ki&#;inin sürekli olarak her olay ve sorun kar&#;&#;s&#;nda kendini suçlamas&#; ve sürekli olarak kendini huzursuz etmesi durumu yayg&#;n olarak görülmektedir. Günümüzde de merak edilen ve ilgi duyulan konulardan biridir.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri aras&#;nda neden olu&#;tu&#;u, ki&#;iye etkileri ve sonuçlar&#; gibi hususlar konusunda da bilgi almak mümkündür. Y&#;ld&#;z dü&#;mesi durumunda ki&#;inin ya&#;am kalitesi dü&#;meye ba&#;lar, ki&#;i mutluluklar&#; yar&#;m kalmaktad&#;r. Ki&#;i ya&#;am&#; ve hayat&#; olumsuz duygu ve dü&#;ünceler neticesinde bozulmaya ba&#;lamaktad&#;r. Dikkatli olunmas&#; ve hayatta var olan ne&#;enin kaç&#;r&#;lmamas&#; in y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü konusunda önlem al&#;nmal&#;d&#;r. Çok küçük olarak adland&#;r&#;lan olaylar dahi ki&#;iyi en derinden etkilemektedir. Ki&#;i kendini çevresinden ayr&#; olarak ya&#;amaya zorlamaktad&#;r. Y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü olan ki&#;iler gergin bir ruh haline sahip olarak ya&#;am&#;na devam etmektedir.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Neden Olur?

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Neden Olur sorusu özellikle sebepleri hakk&#;nda ara&#;t&#;rma yapmak isteyen ve bilgi almak isteyen ki&#;iler taraf&#;ndan online olarak incelenen konular aras&#;nda bulunmaktad&#;r. Y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ünün birden fazla sebebi bulunmaktad&#;r. Cinlerin ki&#;iye gelmesi ve ya&#;&#;m&#; de&#;i&#;tirmesi, nazar ve büyüye maruz kalma durumlar&#;nda y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü sorunu yayg&#;n olarak görülmektedir. Y&#;ld&#;z name yap&#;larak da ki&#;ide olu&#;an y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ünün nedeni ortadan kald&#;r&#;lmaktad&#;r.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Neden Olur sorusu ki&#;iler taraf&#;ndan özellikle anda kalite dü&#;ürdü ve mutsuzluk durumlar&#;n&#;n nedenlerini ö&#;renmek amac&#;yla sorulan sorular aras&#;nda bulunmaktad&#;r. Y&#;ld&#;z nameye bak&#;lmas&#; içinde uzman ki&#;ilerden yard&#;m al&#;nmas&#; gerekmektedir. Y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü birçok farkl&#; etkiye sahip olarak ki&#;i bedenini etkilemektedir. &#;lk olarak uyku kalitesi de ya&#;anan dü&#;ü&#; en yayg&#;n belirtiler aras&#;nda bulunmaktad&#;r. Ki&#;inin toplum taraf&#;ndan ve insanlar taraf&#;ndan d&#;&#;ar&#; itilmesi sorunu da s&#;k olarak görülmektedir. Ki&#;inin günlük ya&#;amda ve normal hayat&#;nda birçok sorun ya&#;amaya ba&#;lamas&#; da y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü belirtilerinden biridir.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ünden Etkilenen &#;nsanlar&#;n Ya&#;ayabilece&#;i Sorunlar

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ünden Etkilenen &#;nsanlar&#;n Ya&#;ayabilece&#;i Sorunlar aras&#;nda uykusuzluk sorunu en s&#;k olarak görülmektedir. Gözlerde a&#;r&#; olu&#;umu ve s&#;kl&#;kla ya&#;anan halsizlik ve yorgunluk durumu da y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü belirtileri aras&#;nda bulunmaktad&#;r. Ki&#;inin ya&#;ad&#;&#;&#; ili&#;ki durumunun birden bire kesilmesi ve ayr&#;l&#;klar&#;n ya&#;anmaya ba&#;lamas&#; sorunu da en çok görülen belirtiler aras&#;ndad&#;r. Ba&#; a&#;r&#;s&#;nda ya&#;anan art&#;&#; sorunu ve aile ili&#;kilerinde ya&#;anan tart&#;&#;mal&#; ortamlar&#;n artmas&#; da görülür. Ki&#;i hayat&#;nda olu&#;an olan güzel ve iyi &#;eyleri görme konusunda zorluk ya&#;amaya ba&#;lamaktad&#;r. Y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü olan ki&#;iler hayatlar&#;nda olmas&#; gereken yerden daha uzaklarda oldu&#;unu hissederek olumsuz dü&#;üncelere kap&#;l&#;r. Ki&#;i sürekli olarak negatif bir enerjiye sahip olmaktad&#;r.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ünden Etkilenen &#;nsanlar&#;n Ya&#;ayabilece&#;i Sorunlar aras&#;nda aile ve özel ya&#;amda kavga, gürültü, tart&#;&#;ma ortam&#;n&#;n artmas&#; durumu da yayg&#;n belirtiler aras&#;nda bulunuyor. Ki&#;i kendisinde y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü sorunu olu&#;up olu&#;mad&#;&#;&#;n&#; ö&#;renmek ad&#;na ki&#;i uzman ki&#;iye giderek y&#;ld&#;z fal&#; bakt&#;rabilir. Aln&#;nda uzman olan ki&#;iler taraf&#;ndan do&#;ru bir te&#;his konularak uygun tedavi yöntemi de belirlenmektedir.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Tedavi Edilebilir mi?

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Tedavi Edilebilir mi sorusu s&#;kl&#;kla ya&#;anan sorunlar hakk&#;nda bir tedavi yönteminin varl&#;&#;&#;n&#; ö&#;renmek amac&#;yla yayg&#;n olarak sorulmaktad&#;r. Uygun bir te&#;his konulmas&#; durumunda y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü tedavisi yap&#;lmaktad&#;r. Medyumlar da y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü konusunda ki&#;iye gerekli yard&#;m&#; yapan ve deste&#;i veren ki&#;iler olmaktad&#;r. Ki&#;inin çevresine yayd&#;&#;&#; enerjinin birden bire dü&#;mesi ve ard&#;ndan da y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü olu&#;maktad&#;r. Ki&#;ilerin auras&#; ve enerjisi her zaman farkl&#; olmaktad&#;r.

Y&#;ld&#;z Dü&#;üklü&#;ü Tedavi Edilebilir mi sorusu en çok sorulan sorular&#;n ba&#;&#;nda gelmektedir. Tedavisi olan bir sorundur. Her ya&#; grubunda da görülen durumlard&#;r. Enerjinin dü&#;mesi ve toparlanmama durumu sonras&#;nda y&#;ld&#;z dü&#;üklü&#;ü olu&#;maya ba&#;lamaktad&#;r. Y&#;ld&#;z name fal&#; bak&#;larak da ki&#;i enerjisine dü&#;ü&#; ya&#;anma durumu kontrol edilmektedir. Y&#;ld&#;z&#; ve enerjisi yüksek olan ki&#;iler olumlu olan her enerjiyi kendi bedenine çekmeyi ba&#;armaktad&#;r. Ki&#;ide olu&#;an ani duygu de&#;i&#;imleri, vücutta beliren a&#;r&#;lar ve ba&#; a&#;r&#;s&#; sorunu s&#;kl&#;kla görülmektedir.

Bir çok makalemizin oldu&#;u kategorimizde sizde Medyumlar &#;le ilgili çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yıldızımız Neden Düşer? Nasıl yükselir? Teknikleri nelerdir?

Yıldızımız neden düşer ve yeniden nasıl yükselir?
Yükseldiğini nasıl anlarız?

Astrolojik olarak transitte Satürn 3. Eve kadar düşüştedir ve ardından 4. Ev transiti ile birlikte yükselişe geçer. Satürn&#;ün düşüşe geçmesine astrolojik olarak yıldız düşüşü denir.

Özel astroloji analizialarak transit gezegen hareketlerinizi ve yıldızınızın yüksek olacağı yılları öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında yıldızımız neden düşer?

İnsanların çoğu gerçekte başarılı, pozitif ve neşelidir.
Bebeklikten itibaren hücrelerinde coşku ve yaşama sevinci vardır. Başlangıçta hayata karşı istekli ve kararlıdır.
Ancak zamanla yaşanan blokajlar, güvenlik açıkları ve ihlaller kişinin hem aurasındaki yüksek titreşimi dağıtır hem de hayallerinin gerçek olmayacağına dair bir inanç geliştirmesine neden olur. Hatta zamanla özündeki yapısına yabancılaşır ve ideallerini unutup standart bir yaşam paketine razı olur.

Genellikle kişileri aslında başarılı iken başarısız konuma sürükleyen temel konu güvenlik açıklarıdır.

Çocukken ailemizi ve çevremizi rol model alırız ve kendimizi koruma yöntemleri konusunda önümüzde iyi bir rol model yoksa ilerleyen yıllarda işler biraz daha karışır.

Peki nedir bu güvenlik açıkları?

Bir liste ile göz atalım; bu davranışlar sizi de zaman zaman aşağı çekmiş olabilir mi ?

&#; Hedeflerimizi yok yere açık edip nazara gelmek
&#; İkili ilişkilerde sabotaja açık olmak ve karşı tarafın sizi manüpüle edip engellemesine izin vermek
&#; Hayır diyememek
-Kalbimizin kalıcı olarak kırılmasına izin vermek ve gerçek çıkarımı yapıp ilerleyememek
&#; Yıldızınızı yani ışığınızı çalmak isteyen insanları görmezden gelmek, gücünüzü başkalarına vermek ve güvenlik önlemlerini ihmal etmek
&#; Kendimizle ilgili gereksiz şeffaf bilgiler paylaşmak, rakamlarla konuşmak, maaş, miktar bilgisi ileterek alanımızı açık etmek
&#; Aile ilişkilerinde varsa sabotajcı kişileri çok geç farketmek, yıllar sonra kabullenmek
-Enerji akışlarını yanlış yorumlamak, size bir defa zarar veren kişinin tekrar zarar verebileceğini unutmak, yok saymak
&#; Sizi hayal kırıklığına uğratan kişilere tekrar alanınızı, kişisel kaynaklarınızı açık etmek
-İnsanların aynı ve eşit olduğu fikrine kapılmak ve her şeyi öylece açıkta yaşamak, paylaşmak
-Kronik sorunlara radikal çözümler getirmek yerine zamana bırakarak enerji kaybetmek
&#; Kendi değerinizi yok sayarak reddetmeniz gereken koşulları kabul etmek
-Enerji vampirlerini çok geç farketmek, zaman ve para kaybetmek

-Sizi alenen kullanan insanların aslında iyi kalpli olduğu fikrine kapılmak ve onları kurtarırsanız bir gün karşılığını alacağınız yanılgısına kapılmak

-Değişmek istemeyen insanları kurtarmaya çalışarak enerji kaybetmek
-Enerji oyunlarını aşk zannetmek, toksik cinsel ilişkiler
-Sizi beslemeyen ilişkilerin içinde oyalanmak, bulmaca çözmekle uğraşmak

Ferdi Özbeğen : Sen de benim hatalarımdan birisin !

Ve bu gibi davranışlar değişmedikçe yıldızını koruyan ve yükselen bir kişiden söz edebilir miyiz ?

Allah aşkına edebilir miyiz :)))

Neyse gelelim yıldız yükseltme işine;

Yıldızımız yeniden nasıl yükselir?

1- Yukarıda sayılan güvenlik ihlallerini ciddiye alıp davranışlarınızı değiştirmek. Bu maddeyi atlarsanız yıldız yükseltmenin bir hayrı dokunmaz, hayatınız yükselip yere çakılan bir uçağa benzer durur. Tamiri de uzun sürer&#;

2- Başarılı sanatçılara neden star yada yıldız deriz ?
Çünkü onlar yıldızlar gibi parlak ve ulaşılmazdır.
Bugün kaç kişi Beyonce&#;yi telefondan arayabiliyor ?

Biraz ulaşılmaz ve gizemli olmak iyidir.

3- Siz hiç kalbi kırık ve üzgün, virane bir super star gördünüz mü ? Modunuz genellikle böyleyse üzgünüm ama yıldızınızın yükselme ihtimali kutuplarda açan bir gelincik çiçeğin yaşama tutunma ihtimali gibidir. Oyuncular neden hemen yeni aşk bulur ? Sevgi frekansında kalmak için ! Yoksa enerjileri düşecektir &#;

4- Kırık kalp sendromundan çıkmak için yeni karar almak ve kuantum sıçrama yaşamak. Bu yaşananlar size ne öğretti ve şimdi ne yapmalısınız ? Bunun ilacı yıldız taşıdır. Sol kolda bileklik olarak takarsanız kalp kırıklıklarını onardığı için yıldızınızı yükseltir. Tabi soru-cevap çalışmaya devam.

Yıldız Taşı Bileklik

5- Astrolojik olarak yıldız düşüklüğü yaşıyorsanız geçici bir süre parlamaya değil köklerinizi güçlendirmeye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Paniklemeyin ve yeniden super star olmaya çalışmayın. Güçlenmeye ve inzivaya izin verin. Dönüşünüz muhteşem olacak !

6- Dualardan yardım alın. Siz hiç (7) Cuma suresi okuyup popülaritenizin arttığını deneyimlediniz mi ? İlk seansı belki de birlikte yapabiliriz.

7- Haritasında su elementi yüksek kişiler ve jüpiter retrosu olan kişiler daha çabuk nazara gelebilirler. Nazar denen durum auranın çatlayıp ışığın dışarı sızmasıdır. Üzerinizde nazar varsa eşyalarınız bile sönük görünebilirler. Yaşama karşı isteksizlik ve biraz da depresyon &#; Her gün 41 felak &#; nas size yaşama sevincinizi geri verebilir.

8- Neden yükselmek istediğinizle ilgili ruhunuzla kontratınızı yenilemeniz gerekiyor. Gerçekten yükselmek istiyor musunuz ve neden ? Ruh tazelemek için 1 şişe suya safran taneleri atılır ve üstüne Bakara Suresi okunur.
Bu su duş alırken tepe çakradan dökülür ve bakın bakalım neler olur ? Bütün duygularınız geri gelir ve canlanır.. Kendinizi cihan padişahı gibi hissedersiniz ! Rica ederim&#;

9 &#; Yükselirsem başıma bir felaket gelir korkusu : aslında bu korku temel korkudur ve çok da gereksiz değildir. Sizi gereksiz tehlikeden korur. Eğer korunma ve savaş tekniklerinde iyi değilseniz saklanmak en iyisidir. Yoksa birden parlamak, kişinin aurası hazır değilse ölüm bile getirebilir ve tehlikelidir. Neden saklandığınızı ve temel korkunuzun ne olduğunu bulun. Çözüme çok daha kolay ulaşacaksınız. Bu sebeple yıldız yükseltme çalışmalarında mutlaka bilinçaltı çalışırız.

Çok hızlı yıldız yükseltmek korkuları tetiklediği için çok hızlı düşüş getirebilir. Örneğin birden zengin olmaya herkes çok hevesli görünür ancak, aslında ne parayı yönetebilecek durumda ne de sosyal ilişkileri yönlendirebilecek kıvamda değildirler. Bu yeni bilinmeyen durum, fakir ama bilinen halimizi daha güvenli kılar. Bu algoritmayı çözmeyen kişinin bilinçaltı bolluğa kavuşmasına uzun yıllar engel olacaktır. Bu durumda hazır olmadığınız ruhsal açılımlara bedeninizi zorlamamalısınız ve mutlaka bir rehberlik alarak çalışmalısınız. Çünkü yeniden düşmek genellikle kaçınılmazdır; yine de bazı yüksek ruhlu bilge insanlar zirveyi koruyabilir.

11 &#; Belki de yıldızınızın yükselmesi cesur bir adımla başlar. Örneğin Kemal Sunal cesaret edip sahneye çıkmasaydı yada Madonna sesim beğenilmez diye mikrofona dokunmasaydı ? Peki sizi öne alacak adım nedir ? ( Bunun duası Ya Fettah Mukaddim x : Bir numara olma bilgeliği ve azmi verir.)

Yıldızınızın yükseldiğini nasıl anlarsınız ?

&#; Kısmetiniz açılır çünkü insanlar sizi çekici bulur. Ee auranız parlak, enerji kaptırmayı da bıraktınız.
&#; Popüler olursunuz ve telefonlarınız susmaz.
&#; Kalp çakranız açılır ve çoğunlukla sevgi yayarsınız.
&#; Çocukluğunuzu ve aile köklerinizi onaylamaya başlarsınız. Kendinizi ve ailenizi her halinizle ve her yıl farklı versiyonlarınızla beğenirsiniz. Örnek Nusret&#;in çocukluk versiyonlarını ve aile fotograflarını sık sık paylaşması : ) tabi nazara gelip habire ceza da yiyor o da ayrı. Ay burcu aslan olduğu için tam bir show-man. Başak yerleşimi el becerisi veriyor ve jüpiter yay yerleşimi onu şanslı ve global yapıyor. Nusret .. komik, popüler ve zengin starımız : )
&#; Kendinizi çoğu şeye layık görürsünüz, örnek reklamlarda oynamak cok uzak bir fikir gibi gelmez ( ya vedud özdeğer artırma)
-Alma enerjiniz açılır ve hediye alma potansiyeliniz artar.
-Hayatı sıkıcı şekilde ciddiyetle ele almazsınız ve daha çok eğlence odaklı olursunuz, işler kolay çözülür.
&#; Kraliçe yada Kral gibi hissedersiniz ( ya Samed)
&#; Hafızanız canlanır, hedeflerinizi hatırlamaya başlarsınız. (Ya cami hafıza toparlama duası)
&#; Eşyalarınız parlar ancak bunu daha çok diğer insanlar farkeder, örneğin çantanızı bir salonda bırakıp başka bir odaya geçtiniz. Çantanız sizin titreşiminiz ile uyumlandığından hala parlamaya devam eder. Kalbiniz kırılırsa koruma duvarınız da kırılır ve eşyalarınız zarar görmeye başlar. Böyle bir Cüneyt Arkın filmi vardı. lerce şövalyeyle alay edercesine güle oynaya savaşıyordu sonra babasını kırbaçladılar, kalbi dağıldı ve anında sırtından ok yedi. Demekki sevdiklerimize zarar gelince yıldızın yüksek kalması çok fantastik ve metaforik &#;
&#; Boğaz çakranız açılır, kendinizi en doğru şekilde ifade ettiğinizden bu gerçek samimiyet hissedilir ve reklam, proje, film, işbirliği teklifleri almaya başlarsınız. (Boğaz çakrası en açık en samimi gelen ünlümüz , Acun abimiz )
&#; Fotoğraflarda boyunuz ve kilonuz ne olursa olsun ilk siz göze çarparsınız. Hem bu fotoğrafın dijital veya baskı olması da farketmez. Enerji bir yol bulup herşeyin içinden geçer ve size ulaşır.
&#; Sizi uzun süredir aramayan insanların aklına gelirsiniz. Herkes size yazmak ister. Neden ? Çünkü yüksek titreşiminiz dijital araçlar olmadan da insan beyni tarafından algılanır. İsterseniz çölde olun, size ulaşamayınca deliye dönerler bu sebeple zenginler eski frekansa dönmemek için çevresini değiştirir.
-İnsanlar sadece size bakarak, inceleyerek kendilerini şifalandırır. Rol model olursunuz. Yaptığınız her sey doğru gelir.
&#; Bir odaya girdiğinizde auranız hare şeklinde yuvarlak ve sıcak bir enerji formu ile odanın atmosferini ve ışık skalasını anında yükseltir. Örnek Tarkan. Elele dergisinde bir editör yazmıştı, Tarkan odaya giriyor ve gözler kamaşıyordu.
-Ellerinizle kendinize daima bioenerji verirsiniz. Saçınızı tararken dahi anda kalır ve frekans yükseltirsiniz, sonuçta aynalara aşık oldunuz.

Bu liste böyle gider arkadaşlar ancak benim daha çok size demek istediğim güvenlik açıklarını çözmeden bu seviyede kalamayacağımızdır&#;

Umarım faydalı bir yazı olmuştur ve ufkunuzu genişletebilmişimdir, biz hep bağlantıdayız, ben yükselirsem siz de yükselirsiniz, ben farkedersem siz de farkedersin ! Çünkü biz hepimiz bir kişiyiz !

Yıldız yükseltme çalışmalarımda oyuncu olmak isteyen bir danışanım vardı. Yalnız 84 doğumlu olmasına rağmen tek bir projede rol alamamıştı. Üstünde gerçekten ağırlık vardı. Çalışma yaptık, dualar okuduk. Tabi 4 gün evden çıkamadım, o ağır enerji bana geçti.. sonra ne mi oldu, yönetmen ilk görüşte baş role aldı ve sinemada galası yapıldı. Böyle kararlı insanlar daha hızlı yükseliyor diye düşünüyorum&#;

Yıldız yükseltme çalışması için bana yazabilirsiniz ancak lütfen seans sayısında pazarlık yapmayın, çünkü seans sayılarını ben değil sizin bilinçaltınız ve daha çok hazır olmanız belirliyor.
Dualarla ve doğal taşlarla çalışırken de sizde eksik olan element ve frekanslarla çalışmamız gerekiyor.

Doğal taş kitaplarından veya medyum standartlarından bir çalışma seçemeyiz, size özel olması gerekiyor.

Yıllar önce yazdığım başka bir yıldız yükseltme yazısınaburadan ulaşabilirsiniz.

Sevgilerimle,
Demet Yıldırım
Laya Holistic Terapi

Holistic Caffe / İstanbul &#; Setüstü

instagram : @layaholistic, @holisticcaffe, @seafoodplus.info

Hepimizin çevresine yaydığı enerji birbirinden farklı. Her birimiz farklı auralara sahibiz. Bu nedenle de çevremizde yaşanılan olaylardan farklı oranlarda etkileniyoruz. Yıldız düşüklüğü olarak adlandırılan durum ise; auranın zayıf olması ve negatif enerjilere açık hale gelme durumu olarak tanımlanabilir. Yıldızınız yüksek olduğunda ise olumlu enerjileri kendinize çekersiniz. Ancak hayatınızda negatif enerjilere yer verdiğinizde, kendinizi daha gergin, öfkeli hatta depresif hissedebilirsiniz. Peki düşük yıldız nedir, yıldızınızın düşük olduğunu nasıl anlarsınız? İşte yıldızınızın düşük olduğunu gösteren 5 işaret.

1. Genel olarak kendinizi çok halsiz hissedersiniz, açıklamayacağınız ağrılarınız vardır

düşük yıldız

Yıldızınız düşük olduğunda olağandışı ağrı ve sızı hissedebilirsiniz. Zaman zaman hepimiz sabahları uyanırken zorlanabilir ve kendimizi halsiz hissedebiliriz. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz olmadığından eminseniz ve yine de kendinizi uzun süredir çok halsiz hissediyorsanız yıldızınız düşük olabilir. Bunun nedeni olmanız gereken frekansta olmamanıdır. Bu durum sizi fiziksel olarak etkiler. Kendinizi olmanız gereken frekansa getirmek için meditasyon yapabilirsiniz.

2. Kendinize olan güveniniz azalır ve nedensizce her şey için kendinizi suçlarsınız

düşük yıldız

Zaman zaman hepimiz zor dönemlerden geçeriz. Bu tarz durumlarda belirli bir süre sonra aslında elimizde bulunan gücün farkına varır ve ayağa kalkarız. Sonuçta hiçkimse mükemmel değil. Ancak sürekli olarak kendinize acıyor ve yeteneklerinizi sorguluyorsanız, kendinizi başarısız hissediyorsanız yıldızınız düşük olabilir. Öte yandan bu mental bir sorundan kaynaklanıyor da olabilir. Bu durum hayatınızı ciddi bir şekilde etkilemeye başladıysa bir uzmandan destek alabilirsiniz.


3. Çok gerginsinizdir ve küçük şeyler bile sizi çok fazla etkiler

düşük yıldız

Yıldızınız ne kadar düşükse, sinirleriniz o kadar gergindir. Hemen hemen her şeye sinirlenir, sürekli olarak öfke duyarsınız. En küçük şeyler bile sizi çığırınızdan çıkarabilir.  Tabii ki bu durum günlük yaşantınızı son derece olumsuz etkiler. Bu nedenle gerginlikten kurtulmak ve daha stabil bir ruh haline ulaşmak için meditasyon yapabilirsiniz. Yoga ya da fitness gibi aktivitelere de yönelebilirsiniz.

4. Hayattaki iyi şeyleri görmekte çok zorlanırsınız

Yıldızınız düşük olduğunda, iyi şeyleri görmekte zorlanabilirsiniz. Sizi etkileyen negatif enerji nedeniyle her şeye olumsuz yönden yaklaşırsınız. Her şeyin kötü olduğunu düşünürsünüz ve bir durumla ilgili olarak aklınıza ilk olarak kötü ihtimaller gelir. Bu durumu düzeltmenin en etkili yolu ise, dur-dinle-değiştir yöntemidir. Olumsuz bir şey düşündüğünüzde bunu fark edip duraksayın ve ardından o düşünceyi olumluya çevirin. Negatif düşüncelerinizin hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyi bırakın.

5. Hayatta olmanız gereken yerde olmadığınızı hissedersiniz

düşük yıldız

Hayatta olmanız gereken yerde olmadığınızı hissediyorsanız, bazı şeyleri yeniden düşünmenizde fayda var. Herkes hedeflediği şeylere zamanında ulaşamayabilir. Ancak bu sizin başarısız olduğunuzu göstermez. Demek ki biraz daha zamana ihtiyacınız var. İhtiyacınız olan zaman ise önünüzde. Yalnızca onu nasıl kullanacağınıza karar verin.

Kaynak: 1

Yıldız Düşüklüğü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri

Yıldız Düşüklüğü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri konusunda yapılan araştırmalar insanlara yıldız düşüklüğü nedenleri ve tanımı anlatarak bilgi vermek için araştırılmaktadır. Yıldız düşüklüğü kişileri doğuştan var olan enerjilerinin düşük olması durumudur. Enerji dalgaların yaşanan düşüklük çoğu zaman karamsar ve olumsuz ruh haline sahip okunmasına neden olmaktadır.

Yıldız Düşüklüğü Ne Demek Belirtileri ve Sebepleri hakkında sanal ortamlar üzerinde de çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Yıldız düşüklüğü nedenleri birçok kişide farklı belirtiler ortaya koymaktadır. Aşırı sinirli, agresif ve nefret dolu olma sebepleri arasında kişilerin var olan enerji dalgalarının aşırı düşük olması hususu bulunmaktadır. Yıldızı düşük olan ve düşen kişiler hayatlarında daha sinirli ve kötümser olarak bakan kişiler olmaktadır.

Yıldız Düşüklüğü Neden Olur?

Yıldız Düşüklüğü Neden Olur sorusu son dönemlerde özellikle yıldız name ve yıldız düşüklüğü hakkında bilgi almak isteyenler tarafından sorulan sorular olmaktadır. Yıldız düşüklüğü kişi hayatını her zaman olumsuz yönde etkileyen bir sorum ve durumdur. Yıldızında düşüklük olan kişiler hayat pencerelerini her zaman olumlu duygu ve düşüncelere karlı kapatmayı tercih eden kişiler olmaktadır. Yıldız düşüklüğü gen doğuştan hem zaman içinde oluşan bir durumdur. Bu nedenle kişi ne zaman karamsar ve enerji bakımından tükenmiş olarak hissederse üzerinde bulunan enerji dalgası azalmış demektir.

Yıldız Düşüklüğü Neden Olur sorusu günümüzde de enerji kaybı ve sorunu yaşayan insanlar tarafından nedenlerinin ve yükseltmek için neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesini sağlamak amacıyla sorulan sorular olmaktadır. Yıldız düşüklüğünün yarattığı negatif enerjiler olumlu ve pozitif olarak yükselmeye çalışan enerjileri de olumsuz yönde etkilemeye başlayacaktır. Zaman içinde de yıldızım düşme meydana gelen birçok insan bulunmaktadır. Sadece doğuştan yıldız düşüklüğü sorunu oluşmamaktadır.

Yıldız Düşüklüğü Tedavi Edilebilir mi?

Yıldız Düşüklüğü Tedavi Edilebilir mi sorusu üzerinde var olan enerjinin azaldığını hisseden ve yıldız haritası ile yıldız namesine baktıran kişiler tarafından enerji dalgalarını değiştirmenin yöntemlerini öğrenmek amacıyla sorulmaktadır. Yıldız düşüklüğü tedavisi var mı, var ide hangi yöntemler uygulanmalı ve neler yapılmalı gibi sorular hem sanal ortamlarda hem de bu konuda uzman olan kişilere yaygın olarak sorulan sorular olmaktadır. Tedavisi için alanında uzman olan yıldız haritası ile yıldız nameye bakan kişilere gidilmesi gerekmektedir.

Yıldız Düşüklüğü Tedavi Edilebilir Mi sorusu son zamanlarda yaşanan enerji kayıpları, olumsuz olarak tutum ve davranışların artış göstermedi sonrasında insanlar tarafından kendisinden oluşan yıldız düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olacak kaynakları araştırmak konusunda sorduğu sorudur. Yıldız düşüklüğünün tedavisi günümüzde de enerji dalgasını yükseltmek ve kişiye olumlu bir bakış açısı kazandırmak için yapılmaktadır. Üzerinizde her zaman kara bulut var gibi hissetmeniz, agresif ve sinirli olmanız durumunda yıldız düşüklüğü sorunu yaşandığını göstergesi olmaktadır. Tedavi edilmesi için uzmanına gidilmelidir.

Yıldız Düşüklüğünden Etkilenen İnsanların Yaşadığı Sorunlar

Yıldız Düşüklüğünden Etkilenen İnsanların Yaşadığı Sorunlar arasında duygusal bir olarak daha olumsuz ve negatif duygular kişide ön plana çıkmaktadır. Kişi her zaman hayatında bir olay ve durum karşısında agresif, kin ve nefret dolu bakış içinde hareket etmek zorunda kalacaktır. Yıldız düşüklüğü nedeniyle enerjisine azalmalar yaşayan kişiler hiçbir zaman mutluluğu yaşamak istemeyecektir. Yıldızda düşme ve enerji dalgaların yansıma durumunun sonradan oluşumunda tedavi edilme yöntemleri üzerine de araştırmalar yapılmaktadır. Devam eden bir döngü olup olmaması konusunda da incelemeler devam etmektedir.

Yıldız Düşüklüğünden Etkilenen İnsanların Yaşadığı Sorunlar arasında varlıkların da enerjisinden olumsuz olarak etkilenme durumu sıklıkla görülmektedir. Doğuştan bu tür sorunlar ile karşı karşıya kalan insanlar bebeklik çağlarında kimi zaman ölümle erken olarak tanımaktadır. Yaşam içinde insanların çevrelerinden aldığı enerji ve çevrelerine yaydıkları enerjinin birbirini itme ile çekme potansiyeli içinde olduğunu bilmeden hareket etmektedir. Yıldız düşüklüğü bir soruna neden olmadan kişi hemen uzman kişiye giderek bir tedavi yöntemi denemelidir.

Bebeklik çağından itibaren insanların yıldız düşüklüğü sorunu karşısında birçok olumsuz problem yaşamaya başlamaktadır. Yıldız düşüklüğü evrende var olan enerjinin kişi enerjisine gelişini de etkilemektedir. Her zaman bir negatiflik durumu bu tür kişilerde sıklıkla karşılaşılan durum olmaktadır. Yıldız düşüklüğü kişi istediği zaman yükselebilecek uygulamalar ve işlemlerle de tedavi edilebilen enerji türü olmaktadır. Fakat bu enerjinin doğru şekilde belirlenmesi için mutlaka alanında uzman medyum desteğinden yararlanılmalıdır.

Yıldız Düşüklüğü Nedir?

Yıldız düşüklüğü, kişinin kollarını yukarı kaldırdığında veya öne doğru uzattığında omuz kaslarında ani bir zayıflama veya düşme hissidir. Bu durum, kişiyi oldukça endişelendirebilir ve hareketlerini sınırlayabilir. Genellikle bir rahatsızlığın belirtisi olarak görülse de bazen birçok kişide olduğu gibi nedeni bilinmez.

Yıldız düşüklüğünün belirtileri arasında kolların ani düşmesi, zayıflık hissi, yorgunluk, nefes darlığı ve denge kaybı sayılabilir. Bu belirtiler genellikle uzun süreli egzersizlerden sonra veya bir rahatsızlık sonrasında ortaya çıkar. Özellikle kişinin kollarını yukarı kaldırdığı veya uzattığı durumlarda belirtiler artar.

BelirtilerSebepler
Kolların ani düşmesiSinir sistemi hastalıkları
Zayıflık hissiKas hastalıkları
YorgunlukFibromiyalji
Nefes darlığıKronik obstrüktif akciğer hastalığı
Denge kaybıİç kulak hastalıkları

Yıldız düşüklüğü, sinir sistemi hastalıkları, kas hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, fibromiyalji, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, iç kulak hastalıkları ve bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte, zaman zaman yıldız düşüklüğü yaşayan, ancak herhangi bir rahatsızlık belirtisi olmayan birçok insan da vardır.

Belirtileri Nelerdir?

Yıldız düşüklüğü, göz kapaklarındaki kasların gevşemesi nedeniyle göz kapaklarının açık konumda kalması durumudur. Bu durum, göz kapağı kaslarının zayıf veya hasarlı olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Yıldız düşüklüğü belirtileri şunlardır:

 • Göz kapaklarında sarkma
 • Gözlerde yorgunluk hissi
 • Gözleri kısma ihtiyacı
 • Çift görme

Yıldız düşüklüğü olan kişiler, göz kapaklarındaki sarkma nedeniyle gözlerini tam olarak açamadıklarından dolayı görme sorunları yaşarlar. Bu nedenle, yıldız düşüklüğü olan kişilerde göz yorgunluğu, baş ağrısı ve hatta reflekslerde yavaşlama gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Yıldız Düşüklüğü Sebepleri Nelerdir?
Yıldız düşüklüğüne neden olan birkaç faktör vardır. Bunlar arasında yaşlanma, genetik faktörler, göz hastalıkları, travma ve nöromüsküler hastalıklar yer alır. Özellikle yüz felci, miyastenia gravis, Parkinson hastalığı, horlamaya bağlı olarak gelişen apne ve uyku bozuklukları gibi hastalıklar yıldız düşüklüğüne neden olabilir.

Yıldız düşüklüğü olan kişiler, bu belirtilerle karşılaştıklarında bir göz doktoruna başvurmalıdır. Göz doktoru, kişinin yıldız düşüklüğüne neden olan faktörleri belirleyerek uygun tedavi yöntemlerini önerir. Bu tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, botoks enjeksiyonları ve gözlük veya kontakt lens önerileri yer alabilir.

Yıldız Düşüklüğü Kimlerde Görülür?

Yıldız düşüklüğü veya bilinen diğer adıyla ortostatik hipotansiyon, özellikle orta yaş üstü insanlarda sıkça görülen bir durumdur. Genellikle yaşlıların ve göçmen toplumlarda yaşayan insanların daha fazla etkilendiği bilinmektedir.

Bununla birlikte, yıldız düşüklüğü ciddi bir sağlık problemi haline gelebilir ve genellikle kalp krizi ya da felç gibi diğer hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bazı ilaçlar, anestezikler ve alkol gibi maddeler de bu durumun tetikleyicisi olabilir.

BELİRTİLERİSEBEPLERİ
 • Baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • İşitme kaybı
 • Yorgunluk hissi
 • Baş ağrısı
 • Kalp yetersizliği
 • Diabetes (şeker hastalığı)
 • Yüksek tansiyon
 • Alkol tüketimi
 • İlaç kullanımı

Yukarıdaki belirtilerden bir veya daha fazlası yaşanıyorsa, bir doktora başvurmak en iyi seçenektir. Çünkü yıldız düşüklüğü, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir durumdur. Doktorunuz, mevcut belirtilerinizi ele alacak ve nedenlerini analiz edecektir.

Özetlemek gerekirse, yıldız düşüklüğü herkesi etkileyebilir, ancak özellikle yaşlılar veya var olan sağlık sorunları olan kişiler daha fazla risk altındadır. Eğer bu belirtileri yaşarsanız, doktorunuza danışmayı ve mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlamayı unutmayın.

Sebepleri Nelerdir?

Yıldız düşüklüğü sebepleri arasında, genellikle yaşlılık, düzensiz uyku düzeni ve yanlış beslenme yer alır. Yaşlı insanlar genellikle yıldız düşüklüğü hastalığına daha yatkındırlar, çünkü yorgunluk ve güçsüzlük sebebiyle dengelerini kaybetmeleri daha olasıdır. Düzensiz uyku düzeni de yıldız düşüklüğüne yol açabilir. Özellikle gece çalışan insanlar, uyku düzenlerini bozarak yorgun düşerek denge kaybına sebep olabilirler. Son olarak, yanlış beslenme de yıldız düşüklüğüne sebep olabilir. Özellikle vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini yeterince almayan kişilerde bu hastalığın görülme sıklığı daha yüksek olabilir.

Bunların yanı sıra, bazı yıldız düşüklüğü sebepleri de belirli hastalıklarla ilişkilendirilebilir. Örneğin, Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin denge sorunları yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Ayrıca, kalp hastalığı da yıldız düşüklüğüne yol açabilecek bir başka faktördür. Kalp sağlığı bozuk olan kişiler genellikle düşme ya da denge kaybına daha yatkındırlar.

Yıldız düşüklüğü sebepleriBelirtileriKimlerde Görülür?
YaşlılıkDenge kaybıYaşlı insanlar
Düzensiz uyku düzeniYorgunlukGece çalışanlar
Yanlış beslenmeKas güçsüzlüğüBesin yetersizliği olan kişiler

Yıldız düşüklüğü sebepleri arasında ayrıca bazı ilaçlar da yer alabilir. Özellikle uyku ilaçları, depresyon ilaçları ve kan basıncını düşüren ilaçlar, denge kaybına sebep olabilirler. Bu sebeplerden dolayı, doktorların ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olması gereklidir. Bu sayede, yıldız düşüklüğü gibi yan etkilerin önlenmesi mümkün olabilir.

Medyumluk Kategorimizde bulunan yazıları inceleyebilirsiniz.

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir